Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
23

Leviţii, numărătoarea și slujbele lor

231David, fiind bătrân și sătul de zile, a pus pe fiul său Solomon

23:1
1 Împ. 1:33-39
împărat peste Israel. 2El a strâns pe toate căpeteniile lui Israel, pe preoţi și pe leviţi. 3Au făcut numărătoarea leviţilor de la vârsta de treizeci de ani
23:3
Num. 4:3,47
în sus; socotiţi pe cap și pe bărbaţi, s-au găsit în număr de treizeci și opt de mii. 4Și David a zis: „Douăzeci și patru de mii dintre ei să vegheze asupra slujbelor din Casa Domnului, șase mii să fie dregători
23:4
Deut. 16:182 Cron. 19:8
și judecători, 5patru mii să fie portari și patru mii să fie însărcinaţi să laude pe Domnul cu instrumentele pe care le-am făcut
23:5
2 Cron. 20:25,26Amos 6:5
ca să-L preamărim.” 6David i-a împărţit
23:6
Exod 6:16Num. 26:572 Cron. 8:14
29:25
în cete după fiii lui Levi: Gherșon, Chehat și Merari. 7Din gherșoniţi
23:7
Cap. 26:21.
: Laedan și Șimei. 8Fiii lui Laedan: căpetenia Iehiel, Zetam și Ioel, trei. 9Fiii lui Șimei: Șelomit, Haziel și Haran, trei. Aceștia erau capii caselor părintești ale familiei lui Laedan. 10Fiii lui Șimei: Iahat, Zina, Ieuș și Beria. Aceștia sunt cei patru fii ai lui Șimei. 11Iahat era căpetenia și Zina al doilea; Ieuș și Beria n-au avut mulţi fii și au alcătuit o singură casă părintească la numărătoare. 12Fiii lui Chehat
23:12
Exod 6:18
: Amram, Iţehar, Hebron și Uziel, patru. 13Fiii lui Amram
23:13
Exod 6:20
: Aaron și Moise. Aaron
23:13
Exod 28:1Evr. 5:4
a fost pus deoparte să fie sfinţit ca preasfânt, el și fiii lui pe vecie, ca să aducă tămâie
23:13
Exod 30:7Num. 16:401 Sam. 2:28
înaintea Domnului, să-I facă slujba
23:13
Deut. 21:5
și să binecuvânteze
23:13
Num. 6:23
pe vecie în Numele Lui. 14Dar fiii
23:14
Cap. 26:23-25.
lui Moise, omul lui Dumnezeu, au fost număraţi în seminţia lui Levi. 15Fiii
23:15
Exod 2:22
18:3,4
lui Moise: Gherșom și Eliezer. 16Fiul lui Gherșom: Șebuel
23:16
Cap. 26:24.
, căpetenia. 17Și fiii lui Eliezer au fost: Rehabia
23:17
Cap. 26:25.
, căpetenia; Eliezer n-a avut alt fiu, dar fiii lui Rehabia au fost foarte mulţi la număr. 18Fiul lui Iţehar: Șelomit, căpetenia. 19Fiii lui Hebron
23:19
Cap. 24:23.
: Ieria, căpetenia; Amaria, al doilea: Iahaziel, al treilea și Iecameam, al patrulea. 20Fiii lui Uziel: Mica, căpetenia, și Ișia, al doilea. 21Fiii lui Merari
23:21
Cap. 24:26.
: Mahli și Muși. Fiii lui Mahli: Eleazar și Chis
23:21
Cap. 24:29.
. 22Eleazar a murit fără
23:22
Cap. 24:23.
să aibă fii, dar a avut fete pe care le-au luat
23:22
Num. 36:6,8
de neveste fiii lui Chis, fraţii lor. 23Fiii lui Muși
23:23
Cap. 24:30.
: Mahli, Eder și Ieremot, trei. 24Aceștia sunt fiii lui Levi
23:24
Num. 10:17,21
, după casele lor părintești, capii caselor părintești, după numărătoarea făcută numărând numele pe cap. Ei erau întrebuinţaţi în slujba Casei Domnului, de la vârsta de douăzeci
23:24
Vers. 27.
de ani în sus. 25Căci David a zis: „Domnul Dumnezeul lui Israel a dat
23:25
Cap. 22:18.
odihnă poporului Său și va locui pe vecie la Ierusalim, 26și leviţii nu vor mai avea să poarte
23:26
Num. 4:5
cortul și toate uneltele pentru slujba lui.” 27După cele din urmă porunci ale lui David, numărătoarea fiilor lui Levi s-a făcut de la vârsta de douăzeci de ani în sus. 28Puși lângă fiii lui Aaron pentru slujba Casei Domnului, ei aveau să îngrijească de curţi și de odăi, de curăţirea tuturor lucrurilor sfinte, de împlinirea slujbei în Casa lui Dumnezeu, 29de pâinile
23:29
Exod 25:30
pentru punerea înaintea Domnului, de floarea
23:29
Lev. 6:20
de făină pentru darurile de mâncare, de plăcintele fără
23:29
Lev. 2:4
aluat, de turtele coapte în tigaie și de turtele
23:29
Lev. 2:5,7
prăjite, de toate măsurile
23:29
Lev. 19:35
de încăpere și de lungime; 30ei aveau să stea în fiecare dimineaţă și în fiecare seară ca să laude și să mărească pe Domnul 31și să aducă neîncetat înaintea Domnului toate arderile-de-tot Domnului, în zilele de Sabat
23:31
Num. 10:10Ps. 81:3
, de lună nouă și de sărbători
23:31
Lev. 23:4
, după numărul și obiceiurile rânduite. 32Îngrijeau
23:32
Num. 1:53
de cortul întâlnirii, de Sfântul Locaș și de fiii
23:32
Num. 3:6-9
lui Aaron, fraţii lor, pentru slujba Casei Domnului.

