Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
12

Războinicii lui David în timpul lui Saul

121Iată

12:1
1 Sam. 27:2
cei ce s-au dus la David, la Ţiclag
12:1
1 Sam. 27:6
, pe când se ţinea el departe de faţa lui Saul, fiul lui Chis. Ei făceau parte din vitejii care i-au dat ajutor în timpul războiului. 2Erau arcași, cu mâna dreaptă și cu mâna stângă
12:2
Jud. 20:16
aruncau pietre, iar cu arcul trăgeau săgeţi. Erau din Beniamin, din numărul fraţilor lui Saul. 3Căpetenia Ahiezer și Ioas, fiii lui Șemaa, din Ghibea; Ieziel și Pelet, fiii lui Azmavet; Beraca; Iehu din Anatot; 4Ișmaia din Gabaon, viteaz între cei treizeci și căpetenie peste treizeci; Ieremia; Iahaziel; Iohanan; Iozabad din Ghedera; 5Eluzai; Ierimot; Bealia; Șemaria; Șefatia din Harof; 6Elcana, Ișia, Azareel, Ioezer și Iașobeam, coreiţi; 7Ioela și Zebadia, fiii lui Ieroham, din Ghedor. 8Dintre gadiţi, niște viteji au plecat să se ducă la David, în cetăţuia din pustie, ostași deprinși la război, înarmaţi cu scut și cu suliţă ca niște lei și iuţi ca niște căprioare
12:8
2 Sam. 2:18
de pe munţi. 9Ezer, căpetenia; Obadia, al doilea; Eliab, al treilea; 10Mișmana, al patrulea; Ieremia, al cincilea; 11Atai, al șaselea; Eliel, al șaptelea; 12Iohanan, al optulea; Elzabad, al nouălea; 13Ieremia, al zecelea; Macbanai, al unsprezecelea. 14Aceștia erau fiii lui Gad, căpetenii ale oștirii; unul singur, cel mai mic, putea să se lupte cu o sută de oameni și cel mai mare, cu o mie. 15Aceștia au trecut Iordanul în luna întâi, când ieșea
12:15
Ios. 3:15
din matcă pe tot cursul lui și ei sunt aceia care au pus pe fugă pe toţi locuitorii din văi, la răsărit și la apus. 16Și din fiii lui Beniamin și ai lui Iuda au fost unii care s-au dus la David în cetăţuie. 17David le-a ieșit înainte și le-a vorbit astfel: „Dacă veniţi la mine cu gânduri bune, ca să mă ajutaţi, inima mea se va uni cu voi, dar, dacă veniţi să mă înșelaţi, în folosul vrăjmașilor mei, când nu fac nicio silnicie, Dumnezeul părinţilor noștri să vadă și să judece!” 18Amasai
12:18
2 Sam. 17:25
, unul din căpitanii de seamă, a fost apucat de Duhul și a zis: „Suntem cu tine, Davide, și cu tine, fiul lui Isai! Pace, pace ţie și pace celor ce te ajută, căci Dumnezeul tău ţi-a ajutat!” Și David i-a primit și i-a pus între căpeteniile oștirii. 19Niște oameni din Manase s-au unit cu David când
12:19
1 Sam. 29:2
a pornit cu război împotriva lui Saul cu filistenii. Dar n-au fost de ajutor filistenilor, căci, după ce s-au sfătuit, domnii filistenilor au trimis înapoi pe David, zicând: „S-ar putea ca el să treacă de partea stăpânului său Saul și să ne pună astfel în primejdie capetele
12:19
1 Sam. 29:4
noastre.” 20Când s-a întors la Ţiclag, iată cei ce s-au unit cu el din Manase: Adnah, Iozabad, Iediael, Micael, Iozabad, Elihu și Ţiltai, căpetenia miilor lui Manase. 21Au dat ajutor lui David împotriva cetei
12:21
1 Sam. 30:1,9,10
(jefuitorilor amaleciţi), căci toţi erau oameni viteji și au ajuns căpetenii în oștire. 22Și din zi în zi veneau oameni la David să-l ajute, până ce a avut o tabără mare, ca o tabără a lui Dumnezeu.

