Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
10

ISTORIA LUI DAVID

CAPITOLELE 10—29

(2 Samuel 23:3-5.)

Moartea lui Saul

101Filistenii

10:1
1 Sam. 31:1,2
s-au luptat cu Israel, și oamenii lui Israel au luat-o la fugă înaintea filistenilor și au căzut morţi pe muntele Ghilboa. 2Filistenii au urmărit pe Saul și pe fiii lui și au ucis pe Ionatan, Abinadab și Malchi-Șua, fiii lui Saul. 3Învălmășeala luptei a prins și pe Saul; arcașii l-au ajuns și l-au rănit. 4Saul a zis atunci celui ce-i ducea armele: „Scoate-ţi sabia și străpunge-mă cu ea, ca nu cumva să vină acești netăiaţi împrejur să mă batjocorească.” Cel ce-i ducea armele n-a voit, căci se temea. Și Saul și-a luat sabia și s-a aruncat în ea. 5Cel ce ducea armele lui Saul, văzându-l mort, s-a aruncat și el în sabia lui și a murit. 6Astfel au pierit Saul și cei trei fii ai lui, și toată casa lui a pierit în același timp. 7Toţi bărbaţii lui Israel care erau în vale, văzând fuga și văzând că Saul și fiii lui au murit, și-au părăsit cetăţile și au fugit și ei. Și filistenii au venit și s-au așezat acolo. 8A doua zi, filistenii au venit să jefuiască morţii și au găsit pe Saul și pe fiii lui căzuţi pe muntele Ghilboa. 9L-au jefuit și i-au luat capul și armele. Apoi au trimis să dea de știre prin toată ţara filistenilor, idolilor lor și poporului. 10Au pus
10:10
1 Sam. 31:10
armele lui Saul în casa dumnezeului lor și i-au atârnat ţeasta capului în templul lui Dagon. 11Când au auzit toţi locuitorii din Iabesul din Galaad tot ce au făcut filistenii lui Saul, 12s-au sculat toţi oamenii viteji, au luat trupul lui Saul și trupurile fiilor lui și le-au dus la Iabes. Le-au îngropat oasele sub stejar, la Iabes, și au postit șapte zile. 13Saul a murit pentru că s-a făcut vinovat de fărădelege faţă de Domnul, al cărui cuvânt
10:13
1 Sam. 13:13
15:23
28:7
nu l-a păzit, și pentru că a întrebat și a cerut sfatul celor ce cheamă morţii. 14N-a întrebat pe Domnul, de aceea Domnul l-a omorât, și împărăţia a dat-o
10:14
1 Sam. 15:282 Sam. 3:9,10
5:3
lui David, fiul lui Isai.

11

David împărat

111Tot Israelul

11:1
2 Sam. 5:1
s-a strâns la David, la Hebron, zicând: „Iată că noi suntem os din oasele tale și carne din carnea ta. 2Odinioară, chiar când era Saul împărat, tu duceai și aduceai pe Israel înapoi. Domnul Dumnezeul tău ţi-a zis: ‘Tu vei paște
11:2
Ps. 78:71
pe poporul Meu Israel și tu vei fi căpetenia poporului Meu Israel.’” 3Astfel, toţi bătrânii lui Israel au venit la împărat, la Hebron, și David a făcut legământ cu ei la Hebron înaintea Domnului. Au uns
11:3
2 Sam. 5:3
pe David împărat peste Israel, după Cuvântul Domnului, spus prin Samuel
11:3
1 Sam. 16:1,12,13
. 4David a mers
11:4
2 Sam. 5:6
cu tot Israelul asupra Ierusalimului, adică Iebus. Acolo
11:4
Jud. 1:21
19:10
erau iebusiţii, locuitorii ţării. 5Locuitorii Iebusului au zis lui David: „Nu vei intra aici.” Dar David a luat cetăţuia Sionului – aceasta este cetatea lui David. 6David zisese: „Oricine va bate cel dintâi pe iebusiţi va fi căpetenie și domn.” Ioab, fiul Ţeruiei, s-a suit cel dintâi și a ajuns căpetenie. 7David s-a așezat în cetăţuie, de aceea au numit-o cetatea lui David. 8A făcut zid împrejurul cetăţii de la Milo, de jur împrejur, și Ioab a dres cealaltă parte a cetăţii. 9David ajungea din ce în ce mai mare și Domnul oștirilor era cu el.

