Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

SPIŢELE NEAMURILOR

CAPITOLELE 1—9

(Faptele Apostolilor 17:26.)

Cei zece patriarhi de la Adam până la Noe

11Adam, Set

1:1
Gen. 4:25,26
5:3,6
, Enoș, 2Chenan, Mahalaleel, Iered, 3Enoh, Metușelah, Lemec,

Fiii lui Noe. Urmașii lui Iafet și Ham

4Noe. Sem, Ham și Iafet. 5Fiii

1:5
Gen. 10:2
lui Iafet: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meșec și Tiras. 6Fiii lui Gomer: Așchenaz, Difat și Togarma. 7Fiii lui Iavan: Elișa, Tarsisa, Chitim și Rodanim. 8Fiii
1:8
Gen. 10:6
lui Ham: Cuș, Miţraim, Put și Canaan. 9Fiii lui Cuș: Saba, Havila, Sabta, Raema și Sabteca. Fiii lui Raema: Seba și Dedan. 10Cuș
1:10
Gen. 10:8
a născut pe Nimrod; el a început să fie puternic pe pământ. 11Miţraim a născut pe ludimi, ananimi, lehabimi, naftuhimi, 12patrusimi, casluhimi, din care au ieșit filistenii și caftorimii
1:12
Deut. 2:23
. 13Canaan
1:13
Gen. 10:15
a născut pe Sidon, întâiul lui născut, și pe Het, 14și pe iebusiţi, amoriţi, ghirgasiţi, 15heviţi, archiţi, siniţi, 16arvadiţi, ţemariţi, hamatiţi.

Fiii lui Sem

17Fiii lui Sem

1:17
Gen. 10:22
11:10
: Elam, Asur, Arpacșad, Lud și Aram; Uţ, Hul, Gheter și Meșec. 18Arpacșad a născut pe Șelah, și Șelah a născut pe Eber. 19Lui Eber i s-au născut doi fii: numele unuia era Peleg, pentru că pe vremea lui s-a împărţit pământul, iar numele fratelui său era Ioctan. 20Ioctan
1:20
Gen. 10:26
a născut pe Almodad, pe Șelef, pe Haţarmavet, pe Ierah, 21pe Hadoram, pe Uzal, pe Dicla, 22pe Ebal, pe Abimael, pe Seba, 23pe Ofir, pe Havila și pe Iobab. Toţi aceștia au fost fii ai lui Ioctan.

Cei zece patriarhi de la Sem la Avraam

24Sem

1:24
Gen. 11:10Luca 3:36
, Arpacșad, Șelah, 25Eber
1:25
Gen. 11:15
, Peleg, Rehu, 26Serug, Nahor, Terah, 27Avram
1:27
Gen. 17:5
, adică Avraam.

Fiii lui Avraam

28Fiii lui Avraam: Isaac

1:28
Gen. 21:2,3
și Ismael
1:28
Gen. 16:11,15
. 29Iată sămânţa lor:

Nebaiot, întâiul născut

1:29
Gen. 25:13-16
al lui Ismael, Chedar, Adbeel, Mibsam, 30Mișma, Duma, Masa, Hadad, Tema, 31Ietur, Nafiș și Chedma. Aceștia sunt fiii lui Ismael. 32Fiii Cheturei
1:32
Gen. 25:1,2
, ţiitoarea lui Avraam. Ea a născut pe Zimran, Iocșan, Medan, Madian, Ișbac și Șuah. Fiii lui Iocșan: Seba și Dedan. 33Fiii lui Madian: Efa, Efer, Enoh, Abida și Eldaa. Aceștia sunt toţi fiii Cheturei.

Fiii lui Isaac și Esau

34Avraam

1:34
Gen. 21:2,3
a născut pe Isaac.

Fiii lui Isaac

1:34
Gen. 25:25,26
: Esau și Israel. 35Fiii lui
1:35
Gen. 36:9,10
Esau: Elifaz, Reuel, Ieuș, Iaelam și Core. 36Fiii lui Elifaz: Teman, Omar, Ţefi, Gaetam, Chenaz, Timna și Amalec. 37Fiii lui Reuel: Nahat, Zerah, Șama și Miza. 38Fiii
1:38
Gen. 36:20
lui Seir: Lotan, Șobal, Ţibeon, Ana, Dișon, Eţer și Dișan. 39Fiii lui Lotan: Hori și Homam. Sora lui Lotan: Timna. 40Fiii lui Șobal: Alian, Manahat, Ebal, Șefi și Onam. Fiii lui Ţibeon: Aia și Ana. 41Fiul lui Ana: Dișon
1:41
Gen. 36:25
. Fiii lui Dișon: Hamran, Eșban, Itran și Cheran. 42Fiii lui Eţer: Bilhan, Zaavan și Iaacan. Fiii lui Dișan: Uţ și Aran.

Împăraţii Edomului

43Iată împăraţii

1:43
Gen. 36:31
care au domnit în ţara Edomului înainte ca să fi domnit un împărat peste copiii lui Israel: Bela, fiul lui Beor; numele cetăţii lui era Dinhaba. 44Bela a murit, și în locul lui a domnit Iobab, fiul lui Zerah, din Boţra. 45Iobab a murit, și în locul lui a domnit Hușam, din ţara temaniţilor. 46Hușam a murit, și în locul lui a domnit Hadad, fiul lui Bedad. El a bătut pe Madian în câmpia Moabului. Numele cetăţii lui era Avit. 47Hadad a murit, și în locul lui a domnit Samla din Masreca. 48Samla a
1:48
Gen. 36:37
murit, și în locul lui a domnit Saul, din Rehobot pe Râu. 49Saul a murit, și în locul lui a domnit Baal-Hanan, fiul lui Acbor. 50Baal-Hanan a murit, și în locul lui a domnit Hadad. Numele cetăţii lui era Pahi și numele nevestei lui era Mehetabeel, fata lui Matred, fata lui Mezahab. 51Hadad a murit.

Căpeteniile Edomului

Căpeteniile Edomului

1:51
Gen. 36:40
au fost: căpetenia Timna, căpetenia Alia, căpetenia Ietet, 52căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon, 53căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibţar, 54căpetenia Magdiel, căpetenia Iram. Acestea sunt căpeteniile Edomului.