Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
9

Locuitorii Ierusalimului după întoarcerea din robie

91Tot

9:1
Ezra 2:59
Israelul este scris în spiţele de neam și trecut în cartea împăraţilor lui Israel. Și Iuda a fost luat rob în Babilon din pricina fărădelegilor lui. 2Cei dintâi
9:2
Ezra 2:70Neem. 7:73
locuitori care au locuit în moșiile lor, în cetăţile lor, erau israeliţii, preoţii, leviţii și netiniţii
9:2
Ios. 9:27Ezra 2:43
8:20
. 3La Ierusalim
9:3
Neem. 11:1
locuiau fii de ai lui Iuda, fii de ai lui Beniamin și fii de ai lui Efraim și Manase. 4Fii de ai lui Pereţ, fiul lui Iuda: Utai, fiul lui Amihud, fiul lui Omri, fiul lui Imri, fiul lui Bani. 5Dintre șiloniţi: Asaia, întâiul născut, și fiii săi. 6Fii de ai lui Zerah: Ieuel și fraţii săi, șase sute nouăzeci. 7Fii de ai lui Beniamin: Salu, fiul lui Meșulam, fiul lui Hodavia, fiul lui Asenua; 8Ibneia, fiul lui Ieroham; Ela, fiul lui Uzi, fiul lui Micri; Meșulam, fiul lui Șefatia, fiul lui Reuel, fiul lui Ibnia, 9și fraţii lor, după neamurile lor, nouă sute cincizeci și șase. Toţi oamenii aceștia erau capi de familie în casele părinţilor lor.

Preoţii

10Din

9:10
Neem. 11:10
preoţi: Iedaeia; Iehoiarib; Iachin; 11Azaria, fiul lui Hilchia, fiul lui Meșulam, fiul lui Ţadoc, fiul lui Meraiot, fiul lui Ahitub, mai-marele Casei lui Dumnezeu; 12Adaia, fiul lui Ieroham, fiul lui Pașhur, fiul lui Malchia; Maesai, fiul lui Adiel, fiul lui Iahzera, fiul lui Meșulam, fiul lui Meșilemit, fiul lui Imer, 13și fraţii lor, căpetenii ale caselor părinţilor lor, o mie șapte sute șaizeci, oameni viteji, puși în slujba Casei lui Dumnezeu.

Leviţii și slujbele Sfântului Locaș

14Din leviţi: Șemaia, fiul lui Hașub, fiul lui Azricam, fiul lui Hașabia, din fiii lui Merari; 15Bacbacar; Hereș; Galal; Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zicri, fiul lui Asaf; 16Obadia, fiul lui Șemaia, fiul lui Galal, fiul lui Iedutun; Berechia, fiul lui Asa, fiul lui Elcana, care locuia în satele netofatiţilor. 17Și ușierii: Șalum, Acub, Talmon, Ahiman și fraţii lor; Șalum era căpetenia lor 18și, până în ziua de azi, el este la ușa împăratului, la răsărit. Aceștia sunt ușierii taberei fiilor lui Levi. 19Șalum, fiul lui Core, fiul lui Ebiasaf, fiul lui Core, și fraţii săi din casa tatălui său, coreiţii, împlineau slujba de păzitori ai pragurilor cortului; părinţii lor păziseră intrarea în tabăra Domnului, 20și Fineas

