Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

SPIŢELE NEAMURILOR

CAPITOLELE 1—9

(Faptele Apostolilor 17:26.)

Cei zece patriarhi de la Adam până la Noe

11Adam, Set

1:1
Gen. 4:25,26
5:3,6
, Enoș, 2Chenan, Mahalaleel, Iered, 3Enoh, Metușelah, Lemec,

Fiii lui Noe. Urmașii lui Iafet și Ham

4Noe. Sem, Ham și Iafet. 5Fiii

1:5
Gen. 10:2
lui Iafet: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meșec și Tiras. 6Fiii lui Gomer: Așchenaz, Difat și Togarma. 7Fiii lui Iavan: Elișa, Tarsisa, Chitim și Rodanim. 8Fiii
1:8
Gen. 10:6
lui Ham: Cuș, Miţraim, Put și Canaan. 9Fiii lui Cuș: Saba, Havila, Sabta, Raema și Sabteca. Fiii lui Raema: Seba și Dedan. 10Cuș
1:10
Gen. 10:8
a născut pe Nimrod; el a început să fie puternic pe pământ. 11Miţraim a născut pe ludimi, ananimi, lehabimi, naftuhimi, 12patrusimi, casluhimi, din care au ieșit filistenii și caftorimii
1:12
Deut. 2:23
. 13Canaan
1:13
Gen. 10:15
a născut pe Sidon, întâiul lui născut, și pe Het, 14și pe iebusiţi, amoriţi, ghirgasiţi, 15heviţi, archiţi, siniţi, 16arvadiţi, ţemariţi, hamatiţi.

Fiii lui Sem

17Fiii lui Sem

1:17
Gen. 10:22
11:10
: Elam, Asur, Arpacșad, Lud și Aram; Uţ, Hul, Gheter și Meșec. 18Arpacșad a născut pe Șelah, și Șelah a născut pe Eber. 19Lui Eber i s-au născut doi fii: numele unuia era Peleg, pentru că pe vremea lui s-a împărţit pământul, iar numele fratelui său era Ioctan. 20Ioctan
1:20
Gen. 10:26
a născut pe Almodad, pe Șelef, pe Haţarmavet, pe Ierah, 21pe Hadoram, pe Uzal, pe Dicla, 22pe Ebal, pe Abimael, pe Seba, 23pe Ofir, pe Havila și pe Iobab. Toţi aceștia au fost fii ai lui Ioctan.

Cei zece patriarhi de la Sem la Avraam

24Sem

1:24
Gen. 11:10Luca 3:36
, Arpacșad, Șelah, 25Eber
1:25
Gen. 11:15
, Peleg, Rehu, 26Serug, Nahor, Terah, 27Avram
1:27
Gen. 17:5
, adică Avraam.

Fiii lui Avraam

28Fiii lui Avraam: Isaac

1:28
Gen. 21:2,3
și Ismael
1:28
Gen. 16:11,15
. 29Iată sămânţa lor:

Nebaiot, întâiul născut

1:29
Gen. 25:13-16
al lui Ismael, Chedar, Adbeel, Mibsam, 30Mișma, Duma, Masa, Hadad, Tema, 31Ietur, Nafiș și Chedma. Aceștia sunt fiii lui Ismael. 32Fiii Cheturei
1:32
Gen. 25:1,2
, ţiitoarea lui Avraam. Ea a născut pe Zimran, Iocșan, Medan, Madian, Ișbac și Șuah. Fiii lui Iocșan: Seba și Dedan. 33Fiii lui Madian: Efa, Efer, Enoh, Abida și Eldaa. Aceștia sunt toţi fiii Cheturei.

Fiii lui Isaac și Esau

34Avraam

1:34
Gen. 21:2,3
a născut pe Isaac.

