Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
17

David vrea să zidească Templul

171Pe când

17:1
2 Sam. 7:1
locuia David în casa lui, a zis prorocului Natan: „Iată, eu locuiesc într-o casă de cedru, și chivotul legământului Domnului este într-un cort.” 2Natan a răspuns lui David: „Fă tot ce-ţi spune inima, căci Dumnezeu este cu tine.” 3În noaptea următoare, Cuvântul Domnului a vorbit lui Natan: 4„Du-te și spune robului Meu David: Așa vorbește Domnul: ‘Nu tu Îmi vei zidi o casă de locuit. 5Căci Eu n-am locuit într-o casă din ziua când am scos pe Israel din Egipt până în ziua de azi, ci am mers din cort în cort și din locaș în locaș. 6Pretutindeni pe unde am mers cu tot Israelul, am spus Eu o vorbă vreunuia din judecătorii lui Israel, cărora le poruncisem să pască pe poporul Meu, am zis Eu: «Pentru ce nu-Mi zidiţi o casă de cedru?»’ 7Acum să spui robului Meu David: Așa vorbește Domnul oștirilor: ‘Te-am luat de la pășune, dinapoia oilor, ca să fii căpetenia poporului Meu Israel, 8am fost cu tine pretutindeni pe unde ai mers, am nimicit pe toţi vrăjmașii tăi dinaintea ta și ţi-am făcut nume ca numele celor mari de pe pământ; 9am dat o locuinţă poporului Meu Israel și l-am sădit ca să fie statornic acolo și să nu mai fie tulburat, pentru ca cei răi să nu-l mai nimicească așa cum îl nimiceau mai înainte 10și pe vremea când pusesem judecători peste poporul Meu Israel. Am smerit pe toţi vrăjmașii tăi. Și îţi vestesc că Domnul îţi va zidi o casă. 11Când ţi se vor împlini zilele și când te vei duce la părinţii tăi, voi ridica sămânţa ta după tine, și anume pe unul din fiii tăi, și-i voi întări domnia. 12El Îmi va zidi o casă și-i voi întări pe vecie scaunul lui de domnie. 13Eu îi voi
17:13
2 Sam. 7:14,15
fi Tată, și el Îmi va fi fiu; și nu voi îndepărta bunătatea Mea de la el, cum am îndepărtat-o de la cel dinaintea ta. 14Îl
17:14
Luca 1:33
voi așeza pentru totdeauna în Casa Mea, și în Împărăţia Mea scaunul lui de domnie va fi întărit pe vecie.’”

Rugăciunea lui David

15Natan a spus lui David toate aceste cuvinte și toată vedenia aceasta. 16Și împăratul David

17:16
2 Sam. 7:18
s-a dus și s-a înfăţișat înaintea Domnului și a zis: „Cine sunt eu, Doamne Dumnezeule, și ce este casa mea, de m-ai făcut să ajung unde sunt? 17Și atâta este puţin lucru înaintea Ta, Dumnezeule! Tu vorbești și de casa robului Tău pentru vremurile viitoare. Și binevoiești să-Ţi îndrepţi privirile asupra mea în felul oamenilor, Tu care ești înălţat, Doamne Dumnezeule! 18Ce ar putea să-Ţi mai spună David faţă de slava dată robului Tău? Tu cunoști pe robul Tău. 19Doamne, din pricina robului Tău și după inima Ta ai făcut aceste lucruri mari și i le-ai descoperit. 20Doamne, nimeni nu este ca Tine și nu este alt Dumnezeu afară de Tine, după tot ce am auzit cu urechile noastre. 21Este oare pe pământ un singur popor care să fie ca poporul Tău Israel, pe care Dumnezeu a venit să-l răscumpere, ca să facă din el poporul Lui, ca să-Ţi faci un nume și să săvârșești minuni și semne mari, izgonind neamuri dinaintea poporului Tău, pe care l-ai răscumpărat din Egipt? 22Tu ai pus pe poporul Tău Israel ca să fie poporul Tău pe vecie și Tu, Doamne, Te-ai făcut Dumnezeul lui. 23Acum, Doamne, cuvântul pe care l-ai rostit asupra robului Tău și asupra casei lui să rămână în veac și fă după cuvântul Tău! 24Să rămână, pentru ca Numele Tău să fie slăvit pe vecie și să se spună: ‘Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, este un Dumnezeu pentru Israel!’ Și casa robului Tău David să fie întărită înaintea Ta! 25Căci Tu Însuţi, Dumnezeule, ai descoperit robului Tău că îi vei zidi o casă. De aceea a îndrăznit robul Tău să se roage înaintea Ta. 26Acum, Doamne, Tu ești adevăratul Dumnezeu și Tu ai vestit harul acesta robului Tău. 27Binecuvântează dar casa robului Tău, ca să rămână pe vecie înaintea Ta! Căci ce binecuvântezi Tu, Doamne, este binecuvântat pentru veșnicie!”