24

Preoţii, împărţiţi în douăzeci și patru de cete

241Iată cetele fiilor lui Aaron. Fiii

24:1
Lev. 10:1,6Num. 26:60
lui Aaron: Nadab, Abihu, Eleazar și Itamar. 2Nadab
24:2
Num. 3:4
26:61
și Abihu au murit înaintea tatălui lor, fără să aibă fii, și Eleazar și Itamar au împlinit slujba de preoţi. 3David a împărţit pe fiii lui Aaron, rânduindu-i după slujba pe care aveau s-o facă; Ţadoc făcea parte din urmașii lui Eleazar, și Ahimelec, din urmașii lui Itamar. 4Printre fiii lui Eleazar s-au găsit mai multe căpetenii decât printre fiii lui Itamar și i-au împărţit așa că fiii lui Eleazar aveau șaisprezece căpetenii de case părintești și fiii lui Itamar, opt căpetenii de case părintești. 5I-au împărţit prin sorţi, între unii și alţii, căci căpeteniile Sfântului Locaș și căpeteniile lui Dumnezeu erau din fiii lui Eleazar și din fiii lui Itamar. 6Șemaia, fiul lui Netaneel, scriitorul, din seminţia lui Levi, i-a scris înaintea împăratului și mai-marilor, înaintea preoţilor Ţadoc și Ahimelec, fiul lui Abiatar, și înaintea căpeteniilor caselor părintești ale preoţilor și leviţilor. Au tras la sorţi câte o casă părintească pentru Eleazar și au tras și câte una pentru Itamar. 7Cel dintâi sorţ a ieșit pentru Iehoiarib; al doilea, pentru Iedaia; 8al treilea, pentru Harim; al patrulea, pentru Seorim; 9al cincilea, pentru Malchia; al șaselea, pentru Miiamin; 10al șaptelea, pentru Hacoţ; al optulea, pentru Abia
24:10
Neem. 12:4,17Luca 1:5
; 11al nouălea, pentru Iosua; al zecelea, pentru Șecania; 12al unsprezecelea, pentru Eliașib; al doisprezecelea, pentru Iachim; 13al treisprezecelea, pentru Hupa; al paisprezecelea, pentru Ieșebeab; 14al cincisprezecelea, pentru Bilga; al șaisprezecelea, pentru Imer; 15al șaptesprezecelea, pentru Hezir; al optsprezecelea, pentru Hapiţeţ; 16al nouăsprezecelea, pentru Petahia; al douăzecilea, pentru Ezechiel; 17al douăzeci și unulea, pentru Iachin; al douăzeci și doilea, pentru Gamul; 18al douăzeci și treilea, pentru Delaia; al douăzeci și patrulea, pentru Maazia. 19Acesta era șirul în care aveau să-și facă slujba, ca să intre
24:19
Cap. 9:25.
în Casa Domnului, după rânduiala pusă de Aaron, tatăl lor, potrivit cu poruncile pe care i le dăduse Domnul Dumnezeul lui Israel.

Căpeteniile leviţilor

20Iată căpeteniile celorlalţi leviţi. Din fiii lui Amram: Șubael

24:20
Cap. 23:16.
; din fiii lui Șubael: Iehdia; 21din Rehabia
24:21
Cap. 23:17.
, din fiii lui Rehabia: căpetenia Ișia. 22Din iţehariţi: Șelomot; din fiii lui Șelomot
24:22
Cap. 23:18.
: Iahat. 23Fiii lui
24:23
Cap. 23:19;
Hebron: Ieria, Amaria, al doilea, Iahaziel, al treilea, Iecameam, al patrulea. 24Fiul lui Uziel: Mica; din fiii lui Mica: Șamir; 25fratele lui Mica: Ișia; din fiii lui Ișia: Zaharia. 26Fiii lui Merari: Mahli și Muși, și fiii fiului său Iaazia. 27Fiii lui
24:27
Exod 6:19
Merari, ai fiului său Iaazia: Șoham, Zacur și Ibri. 28Din Mahli: Eleazar, care
24:28
Cap. 23:22.
n-a avut fii; 29din Chis, fiii lui Chis: Ierahmeel. 30Fiii lui
24:30
Cap. 23:23.
Muși: Mahli, Eder și Ierimot.