Vitejii lui David

10Iată

11:10
2 Sam. 23:8
căpeteniile vitejilor care erau în slujba lui David și care l-au ajutat împreună cu tot Israelul să-și întărească stăpânirea, ca să-l pună împărat, după Cuvântul
11:10
1 Sam. 16:1,12
Domnului cu privire la Israel. 11Iată, după numărul lor, vitejii care erau în slujba lui David: Iașobeam, fiul lui Hacmoni, unul din căpitanii de seamă. El și-a învârtit suliţa peste trei sute de oameni, pe care i-a omorât dintr-o singură dată. 12După el, Eleazar, fiul lui Dodo, Ahohitul, unul din cei trei războinici. 13El era cu David la Pas-Damim, unde se strânseseră filistenii pentru luptă. Acolo era o bucată de pământ plină cu orz, și poporul fugea dinaintea filistenilor. 14S-au așezat în mijlocul ogorului, l-au ocrotit și au bătut pe filisteni. Și Domnul a dat o mare izbăvire. 15Trei din cele treizeci de căpetenii s-au
11:15
2 Sam. 23:13
coborât la David pe stâncă, în peștera Adulam, când tabăra filistenilor era în valea
11:15
Cap. 14:9.
refaimiţilor. 16David era atunci în cetăţuie, și o ceată a filistenilor era la Betleem. 17David a avut o dorinţă și a zis: „Cine-mi va aduce apă de băut din fântâna de la poarta Betleemului?” 18Atunci, cei trei bărbaţi au trecut prin tabăra filistenilor și au scos apă din fântâna de la poarta Betleemului. Au adus-o și au dat-o lui David, dar David n-a vrut s-o bea, ci a vărsat-o înaintea Domnului. 19El a zis: „Să mă ferească Dumnezeul meu să fac una ca aceasta! Să beau eu sângele acestor oameni care s-au dus cu primejdia vieţii lor? Căci cu primejdia vieţii lor au adus-o.” Și n-a voit s-o bea. Iată ce au făcut acești trei viteji. 20Abișai
11:20
2 Sam. 23:18
, fratele lui Ioab, era căpetenia celor trei. El și-a învârtit suliţa peste trei sute de oameni și i-a omorât, și i-a mers faima între cei trei. 21El
11:21
2 Sam. 23:19
era cel mai cu vază din cei trei, din rândul al doilea, și a fost căpetenia lor, dar n-a ajuns pe cei trei dintâi. 22Benaia, fiul lui Iehoiada, fiul unui om din Cabţeel, om de preţ și vestit prin isprăvile lui. El
11:22
2 Sam. 23:20
a ucis cei doi lei ai Moabului. S-a coborât în mijlocul unei gropi pentru apă, unde a ucis un leu într-o zi când căzuse zăpada. 23El a ucis pe un egiptean care avea o statură de cinci coţi și avea în mână o suliţă ca sulul unui ţesător; s-a coborât împotriva lui cu un toiag, a smuls suliţa din mâna egipteanului și l-a ucis cu ea. 24Iată ce a făcut Benaia, fiul lui Iehoiada, și i-a mers faima printre cei trei viteji. 25Era cel mai cu vază din cei treizeci, dar n-a ajuns pe cei trei dintâi. David l-a primit în sfatul celor mai aproape de el. 26Vitejii oștirii:

