Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
11

David împărat

111Tot Israelul

11:1
2 Sam. 5:1
s-a strâns la David, la Hebron, zicând: „Iată că noi suntem os din oasele tale și carne din carnea ta. 2Odinioară, chiar când era Saul împărat, tu duceai și aduceai pe Israel înapoi. Domnul Dumnezeul tău ţi-a zis: ‘Tu vei paște
11:2
Ps. 78:71
pe poporul Meu Israel și tu vei fi căpetenia poporului Meu Israel.’” 3Astfel, toţi bătrânii lui Israel au venit la împărat, la Hebron, și David a făcut legământ cu ei la Hebron înaintea Domnului. Au uns
11:3
2 Sam. 5:3
pe David împărat peste Israel, după Cuvântul Domnului, spus prin Samuel
11:3
1 Sam. 16:1,12,13
. 4David a mers
11:4
2 Sam. 5:6
cu tot Israelul asupra Ierusalimului, adică Iebus. Acolo
11:4
Jud. 1:21
19:10
erau iebusiţii, locuitorii ţării. 5Locuitorii Iebusului au zis lui David: „Nu vei intra aici.” Dar David a luat cetăţuia Sionului – aceasta este cetatea lui David. 6David zisese: „Oricine va bate cel dintâi pe iebusiţi va fi căpetenie și domn.” Ioab, fiul Ţeruiei, s-a suit cel dintâi și a ajuns căpetenie. 7David s-a așezat în cetăţuie, de aceea au numit-o cetatea lui David. 8A făcut zid împrejurul cetăţii de la Milo, de jur împrejur, și Ioab a dres cealaltă parte a cetăţii. 9David ajungea din ce în ce mai mare și Domnul oștirilor era cu el.

Vitejii lui David

10Iată

11:10
2 Sam. 23:8
căpeteniile vitejilor care erau în slujba lui David și care l-au ajutat împreună cu tot Israelul să-și întărească stăpânirea, ca să-l pună împărat, după Cuvântul
11:10
1 Sam. 16:1,12
Domnului cu privire la Israel. 11Iată, după numărul lor, vitejii care erau în slujba lui David: Iașobeam, fiul lui Hacmoni, unul din căpitanii de seamă. El și-a învârtit suliţa peste trei sute de oameni, pe care i-a omorât dintr-o singură dată. 12După el, Eleazar, fiul lui Dodo, Ahohitul, unul din cei trei războinici. 13El era cu David la Pas-Damim, unde se strânseseră filistenii pentru luptă. Acolo era o bucată de pământ plină cu orz, și poporul fugea dinaintea filistenilor. 14S-au așezat în mijlocul ogorului, l-au ocrotit și au bătut pe filisteni. Și Domnul a dat o mare izbăvire. 15Trei din cele treizeci de căpetenii s-au
11:15
2 Sam. 23:13
coborât la David pe stâncă, în peștera Adulam, când tabăra filistenilor era în valea
11:15
Cap. 14:9.

refaimiţilor. 16David era atunci în cetăţuie, și o ceată a filistenilor era la Betleem. 17David a avut o dorinţă și a zis: „Cine-mi va aduce apă de băut din fântâna de la poarta Betleemului?” 18Atunci, cei trei bărbaţi au trecut prin tabăra filistenilor și au scos apă din fântâna de la poarta Betleemului. Au adus-o și au dat-o lui David, dar David n-a vrut s-o bea, ci a vărsat-o înaintea Domnului. 19El a zis: „Să mă ferească Dumnezeul meu să fac una ca aceasta! Să beau eu sângele acestor oameni care s-au dus cu primejdia vieţii lor? Căci cu primejdia vieţii lor au adus-o.” Și n-a voit s-o bea. Iată ce au făcut acești trei viteji. 20Abișai
11:20
2 Sam. 23:18
, fratele lui Ioab, era căpetenia celor trei. El și-a învârtit suliţa peste trei sute de oameni și i-a omorât, și i-a mers faima între cei trei. 21El
11:21
2 Sam. 23:19
era cel mai cu vază din cei trei, din rândul al doilea, și a fost căpetenia lor, dar n-a ajuns pe cei trei dintâi. 22Benaia, fiul lui Iehoiada, fiul unui om din Cabţeel, om de preţ și vestit prin isprăvile lui. El
11:22
2 Sam. 23:20
a ucis cei doi lei ai Moabului. S-a coborât în mijlocul unei gropi pentru apă, unde a ucis un leu într-o zi când căzuse zăpada. 23El a ucis pe un egiptean care avea o statură de cinci coţi și avea în mână o suliţă ca sulul unui ţesător; s-a coborât împotriva lui cu un toiag, a smuls suliţa din mâna egipteanului și l-a ucis cu ea. 24Iată ce a făcut Benaia, fiul lui Iehoiada, și i-a mers faima printre cei trei viteji. 25Era cel mai cu vază din cei treizeci, dar n-a ajuns pe cei trei dintâi. David l-a primit în sfatul celor mai aproape de el. 26Vitejii oștirii:

Asael

11:26
2 Sam. 23:24
, fratele lui Ioab; Elhanan, fiul lui Dodo, din Betleem; 27Șamot, din Haror; Heleţ, din Palon; 28Ira, fiul lui Icheș, din Tecoa; Abiezer, din Anatot; 29Sibecai, Hușatitul; Ilai, din Ahoah; 30Maharai, din Netofa; Heled, fiul lui Baana, din Netofa; 31Itai, fiul lui Ribai, din Ghibea fiilor lui Beniamin; Benaia, din Piraton; 32Hurai, din Nahale-Gaaș; Abiel, din Araba; 33Azmavet, din Baharum; Eliahba, din Șaalbon; 34Bene-Hașem, din Ghizon; Ionatan, fiul lui Șaghe, din Harar; 35Ahiam, fiul lui Sacar, din Harar; Elifal, fiul lui Ur; 36Hefer, din Mechera; Ahia, din Palon; 37Heţro, din Carmel; Naarai, fiul lui Ezbai; 38Ioel, fratele lui Natan; Mibhar, fiul lui Hagri; 39Ţelec, Amonitul; Nahrai, din Berot, care ducea armele lui Ioab, fiul Ţeruiei; 40Ira, din Ieter; Gareb, din Ieter; 41Urie, Hetitul; Zabad, fiul lui Ahlai; 42Adina, fiul lui Șiza, Rubenitul, căpetenia rubeniţilor, și treizeci împreună cu el; 43Hanan, fiul lui Maaca; Iosafat, din Mitni; 44Ozia, din Aștarot; Șama și Iehiel, fiii lui Hotam, din Aroer; 45Iediael, fiul lui Șimri; Ioha, fratele său, Tiţitul; 46Eliel, din Mahavim; Ieribai și Ioșavia, fiii lui Elnaam; Itma, Moabitul; 47Eliel, Obed și Iaasiel-Meţobaia.