18

Biruinţele lui David

181După aceea, David a bătut

18:1
2 Sam. 8:1
pe filisteni și i-a smerit și a luat din mâna filistenilor Gatul și satele lui. 2A bătut pe moabiţi, și moabiţii au fost supuși lui David și i-au plătit un bir. 3David a bătut pe Hadarezer, împăratul Ţobei, spre Hamat, când s-a dus să-și așeze stăpânirea peste râul Eufrat. 4David i-a luat o mie de care, șapte mii
18:4
2 Sam. 8:4
de călăreţi și douăzeci de mii de pedestrași; a tăiat vinele tuturor cailor de trăsuri și n-a păstrat decât o sută de care. 5Sirienii din Damasc au venit în ajutorul lui Hadarezer, împăratul Ţobei, și David a bătut douăzeci și două de mii de sirieni. 6David a pus o strajă de oști în Siria Damascului. Și sirienii au fost supuși lui David și i-au plătit bir.

Domnul ocrotea pe David oriunde mergea. 7Și David a luat scuturile de aur pe care le aveau slujitorii lui Hadarezer și le-a adus la Ierusalim. 8David a mai luat multă aramă din Tibhat și din Cun, cetăţile lui Hadarezer. Solomon a făcut

18:8
1 Împ. 7:15,232 Cron. 4:12,15,16
din ea marea de aramă, stâlpii și uneltele de aramă. 9Tohu, împăratul Hamatului, a auzit că David bătuse toată oștirea lui Hadarezer, împăratul Ţobei, 10și a trimis pe fiul său Hadoram la împăratul David să-i ureze de bine și să-l laude că a luptat împotriva lui Hadarezer și l-a bătut. Căci Tohu era în război cu Hadarezer. A trimis, de asemenea, tot felul de vase de aur, de argint și de aramă. 11Împăratul David le-a închinat Domnului, împreună cu argintul și aurul pe care-l luase de la toate popoarele, de la Edom, de la Moab, de la fiii lui Amon, de la filisteni și de la Amalec. 12Abișai, fiul Ţeruiei, a bătut în Valea Sării optsprezece mii
18:12
2 Sam. 8:13
de edomiţi. 13A pus
18:13
2 Sam. 8:14
oști de strajă în Edom și tot Edomul a fost supus lui David. Domnul ocrotea pe David oriunde mergea.

Înalţii slujbași ai lui David

14David a domnit peste tot Israelul și făcea judecată și dreptate la tot poporul său. 15Ioab, fiul Ţeruiei, era mai-mare peste oștire; Iosafat, fiul lui Ahilud, era scriitor; 16Ţadoc, fiul lui Ahitub, și Abimelec, fiul lui Abiatar, erau preoţi; Șavșa era logofăt; 17Benaia

18:17
2 Sam. 8:18
, fiul lui Iehoiada, era căpetenia cheretiţilor și a peletiţilor și fiii lui David erau cei dintâi pe lângă împărat.

