Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
13

Chivotul adus de David în casa lui Obed-Edom

131David a ţinut sfat cu căpeteniile peste mii și peste sute, cu toţi mai-marii. 2Și David a zis întregii adunări a lui Israel: „Dacă găsiţi cu cale și dacă lucrul acesta vine de la Domnul Dumnezeul nostru, să trimitem în toate părţile la fraţii noștri care au rămas

13:2
1 Sam. 31:1Is. 37:4
în toate ţinuturile lui Israel și la preoţi și leviţi în cetăţile și împrejurimile lor, ca să se strângă la noi 3și să aducem la noi chivotul Dumnezeului nostru, căci
13:3
1 Sam. 7:1,2
nu ne-am mai îngrijit de el de pe vremea lui Saul.” 4Toată adunarea a hotărât să facă așa, căci lucrul acesta a părut bun întregului popor. 5David a strâns
13:5
1 Sam. 7:52 Sam. 6:1
pe tot Israelul, de la Șilhor
13:5
Ios. 13:3
, în Egipt, până la intrarea Hamatului, ca să aducă din
13:5
1 Sam. 6:21
7:1
Chiriat-Iearim chivotul lui Dumnezeu. 6Și David, împreună cu tot Israelul, s-a suit la Baala
13:6
Ios. 15:9,60
, la Chiriat-Iearim, care este al lui Iuda, ca să ridice de acolo chivotul lui Dumnezeu, înaintea căruia este chemat Numele Domnului care șade
13:6
1 Sam. 4:42 Sam. 6:2
între heruvimi. 7Au pus într-un car
13:7
Num. 4:15
nou chivotul lui Dumnezeu, pe care l-au luat din casa
13:7
1 Sam. 7:1
lui Abinadab. Uza și Ahio cârmuiau carul. 8David
13:8
2 Sam. 6:5
și tot Israelul jucau înaintea lui Dumnezeu cu toată puterea lor, cântând și zicând din harpe, din lăute, din tobe, din chimvale și din trâmbiţe. 9Când au ajuns la aria lui Chidon, Uza a întins mâna să apuce chivotul, pentru că boii erau să-l răstoarne. 10Domnul S-a aprins de mânie împotriva lui Uza și Domnul l-a lovit pentru că
13:10
Num. 4:15
întinsese mâna pe chivot. Uza a murit
13:10
Lev. 10:2
acolo înaintea lui Dumnezeu. 11David s-a mâniat că Domnul făcuse o spărtură lovind pe Uza cu o asemenea pedeapsă. De aceea, locul acesta a fost numit până în ziua de azi Pereţ-Uza13:11 Sau: Spărtura lui Uza.. 12David s-a temut de Dumnezeu în ziua aceea și a zis: „Cum să aduc chivotul lui Dumnezeu la mine?” 13David n-a tras chivotul la el, în cetatea lui David, ci l-a dus în casa lui Obed-Edom din Gat. 14Chivotul
13:14
2 Sam. 6:11
lui Dumnezeu a rămas trei luni la familia lui Obed-Edom, în casa lui. Și Domnul a binecuvântat casa lui Obed-Edom
13:14
Gen. 30:27
și tot ce era al lui.

14

Casa lui David și copiii lui

141Hiram

14:1
2 Sam. 5:11
, împăratul Tirului, a trimis soli lui David și lemn de cedru și cioplitori de piatră și tâmplari, să-i zidească o casă. 2David a cunoscut că Domnul îl întărea ca împărat al lui Israel și că împărăţia lui s-a înălţat foarte mult din pricina poporului Său Israel. 3David a mai luat neveste și la Ierusalim și a mai născut fii și fiice. 4Iată numele celor
14:4
Cap. 3:5.
ce i s-au născut la Ierusalim; Șamua, Șobab, Natan, Solomon, 5Ibhar, Elișua, Elfelet, 6Noga, Nefeg, Iafia, 7Elișama, Beeliada și Elifelet.

Biruinţele lui David asupra filistenilor

8Filistenii au auzit că David

14:8
2 Sam. 5:17
fusese uns împărat peste tot Israelul și s-au suit cu toţii să-l caute. David a fost înștiinţat de acest lucru și le-a ieșit înainte. 9Filistenii au venit și s-au răspândit în valea
14:9
Cap. 11:15.
refaimiţilor. 10David a întrebat pe Dumnezeu zicând: „Să mă sui împotriva filistenilor, și îi vei da în mâinile mele?” Și Domnul i-a zis: „Suie-te și-i voi da în mâinile tale.” 11S-au suit la Baal-Peraţim, unde David i-a bătut. Apoi a zis: „Dumnezeu a risipit pe vrăjmașii mei prin mâna mea ca pe niște ape care se scurg.” De aceea s-a dat locului acestuia numele Baal-Peraţim. 12Ei și-au lăsat acolo dumnezeii, care au fost arși în foc, după porunca lui David. 13Filistenii
14:13
2 Sam. 5:22
s-au răspândit din nou în vale. 14David a întrebat iarăși pe Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a zis: „Să nu te sui după ei; întoarce-te de la ei și mergi
14:14
2 Sam. 5:23
asupra lor prin faţa duzilor. 15Când vei auzi un vuiet de pași în vârfurile duzilor, atunci să ieși la luptă, căci Dumnezeu merge înaintea ta, ca să bată oastea filistenilor.” 16David a făcut cum îi poruncise Dumnezeu, și oastea filistenilor a fost bătută de la Gabaon
14:16
2 Sam. 5:25
până la Ghezer. 17Faima
14:17
Ios. 6:272 Cron. 26:8
lui David s-a răspândit în toată ţara și Domnul l-a făcut de
14:17
Deut. 2:25
11:25
temut pentru toate neamurile.

