Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
20

Cucerirea cetăţii Raba

201În anul următor

20:1
2 Sam. 11:1
, pe vremea când porneau împăraţii la război, Ioab
20:1
2 Sam. 12:26
a pornit, în fruntea unei puternice oștiri, să pustiască ţara fiilor lui Amon și să împresoare Raba. Dar David a rămas la Ierusalim. Ioab a bătut Raba și a nimicit-o. 2David a luat
20:2
2 Sam. 12:30,31
cununa de pe capul împăratului ei și a găsit-o în greutate de un talant de aur: era împodobită cu pietre scumpe. Au pus-o pe capul lui David, care a luat o mare pradă din cetate. 3A scos afară pe locuitori și i-a tăiat în bucăţi cu fierăstraie, cu securi și cu topoare; tot așa a făcut tuturor cetăţilor fiilor lui Amon. David s-a întors la Ierusalim cu tot poporul.

Biruinţele asupra filistenilor

4După aceea, a avut loc

20:4
2 Sam. 21:18
o bătălie la Ghezer cu filistenii. Atunci, Sibecai
20:4
Cap. 11:29.
, Hușatitul, a ucis pe Sipai, unul din copiii lui Rafa. Și filistenii au fost smeriţi. 5A mai fost o bătălie cu filistenii. Și Elhanan, fiul lui Iair, a ucis pe fratele lui Goliat, Lahmi din Gat, care avea o suliţă al cărei mâner era ca un sul de ţesut. 6A mai fost
20:6
2 Sam. 21:20
o bătălie la Gat. Acolo a fost un om de statură înaltă, care avea șase degete la fiecare mână și la fiecare picior, douăzeci și patru de toate, și care se trăgea și el din Rafa. 7El a batjocorit pe Israel, și Ionatan, fiul lui Șimea, fratele lui David, l-a ucis. 8Oamenii aceștia erau dintre copiii lui Rafa la Gat. Ei au pierit uciși de mâna lui David și de mâna slujitorilor lui.

21

Numărătoarea poporului

211Satana

21:1
2 Sam. 24:1
s-a sculat împotriva lui Israel și a aţâţat pe David să facă numărătoarea lui Israel. 2Și David a zis lui Ioab și căpeteniilor poporului: „Duceţi-vă de faceţi numărătoarea lui Israel de la Beer-Șeba până la Dan și spuneţi-mi, ca să știu la cât se ridică
21:2
Cap. 27:23.
numărul poporului.” 3Ioab a răspuns: „Domnul să facă pe poporul Lui încă de o sută de ori pe atâta! Împărate, domnul meu, nu sunt ei toţi slujitori ai domnului meu? Dar pentru ce cere domnul meu lucrul acesta? Pentru ce să faci pe Israel să păcătuiască astfel?” 4Împăratul a stăruit în porunca pe care o dădea lui Ioab. Și Ioab a plecat și a străbătut tot Israelul, apoi s-a întors la Ierusalim. 5Ioab a dat lui David cartea numărătorii poporului: în tot Israelul erau o mie de mii și o sută de mii de bărbaţi în stare să scoată sabia, iar în Iuda erau patru sute șaptezeci de mii de bărbaţi în stare să scoată sabia. 6Între ei n-a numărat și pe Levi și Beniamin
21:6
Cap. 27:24.
, căci porunca împăratului i se părea o urâciune.

Ciuma

7Porunca aceasta n-a plăcut lui Dumnezeu, care a lovit pe Israel. 8Și David a zis lui Dumnezeu: „Am săvârșit un mare păcat

