Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
19

Războiul împotriva amoniţilor

191După aceea

19:1
2 Sam. 10:1
, Nahaș, împăratul fiilor lui Amon, a murit, și în locul lui a domnit fiul său. 2David a zis: „Voi arăta bunăvoinţă lui Hanun, fiul lui Nahaș, căci tatăl lui a arătat bunăvoinţă faţă de mine.” Și David a trimis soli să-l mângâie pentru moartea tatălui său. Când au ajuns slujitorii lui David în ţara fiilor lui Amon, la Hanun, ca să-l mângâie, 3căpeteniile fiilor lui Amon au zis lui Hanun: „Crezi că David îţi trimite oameni să te mângâie, ca să cinstească pe tatăl tău? Oare n-au venit slujitorii lui la tine ca să cunoască cetatea și s-o nimicească, și ca să iscodească ţara?” 4Atunci, Hanun a luat pe slujitorii lui David, a pus să-i radă și să le taie hainele pe la mijloc, până la brâu. Apoi le-a dat drumul. 5David, căruia au venit și i-au dat de știre despre cele întâmplate cu oamenii aceștia, a trimis niște oameni înaintea lor, căci li se făcuse mare rușine și împăratul a trimis să le spună: „Rămâneţi la Ierihon până vă va crește barba și apoi să vă întoarceţi.” 6Fiii lui Amon au văzut că se făcuseră urâţi lui David și Hanun și fiii lui Amon au trimis o mie de talanţi de argint să tocmească în slujba lor care și călăreţi de la sirienii din Mesopotamia și de la sirienii din Maaca și din Ţoba
19:6
Cap. 18:5,9.
. 7Au tocmit treizeci și două de mii de care și pe împăratul din Maaca împreună cu poporul lui, care au venit și au tăbărât înaintea Medebei. Fiii lui Amon s-au strâns din cetăţile lor și au mers la luptă. 8La auzul acestei vești, David a trimis împotriva lor pe Ioab și toată oștirea de oameni viteji. 9Fiii lui Amon au ieșit și s-au înșirat în linie de bătaie la intrarea cetăţii; împăraţii care veniseră au tăbărât deosebit pe câmp. 10Ioab a văzut că avea de luptat și înainte, și înapoi. A ales atunci din toţi voinicii de frunte ai lui Israel o ceată pe care a așezat-o împotriva sirienilor 11și a pus sub porunca fratelui său Abișai cealaltă parte a poporului, ca să ţină piept fiilor lui Amon. 12El a zis: „Dacă sirienii vor fi mai tari decât mine, să-mi vii tu în ajutor și dacă fiii lui Amon vor fi mai tari decât tine, îţi voi veni eu în ajutor. 13Fii tare și să ne îmbărbătăm pentru poporul nostru și pentru cetăţile Dumnezeului nostru și Domnul să facă ce va crede!” 14Ioab, cu poporul lui, a înaintat la luptă împotriva sirienilor, și ei au fugit dinaintea lui. 15Și, când au văzut fiii lui Amon că sirienii o luaseră la fugă, au fugit și ei dinaintea lui Abișai, fratele lui Ioab, și s-au întors în cetate. Și Ioab s-a întors la Ierusalim. 16Sirienii, văzând că fuseseră bătuţi de Israel, au trimis și au adus pe sirienii care erau de cealaltă parte a râului și Șofah, căpetenia oștirii lui Hadarezer, era în fruntea lor. 17Au dat de știre lui David, care a strâns pe tot Israelul, a trecut Iordanul, a mers împotriva lor și s-a pregătit de luptă împotriva lor. David s-a înșiruit în linie de bătaie împotriva sirienilor. Dar sirienii, după ce se bătuseră cu el, 18au fugit dinaintea lui Israel. David le-a ucis oamenii de la șapte mii de care și patruzeci de mii de pedestrași și a omorât pe Șofah, căpetenia oștirii. 19Slujitorii lui Hadarezer, văzându-se bătuţi de Israel, au făcut pace cu David și i s-au supus. Și sirienii n-au vrut să mai ajute pe fiii lui Amon.

