Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

Fiii lui Iacov

21Iată fiii lui Israel: Ruben

2:1
Gen. 29:32
30:5
35:18,22
46:8
, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Zabulon, 2Dan, Iosif, Beniamin, Neftali, Gad și Așer. 3Fiii lui
2:3
Gen. 38:3
46:12Num. 26:19
Iuda: Er, Onan, Șela; aceștia trei i s-au născut din fata lui Șua
2:3
Gen. 38:2
, Canaanita. Er
2:3
Gen. 38:7
, întâiul născut al lui Iuda, era rău înaintea Domnului, care l-a omorât. 4Tamar
2:4
Gen. 38:29,30Mat. 1:3
, nora lui Iuda, i-a născut pe Pereţ și Zerah. Toţi fiii lui Iuda au fost cinci. 5Fiii lui Pereţ
2:5
Gen. 46:12Rut 4:18
: Heţron și Hamul. 6Fiii lui Zerah: Zimri, Etan
2:6
1 Împ. 4:31
, Heman, Calcol și Dara. De toţi: cinci. 7Fiii lui
2:7
Cap. 4:1.

Carmi au fost: Acar, care a tulburat pe Israel când a săvârșit o fărădelege cu privire la lucrurile care trebuiau nimicite
2:7
Ios. 6:18
7:1
cu desăvârșire. 8Fiul lui Etan: Azaria. 9Fiii care s-au născut lui Heţron au fost Ierahmeel, Ram și Chelubai (Caleb). 10Ram a născut
2:10
Rut 4:19,20Mat. 1:4
pe Aminadab. Aminadab a născut pe Nahșon, domnul
2:10
Num. 1:7
2:3
fiilor lui Iuda. 11Nahșon a născut pe Salma. Salma a născut pe Boaz. 12Boaz a născut pe Obed. Obed a născut pe Isai. 13Isai
2:13
1 Sam. 16:6
a născut pe Eliab – întâiul lui născut; pe Abinadab – al doilea; pe Șimea – al treilea; 14pe Netaneel – al patrulea; pe Radai – al cincilea; 15pe Oţem – al șaselea; pe David – al șaptelea. 16Surorile lor erau: Ţeruia și Abigail. Fiii Ţeruiei
2:16
2 Sam. 2:18
au fost: Abișai, Ioab și Asael – trei. 17Abigail
2:17
2 Sam. 17:25
a născut pe Amasa; tatăl lui Amasa a fost Ieter, Ismaelitul.

Fiii lui Caleb

18Caleb, fiul lui Heţron, a avut copii cu nevastă-sa Azuba și cu Ieriot. Iată fiii pe care i-a avut cu Azuba: Ieșer, Șobab și Ardon. 19Azuba a murit, și Caleb a luat pe Efrat

2:19
Cap. 2:50.

, care i-a născut pe Hur. 20Hur a născut pe Uri și Uri a născut pe Beţaleel
2:20
Exod 31:2
. 21În urmă, Heţron a intrat la fiica lui Machir
2:21
Num. 27:1
, tatăl lui Galaad, și avea șaizeci de ani când a luat-o; ea i-a născut pe Segub. 22Segub a născut pe Iair, care a avut douăzeci și trei de cetăţi în ţara Galaadului. 23Gheșuriţii
2:23
Num. 32:41Deut. 3:14Ios. 13:30
și sirienii le-au luat târgurile lui Iair, cu Chenatul și cetăţile care ţineau de el: șaizeci de cetăţi. Toţi aceștia erau fiii lui Machir, tatăl lui Galaad. 24După moartea lui Heţron la Caleb-Efrata, Abia, nevasta lui Heţron, i-a născut pe Așhur, tatăl lui Tecoa
2:24
Cap. 4:5.

. 25Fiii lui Ierahmeel, întâiul născut al lui Heţron, au fost: Ram, întâiul născut, Buna, Oren și Oţem, născuţi din Ahia. 26Ierahmeel a avut o altă nevastă, numită Atara, care a fost mama lui Onam. 27Fiii lui Ram, întâiul născut al lui Ierahmeel, au fost: Maaţ, Iamin și Echer. 28Fiii lui Onam au fost: Șamai și Iada. Fiii lui Șamai: Nadab și Abișur. 29Numele nevestei lui Abișur era Abihail și ea i-a născut pe Ahban și Molid. 30Fiii lui Nadab: Seled și Apaim. Seled a murit fără fii. 31Fiul lui Apaim: Ișei. Fiul lui Ișei: Șeșan. Fiul
2:31
Vers. 34,35.

lui Șeșan: Ahlai. 32Fiii lui Iada, fratele lui Șamai: Ieter și Ionatan. Ieter a murit fără fii. 33Fiii lui Ionatan: Pelet și Zaza. Aceștia sunt fiii lui Ierahmeel. 34Șeșan n-a avut fii, dar a avut fete. Șeșan avea un rob egiptean numit Iarha. 35Și Șeșan a dat pe fiică-sa de nevastă robului său Iarha; ea i-a născut pe Atai. 36Atai a născut pe Natan; Natan a născut pe
2:36
Cap. 11:41.

Zabad; 37Zabad a născut pe Eflal; Eflal a născut pe Obed; 38Obed a născut pe Iehu; Iehu a născut pe Azaria; 39Azaria a născut pe Haleţ; Haleţ a născut pe Elasa. 40Elasa a născut pe Sismai; Sismai a născut pe Șalum; 41Șalum a născut pe Iecamia; Iecamia a născut pe Elișama. 42Fiii lui Caleb, fratele lui Ierahmeel: Meșa, întâiul său născut, care a fost tatăl lui Zif, și fiii lui Mareșa, tatăl lui Hebron. 43Fiii lui Hebron: Core, Tapuah, Rechem și Șema. 44Șema a născut pe Raham, tatăl lui Iorcheam. Rechem a născut pe Șamai. 45Fiul lui Șamai: Maon; și Maon, tatăl lui Bet-Ţur. 46Efa, ţiitoarea lui Caleb, a născut pe Haran, Moţa și Gazez. Haran a născut pe Gazez. 47Fiii lui Iahdai: Reghem, Iotam, Gheșan, Pelet, Efa și Șaaf. 48Maaca, ţiitoarea lui Caleb, a născut pe Șeber și Tirhana. 49Ea a mai născut pe Șaaf, tatăl lui Madmana, și pe Șeva, tatăl lui Macbena și tatăl lui Ghibea. Fata lui Caleb era Acsa
2:49
Ios. 15:17
. 50Aceștia au fost fiii lui Caleb: Șobal, fiul lui Hur, întâiul născut al Efratei, și tatăl lui Chiriat-Iearim; 51Salma, tatăl lui Betleem; Haref, tatăl lui Bet-Gader. 52Fiii lui Șobal, tatăl lui Chiriat-Iearim, au fost: Haroe, Haţi-Hamenuhot. 53Familiile lui Chiriat-Iearim au fost: ietriţii, putiţii, șumatiţii și mișraiţii; din aceste familii au ieșit ţoreatiţii și eștaoliţii. 54Fiii lui Salma: Betleem și netofatiţii, Atrot-Bet-Ioab, Haţi-Hamanahti, ţoreiţii; 55și familiile cărturarilor care locuiau la Iaebeţ, tireatiţii, șimeatiţii și sucatiţii. Aceștia sunt cheniţii
2:55
Jud. 1:16
, ieșiţi din Hamat, tatăl casei lui Recab
2:55
Ier. 35:2
.