Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
16

Orânduirile privitoare la slujbă

161După ce au adus

16:1
2 Sam. 6:17-19
chivotul lui Dumnezeu, l-au pus în mijlocul cortului pe care-l întinsese David pentru el și au adus înaintea lui Dumnezeu arderi-de-tot și jertfe de mulţumire. 2Când a isprăvit David de adus arderile-de-tot și jertfele de mulţumire, a binecuvântat poporul în Numele Domnului. 3Apoi a împărţit tuturor celor din Israel, bărbaţi și femei, fiecăruia, câte o pâine, o bucată de carne și o turtă de stafide. 4A dat leviţilor sarcina să facă slujba înaintea chivotului Domnului, să cheme
16:4
Ps. 38
, să laude și să slăvească pe Domnul Dumnezeul lui Israel. 5Aceștia erau: Asaf, căpetenia, Zaharia, al doilea după el, Ieiel, Șemiramot, Iehiel, Matitia, Eliab, Benaia, Obed-Edom și Ieiel. Ei aveau instrumente de muzică, alăute și harpe și Asaf suna din ţimbale. 6Preoţii Benaia și Iahaziel sunau mereu din trâmbiţe înaintea chivotului legământului lui Dumnezeu. 7În ziua aceea, David a însărcinat pentru întâiași dată pe Asaf și fraţii săi să vestească
16:7
2 Sam. 23:1
laudele Domnului.

Cântare de laudă

8Lăudaţi

16:8
Ps. 105:1-15
pe Domnul, chemaţi Numele Lui,

faceţi cunoscute printre popoare faptele Lui înalte!

9Cântaţi, cântaţi în cinstea Lui!

Vorbiţi despre toate minunile Lui!

10Făliţi-vă cu Numele Lui cel sfânt!

Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul!

11Căutaţi pe Domnul și sprijinul Lui,

căutaţi necurmat Faţa Lui!

12Aduceţi-vă aminte de minunile pe care le-a făcut,

de minunile Lui și de judecăţile rostite de gura Lui,

13voi, sămânţa lui Israel, robul Său,

copiii lui Iacov, aleșii Lui!

14Domnul este Dumnezeul nostru;

judecăţile Lui se împlinesc pe tot pământul.

15Aduceţi-vă aminte totdeauna de legământul Său,

de făgăduinţele Lui, făcute pentru o mie de neamuri de oameni,

16de legământul pe care l-a făcut

16:16
Gen. 17:2
26:3
28:13
35:11
cu Avraam

și de jurământul pe care l-a făcut lui Isaac;

17El l-a făcut o lege pentru Iacov,

un legământ veșnic pentru Israel,

18zicând: „Îţi voi da ţara Canaanului

ca moștenire care v-a căzut la împărţeală.”

19Ei erau puţini la număr atunci,

foarte

16:19
Gen. 34:30
puţini la număr, și străini în ţara aceea.

20Și mergeau de la un neam la altul

și de la o împărăţie la un alt popor,

21dar El n-a îngăduit nimănui să-i asuprească

și a pedepsit

16:21
Gen. 12:17
20:3Exod 7:15-18
împăraţi din pricina lor,

22zicând: „Nu

16:22
Ps. 105:15
vă atingeţi de unșii Mei,

și nu faceţi niciun rău prorocilor mei!”

23Cântaţi

16:23
Ps. 96:1
Domnului, toţi locuitorii pământului!

Vestiţi din zi în zi mântuirea Lui;

24povestiţi printre neamuri slava Lui,

printre toate popoarele minunile Lui!

25Căci Domnul este mare și foarte vrednic de laudă,

El este de temut mai presus de toţi dumnezeii,

26căci toţi dumnezeii popoarelor sunt

16:26
Lev. 19:4
idoli,

dar Domnul a făcut cerurile.

27Măreţia și strălucirea sunt înaintea Feţei Lui,

tăria și bucuria sunt în locașul Lui.

28Familii de popoare, daţi Domnului,

daţi Domnului slavă și cinste!

29Daţi Domnului slavă pentru Numele Lui!

Aduceţi daruri și veniţi înaintea Lui,

închinaţi-vă înaintea Domnului cu podoabe sfinte.

30Tremuraţi înaintea Lui, toţi locuitorii pământului!

Căci lumea este întărită și nu se clatină.

31Să se bucure cerurile și să se veselească pământul!

Să se spună printre neamuri că Domnul împărăţește!

32Să urle marea cu tot ce este în ea!

Câmpia să se veselească împreună cu tot ce este pe ea!

33Să chiuie copacii din pădure

înaintea Domnului! Căci El vine

să judece pământul.

34Lăudaţi

16:34
Ps. 106:1
107:1
118:1
136:1
pe Domnul, căci este bun,

căci îndurarea Lui ţine în veac!