9:20
Num. 31:6
, fiul lui Eleazar, fusese odinioară căpetenia lor, și Domnul era cu el. 21Zaharia, fiul lui Meșelemia, era ușier la intrarea cortului întâlnirii. 22De toţi erau două sute doisprezece, aleși ca ușieri ai pragurilor și scriși în spiţele de neam, după satele lor. David și
9:22
1 Sam. 9:9
văzătorul
9:22
Cap. 16:1,2.
Samuel îi puseseră în slujba lor. 23Ei și copiii lor păzeau ușile Casei Domnului, adică ale casei cortului. 24Erau ușieri în cele patru vânturi: la răsărit, la apus, la miazănoapte și la miazăzi. 25Fraţii lor, care locuiau în satele lor, trebuiau să vină din timp în timp la ei
9:25
2 Împ. 11:5
șapte zile. 26Căci aceste patru căpetenii ale ușierilor, acești leviţi, erau totdeauna în slujbă și mai aveau privegherea asupra odăilor și vistieriilor Casei lui Dumnezeu; 27petreceau noaptea în jurul Casei lui Dumnezeu, a cărei pază o aveau și pe care trebuiau s-o deschidă în fiecare dimineaţă. 28Unii din leviţi aveau grijă de uneltele pentru slujbă, pe care le numărau la intrare și le numărau și la ieșire. 29Alţii îngrijeau de unelte, de toate uneltele Sfântului Locaș și de floarea făinii, de vin, de untdelemn, de tămâie și de miresme. 30Fii de ai preoţilor pregăteau tămâia
9:30
Exod 30:23
mirositoare. 31Matitia, unul din leviţi, întâiul născut al lui Șalum, Coreitul, avea grijă de
9:31
Lev. 2:5
6:21
turtele coapte în tigaie. 32Și unii din fraţii lor, dintre chehatiţi, erau însărcinaţi să pregătească pentru fiecare Sabat pâinile
9:32
Lev. 24:8
pentru punerea înaintea Domnului. 33Aceștia sunt cântăreţii
9:33
Cap. 6:31;
, capii de familie ai leviţilor, care locuiau în odăi, scutiţi de alte slujbe, pentru că lucrau zi și noapte. 34Aceștia sunt capii de familie ai leviţilor, capi după neamurile lor. Ei locuiau la Ierusalim.

Locuitorii din Gabaon și casa lui Saul

35Tatăl lui Gabaon, Ieiel, locuia la Gabaon și numele nevestei lui era Maaca

9:35
Cap. 8:29.
. 36Abdon a fost fiul său întâi născut, apoi Ţur, Chis, Baal, Ner, Nadab, 37Ghedor, Ahio, Zaharia și Miclot. 38Miclot a născut pe Șimeam. Și ei locuiau tot la Ierusalim, lângă fraţii lor, cu fraţii lor. 39Ner
9:39
Cap. 8:33.
a născut pe Chis; Chis a născut pe Saul; Saul a născut pe Ionatan, pe Malchi-Șua, pe Abinadab și pe Eșbaal. 40Fiul lui Ionatan: Merib-Baal. Merib-Baal a născut pe Mica. 41Fiii lui Mica: Piton, Melec și Tahrea. 42Ahaz
9:42
Cap. 8:35.
a născut pe Iaera; Iaera a născut pe Alemet, Azmavet și Zimri; Zimri a născut pe Moţa; 43Moţa a născut pe Binea. Fiul acestuia a fost Refaia; Eleasa a fost fiul acestuia; Aţel a fost fiul acestuia. 44Aţel a avut șase fii, ale căror nume iată-le: Azricam, Bocru, Ismael, Șearia, Obadia și Hanan. Aceștia sunt fiii lui Aţel.

10

ISTORIA LUI DAVID

CAPITOLELE 10—29

(2 Samuel 23:3-5.)