19

Războiul împotriva amoniţilor

191După aceea

19:1
2 Sam. 10:1
, Nahaș, împăratul fiilor lui Amon, a murit, și în locul lui a domnit fiul său. 2David a zis: „Voi arăta bunăvoinţă lui Hanun, fiul lui Nahaș, căci tatăl lui a arătat bunăvoinţă faţă de mine.” Și David a trimis soli să-l mângâie pentru moartea tatălui său. Când au ajuns slujitorii lui David în ţara fiilor lui Amon, la Hanun, ca să-l mângâie, 3căpeteniile fiilor lui Amon au zis lui Hanun: „Crezi că David îţi trimite oameni să te mângâie, ca să cinstească pe tatăl tău? Oare n-au venit slujitorii lui la tine ca să cunoască cetatea și s-o nimicească, și ca să iscodească ţara?” 4Atunci, Hanun a luat pe slujitorii lui David, a pus să-i radă și să le taie hainele pe la mijloc, până la brâu. Apoi le-a dat drumul. 5David, căruia au venit și i-au dat de știre despre cele întâmplate cu oamenii aceștia, a trimis niște oameni înaintea lor, căci li se făcuse mare rușine și împăratul a trimis să le spună: „Rămâneţi la Ierihon până vă va crește barba și apoi să vă întoarceţi.” 6Fiii lui Amon au văzut că se făcuseră urâţi lui David și Hanun și fiii lui Amon au trimis o mie de talanţi de argint să tocmească în slujba lor care și călăreţi de la sirienii din Mesopotamia și de la sirienii din Maaca și din Ţoba
19:6
Cap. 18:5,9.
. 7Au tocmit treizeci și două de mii de care și pe împăratul din Maaca împreună cu poporul lui, care au venit și au tăbărât înaintea Medebei. Fiii lui Amon s-au strâns din cetăţile lor și au mers la luptă. 8La auzul acestei vești, David a trimis împotriva lor pe Ioab și toată oștirea de oameni viteji. 9Fiii lui Amon au ieșit și s-au înșirat în linie de bătaie la intrarea cetăţii; împăraţii care veniseră au tăbărât deosebit pe câmp. 10Ioab a văzut că avea de luptat și înainte, și înapoi. A ales atunci din toţi voinicii de frunte ai lui Israel o ceată pe care a așezat-o împotriva sirienilor 11și a pus sub porunca fratelui său Abișai cealaltă parte a poporului, ca să ţină piept fiilor lui Amon. 12El a zis: „Dacă sirienii vor fi mai tari decât mine, să-mi vii tu în ajutor și dacă fiii lui Amon vor fi mai tari decât tine, îţi voi veni eu în ajutor. 13Fii tare și să ne îmbărbătăm pentru poporul nostru și pentru cetăţile Dumnezeului nostru și Domnul să facă ce va crede!” 14Ioab, cu poporul lui, a înaintat la luptă împotriva sirienilor, și ei au fugit dinaintea lui. 15Și, când au văzut fiii lui Amon că sirienii o luaseră la fugă, au fugit și ei dinaintea lui Abișai, fratele lui Ioab, și s-au întors în cetate. Și Ioab s-a întors la Ierusalim. 16Sirienii, văzând că fuseseră bătuţi de Israel, au trimis și au adus pe sirienii care erau de cealaltă parte a râului și Șofah, căpetenia oștirii lui Hadarezer, era în fruntea lor. 17Au dat de știre lui David, care a strâns pe tot Israelul, a trecut Iordanul, a mers împotriva lor și s-a pregătit de luptă împotriva lor. David s-a înșiruit în linie de bătaie împotriva sirienilor. Dar sirienii, după ce se bătuseră cu el, 18au fugit dinaintea lui Israel. David le-a ucis oamenii de la șapte mii de care și patruzeci de mii de pedestrași și a omorât pe Șofah, căpetenia oștirii. 19Slujitorii lui Hadarezer, văzându-se bătuţi de Israel, au făcut pace cu David și i s-au supus. Și sirienii n-au vrut să mai ajute pe fiii lui Amon.