Războinicii celor douăsprezece seminţii

23Iată numărul oamenilor înarmaţi pentru război care s-au dus

12:23
2 Sam. 2:3,4
5:1
la David, în Hebron, ca să treacă
12:23
Cap. 10:14.
asupra lui domnia lui Saul, după
12:23
1 Sam. 16:1,3
porunca Domnului. 24Fiii lui Iuda care purtau scutul și suliţa, șase mii opt sute, înarmaţi pentru război. 25Din fiii lui Simeon, oameni viteji la război, șapte mii o sută. 26Din fiii lui Levi, patru mii șase sute 27și Iehoiada, mai-marele aaroniţilor, și cu el trei mii șapte sute; 28și Ţadoc
12:28
2 Sam. 8:17
, tânăr viteaz, și casa tatălui său, douăzeci și două de căpetenii. 29Din fiii lui Beniamin, fraţii lui Saul, trei mii, căci până atunci cea mai mare
12:29
2 Sam. 2:8,9
parte dintre ei rămăseseră credincioși casei lui Saul. 30Din fiii lui Efraim, douăzeci de mii opt sute, oameni viteji, oameni cu faimă, după casele părinţilor lor. 31Din jumătatea seminţiei lui Manase, optsprezece mii, care au fost numiţi pe nume să se ducă să pună împărat pe David. 32Din fiii lui Isahar, care se pricepeau
12:32
Est. 1:13
în înţelegerea vremurilor și știau ce trebuia să facă Israel, două sute de căpetenii și toţi fraţii lor erau puși sub porunca lor. 33Din Zabulon, cincizeci de mii în stare să meargă la oștire, înarmaţi pentru luptă cu toate armele de război și gata să se lupte cu o inimă hotărâtă. 34Din Neftali, o mie de căpetenii și cu ei treizeci și șapte de mii, care purtau scutul și suliţa. 35Din daniţi, înarmaţi pentru război, douăzeci și opt de mii șase sute. 36Din Așer, în stare să meargă la oaste și gata de luptă, patruzeci de mii. 37Și de cealaltă parte a Iordanului, din rubeniţi, din gadiţi și din jumătatea seminţiei lui Manase, cu toate armele de război, o sută douăzeci de mii. 38Toţi acești bărbaţi, oameni de război, gata de luptă, au venit la Hebron cu inima neprefăcută ca să pună pe David împărat peste tot Israelul. Și toţi ceilalţi din Israel erau tot cu un gând să facă împărat pe David. 39Au stat acolo trei zile cu David, mâncând și bând, căci fraţii lor le pregătiseră de mâncare. 40Și chiar cei ce locuiau lângă ei până la Isahar, la Zabulon și Neftali, aduceau merinde pe măgari, pe cămile, pe catâri și pe boi: aluaturi, turte de smochine și de stafide, vin, untdelemn, boi și oi din belșug, căci era bucurie în Israel.

13

Chivotul adus de David în casa lui Obed-Edom

131David a ţinut sfat cu căpeteniile peste mii și peste sute, cu toţi mai-marii. 2Și David a zis întregii adunări a lui Israel: „Dacă găsiţi cu cale și dacă lucrul acesta vine de la Domnul Dumnezeul nostru, să trimitem în toate părţile la fraţii noștri care au rămas