35Ziceţi

16:35
Ps. 106:47,48
: „Mântuiește-ne, Dumnezeul mântuirii,

strânge-ne și scoate-ne din mijlocul neamurilor,

ca să lăudăm Numele Tău cel sfânt

și să ne punem slava în a Te lăuda!

36Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, din veșnicie în veșnicie!”

Și tot

16:36
1 Împ. 8:15
poporul
16:36
Deut. 27:15
a zis: „Amin” și lăuda pe Domnul! 37David a lăsat acolo, înaintea chivotului legământului Domnului, pe Asaf și pe fraţii lui, ca să slujească necurmat înaintea chivotului, împlinindu-și datoria zi de zi. 38A lăsat pe Obed-Edom și pe Hosa cu fraţii lor, în număr de șaizeci și opt, pe Obed-Edom, fiul lui Iedutun, și pe Hosa, ca ușieri. 39A pus pe preotul Ţadoc și pe preoţi, fraţii săi, înaintea
16:39
Cap. 21:29.
locașului Domnului, pe înălţimea
16:39
1 Împ. 3:4
din Gabaon, 40ca să aducă necurmat Domnului arderi-de-tot, dimineaţa și seara
16:40
Exod 29:38Num. 28:3
, pe altarul arderilor-de-tot și să împlinească tot ce este scris în Legea Domnului, poruncită lui Israel de Domnul. 41Cu ei erau Heman și Iedutun, și ceilalţi care fuseseră aleși și numiţi pe nume ca să laude pe Domnul, căci îndurarea
16:41
Vers. 24.
Lui ţine în veac. 42Cu ei erau Heman și Iedutun, care aveau trâmbiţe și ţimbale pentru cei ce sunau din ele și instrumente pentru cântări în cinstea lui Dumnezeu. Fiii lui Iedutun erau ușieri. 43Tot poporul
16:43
2 Sam. 6:19,20
s-a dus fiecare la casa lui și David s-a întors să-și binecuvânteze casa.

17

David vrea să zidească Templul

171Pe când

17:1
2 Sam. 7:1
locuia David în casa lui, a zis prorocului Natan: „Iată, eu locuiesc într-o casă de cedru, și chivotul legământului Domnului este într-un cort.” 2Natan a răspuns lui David: „Fă tot ce-ţi spune inima, căci Dumnezeu este cu tine.” 3În noaptea următoare, Cuvântul Domnului a vorbit lui Natan: 4„Du-te și spune robului Meu David: Așa vorbește Domnul: ‘Nu tu Îmi vei zidi o casă de locuit. 5Căci Eu n-am locuit într-o casă din ziua când am scos pe Israel din Egipt până în ziua de azi, ci am mers din cort în cort și din locaș în locaș. 6Pretutindeni pe unde am mers cu tot Israelul, am spus Eu o vorbă vreunuia din judecătorii lui Israel, cărora le poruncisem să pască pe poporul Meu, am zis Eu: «Pentru ce nu-Mi zidiţi o casă de cedru?»’ 7Acum să spui robului Meu David: Așa vorbește Domnul oștirilor: ‘Te-am luat de la pășune, dinapoia oilor, ca să fii căpetenia poporului Meu Israel, 8am fost cu tine pretutindeni pe unde ai mers, am nimicit pe toţi vrăjmașii tăi dinaintea ta și ţi-am făcut nume ca numele celor mari de pe pământ; 9am dat o locuinţă poporului Meu Israel și l-am sădit ca să fie statornic acolo și să nu mai fie tulburat, pentru ca cei răi să nu-l mai nimicească așa cum îl nimiceau mai înainte 10și pe vremea când pusesem judecători peste poporul Meu Israel. Am smerit pe toţi vrăjmașii tăi. Și îţi vestesc că Domnul îţi va zidi o casă. 11Când ţi se vor împlini zilele și când te vei duce la părinţii tăi, voi ridica sămânţa ta după tine, și anume pe unul din fiii tăi, și-i voi întări domnia. 12El Îmi va zidi o casă și-i voi întări pe vecie scaunul lui de domnie. 13Eu îi voi
17:13
2 Sam. 7:14,15
fi Tată, și el Îmi va fi fiu; și nu voi îndepărta bunătatea Mea de la el, cum am îndepărtat-o de la cel dinaintea ta. 14Îl
17:14
Luca 1:33
voi așeza pentru totdeauna în Casa Mea, și în Împărăţia Mea scaunul lui de domnie va fi întărit pe vecie.’”