Moartea lui Saul

101Filistenii

10:1
1 Sam. 31:1,2
s-au luptat cu Israel, și oamenii lui Israel au luat-o la fugă înaintea filistenilor și au căzut morţi pe muntele Ghilboa. 2Filistenii au urmărit pe Saul și pe fiii lui și au ucis pe Ionatan, Abinadab și Malchi-Șua, fiii lui Saul. 3Învălmășeala luptei a prins și pe Saul; arcașii l-au ajuns și l-au rănit. 4Saul a zis atunci celui ce-i ducea armele: „Scoate-ţi sabia și străpunge-mă cu ea, ca nu cumva să vină acești netăiaţi împrejur să mă batjocorească.” Cel ce-i ducea armele n-a voit, căci se temea. Și Saul și-a luat sabia și s-a aruncat în ea. 5Cel ce ducea armele lui Saul, văzându-l mort, s-a aruncat și el în sabia lui și a murit. 6Astfel au pierit Saul și cei trei fii ai lui, și toată casa lui a pierit în același timp. 7Toţi bărbaţii lui Israel care erau în vale, văzând fuga și văzând că Saul și fiii lui au murit, și-au părăsit cetăţile și au fugit și ei. Și filistenii au venit și s-au așezat acolo. 8A doua zi, filistenii au venit să jefuiască morţii și au găsit pe Saul și pe fiii lui căzuţi pe muntele Ghilboa. 9L-au jefuit și i-au luat capul și armele. Apoi au trimis să dea de știre prin toată ţara filistenilor, idolilor lor și poporului. 10Au pus
10:10
1 Sam. 31:10
armele lui Saul în casa dumnezeului lor și i-au atârnat ţeasta capului în templul lui Dagon. 11Când au auzit toţi locuitorii din Iabesul din Galaad tot ce au făcut filistenii lui Saul, 12s-au sculat toţi oamenii viteji, au luat trupul lui Saul și trupurile fiilor lui și le-au dus la Iabes. Le-au îngropat oasele sub stejar, la Iabes, și au postit șapte zile. 13Saul a murit pentru că s-a făcut vinovat de fărădelege faţă de Domnul, al cărui cuvânt
10:13
1 Sam. 13:13
15:23
28:7
nu l-a păzit, și pentru că a întrebat și a cerut sfatul celor ce cheamă morţii. 14N-a întrebat pe Domnul, de aceea Domnul l-a omorât, și împărăţia a dat-o
10:14
1 Sam. 15:282 Sam. 3:9,10
5:3
lui David, fiul lui Isai.

11

David împărat

111Tot Israelul

11:1
2 Sam. 5:1
s-a strâns la David, la Hebron, zicând: „Iată că noi suntem os din oasele tale și carne din carnea ta. 2Odinioară, chiar când era Saul împărat, tu duceai și aduceai pe Israel înapoi. Domnul Dumnezeul tău ţi-a zis: ‘Tu vei paște
11:2
Ps. 78:71
pe poporul Meu Israel și tu vei fi căpetenia poporului Meu Israel.’” 3Astfel, toţi bătrânii lui Israel au venit la împărat, la Hebron, și David a făcut legământ cu ei la Hebron înaintea Domnului. Au uns
11:3
2 Sam. 5:3
pe David împărat peste Israel, după Cuvântul Domnului, spus prin Samuel
11:3
1 Sam. 16:1,12,13
. 4David a mers
11:4
2 Sam. 5:6
cu tot Israelul asupra Ierusalimului, adică Iebus. Acolo
11:4
Jud. 1:21
19:10
erau iebusiţii, locuitorii ţării. 5Locuitorii Iebusului au zis lui David: „Nu vei intra aici.” Dar David a luat cetăţuia Sionului – aceasta este cetatea lui David. 6David zisese: „Oricine va bate cel dintâi pe iebusiţi va fi căpetenie și domn.” Ioab, fiul Ţeruiei, s-a suit cel dintâi și a ajuns căpetenie. 7David s-a așezat în cetăţuie, de aceea au numit-o cetatea lui David. 8A făcut zid împrejurul cetăţii de la Milo, de jur împrejur, și Ioab a dres cealaltă parte a cetăţii. 9David ajungea din ce în ce mai mare și Domnul oștirilor era cu el.

