Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
12

Războinicii lui David în timpul lui Saul

121Iată

12:1
1 Sam. 27:2
cei ce s-au dus la David, la Ţiclag
12:1
1 Sam. 27:6
, pe când se ţinea el departe de faţa lui Saul, fiul lui Chis. Ei făceau parte din vitejii care i-au dat ajutor în timpul războiului. 2Erau arcași, cu mâna dreaptă și cu mâna stângă
12:2
Jud. 20:16
aruncau pietre, iar cu arcul trăgeau săgeţi. Erau din Beniamin, din numărul fraţilor lui Saul. 3Căpetenia Ahiezer și Ioas, fiii lui Șemaa, din Ghibea; Ieziel și Pelet, fiii lui Azmavet; Beraca; Iehu din Anatot; 4Ișmaia din Gabaon, viteaz între cei treizeci și căpetenie peste treizeci; Ieremia; Iahaziel; Iohanan; Iozabad din Ghedera; 5Eluzai; Ierimot; Bealia; Șemaria; Șefatia din Harof; 6Elcana, Ișia, Azareel, Ioezer și Iașobeam, coreiţi; 7Ioela și Zebadia, fiii lui Ieroham, din Ghedor. 8Dintre gadiţi, niște viteji au plecat să se ducă la David, în cetăţuia din pustie, ostași deprinși la război, înarmaţi cu scut și cu suliţă ca niște lei și iuţi ca niște căprioare
12:8
2 Sam. 2:18
de pe munţi. 9Ezer, căpetenia; Obadia, al doilea; Eliab, al treilea; 10Mișmana, al patrulea; Ieremia, al cincilea; 11Atai, al șaselea; Eliel, al șaptelea; 12Iohanan, al optulea; Elzabad, al nouălea; 13Ieremia, al zecelea; Macbanai, al unsprezecelea. 14Aceștia erau fiii lui Gad, căpetenii ale oștirii; unul singur, cel mai mic, putea să se lupte cu o sută de oameni și cel mai mare, cu o mie. 15Aceștia au trecut Iordanul în luna întâi, când ieșea
12:15
Ios. 3:15
din matcă pe tot cursul lui și ei sunt aceia care au pus pe fugă pe toţi locuitorii din văi, la răsărit și la apus. 16Și din fiii lui Beniamin și ai lui Iuda au fost unii care s-au dus la David în cetăţuie. 17David le-a ieșit înainte și le-a vorbit astfel: „Dacă veniţi la mine cu gânduri bune, ca să mă ajutaţi, inima mea se va uni cu voi, dar, dacă veniţi să mă înșelaţi, în folosul vrăjmașilor mei, când nu fac nicio silnicie, Dumnezeul părinţilor noștri să vadă și să judece!” 18Amasai
12:18
2 Sam. 17:25
, unul din căpitanii de seamă, a fost apucat de Duhul și a zis: „Suntem cu tine, Davide, și cu tine, fiul lui Isai! Pace, pace ţie și pace celor ce te ajută, căci Dumnezeul tău ţi-a ajutat!” Și David i-a primit și i-a pus între căpeteniile oștirii. 19Niște oameni din Manase s-au unit cu David când
12:19
1 Sam. 29:2
a pornit cu război împotriva lui Saul cu filistenii. Dar n-au fost de ajutor filistenilor, căci, după ce s-au sfătuit, domnii filistenilor au trimis înapoi pe David, zicând: „S-ar putea ca el să treacă de partea stăpânului său Saul și să ne pună astfel în primejdie capetele
12:19
1 Sam. 29:4
noastre.” 20Când s-a întors la Ţiclag, iată cei ce s-au unit cu el din Manase: Adnah, Iozabad, Iediael, Micael, Iozabad, Elihu și Ţiltai, căpetenia miilor lui Manase. 21Au dat ajutor lui David împotriva cetei
12:21
1 Sam. 30:1,9,10
(jefuitorilor amaleciţi), căci toţi erau oameni viteji și au ajuns căpetenii în oștire. 22Și din zi în zi veneau oameni la David să-l ajute, până ce a avut o tabără mare, ca o tabără a lui Dumnezeu.

Războinicii celor douăsprezece seminţii

23Iată numărul oamenilor înarmaţi pentru război care s-au dus

12:23
2 Sam. 2:3,4
5:1
la David, în Hebron, ca să treacă
12:23
Cap. 10:14.

asupra lui domnia lui Saul, după
12:23
1 Sam. 16:1,3
porunca Domnului. 24Fiii lui Iuda care purtau scutul și suliţa, șase mii opt sute, înarmaţi pentru război. 25Din fiii lui Simeon, oameni viteji la război, șapte mii o sută. 26Din fiii lui Levi, patru mii șase sute 27și Iehoiada, mai-marele aaroniţilor, și cu el trei mii șapte sute; 28și Ţadoc
12:28
2 Sam. 8:17
, tânăr viteaz, și casa tatălui său, douăzeci și două de căpetenii. 29Din fiii lui Beniamin, fraţii lui Saul, trei mii, căci până atunci cea mai mare
12:29
2 Sam. 2:8,9
parte dintre ei rămăseseră credincioși casei lui Saul. 30Din fiii lui Efraim, douăzeci de mii opt sute, oameni viteji, oameni cu faimă, după casele părinţilor lor. 31Din jumătatea seminţiei lui Manase, optsprezece mii, care au fost numiţi pe nume să se ducă să pună împărat pe David. 32Din fiii lui Isahar, care se pricepeau
12:32
Est. 1:13
în înţelegerea vremurilor și știau ce trebuia să facă Israel, două sute de căpetenii și toţi fraţii lor erau puși sub porunca lor. 33Din Zabulon, cincizeci de mii în stare să meargă la oștire, înarmaţi pentru luptă cu toate armele de război și gata să se lupte cu o inimă hotărâtă. 34Din Neftali, o mie de căpetenii și cu ei treizeci și șapte de mii, care purtau scutul și suliţa. 35Din daniţi, înarmaţi pentru război, douăzeci și opt de mii șase sute. 36Din Așer, în stare să meargă la oaste și gata de luptă, patruzeci de mii. 37Și de cealaltă parte a Iordanului, din rubeniţi, din gadiţi și din jumătatea seminţiei lui Manase, cu toate armele de război, o sută douăzeci de mii. 38Toţi acești bărbaţi, oameni de război, gata de luptă, au venit la Hebron cu inima neprefăcută ca să pună pe David împărat peste tot Israelul. Și toţi ceilalţi din Israel erau tot cu un gând să facă împărat pe David. 39Au stat acolo trei zile cu David, mâncând și bând, căci fraţii lor le pregătiseră de mâncare. 40Și chiar cei ce locuiau lângă ei până la Isahar, la Zabulon și Neftali, aduceau merinde pe măgari, pe cămile, pe catâri și pe boi: aluaturi, turte de smochine și de stafide, vin, untdelemn, boi și oi din belșug, căci era bucurie în Israel.