20

Cucerirea cetăţii Raba

201În anul următor

20:1
2 Sam. 11:1
, pe vremea când porneau împăraţii la război, Ioab
20:1
2 Sam. 12:26
a pornit, în fruntea unei puternice oștiri, să pustiască ţara fiilor lui Amon și să împresoare Raba. Dar David a rămas la Ierusalim. Ioab a bătut Raba și a nimicit-o. 2David a luat
20:2
2 Sam. 12:30,31
cununa de pe capul împăratului ei și a găsit-o în greutate de un talant de aur: era împodobită cu pietre scumpe. Au pus-o pe capul lui David, care a luat o mare pradă din cetate. 3A scos afară pe locuitori și i-a tăiat în bucăţi cu fierăstraie, cu securi și cu topoare; tot așa a făcut tuturor cetăţilor fiilor lui Amon. David s-a întors la Ierusalim cu tot poporul.

Biruinţele asupra filistenilor

4După aceea, a avut loc

20:4
2 Sam. 21:18
o bătălie la Ghezer cu filistenii. Atunci, Sibecai
20:4
Cap. 11:29.
, Hușatitul, a ucis pe Sipai, unul din copiii lui Rafa. Și filistenii au fost smeriţi. 5A mai fost o bătălie cu filistenii. Și Elhanan, fiul lui Iair, a ucis pe fratele lui Goliat, Lahmi din Gat, care avea o suliţă al cărei mâner era ca un sul de ţesut. 6A mai fost
20:6
2 Sam. 21:20
o bătălie la Gat. Acolo a fost un om de statură înaltă, care avea șase degete la fiecare mână și la fiecare picior, douăzeci și patru de toate, și care se trăgea și el din Rafa. 7El a batjocorit pe Israel, și Ionatan, fiul lui Șimea, fratele lui David, l-a ucis. 8Oamenii aceștia erau dintre copiii lui Rafa la Gat. Ei au pierit uciși de mâna lui David și de mâna slujitorilor lui.

21

Numărătoarea poporului

211Satana

21:1
2 Sam. 24:1
s-a sculat împotriva lui Israel și a aţâţat pe David să facă numărătoarea lui Israel. 2Și David a zis lui Ioab și căpeteniilor poporului: „Duceţi-vă de faceţi numărătoarea lui Israel de la Beer-Șeba până la Dan și spuneţi-mi, ca să știu la cât se ridică
21:2
Cap. 27:23.
numărul poporului.” 3Ioab a răspuns: „Domnul să facă pe poporul Lui încă de o sută de ori pe atâta! Împărate, domnul meu, nu sunt ei toţi slujitori ai domnului meu? Dar pentru ce cere domnul meu lucrul acesta? Pentru ce să faci pe Israel să păcătuiască astfel?” 4Împăratul a stăruit în porunca pe care o dădea lui Ioab. Și Ioab a plecat și a străbătut tot Israelul, apoi s-a întors la Ierusalim. 5Ioab a dat lui David cartea numărătorii poporului: în tot Israelul erau o mie de mii și o sută de mii de bărbaţi în stare să scoată sabia, iar în Iuda erau patru sute șaptezeci de mii de bărbaţi în stare să scoată sabia. 6Între ei n-a numărat și pe Levi și Beniamin
21:6
Cap. 27:24.
, căci porunca împăratului i se părea o urâciune.

Ciuma

7Porunca aceasta n-a plăcut lui Dumnezeu, care a lovit pe Israel. 8Și David a zis lui Dumnezeu: „Am săvârșit un mare păcat