13:2
1 Sam. 31:1Is. 37:4
în toate ţinuturile lui Israel și la preoţi și leviţi în cetăţile și împrejurimile lor, ca să se strângă la noi 3și să aducem la noi chivotul Dumnezeului nostru, căci
13:3
1 Sam. 7:1,2
nu ne-am mai îngrijit de el de pe vremea lui Saul.” 4Toată adunarea a hotărât să facă așa, căci lucrul acesta a părut bun întregului popor. 5David a strâns
13:5
1 Sam. 7:52 Sam. 6:1
pe tot Israelul, de la Șilhor
13:5
Ios. 13:3
, în Egipt, până la intrarea Hamatului, ca să aducă din
13:5
1 Sam. 6:21
7:1
Chiriat-Iearim chivotul lui Dumnezeu. 6Și David, împreună cu tot Israelul, s-a suit la Baala
13:6
Ios. 15:9,60
, la Chiriat-Iearim, care este al lui Iuda, ca să ridice de acolo chivotul lui Dumnezeu, înaintea căruia este chemat Numele Domnului care șade
13:6
1 Sam. 4:42 Sam. 6:2
între heruvimi. 7Au pus într-un car
13:7
Num. 4:15
nou chivotul lui Dumnezeu, pe care l-au luat din casa
13:7
1 Sam. 7:1
lui Abinadab. Uza și Ahio cârmuiau carul. 8David
13:8
2 Sam. 6:5
și tot Israelul jucau înaintea lui Dumnezeu cu toată puterea lor, cântând și zicând din harpe, din lăute, din tobe, din chimvale și din trâmbiţe. 9Când au ajuns la aria lui Chidon, Uza a întins mâna să apuce chivotul, pentru că boii erau să-l răstoarne. 10Domnul S-a aprins de mânie împotriva lui Uza și Domnul l-a lovit pentru că
13:10
Num. 4:15
întinsese mâna pe chivot. Uza a murit
13:10
Lev. 10:2
acolo înaintea lui Dumnezeu. 11David s-a mâniat că Domnul făcuse o spărtură lovind pe Uza cu o asemenea pedeapsă. De aceea, locul acesta a fost numit până în ziua de azi Pereţ-Uza13:11 Sau: Spărtura lui Uza.. 12David s-a temut de Dumnezeu în ziua aceea și a zis: „Cum să aduc chivotul lui Dumnezeu la mine?” 13David n-a tras chivotul la el, în cetatea lui David, ci l-a dus în casa lui Obed-Edom din Gat. 14Chivotul
13:14
2 Sam. 6:11
lui Dumnezeu a rămas trei luni la familia lui Obed-Edom, în casa lui. Și Domnul a binecuvântat casa lui Obed-Edom
13:14
Gen. 30:27
și tot ce era al lui.

14

Casa lui David și copiii lui

141Hiram

14:1
2 Sam. 5:11
, împăratul Tirului, a trimis soli lui David și lemn de cedru și cioplitori de piatră și tâmplari, să-i zidească o casă. 2David a cunoscut că Domnul îl întărea ca împărat al lui Israel și că împărăţia lui s-a înălţat foarte mult din pricina poporului Său Israel. 3David a mai luat neveste și la Ierusalim și a mai născut fii și fiice. 4Iată numele celor
14:4
Cap. 3:5.
ce i s-au născut la Ierusalim; Șamua, Șobab, Natan, Solomon, 5Ibhar, Elișua, Elfelet, 6Noga, Nefeg, Iafia, 7Elișama, Beeliada și Elifelet.

Biruinţele lui David asupra filistenilor

8Filistenii au auzit că David

14:8
2 Sam. 5:17
fusese uns împărat peste tot Israelul și s-au suit cu toţii să-l caute. David a fost înștiinţat de acest lucru și le-a ieșit înainte. 9Filistenii au venit și s-au răspândit în valea
14:9
Cap. 11:15.
refaimiţilor. 10David a întrebat pe Dumnezeu zicând: „Să mă sui împotriva filistenilor, și îi vei da în mâinile mele?” Și Domnul i-a zis: „Suie-te și-i voi da în mâinile tale.” 11S-au suit la Baal-Peraţim, unde David i-a bătut. Apoi a zis: „Dumnezeu a risipit pe vrăjmașii mei prin mâna mea ca pe niște ape care se scurg.” De aceea s-a dat locului acestuia numele Baal-Peraţim. 12Ei și-au lăsat acolo dumnezeii, care au fost arși în foc, după porunca lui David. 13Filistenii
14:13
2 Sam. 5:22
s-au răspândit din nou în vale. 14David a întrebat iarăși pe Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a zis: „Să nu te sui după ei; întoarce-te de la ei și mergi
14:14
2 Sam. 5:23
asupra lor prin faţa duzilor. 15Când vei auzi un vuiet de pași în vârfurile duzilor, atunci să ieși la luptă, căci Dumnezeu merge înaintea ta, ca să bată oastea filistenilor.” 16David a făcut cum îi poruncise Dumnezeu, și oastea filistenilor a fost bătută de la Gabaon
14:16
2 Sam. 5:25
până la Ghezer. 17Faima
14:17
Ios. 6:272 Cron. 26:8
lui David s-a răspândit în toată ţara și Domnul l-a făcut de
14:17
Deut. 2:25
11:25
temut pentru toate neamurile.