Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
24

Preoţii, împărţiţi în douăzeci și patru de cete

241Iată cetele fiilor lui Aaron. Fiii

24:1
Lev. 10:1,6Num. 26:60
lui Aaron: Nadab, Abihu, Eleazar și Itamar. 2Nadab
24:2
Num. 3:4
26:61
și Abihu au murit înaintea tatălui lor, fără să aibă fii, și Eleazar și Itamar au împlinit slujba de preoţi. 3David a împărţit pe fiii lui Aaron, rânduindu-i după slujba pe care aveau s-o facă; Ţadoc făcea parte din urmașii lui Eleazar, și Ahimelec, din urmașii lui Itamar. 4Printre fiii lui Eleazar s-au găsit mai multe căpetenii decât printre fiii lui Itamar și i-au împărţit așa că fiii lui Eleazar aveau șaisprezece căpetenii de case părintești și fiii lui Itamar, opt căpetenii de case părintești. 5I-au împărţit prin sorţi, între unii și alţii, căci căpeteniile Sfântului Locaș și căpeteniile lui Dumnezeu erau din fiii lui Eleazar și din fiii lui Itamar. 6Șemaia, fiul lui Netaneel, scriitorul, din seminţia lui Levi, i-a scris înaintea împăratului și mai-marilor, înaintea preoţilor Ţadoc și Ahimelec, fiul lui Abiatar, și înaintea căpeteniilor caselor părintești ale preoţilor și leviţilor. Au tras la sorţi câte o casă părintească pentru Eleazar și au tras și câte una pentru Itamar. 7Cel dintâi sorţ a ieșit pentru Iehoiarib; al doilea, pentru Iedaia; 8al treilea, pentru Harim; al patrulea, pentru Seorim; 9al cincilea, pentru Malchia; al șaselea, pentru Miiamin; 10al șaptelea, pentru Hacoţ; al optulea, pentru Abia
24:10
Neem. 12:4,17Luca 1:5
; 11al nouălea, pentru Iosua; al zecelea, pentru Șecania; 12al unsprezecelea, pentru Eliașib; al doisprezecelea, pentru Iachim; 13al treisprezecelea, pentru Hupa; al paisprezecelea, pentru Ieșebeab; 14al cincisprezecelea, pentru Bilga; al șaisprezecelea, pentru Imer; 15al șaptesprezecelea, pentru Hezir; al optsprezecelea, pentru Hapiţeţ; 16al nouăsprezecelea, pentru Petahia; al douăzecilea, pentru Ezechiel; 17al douăzeci și unulea, pentru Iachin; al douăzeci și doilea, pentru Gamul; 18al douăzeci și treilea, pentru Delaia; al douăzeci și patrulea, pentru Maazia. 19Acesta era șirul în care aveau să-și facă slujba, ca să intre
24:19
Cap. 9:25.
în Casa Domnului, după rânduiala pusă de Aaron, tatăl lor, potrivit cu poruncile pe care i le dăduse Domnul Dumnezeul lui Israel.

Căpeteniile leviţilor

20Iată căpeteniile celorlalţi leviţi. Din fiii lui Amram: Șubael

24:20
Cap. 23:16.
; din fiii lui Șubael: Iehdia; 21din Rehabia
24:21
Cap. 23:17.
, din fiii lui Rehabia: căpetenia Ișia. 22Din iţehariţi: Șelomot; din fiii lui Șelomot
24:22
Cap. 23:18.
: Iahat. 23Fiii lui
24:23
Cap. 23:19;
Hebron: Ieria, Amaria, al doilea, Iahaziel, al treilea, Iecameam, al patrulea. 24Fiul lui Uziel: Mica; din fiii lui Mica: Șamir; 25fratele lui Mica: Ișia; din fiii lui Ișia: Zaharia. 26Fiii lui Merari: Mahli și Muși, și fiii fiului său Iaazia. 27Fiii lui
24:27
Exod 6:19
Merari, ai fiului său Iaazia: Șoham, Zacur și Ibri. 28Din Mahli: Eleazar, care
24:28
Cap. 23:22.
n-a avut fii; 29din Chis, fiii lui Chis: Ierahmeel. 30Fiii lui
24:30
Cap. 23:23.
Muși: Mahli, Eder și Ierimot.

Aceștia sunt fiii lui Levi, după casele lor părintești. 31Și ei, ca și fraţii lor, fiii lui Aaron, au tras la sorţi înaintea împăratului David, înaintea lui Ţadoc și Ahimelec și înaintea căpeteniilor caselor părintești ale preoţilor și leviţilor, și anume fiecare cap de casă întocmai ca cel mai mic din fraţii săi.