Fiii lui Isaac

1:34
Gen. 25:25,26
: Esau și Israel. 35Fiii lui
1:35
Gen. 36:9,10
Esau: Elifaz, Reuel, Ieuș, Iaelam și Core. 36Fiii lui Elifaz: Teman, Omar, Ţefi, Gaetam, Chenaz, Timna și Amalec. 37Fiii lui Reuel: Nahat, Zerah, Șama și Miza. 38Fiii
1:38
Gen. 36:20
lui Seir: Lotan, Șobal, Ţibeon, Ana, Dișon, Eţer și Dișan. 39Fiii lui Lotan: Hori și Homam. Sora lui Lotan: Timna. 40Fiii lui Șobal: Alian, Manahat, Ebal, Șefi și Onam. Fiii lui Ţibeon: Aia și Ana. 41Fiul lui Ana: Dișon
1:41
Gen. 36:25
. Fiii lui Dișon: Hamran, Eșban, Itran și Cheran. 42Fiii lui Eţer: Bilhan, Zaavan și Iaacan. Fiii lui Dișan: Uţ și Aran.

Împăraţii Edomului

43Iată împăraţii

1:43
Gen. 36:31
care au domnit în ţara Edomului înainte ca să fi domnit un împărat peste copiii lui Israel: Bela, fiul lui Beor; numele cetăţii lui era Dinhaba. 44Bela a murit, și în locul lui a domnit Iobab, fiul lui Zerah, din Boţra. 45Iobab a murit, și în locul lui a domnit Hușam, din ţara temaniţilor. 46Hușam a murit, și în locul lui a domnit Hadad, fiul lui Bedad. El a bătut pe Madian în câmpia Moabului. Numele cetăţii lui era Avit. 47Hadad a murit, și în locul lui a domnit Samla din Masreca. 48Samla a
1:48
Gen. 36:37
murit, și în locul lui a domnit Saul, din Rehobot pe Râu. 49Saul a murit, și în locul lui a domnit Baal-Hanan, fiul lui Acbor. 50Baal-Hanan a murit, și în locul lui a domnit Hadad. Numele cetăţii lui era Pahi și numele nevestei lui era Mehetabeel, fata lui Matred, fata lui Mezahab. 51Hadad a murit.

Căpeteniile Edomului

Căpeteniile Edomului

1:51
Gen. 36:40
au fost: căpetenia Timna, căpetenia Alia, căpetenia Ietet, 52căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon, 53căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibţar, 54căpetenia Magdiel, căpetenia Iram. Acestea sunt căpeteniile Edomului.

2

Fiii lui Iacov

21Iată fiii lui Israel: Ruben

2:1
Gen. 29:32
30:5
35:18,22
46:8
, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Zabulon, 2Dan, Iosif, Beniamin, Neftali, Gad și Așer. 3Fiii lui
2:3
Gen. 38:3
46:12Num. 26:19
Iuda: Er, Onan, Șela; aceștia trei i s-au născut din fata lui Șua
2:3
Gen. 38:2
, Canaanita. Er
2:3
Gen. 38:7
, întâiul născut al lui Iuda, era rău înaintea Domnului, care l-a omorât. 4Tamar
2:4
Gen. 38:29,30Mat. 1:3
, nora lui Iuda, i-a născut pe Pereţ și Zerah. Toţi fiii lui Iuda au fost cinci. 5Fiii lui Pereţ
2:5
Gen. 46:12Rut 4:18
: Heţron și Hamul. 6Fiii lui Zerah: Zimri, Etan
2:6
1 Împ. 4:31
, Heman, Calcol și Dara. De toţi: cinci. 7Fiii lui
2:7
Cap. 4:1.
Carmi au fost: Acar, care a tulburat pe Israel când a săvârșit o fărădelege cu privire la lucrurile care trebuiau nimicite
2:7
Ios. 6:18
7:1
cu desăvârșire. 8Fiul lui Etan: Azaria. 9Fiii care s-au născut lui Heţron au fost Ierahmeel, Ram și Chelubai (Caleb). 10Ram a născut
2:10
Rut 4:19,20Mat. 1:4
pe Aminadab. Aminadab a născut pe Nahșon, domnul
2:10
Num. 1:7
2:3
fiilor lui Iuda. 11Nahșon a născut pe Salma. Salma a născut pe Boaz. 12Boaz a născut pe Obed. Obed a născut pe Isai. 13Isai
2:13
1 Sam. 16:6
a născut pe Eliab – întâiul lui născut; pe Abinadab – al doilea; pe Șimea – al treilea; 14pe Netaneel – al patrulea; pe Radai – al cincilea; 15pe Oţem – al șaselea; pe David – al șaptelea. 16Surorile lor erau: Ţeruia și Abigail. Fiii Ţeruiei
2:16
2 Sam. 2:18
au fost: Abișai, Ioab și Asael – trei. 17Abigail
2:17
2 Sam. 17:25
a născut pe Amasa; tatăl lui Amasa a fost Ieter, Ismaelitul.