Aceștia sunt fiii lui Levi, după casele lor părintești. 31Și ei, ca și fraţii lor, fiii lui Aaron, au tras la sorţi înaintea împăratului David, înaintea lui Ţadoc și Ahimelec și înaintea căpeteniilor caselor părintești ale preoţilor și leviţilor, și anume fiecare cap de casă întocmai ca cel mai mic din fraţii săi.

25

Cântăreţii împărţiţi în douăzeci și patru de cete

251David și căpeteniile oștirii au pus deoparte, pentru slujbă, pe aceia din fiii lui Asaf

25:1
Cap. 6:33,39,44.
, Heman și Iedutun, care proroceau întovărășiţi de harpă, de alăută și de chimvale. Și iată numărul celor ce aveau de îndeplinit lucrarea aceasta. 2Din fiii lui Asaf: Zacur, Iosif, Netania și Așareela, fiii lui Asaf, sub cârmuirea lui Asaf, care prorocea după poruncile împăratului. 3Din Iedutun, fiii lui Iedutun: Ghedalia, Ţeri, Isaia, Hașabia, Matitia și Șimei, șase, sub cârmuirea tatălui lor Iedutun, care prorocea cu harpa, ca să laude și să mărească pe Domnul. 4Din Heman, fiii lui Heman: Buchia, Matania, Uziel, Șebuel, Ierimot, Hanania, Hanani, Eliata, Ghidalti, Romamti-Ezer, Ioșbecașa, Maloti, Hotir, Mahaziot, 5toţi fii ai lui Heman, care era văzătorul împăratului, ca să descopere cuvintele lui Dumnezeu și să înalţe puterea Lui; Dumnezeu dăduse lui Heman paisprezece fii și trei fete. 6Toţi aceștia erau sub cârmuirea părinţilor lor pentru cântarea în Casa Domnului și aveau chimvale, alăute și harpe pentru slujba Casei lui Dumnezeu. Asaf, Iedutun și Heman lucrau sub poruncile împăratului. 7Erau în număr de două sute optzeci și opt, cuprinzându-se în acest număr și fraţii lor deprinși la cântarea Domnului, toţi cei ce erau meșteri. 8Au tras la sorţi pentru slujbele lor, mici și mari, învăţători
25:8
2 Cron. 23:13
și ucenici. 9Cel dintâi sorţ ieșit a fost din Asaf pentru Iosif; al doilea, pentru Ghedalia, el, fraţii și fiii lui, doisprezece; 10al treilea, Zacur, fiii și fraţii săi, doisprezece; 11al patrulea, pentru Iţeri, fiii și fraţii săi, doisprezece; 12al cincilea, pentru Netania, fiii săi și fraţii săi, doisprezece; 13al șaselea, Buchia, fiii și fraţii săi, doisprezece; 14al șaptelea, pentru Iesareela, fiii și fraţii săi, doisprezece; 15al optulea, pentru Isaia, fiii și fraţii săi, doisprezece; 16al nouălea, pentru Matania, fiii și fraţii săi, doisprezece; 17al zecelea, pentru Șimei, fiii și fraţii săi, doisprezece; 18al unsprezecelea, pentru Azareel, fiii și fraţii săi, doisprezece; 19al doisprezecelea, pentru Hașabia, fiii și fraţii săi, doisprezece; 20al treisprezecelea, pentru Șubael, fiii și fraţii săi, doisprezece; 21al paisprezecelea, pentru Matitia, fiii și fraţii săi, doisprezece; 22al cincisprezecelea, pentru Ieremot, fiii și fraţii săi, doisprezece; 23al șaisprezecelea, pentru Hanania, fiii și fraţii săi, doisprezece; 24al șaptesprezecelea, pentru Ioșbecașa, fiii și fraţii săi, doisprezece; 25al optsprezecelea, pentru Hanani, fiii și fraţii săi, doisprezece; 26al nouăsprezecelea, pentru Maloti, fiii și fraţii săi, doisprezece; 27al douăzecilea, pentru Eliata, fiii și fraţii săi, doisprezece; 28al douăzeci și unulea, pentru Hotir, fiii și fraţii săi, doisprezece; 29al douăzeci și doilea, pentru Ghidalti, fiii și fraţii săi, doisprezece; 30al douăzeci și treilea, pentru Mahaziot, fiii și fraţii săi, doisprezece; 31al douăzeci și patrulea, pentru Romamti-Ezer, fiii și fraţii săi, doisprezece.