25

Cântăreţii împărţiţi în douăzeci și patru de cete

251David și căpeteniile oștirii au pus deoparte, pentru slujbă, pe aceia din fiii lui Asaf

25:1
Cap. 6:33,39,44.
, Heman și Iedutun, care proroceau întovărășiţi de harpă, de alăută și de chimvale. Și iată numărul celor ce aveau de îndeplinit lucrarea aceasta. 2Din fiii lui Asaf: Zacur, Iosif, Netania și Așareela, fiii lui Asaf, sub cârmuirea lui Asaf, care prorocea după poruncile împăratului. 3Din Iedutun, fiii lui Iedutun: Ghedalia, Ţeri, Isaia, Hașabia, Matitia și Șimei, șase, sub cârmuirea tatălui lor Iedutun, care prorocea cu harpa, ca să laude și să mărească pe Domnul. 4Din Heman, fiii lui Heman: Buchia, Matania, Uziel, Șebuel, Ierimot, Hanania, Hanani, Eliata, Ghidalti, Romamti-Ezer, Ioșbecașa, Maloti, Hotir, Mahaziot, 5toţi fii ai lui Heman, care era văzătorul împăratului, ca să descopere cuvintele lui Dumnezeu și să înalţe puterea Lui; Dumnezeu dăduse lui Heman paisprezece fii și trei fete. 6Toţi aceștia erau sub cârmuirea părinţilor lor pentru cântarea în Casa Domnului și aveau chimvale, alăute și harpe pentru slujba Casei lui Dumnezeu. Asaf, Iedutun și Heman lucrau sub poruncile împăratului. 7Erau în număr de două sute optzeci și opt, cuprinzându-se în acest număr și fraţii lor deprinși la cântarea Domnului, toţi cei ce erau meșteri. 8Au tras la sorţi pentru slujbele lor, mici și mari, învăţători
25:8
2 Cron. 23:13
și ucenici. 9Cel dintâi sorţ ieșit a fost din Asaf pentru Iosif; al doilea, pentru Ghedalia, el, fraţii și fiii lui, doisprezece; 10al treilea, Zacur, fiii și fraţii săi, doisprezece; 11al patrulea, pentru Iţeri, fiii și fraţii săi, doisprezece; 12al cincilea, pentru Netania, fiii săi și fraţii săi, doisprezece; 13al șaselea, Buchia, fiii și fraţii săi, doisprezece; 14al șaptelea, pentru Iesareela, fiii și fraţii săi, doisprezece; 15al optulea, pentru Isaia, fiii și fraţii săi, doisprezece; 16al nouălea, pentru Matania, fiii și fraţii săi, doisprezece; 17al zecelea, pentru Șimei, fiii și fraţii săi, doisprezece; 18al unsprezecelea, pentru Azareel, fiii și fraţii săi, doisprezece; 19al doisprezecelea, pentru Hașabia, fiii și fraţii săi, doisprezece; 20al treisprezecelea, pentru Șubael, fiii și fraţii săi, doisprezece; 21al paisprezecelea, pentru Matitia, fiii și fraţii săi, doisprezece; 22al cincisprezecelea, pentru Ieremot, fiii și fraţii săi, doisprezece; 23al șaisprezecelea, pentru Hanania, fiii și fraţii săi, doisprezece; 24al șaptesprezecelea, pentru Ioșbecașa, fiii și fraţii săi, doisprezece; 25al optsprezecelea, pentru Hanani, fiii și fraţii săi, doisprezece; 26al nouăsprezecelea, pentru Maloti, fiii și fraţii săi, doisprezece; 27al douăzecilea, pentru Eliata, fiii și fraţii săi, doisprezece; 28al douăzeci și unulea, pentru Hotir, fiii și fraţii săi, doisprezece; 29al douăzeci și doilea, pentru Ghidalti, fiii și fraţii săi, doisprezece; 30al douăzeci și treilea, pentru Mahaziot, fiii și fraţii săi, doisprezece; 31al douăzeci și patrulea, pentru Romamti-Ezer, fiii și fraţii săi, doisprezece.

26

Ușierii Templului și vistierii

261Iată cetele ușierilor. Din coreiţi: Meșelemia, fiul lui Core, dintre fiii lui Asaf. 2Fiii lui Meșelemia: Zaharia, întâiul născut; Iediael, al doilea; Zebadia, al treilea; Iatniel, al patrulea; 3Elam, al cincilea; Iohanan, al șaselea; Elioenai, al șaptelea. 4Fiii lui Obed-Edom: Șemaia, întâiul născut; Iozabad, al doilea; Ioah, al treilea; Sacar, al patrulea; Netaneel, al cincilea; 5Amiel, al șaselea; Isahar, al șaptelea; Peultai, al optulea; căci Dumnezeu îl binecuvântase. 6Fiului său Șemaia i s-au născut fii, care au stăpânit în casa tatălui lor, căci erau oameni viteji. 7Fiii lui Șemaia: Otni, Refael, Obed, Elzabad și fraţii săi, oameni viteji, Elihu și Semaia. 8Toţi aceștia erau fiii lui Obed-Edom, ei, fiii și fraţii lor; erau oameni plini de vlagă și de putere pentru slujbă, șaizeci și doi de ai lui Obed-Edom. 9Fiii și fraţii lui Meșelemia, oameni viteji, erau în număr de optsprezece. 10Din fiii lui Merari: Hosa