Rugăciunea lui David

15Natan a spus lui David toate aceste cuvinte și toată vedenia aceasta. 16Și împăratul David

17:16
2 Sam. 7:18
s-a dus și s-a înfăţișat înaintea Domnului și a zis: „Cine sunt eu, Doamne Dumnezeule, și ce este casa mea, de m-ai făcut să ajung unde sunt? 17Și atâta este puţin lucru înaintea Ta, Dumnezeule! Tu vorbești și de casa robului Tău pentru vremurile viitoare. Și binevoiești să-Ţi îndrepţi privirile asupra mea în felul oamenilor, Tu care ești înălţat, Doamne Dumnezeule! 18Ce ar putea să-Ţi mai spună David faţă de slava dată robului Tău? Tu cunoști pe robul Tău. 19Doamne, din pricina robului Tău și după inima Ta ai făcut aceste lucruri mari și i le-ai descoperit. 20Doamne, nimeni nu este ca Tine și nu este alt Dumnezeu afară de Tine, după tot ce am auzit cu urechile noastre. 21Este oare pe pământ un singur popor care să fie ca poporul Tău Israel, pe care Dumnezeu a venit să-l răscumpere, ca să facă din el poporul Lui, ca să-Ţi faci un nume și să săvârșești minuni și semne mari, izgonind neamuri dinaintea poporului Tău, pe care l-ai răscumpărat din Egipt? 22Tu ai pus pe poporul Tău Israel ca să fie poporul Tău pe vecie și Tu, Doamne, Te-ai făcut Dumnezeul lui. 23Acum, Doamne, cuvântul pe care l-ai rostit asupra robului Tău și asupra casei lui să rămână în veac și fă după cuvântul Tău! 24Să rămână, pentru ca Numele Tău să fie slăvit pe vecie și să se spună: ‘Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, este un Dumnezeu pentru Israel!’ Și casa robului Tău David să fie întărită înaintea Ta! 25Căci Tu Însuţi, Dumnezeule, ai descoperit robului Tău că îi vei zidi o casă. De aceea a îndrăznit robul Tău să se roage înaintea Ta. 26Acum, Doamne, Tu ești adevăratul Dumnezeu și Tu ai vestit harul acesta robului Tău. 27Binecuvântează dar casa robului Tău, ca să rămână pe vecie înaintea Ta! Căci ce binecuvântezi Tu, Doamne, este binecuvântat pentru veșnicie!”

18

Biruinţele lui David

181După aceea, David a bătut

18:1
2 Sam. 8:1
pe filisteni și i-a smerit și a luat din mâna filistenilor Gatul și satele lui. 2A bătut pe moabiţi, și moabiţii au fost supuși lui David și i-au plătit un bir. 3David a bătut pe Hadarezer, împăratul Ţobei, spre Hamat, când s-a dus să-și așeze stăpânirea peste râul Eufrat. 4David i-a luat o mie de care, șapte mii
18:4
2 Sam. 8:4
de călăreţi și douăzeci de mii de pedestrași; a tăiat vinele tuturor cailor de trăsuri și n-a păstrat decât o sută de care. 5Sirienii din Damasc au venit în ajutorul lui Hadarezer, împăratul Ţobei, și David a bătut douăzeci și două de mii de sirieni. 6David a pus o strajă de oști în Siria Damascului. Și sirienii au fost supuși lui David și i-au plătit bir.

Domnul ocrotea pe David oriunde mergea. 7Și David a luat scuturile de aur pe care le aveau slujitorii lui Hadarezer și le-a adus la Ierusalim. 8David a mai luat multă aramă din Tibhat și din Cun, cetăţile lui Hadarezer. Solomon a făcut

18:8
1 Împ. 7:15,232 Cron. 4:12,15,16
din ea marea de aramă, stâlpii și uneltele de aramă. 9Tohu, împăratul Hamatului, a auzit că David bătuse toată oștirea lui Hadarezer, împăratul Ţobei, 10și a trimis pe fiul său Hadoram la împăratul David să-i ureze de bine și să-l laude că a luptat împotriva lui Hadarezer și l-a bătut. Căci Tohu era în război cu Hadarezer. A trimis, de asemenea, tot felul de vase de aur, de argint și de aramă. 11Împăratul David le-a închinat Domnului, împreună cu argintul și aurul pe care-l luase de la toate popoarele, de la Edom, de la Moab, de la fiii lui Amon, de la filisteni și de la Amalec. 12Abișai, fiul Ţeruiei, a bătut în Valea Sării optsprezece mii
18:12
2 Sam. 8:13
de edomiţi. 13A pus
18:13
2 Sam. 8:14
oști de strajă în Edom și tot Edomul a fost supus lui David. Domnul ocrotea pe David oriunde mergea.

Înalţii slujbași ai lui David

14David a domnit peste tot Israelul și făcea judecată și dreptate la tot poporul său. 15Ioab, fiul Ţeruiei, era mai-mare peste oștire; Iosafat, fiul lui Ahilud, era scriitor; 16Ţadoc, fiul lui Ahitub, și Abimelec, fiul lui Abiatar, erau preoţi; Șavșa era logofăt; 17Benaia

18:17
2 Sam. 8:18
, fiul lui Iehoiada, era căpetenia cheretiţilor și a peletiţilor și fiii lui David erau cei dintâi pe lângă împărat.