21:8
2 Sam. 24:10
făcând lucrul acesta! Acum, iartă
21:8
2 Sam. 12:13
fărădelegea robului Tău, căci am lucrat în totul ca un nebun!” 9Domnul a vorbit astfel lui Gad, văzătorul
21:9
1 Sam. 9:9
lui David: 10„Du-te și spune lui David: ‘Așa vorbește Domnul: «Îţi pun înainte trei urgii; alege una din ele, și te voi lovi cu ea.»’” 11Gad s-a dus la David și i-a zis: „Așa vorbește Domnul: ‘Primește: 12sau trei
21:12
2 Sam. 24:13
ani de foamete, sau trei luni în timpul cărora să fii nimicit de potrivnicii tăi și atins de sabia vrăjmașilor tăi, sau trei zile în timpul cărora sabia Domnului și ciuma să fie în ţară și îngerul Domnului să ducă nimicirea în tot ţinutul lui Israel. Vezi acum ce trebuie să răspund Celui ce mă trimite.’” 13David a răspuns lui Gad: „Sunt într-o mare strâmtorare! Să cad în mâinile Domnului, căci îndurările Lui sunt nemărginite, dar să nu cad în mâinile oamenilor!” 14Domnul a trimis ciuma în Israel și au căzut șaptezeci de mii de oameni din Israel. 15Dumnezeu a trimis un înger
21:15
2 Sam. 24:16
la Ierusalim ca să-l nimicească și, pe când îl nimicea, Domnul S-a uitat și I-a părut
21:15
Gen. 6:6
rău de răul acesta, și a zis îngerului care nimicea: „Destul! Acum, trage-ţi mâna înapoi!” Îngerul Domnului stătea lângă aria lui Ornan, Iebusitul. 16David a ridicat ochii și a văzut
21:16
2 Cron. 3:1
pe îngerul Domnului stând între pământ și cer și ţinând în mână sabia scoasă și întoarsă împotriva Ierusalimului. Atunci, David și bătrânii, înveliţi cu saci, au căzut cu faţa la pământ. 17Și David a zis lui Dumnezeu: „Oare n-am poruncit eu numărătoarea poporului? Eu am păcătuit și am făcut răul acesta, dar oile acestea ce au făcut oare? Doamne, Dumnezeul meu, mâna Ta să fie dar peste mine și peste casa tatălui meu și să nu piardă pe poporul Tău!” 18Îngerul
21:18
2 Cron. 3:1
Domnului a spus lui Gad să vorbească lui David, să se suie să ridice un altar Domnului în aria lui Ornan, Iebusitul. 19David s-a suit, după cuvântul pe care-l spusese Gad în Numele Domnului. 20Ornan s-a întors și a văzut îngerul, și cei patru fii ai lui s-au ascuns împreună cu el: treiera grâul atunci. 21Când a ajuns David la Ornan, Ornan s-a uitat și a zărit pe David, apoi a ieșit din arie și s-a închinat înaintea lui David, cu faţa la pământ. 22David a zis lui Ornan: „Dă-mi locul ariei să zidesc în el un altar Domnului; dă-mi-l pe preţul lui în argint, ca să se depărteze urgia de deasupra poporului.” 23Ornan a răspuns lui David: „Ia-l și să facă domnul meu împăratul ce va crede; iată eu dau boii pentru arderea-de-tot, carele în loc de lemne și grâul pentru darul de mâncare, toate le dau.” 24Dar împăratul David a zis lui Ornan: „Nu! Vreau să-l cumpăr pe preţul lui în argint, căci nu voi da Domnului ce este al tău și nu voi aduce o ardere-de-tot care să nu mă coste nimic.” 25Și David a dat
21:25
2 Sam. 24:24
lui Ornan șase sute de sicli de aur pentru locul ariei. 26David a zidit acolo un altar Domnului și a adus arderi-de-tot și jertfe de mulţumire. A chemat pe Domnul și Domnul i-a răspuns prin foc
21:26
Lev. 9:242 Cron. 8:1
7:1
, care s-a coborât din cer pe altarul arderii-de-tot. 27Atunci, Domnul a vorbit îngerului, care și-a vârât iarăși sabia în teacă. 28Pe vremea aceasta, David, văzând că Domnul îl ascultase în aria lui Ornan, Iebusitul, aducea jertfe acolo. 29Dar locașul
21:29
Cap. 16:39.
Domnului, făcut de Moise în pustie, și altarul arderilor-de-tot erau atunci pe înălţimea Gabaonului. 30David
21:30
1 Împ. 3:42 Cron. 1:3
nu putea să meargă înaintea acestui altar să caute pe Dumnezeu, pentru că îl înspăimântase sabia îngerului Domnului.

22

221Și David a zis: „Aici

22:1
Deut. 12:52 Sam. 24:182 Cron. 3:1
să fie Casa Domnului Dumnezeu și aici să fie altarul arderilor-de-tot pentru Israel.”