26:10
Cap. 16:38.
, care avea ca fii pe: Șimri, căpetenia, pus căpetenie de tatăl său, măcar că nu era el întâiul născut; 11Hilchia, al doilea; Tebalia, al treilea; Zaharia, al patrulea. Toţi fiii și fraţii lui Hosa erau în număr de treisprezece. 12Acestor cete de ușieri, căpeteniilor acestor oameni și fraţilor lor, le-a fost încredinţată paza pentru slujba Casei Domnului. 13Au tras la sorţi pentru fiecare ușă, mici și mari, după casele lor părintești. 14Sorţul a căzut pe Șelemia pentru partea de răsărit. Au tras la sorţi pentru fiul său Zaharia, care era un sfetnic înţelept, și i-a căzut la sorţi partea de miazănoapte. 15Partea de miazăzi a căzut lui Obed-Edom, iar casa magaziilor a căzut fiilor săi. 16Partea de apus a căzut lui Șupim și lui Hosa, cu ușa Șalechet, pe drumul care suia sus: o strajă era în faţa alteia. 17La răsărit erau șase leviţi; la miazănoapte, patru pe zi; la miazăzi, patru pe zi și patru la magazii, câte doi în două locuri deosebite; 18spre mahala, la apus, patru spre drum, doi spre mahala. 19Acestea sunt cetele ușierilor dintre fiii coreiţilor și dintre fiii lui Merari. 20Unul din leviţi, Ahia, avea grija vistieriilor
26:20
Cap. 28:12.
Casei lui Dumnezeu și vistieriilor lucrurilor sfinte. 21Dintre fiii lui Laedan, fiii gherșoniţilor ieșiţi din Laedan, căpeteniile caselor părintești ale lui Laedan, Gherșonitul, erau: Iehieli 22și fiii lui Iehieli, Zetam și fratele său Ioel, care păzeau vistieriile Casei Domnului. 23Dintre amramiţi, iţehariţi, hebroniţi și uzieliţi, 24era
26:24
Cap. 23:16.
Șebuel, fiul lui Gherșom, fiul lui Moise, care îngrijea de vistierii. 25Dintre fraţii lui, ieșiţi din Eliezer, al cărui fiu a fost Rehabia, al cărui fiu a fost Isaia, al cărui fiu a fost Ioram, al cărui fiu a fost Zicri, al cărui fiu a fost
26:25
Cap. 23:18.
Șelomit, 26erau Șelomit și fraţii săi, care păzeau toate vistieriile lucrurilor sfinte, pe care le închinaseră împăratul David, capii caselor părintești, căpeteniile peste mii și sute și căpeteniile oștirii – le închinaseră 27din prada luată la război pentru întreţinerea Casei Domnului. 28Tot ce fusese închinat de Samuel, văzătorul
26:28
1 Sam. 9:9
, de Saul, fiul lui Chis, de Abner, fiul lui Ner, de Ioab, fiul Ţeruiei, toate lucrurile închinate erau sub paza lui Șelomit și a fraţilor săi.

Orânduirea judecătorilor

29Dintre iţehariţi: Chenania și fraţii săi erau întrebuinţaţi pentru treburile de afară, ca dregători

26:29
Cap. 23:4.
și judecători în Israel. 30Dintre hebroniţi: Hașabia și fraţii săi, oameni viteji, în număr de o mie șapte sute, aveau privegherea asupra lui Israel, dincoace de Iordan, la apus, pentru toate treburile Domnului și pentru slujba împăratului. 31În ce privește pe hebroniţi, a căror căpetenie era Ieria
26:31
Cap. 23:19.
, s-au făcut în al patruzecilea an al domniei lui David cercetări cu privire la ei, după spiţele lor de neam și după casele lor părintești și s-au găsit între ei la Iaezer
26:31
Ios. 21:39
, în Galaad, oameni viteji. 32Fraţii lui Ieria, oameni viteji, erau în număr de două mii șapte sute capi de case părintești. Împăratul David i-a pus peste rubeniţi, peste gadiţi și peste jumătatea seminţiei lui Manase, pentru toate treburile lui Dumnezeu și pentru treburile împăratului
26:32
2 Cron. 19:11
.