Asael

11:26
2 Sam. 23:24
, fratele lui Ioab; Elhanan, fiul lui Dodo, din Betleem; 27Șamot, din Haror; Heleţ, din Palon; 28Ira, fiul lui Icheș, din Tecoa; Abiezer, din Anatot; 29Sibecai, Hușatitul; Ilai, din Ahoah; 30Maharai, din Netofa; Heled, fiul lui Baana, din Netofa; 31Itai, fiul lui Ribai, din Ghibea fiilor lui Beniamin; Benaia, din Piraton; 32Hurai, din Nahale-Gaaș; Abiel, din Araba; 33Azmavet, din Baharum; Eliahba, din Șaalbon; 34Bene-Hașem, din Ghizon; Ionatan, fiul lui Șaghe, din Harar; 35Ahiam, fiul lui Sacar, din Harar; Elifal, fiul lui Ur; 36Hefer, din Mechera; Ahia, din Palon; 37Heţro, din Carmel; Naarai, fiul lui Ezbai; 38Ioel, fratele lui Natan; Mibhar, fiul lui Hagri; 39Ţelec, Amonitul; Nahrai, din Berot, care ducea armele lui Ioab, fiul Ţeruiei; 40Ira, din Ieter; Gareb, din Ieter; 41Urie, Hetitul; Zabad, fiul lui Ahlai; 42Adina, fiul lui Șiza, Rubenitul, căpetenia rubeniţilor, și treizeci împreună cu el; 43Hanan, fiul lui Maaca; Iosafat, din Mitni; 44Ozia, din Aștarot; Șama și Iehiel, fiii lui Hotam, din Aroer; 45Iediael, fiul lui Șimri; Ioha, fratele său, Tiţitul; 46Eliel, din Mahavim; Ieribai și Ioșavia, fiii lui Elnaam; Itma, Moabitul; 47Eliel, Obed și Iaasiel-Meţobaia.

12

Războinicii lui David în timpul lui Saul

121Iată

12:1
1 Sam. 27:2
cei ce s-au dus la David, la Ţiclag
12:1
1 Sam. 27:6
, pe când se ţinea el departe de faţa lui Saul, fiul lui Chis. Ei făceau parte din vitejii care i-au dat ajutor în timpul războiului. 2Erau arcași, cu mâna dreaptă și cu mâna stângă
12:2
Jud. 20:16
aruncau pietre, iar cu arcul trăgeau săgeţi. Erau din Beniamin, din numărul fraţilor lui Saul. 3Căpetenia Ahiezer și Ioas, fiii lui Șemaa, din Ghibea; Ieziel și Pelet, fiii lui Azmavet; Beraca; Iehu din Anatot; 4Ișmaia din Gabaon, viteaz între cei treizeci și căpetenie peste treizeci; Ieremia; Iahaziel; Iohanan; Iozabad din Ghedera; 5Eluzai; Ierimot; Bealia; Șemaria; Șefatia din Harof; 6Elcana, Ișia, Azareel, Ioezer și Iașobeam, coreiţi; 7Ioela și Zebadia, fiii lui Ieroham, din Ghedor. 8Dintre gadiţi, niște viteji au plecat să se ducă la David, în cetăţuia din pustie, ostași deprinși la război, înarmaţi cu scut și cu suliţă ca niște lei și iuţi ca niște căprioare
12:8
2 Sam. 2:18
de pe munţi. 9Ezer, căpetenia; Obadia, al doilea; Eliab, al treilea; 10Mișmana, al patrulea; Ieremia, al cincilea; 11Atai, al șaselea; Eliel, al șaptelea; 12Iohanan, al optulea; Elzabad, al nouălea; 13Ieremia, al zecelea; Macbanai, al unsprezecelea. 14Aceștia erau fiii lui Gad, căpetenii ale oștirii; unul singur, cel mai mic, putea să se lupte cu o sută de oameni și cel mai mare, cu o mie. 15Aceștia au trecut Iordanul în luna întâi, când ieșea
12:15
Ios. 3:15
din matcă pe tot cursul lui și ei sunt aceia care au pus pe fugă pe toţi locuitorii din văi, la răsărit și la apus. 16Și din fiii lui Beniamin și ai lui Iuda au fost unii care s-au dus la David în cetăţuie. 17David le-a ieșit înainte și le-a vorbit astfel: „Dacă veniţi la mine cu gânduri bune, ca să mă ajutaţi, inima mea se va uni cu voi, dar, dacă veniţi să mă înșelaţi, în folosul vrăjmașilor mei, când nu fac nicio silnicie, Dumnezeul părinţilor noștri să vadă și să judece!” 18Amasai
12:18
2 Sam. 17:25
, unul din căpitanii de seamă, a fost apucat de Duhul și a zis: „Suntem cu tine, Davide, și cu tine, fiul lui Isai! Pace, pace ţie și pace celor ce te ajută, căci Dumnezeul tău ţi-a ajutat!” Și David i-a primit și i-a pus între căpeteniile oștirii. 19Niște oameni din Manase s-au unit cu David când
12:19
1 Sam. 29:2
a pornit cu război împotriva lui Saul cu filistenii. Dar n-au fost de ajutor filistenilor, căci, după ce s-au sfătuit, domnii filistenilor au trimis înapoi pe David, zicând: „S-ar putea ca el să treacă de partea stăpânului său Saul și să ne pună astfel în primejdie capetele
12:19
1 Sam. 29:4
noastre.” 20Când s-a întors la Ţiclag, iată cei ce s-au unit cu el din Manase: Adnah, Iozabad, Iediael, Micael, Iozabad, Elihu și Ţiltai, căpetenia miilor lui Manase. 21Au dat ajutor lui David împotriva cetei
12:21
1 Sam. 30:1,9,10
(jefuitorilor amaleciţi), căci toţi erau oameni viteji și au ajuns căpetenii în oștire. 22Și din zi în zi veneau oameni la David să-l ajute, până ce a avut o tabără mare, ca o tabără a lui Dumnezeu.