15

David aduce chivotul la Ierusalim

151David și-a zidit case în cetatea lui David; a pregătit un loc chivotului lui Dumnezeu și a ridicat un cort

15:1
Cap. 16:1.
pentru el. 2Atunci David a zis: „Chivotul
15:2
Num. 4:2,15Deut. 10:8
31:9
lui Dumnezeu nu trebuie purtat decât de leviţi, căci pe ei i-a ales Domnul să ducă chivotul lui Dumnezeu și să-I slujească pe vecie.” 3Și David a strâns
15:3
1 Împ. 8:1
tot Israelul la Ierusalim ca să suie chivotul Domnului la locul pe care i-l pregătise. 4David a strâns pe fiii lui Aaron și pe leviţi: 5din fiii lui Chehat: pe căpetenia Uriel și pe fraţii săi – o sută douăzeci; 6din fiii lui Merari: pe căpetenia Asaia și pe fraţii săi – două sute douăzeci; 7din fiii lui Gherșom: pe căpetenia Ioel și pe fraţii săi – o sută treizeci; 8din fiii lui Eliţafan
15:8
Exod 6:22
: pe căpetenia Semaia și pe fraţii săi – două sute; 9din fiii lui Hebron
15:9
Exod 6:18
, pe căpetenia Eliel și pe fraţii săi – optzeci; 10din fiii lui Uziel: pe căpetenia Aminadab și pe fraţii săi – o sută doisprezece. 11David a chemat pe preoţii Ţadoc și Abiatar și pe leviţii Uriel, Asaia, Ioel, Șemaia, Eliel și Aminadab. 12Și le-a zis: „Voi sunteţi capii de familie ai leviţilor, sfinţiţi-vă, voi și fraţii voștri, și suiţi chivotul Domnului Dumnezeului lui Israel la locul pe care i l-am pregătit. 13Pentru că
15:13
2 Sam. 6:3
n-aţi fost întâiași dată, de aceea ne-a lovit Domnul
15:13
Cap. 13:10,11.
Dumnezeul nostru, căci nu L-am căutat după lege.” 14Preoţii și leviţii s-au sfinţit ca să suie chivotul Domnului Dumnezeului lui Israel. 15Fiii leviţilor au dus chivotul lui Dumnezeu pe umeri cu niște drugi, cum poruncise
15:15
Exod 25:14Num. 4:15
7:9
Moise, după cuvântul Domnului. 16Și David a zis căpeteniilor leviţilor să așeze pe fraţii lor cântăreţi cu instrumente de muzică, cu lăute, harpe și ţimbale, și să sune din ele cântări răsunătoare, în semn de bucurie. 17Leviţii au așezat pe Heman
15:17
Cap. 6:33.
, fiul lui Ioel; dintre fraţii lui, pe Asaf
15:17
Cap. 6:39.
, fiul lui Berechia, și dintre fiii lui Merari, fraţii lor, pe Etan
15:17
Cap. 6:44.
, fiul lui Cușaia; 18apoi, împreună cu ei, pe fraţii lor de a doua mână: pe Zaharia, Ben, Iaaziel, Șemiramot, Iehiel, Uni, Eliab, Benaia, Maaseia, Matitia, Elifele și Micneia și Obed-Edom și Ieiel, ușieri. 19Cântăreţii Heman, Asaf și Etan aveau ţimbale de aramă, ca să sune din ele. 20Zaharia, Aziel, Șemiramot, Iehiel, Uni, Eliab, Maaseia și Benaia aveau lăute pe
15:20
Ps. 46, titlu.
alamot 21și Matitia, Elifele, Micneia, Obed-Edom, Ieiel și Azazia aveau harpe cu opt coarde, ca să sune tare. 22Chenania, căpetenia muzicii între leviţi, cârmuia muzica, fiindcă era meșter. 23Berechia și Elcana erau ușierii chivotului. 24Șebania, Iosafat, Netaneel, Amasai, Zaharia, Benaia și Eliezer, preoţii, sunau din trâmbiţe
15:24
Num. 10:8Ps. 81:3
înaintea chivotului lui Dumnezeu. Obed-Edom și Iehia erau ușierii chivotului. 25David
15:25
2 Sam. 6:121 Împ. 8:1
, bătrânii lui Israel și căpeteniile miilor au pornit astfel să suie chivotul legământului Domnului de la casa lui Obed-Edom, în mijlocul bucuriei. 26Când a ajutat Dumnezeu pe leviţi să ridice chivotul legământului Domnului, au jertfit șapte viţei și șapte berbeci. 27David era îmbrăcat cu o manta de in subţire; tot așa erau îmbrăcaţi toţi leviţii care duceau chivotul, cântăreţii și Chenania, căpetenia muzicii între cântăreţi, și David avea pe el un efod de in. 28Tot Israelul a suit
15:28
Cap. 13:8.
chivotul legământului Domnului cu strigăte de bucurie, cu sunete de goarne, de trâmbiţe și de chimvale și făcând să răsune lăutele și harpele. 29Pe când
15:29
2 Sam. 6:16
intra în cetatea lui David chivotul legământului Domnului, Mical, fata lui Saul, se uita pe fereastră și, când a văzut pe împăratul David sărind și jucând, l-a dispreţuit în inima ei.