Pregătirile lui David pentru zidirea Templului

2David a strâns pe străinii

22:2
1 Împ. 9:21
din ţara lui Israel și a însărcinat pe cioplitorii de piatră să pregătească pietre cioplite pentru zidirea Casei lui Dumnezeu. 3A pregătit și fier din belșug pentru cuiele de la aripile ușilor și pentru scoabe, aramă atât de multă, încât nu puteau s-o numere
22:3
1 Împ. 7:47
4și lemne de cedru fără număr, căci sidonienii
22:4
1 Împ. 5:6
și tirienii aduseseră lui David lemne de cedru din belșug. 5David zicea: „Fiul meu Solomon
22:5
Cap. 29:1.
este tânăr și plăpând și casa care va fi zidită Domnului trebuie să fie de mare faimă și slavă în toate ţările, de aceea vreau să-i pregătesc cele de trebuinţă pentru zidirea ei.” Și David a făcut mari pregătiri înainte de moarte.

Sfaturile date lui Solomon

6David a chemat pe fiul său Solomon și i-a poruncit să zidească o casă Domnului Dumnezeului lui Israel. 7David a zis lui Solomon: „Fiul meu, aveam de gând

22:7
2 Sam. 7:21 Împ. 8:17
să zidesc o casă Numelui
22:7
Deut. 12:5,11
Domnului Dumnezeului meu. 8Dar cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: ‘Tu ai vărsat mult sânge
22:8
1 Împ. 5:3
și ai făcut mari războaie, de aceea nu vei zidi o casă Numelui Meu, căci ai vărsat înaintea Mea mult sânge pe pământ. 9Iată
22:9
Cap. 28:5.
că ţi se va naște un fiu, care va fi un om al odihnei și căruia îi voi da odihnă
22:9
1 Împ. 4:25
5:4
, izbăvindu-l din mâna tuturor vrăjmașilor lui de jur împrejur, căci numele lui va fi Solomon (Pace), și voi aduce peste Israel pacea și liniștea în timpul vieţii lui. 10El
22:10
2 Sam. 7:131 Împ. 5:5
va zidi o casă Numelui Meu. El
22:10
Evr. 1:5
Îmi va fi fiu și Eu îi voi fi Tată și voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăţiei lui în Israel.’ 11Acum, fiule, Domnul
22:11
Vers. 16.
să fie cu tine ca să propășești și să zidești Casa Domnului Dumnezeului tău, cum a spus El despre tine! 12Numai să-ţi dea
22:12
1 Împ. 3:9,12Ps. 72:1
Domnul înţelepciune și pricepere și să te facă să domnești peste Israel în păzirea Legii Domnului Dumnezeului tău! 13Atunci
22:13
Ios. 1:7,8
vei propăși, dacă vei căuta să împlinești legile și poruncile pe care le-a dat lui Moise Domnul pentru Israel. Întărește-te și îmbărbătează-te
22:13
Deut. 31:7,8Ios. 1:6,7,9
, nu te teme și nu te înspăimânta. 14Iată, prin străduinţele mele, am pregătit pentru Casa Domnului o sută de mii de talanţi de aur, un milion de talanţi de argint și o mulţime de aramă și de fier care nu se poate cântări
22:14
Vers. 3.
, căci este foarte mult; am pregătit, de asemenea, lemne și pietre și vei mai adăuga și tu. 15Tu ai la tine un mare număr de lucrători, cioplitori de piatră și tâmplari, și oameni îndemânatici în tot felul de lucrări. 16Aurul, argintul, arama și fierul sunt fără număr. Scoală-te dar și lucrează și Domnul
22:16
Vers. 11.
să fie cu tine.” 17David a poruncit tuturor căpeteniilor lui Israel să vină în ajutor fiului său Solomon, zicând: 18„Domnul Dumnezeul vostru
22:18
Deut. 12:10Ios. 22:42 Sam. 7:1
nu este oare cu voi și nu v-a dat El odihnă din toate părţile? Căci a dat în mâinile mele pe locuitorii ţării și ţara este supusă înaintea Domnului și înaintea poporului Său. 19Puneţi-vă
22:19
2 Cron. 30:3
acum inima și sufletul să caute pe Domnul Dumnezeul vostru; sculaţi-vă și zidiţi Sfântul Locaș al Domnului Dumnezeu, ca să aduceţi
22:19
1 Împ. 8:6,212 Cron. 5:7
6:11
chivotul legământului Domnului și uneltele închinate lui Dumnezeu în casa care va fi zidită Numelui
22:19
Vers. 7.
Domnului.”