Fiii lui Caleb

18Caleb, fiul lui Heţron, a avut copii cu nevastă-sa Azuba și cu Ieriot. Iată fiii pe care i-a avut cu Azuba: Ieșer, Șobab și Ardon. 19Azuba a murit, și Caleb a luat pe Efrat

2:19
Cap. 2:50.
, care i-a născut pe Hur. 20Hur a născut pe Uri și Uri a născut pe Beţaleel
2:20
Exod 31:2
. 21În urmă, Heţron a intrat la fiica lui Machir
2:21
Num. 27:1
, tatăl lui Galaad, și avea șaizeci de ani când a luat-o; ea i-a născut pe Segub. 22Segub a născut pe Iair, care a avut douăzeci și trei de cetăţi în ţara Galaadului. 23Gheșuriţii
2:23
Num. 32:41Deut. 3:14Ios. 13:30
și sirienii le-au luat târgurile lui Iair, cu Chenatul și cetăţile care ţineau de el: șaizeci de cetăţi. Toţi aceștia erau fiii lui Machir, tatăl lui Galaad. 24După moartea lui Heţron la Caleb-Efrata, Abia, nevasta lui Heţron, i-a născut pe Așhur, tatăl lui Tecoa
2:24
Cap. 4:5.
. 25Fiii lui Ierahmeel, întâiul născut al lui Heţron, au fost: Ram, întâiul născut, Buna, Oren și Oţem, născuţi din Ahia. 26Ierahmeel a avut o altă nevastă, numită Atara, care a fost mama lui Onam. 27Fiii lui Ram, întâiul născut al lui Ierahmeel, au fost: Maaţ, Iamin și Echer. 28Fiii lui Onam au fost: Șamai și Iada. Fiii lui Șamai: Nadab și Abișur. 29Numele nevestei lui Abișur era Abihail și ea i-a născut pe Ahban și Molid. 30Fiii lui Nadab: Seled și Apaim. Seled a murit fără fii. 31Fiul lui Apaim: Ișei. Fiul lui Ișei: Șeșan. Fiul
2:31
Vers. 34,35.
lui Șeșan: Ahlai. 32Fiii lui Iada, fratele lui Șamai: Ieter și Ionatan. Ieter a murit fără fii. 33Fiii lui Ionatan: Pelet și Zaza. Aceștia sunt fiii lui Ierahmeel. 34Șeșan n-a avut fii, dar a avut fete. Șeșan avea un rob egiptean numit Iarha. 35Și Șeșan a dat pe fiică-sa de nevastă robului său Iarha; ea i-a născut pe Atai. 36Atai a născut pe Natan; Natan a născut pe
2:36
Cap. 11:41.
Zabad; 37Zabad a născut pe Eflal; Eflal a născut pe Obed; 38Obed a născut pe Iehu; Iehu a născut pe Azaria; 39Azaria a născut pe Haleţ; Haleţ a născut pe Elasa. 40Elasa a născut pe Sismai; Sismai a născut pe Șalum; 41Șalum a născut pe Iecamia; Iecamia a născut pe Elișama. 42Fiii lui Caleb, fratele lui Ierahmeel: Meșa, întâiul său născut, care a fost tatăl lui Zif, și fiii lui Mareșa, tatăl lui Hebron. 43Fiii lui Hebron: Core, Tapuah, Rechem și Șema. 44Șema a născut pe Raham, tatăl lui Iorcheam. Rechem a născut pe Șamai. 45Fiul lui Șamai: Maon; și Maon, tatăl lui Bet-Ţur. 46Efa, ţiitoarea lui Caleb, a născut pe Haran, Moţa și Gazez. Haran a născut pe Gazez. 47Fiii lui Iahdai: Reghem, Iotam, Gheșan, Pelet, Efa și Șaaf. 48Maaca, ţiitoarea lui Caleb, a născut pe Șeber și Tirhana. 49Ea a mai născut pe Șaaf, tatăl lui Madmana, și pe Șeva, tatăl lui Macbena și tatăl lui Ghibea. Fata lui Caleb era Acsa
2:49
Ios. 15:17
. 50Aceștia au fost fiii lui Caleb: Șobal, fiul lui Hur, întâiul născut al Efratei, și tatăl lui Chiriat-Iearim; 51Salma, tatăl lui Betleem; Haref, tatăl lui Bet-Gader. 52Fiii lui Șobal, tatăl lui Chiriat-Iearim, au fost: Haroe, Haţi-Hamenuhot. 53Familiile lui Chiriat-Iearim au fost: ietriţii, putiţii, șumatiţii și mișraiţii; din aceste familii au ieșit ţoreatiţii și eștaoliţii. 54Fiii lui Salma: Betleem și netofatiţii, Atrot-Bet-Ioab, Haţi-Hamanahti, ţoreiţii; 55și familiile cărturarilor care locuiau la Iaebeţ, tireatiţii, șimeatiţii și sucatiţii. Aceștia sunt cheniţii
2:55
Jud. 1:16
, ieșiţi din Hamat, tatăl casei lui Recab
2:55
Ier. 35:2
.