Vitejii lui David

10Iată

11:10
2 Sam. 23:8
căpeteniile vitejilor care erau în slujba lui David și care l-au ajutat împreună cu tot Israelul să-și întărească stăpânirea, ca să-l pună împărat, după Cuvântul
11:10
1 Sam. 16:1,12
Domnului cu privire la Israel. 11Iată, după numărul lor, vitejii care erau în slujba lui David: Iașobeam, fiul lui Hacmoni, unul din căpitanii de seamă. El și-a învârtit suliţa peste trei sute de oameni, pe care i-a omorât dintr-o singură dată. 12După el, Eleazar, fiul lui Dodo, Ahohitul, unul din cei trei războinici. 13El era cu David la Pas-Damim, unde se strânseseră filistenii pentru luptă. Acolo era o bucată de pământ plină cu orz, și poporul fugea dinaintea filistenilor. 14S-au așezat în mijlocul ogorului, l-au ocrotit și au bătut pe filisteni. Și Domnul a dat o mare izbăvire. 15Trei din cele treizeci de căpetenii s-au
11:15
2 Sam. 23:13
coborât la David pe stâncă, în peștera Adulam, când tabăra filistenilor era în valea
11:15
Cap. 14:9.
refaimiţilor. 16David era atunci în cetăţuie, și o ceată a filistenilor era la Betleem. 17David a avut o dorinţă și a zis: „Cine-mi va aduce apă de băut din fântâna de la poarta Betleemului?” 18Atunci, cei trei bărbaţi au trecut prin tabăra filistenilor și au scos apă din fântâna de la poarta Betleemului. Au adus-o și au dat-o lui David, dar David n-a vrut s-o bea, ci a vărsat-o înaintea Domnului. 19El a zis: „Să mă ferească Dumnezeul meu să fac una ca aceasta! Să beau eu sângele acestor oameni care s-au dus cu primejdia vieţii lor? Căci cu primejdia vieţii lor au adus-o.” Și n-a voit s-o bea. Iată ce au făcut acești trei viteji. 20Abișai
11:20
2 Sam. 23:18
, fratele lui Ioab, era căpetenia celor trei. El și-a învârtit suliţa peste trei sute de oameni și i-a omorât, și i-a mers faima între cei trei. 21El
11:21
2 Sam. 23:19
era cel mai cu vază din cei trei, din rândul al doilea, și a fost căpetenia lor, dar n-a ajuns pe cei trei dintâi. 22Benaia, fiul lui Iehoiada, fiul unui om din Cabţeel, om de preţ și vestit prin isprăvile lui. El
11:22
2 Sam. 23:20
a ucis cei doi lei ai Moabului. S-a coborât în mijlocul unei gropi pentru apă, unde a ucis un leu într-o zi când căzuse zăpada. 23El a ucis pe un egiptean care avea o statură de cinci coţi și avea în mână o suliţă ca sulul unui ţesător; s-a coborât împotriva lui cu un toiag, a smuls suliţa din mâna egipteanului și l-a ucis cu ea. 24Iată ce a făcut Benaia, fiul lui Iehoiada, și i-a mers faima printre cei trei viteji. 25Era cel mai cu vază din cei treizeci, dar n-a ajuns pe cei trei dintâi. David l-a primit în sfatul celor mai aproape de el. 26Vitejii oștirii:

Asael

11:26
2 Sam. 23:24
, fratele lui Ioab; Elhanan, fiul lui Dodo, din Betleem; 27Șamot, din Haror; Heleţ, din Palon; 28Ira, fiul lui Icheș, din Tecoa; Abiezer, din Anatot; 29Sibecai, Hușatitul; Ilai, din Ahoah; 30Maharai, din Netofa; Heled, fiul lui Baana, din Netofa; 31Itai, fiul lui Ribai, din Ghibea fiilor lui Beniamin; Benaia, din Piraton; 32Hurai, din Nahale-Gaaș; Abiel, din Araba; 33Azmavet, din Baharum; Eliahba, din Șaalbon; 34Bene-Hașem, din Ghizon; Ionatan, fiul lui Șaghe, din Harar; 35Ahiam, fiul lui Sacar, din Harar; Elifal, fiul lui Ur; 36Hefer, din Mechera; Ahia, din Palon; 37Heţro, din Carmel; Naarai, fiul lui Ezbai; 38Ioel, fratele lui Natan; Mibhar, fiul lui Hagri; 39Ţelec, Amonitul; Nahrai, din Berot, care ducea armele lui Ioab, fiul Ţeruiei; 40Ira, din Ieter; Gareb, din Ieter; 41Urie, Hetitul; Zabad, fiul lui Ahlai; 42Adina, fiul lui Șiza, Rubenitul, căpetenia rubeniţilor, și treizeci împreună cu el; 43Hanan, fiul lui Maaca; Iosafat, din Mitni; 44Ozia, din Aștarot; Șama și Iehiel, fiii lui Hotam, din Aroer; 45Iediael, fiul lui Șimri; Ioha, fratele său, Tiţitul; 46Eliel, din Mahavim; Ieribai și Ioșavia, fiii lui Elnaam; Itma, Moabitul; 47Eliel, Obed și Iaasiel-Meţobaia.