Războinicii celor douăsprezece seminţii

23Iată numărul oamenilor înarmaţi pentru război care s-au dus

12:23
2 Sam. 2:3,4
5:1
la David, în Hebron, ca să treacă
12:23
Cap. 10:14.
asupra lui domnia lui Saul, după
12:23
1 Sam. 16:1,3
porunca Domnului. 24Fiii lui Iuda care purtau scutul și suliţa, șase mii opt sute, înarmaţi pentru război. 25Din fiii lui Simeon, oameni viteji la război, șapte mii o sută. 26Din fiii lui Levi, patru mii șase sute 27și Iehoiada, mai-marele aaroniţilor, și cu el trei mii șapte sute; 28și Ţadoc
12:28
2 Sam. 8:17
, tânăr viteaz, și casa tatălui său, douăzeci și două de căpetenii. 29Din fiii lui Beniamin, fraţii lui Saul, trei mii, căci până atunci cea mai mare
12:29
2 Sam. 2:8,9
parte dintre ei rămăseseră credincioși casei lui Saul. 30Din fiii lui Efraim, douăzeci de mii opt sute, oameni viteji, oameni cu faimă, după casele părinţilor lor. 31Din jumătatea seminţiei lui Manase, optsprezece mii, care au fost numiţi pe nume să se ducă să pună împărat pe David. 32Din fiii lui Isahar, care se pricepeau
12:32
Est. 1:13
în înţelegerea vremurilor și știau ce trebuia să facă Israel, două sute de căpetenii și toţi fraţii lor erau puși sub porunca lor. 33Din Zabulon, cincizeci de mii în stare să meargă la oștire, înarmaţi pentru luptă cu toate armele de război și gata să se lupte cu o inimă hotărâtă. 34Din Neftali, o mie de căpetenii și cu ei treizeci și șapte de mii, care purtau scutul și suliţa. 35Din daniţi, înarmaţi pentru război, douăzeci și opt de mii șase sute. 36Din Așer, în stare să meargă la oaste și gata de luptă, patruzeci de mii. 37Și de cealaltă parte a Iordanului, din rubeniţi, din gadiţi și din jumătatea seminţiei lui Manase, cu toate armele de război, o sută douăzeci de mii. 38Toţi acești bărbaţi, oameni de război, gata de luptă, au venit la Hebron cu inima neprefăcută ca să pună pe David împărat peste tot Israelul. Și toţi ceilalţi din Israel erau tot cu un gând să facă împărat pe David. 39Au stat acolo trei zile cu David, mâncând și bând, căci fraţii lor le pregătiseră de mâncare. 40Și chiar cei ce locuiau lângă ei până la Isahar, la Zabulon și Neftali, aduceau merinde pe măgari, pe cămile, pe catâri și pe boi: aluaturi, turte de smochine și de stafide, vin, untdelemn, boi și oi din belșug, căci era bucurie în Israel.