3

Familia lui David

31Iată fiii lui David care i s-au născut la Hebron:

Întâiul născut: Amnon

3:1
2 Sam. 3:2
, cu Ahinoam din Izreel
3:1
Ios. 15:56
; al doilea: Daniel, cu Abigail din Carmel; 2al treilea: Absalom, fiul Maachei, fata lui Talmai, împăratul Gheșurului; al patrulea: Adonia, fiul Haghitei; 3al cincilea: Șefatia, cu Abital; al șaselea: Itream, cu nevastă-sa Egla
3:3
2 Sam. 3:5
. 4Acești șase i s-au născut la Hebron. El a domnit
3:4
2 Sam. 2:11
acolo șapte ani și șase luni, iar la Ierusalim
3:4
2 Sam. 5:5
a domnit treizeci și trei de ani. 5Iată cei ce i s-au născut
3:5
2 Sam. 5:14
la Ierusalim:

Șimea, Șobab, Natan și Solomon

3:5
2 Sam. 12:24
, patru, cu Bat-Șua, fata lui Amiel; 6Ibhar, Elișama, Elifelet, 7Noga, Nefeg, Iafia, 8Elișama, Eliada și Elifelet, nouă
3:8
2 Sam. 5:14-16
. 9Aceștia sunt toţi fiii lui David, afară de fiii ţiitoarelor. Și Tamar
3:9
2 Sam. 13:1
era sora lor.

Urmașii lui Solomon

10Fiul lui Solomon: Roboam

3:10
1 Împ. 11:43
15:6
. Abia, fiul său; Asa, fiul său; Iosafat, fiul său; 11Ioram, fiul său; Ahazia, fiul său; Ioas, fiul său; 12Amaţia, fiul său; Azaria, fiul său; Iotam, fiul său; 13Ahaz, fiul său; Ezechia, fiul său; Manase, fiul său; 14Amon, fiul său; Iosia, fiul său. 15Fiii lui Iosia: întâiul născut, Iohanan; al doilea, Ioiachim; al treilea, Zedechia; al patrulea, Șalum. 16Fiii lui Ioiachim: Ieconia, fiul său; Zedechia, fiul său. 17Fiii lui Ieconia: Asir, al cărui fiu a fost Șealtiel; 18Malchiram, Pedaia, Șenaţar, Iecamia, Hoșama și Nedabia. 19Fiii lui Pedaia: Zorobabel și Șimei. Fiii lui Zorobabel: Meșulam și Hanania; Șelomit, sora lor, 20și Hașuba, Ohel, Berechia, Hasadia, Iușab-Hesed, cinci. 21Fiii lui Hanania: Pelatia și Isaia; fiii lui Refaia, fiii lui Arnan, fiii lui Obadia, fiii lui Șecania. 22Fiul lui Șecania: Șemaia. Fiii lui Șemaia: Hatuș
3:22
Ezra 8:2
, Igheal, Bariah, Nearia și Șafat, șase. 23Fiii lui Nearia: Elioenai, Ezechia și Azricam, trei. 24Fiii lui Elioenai: Hodavia, Eliașib, Pelaia, Acub, Iohanan, Delaia și Anani, șapte.