21:8
2 Sam. 24:10
făcând lucrul acesta! Acum, iartă
21:8
2 Sam. 12:13
fărădelegea robului Tău, căci am lucrat în totul ca un nebun!” 9Domnul a vorbit astfel lui Gad, văzătorul
21:9
1 Sam. 9:9
lui David: 10„Du-te și spune lui David: ‘Așa vorbește Domnul: «Îţi pun înainte trei urgii; alege una din ele, și te voi lovi cu ea.»’” 11Gad s-a dus la David și i-a zis: „Așa vorbește Domnul: ‘Primește: 12sau trei
21:12
2 Sam. 24:13
ani de foamete, sau trei luni în timpul cărora să fii nimicit de potrivnicii tăi și atins de sabia vrăjmașilor tăi, sau trei zile în timpul cărora sabia Domnului și ciuma să fie în ţară și îngerul Domnului să ducă nimicirea în tot ţinutul lui Israel. Vezi acum ce trebuie să răspund Celui ce mă trimite.’” 13David a răspuns lui Gad: „Sunt într-o mare strâmtorare! Să cad în mâinile Domnului, căci îndurările Lui sunt nemărginite, dar să nu cad în mâinile oamenilor!” 14Domnul a trimis ciuma în Israel și au căzut șaptezeci de mii de oameni din Israel. 15Dumnezeu a trimis un înger
21:15
2 Sam. 24:16
la Ierusalim ca să-l nimicească și, pe când îl nimicea, Domnul S-a uitat și I-a părut
21:15
Gen. 6:6
rău de răul acesta, și a zis îngerului care nimicea: „Destul! Acum, trage-ţi mâna înapoi!” Îngerul Domnului stătea lângă aria lui Ornan, Iebusitul. 16David a ridicat ochii și a văzut
21:16
2 Cron. 3:1
pe îngerul Domnului stând între pământ și cer și ţinând în mână sabia scoasă și întoarsă împotriva Ierusalimului. Atunci, David și bătrânii, înveliţi cu saci, au căzut cu faţa la pământ. 17Și David a zis lui Dumnezeu: „Oare n-am poruncit eu numărătoarea poporului? Eu am păcătuit și am făcut răul acesta, dar oile acestea ce au făcut oare? Doamne, Dumnezeul meu, mâna Ta să fie dar peste mine și peste casa tatălui meu și să nu piardă pe poporul Tău!” 18Îngerul
21:18
2 Cron. 3:1
Domnului a spus lui Gad să vorbească lui David, să se suie să ridice un altar Domnului în aria lui Ornan, Iebusitul. 19David s-a suit, după cuvântul pe care-l spusese Gad în Numele Domnului. 20Ornan s-a întors și a văzut îngerul, și cei patru fii ai lui s-au ascuns împreună cu el: treiera grâul atunci. 21Când a ajuns David la Ornan, Ornan s-a uitat și a zărit pe David, apoi a ieșit din arie și s-a închinat înaintea lui David, cu faţa la pământ. 22David a zis lui Ornan: „Dă-mi locul ariei să zidesc în el un altar Domnului; dă-mi-l pe preţul lui în argint, ca să se depărteze urgia de deasupra poporului.” 23Ornan a răspuns lui David: „Ia-l și să facă domnul meu împăratul ce va crede; iată eu dau boii pentru arderea-de-tot, carele în loc de lemne și grâul pentru darul de mâncare, toate le dau.” 24Dar împăratul David a zis lui Ornan: „Nu! Vreau să-l cumpăr pe preţul lui în argint, căci nu voi da Domnului ce este al tău și nu voi aduce o ardere-de-tot care să nu mă coste nimic.” 25Și David a dat
21:25
2 Sam. 24:24
lui Ornan șase sute de sicli de aur pentru locul ariei. 26David a zidit acolo un altar Domnului și a adus arderi-de-tot și jertfe de mulţumire. A chemat pe Domnul și Domnul i-a răspuns prin foc
21:26
Lev. 9:242 Cron. 8:1
7:1
, care s-a coborât din cer pe altarul arderii-de-tot. 27Atunci, Domnul a vorbit îngerului, care și-a vârât iarăși sabia în teacă. 28Pe vremea aceasta, David, văzând că Domnul îl ascultase în aria lui Ornan, Iebusitul, aducea jertfe acolo. 29Dar locașul
21:29
Cap. 16:39.
Domnului, făcut de Moise în pustie, și altarul arderilor-de-tot erau atunci pe înălţimea Gabaonului. 30David
21:30
1 Împ. 3:42 Cron. 1:3
nu putea să meargă înaintea acestui altar să caute pe Dumnezeu, pentru că îl înspăimântase sabia îngerului Domnului.