Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
25

Cântăreţii împărţiţi în douăzeci și patru de cete

251David și căpeteniile oștirii au pus deoparte, pentru slujbă, pe aceia din fiii lui Asaf

25:1
Cap. 6:33,39,44.
, Heman și Iedutun, care proroceau întovărășiţi de harpă, de alăută și de chimvale. Și iată numărul celor ce aveau de îndeplinit lucrarea aceasta. 2Din fiii lui Asaf: Zacur, Iosif, Netania și Așareela, fiii lui Asaf, sub cârmuirea lui Asaf, care prorocea după poruncile împăratului. 3Din Iedutun, fiii lui Iedutun: Ghedalia, Ţeri, Isaia, Hașabia, Matitia și Șimei, șase, sub cârmuirea tatălui lor Iedutun, care prorocea cu harpa, ca să laude și să mărească pe Domnul. 4Din Heman, fiii lui Heman: Buchia, Matania, Uziel, Șebuel, Ierimot, Hanania, Hanani, Eliata, Ghidalti, Romamti-Ezer, Ioșbecașa, Maloti, Hotir, Mahaziot, 5toţi fii ai lui Heman, care era văzătorul împăratului, ca să descopere cuvintele lui Dumnezeu și să înalţe puterea Lui; Dumnezeu dăduse lui Heman paisprezece fii și trei fete. 6Toţi aceștia erau sub cârmuirea părinţilor lor pentru cântarea în Casa Domnului și aveau chimvale, alăute și harpe pentru slujba Casei lui Dumnezeu. Asaf, Iedutun și Heman lucrau sub poruncile împăratului. 7Erau în număr de două sute optzeci și opt, cuprinzându-se în acest număr și fraţii lor deprinși la cântarea Domnului, toţi cei ce erau meșteri. 8Au tras la sorţi pentru slujbele lor, mici și mari, învăţători
25:8
2 Cron. 23:13
și ucenici. 9Cel dintâi sorţ ieșit a fost din Asaf pentru Iosif; al doilea, pentru Ghedalia, el, fraţii și fiii lui, doisprezece; 10al treilea, Zacur, fiii și fraţii săi, doisprezece; 11al patrulea, pentru Iţeri, fiii și fraţii săi, doisprezece; 12al cincilea, pentru Netania, fiii săi și fraţii săi, doisprezece; 13al șaselea, Buchia, fiii și fraţii săi, doisprezece; 14al șaptelea, pentru Iesareela, fiii și fraţii săi, doisprezece; 15al optulea, pentru Isaia, fiii și fraţii săi, doisprezece; 16al nouălea, pentru Matania, fiii și fraţii săi, doisprezece; 17al zecelea, pentru Șimei, fiii și fraţii săi, doisprezece; 18al unsprezecelea, pentru Azareel, fiii și fraţii săi, doisprezece; 19al doisprezecelea, pentru Hașabia, fiii și fraţii săi, doisprezece; 20al treisprezecelea, pentru Șubael, fiii și fraţii săi, doisprezece; 21al paisprezecelea, pentru Matitia, fiii și fraţii săi, doisprezece; 22al cincisprezecelea, pentru Ieremot, fiii și fraţii săi, doisprezece; 23al șaisprezecelea, pentru Hanania, fiii și fraţii săi, doisprezece; 24al șaptesprezecelea, pentru Ioșbecașa, fiii și fraţii săi, doisprezece; 25al optsprezecelea, pentru Hanani, fiii și fraţii săi, doisprezece; 26al nouăsprezecelea, pentru Maloti, fiii și fraţii săi, doisprezece; 27al douăzecilea, pentru Eliata, fiii și fraţii săi, doisprezece; 28al douăzeci și unulea, pentru Hotir, fiii și fraţii săi, doisprezece; 29al douăzeci și doilea, pentru Ghidalti, fiii și fraţii săi, doisprezece; 30al douăzeci și treilea, pentru Mahaziot, fiii și fraţii săi, doisprezece; 31al douăzeci și patrulea, pentru Romamti-Ezer, fiii și fraţii săi, doisprezece.

26

Ușierii Templului și vistierii

261Iată cetele ușierilor. Din coreiţi: Meșelemia, fiul lui Core, dintre fiii lui Asaf. 2Fiii lui Meșelemia: Zaharia, întâiul născut; Iediael, al doilea; Zebadia, al treilea; Iatniel, al patrulea; 3Elam, al cincilea; Iohanan, al șaselea; Elioenai, al șaptelea. 4Fiii lui Obed-Edom: Șemaia, întâiul născut; Iozabad, al doilea; Ioah, al treilea; Sacar, al patrulea; Netaneel, al cincilea; 5Amiel, al șaselea; Isahar, al șaptelea; Peultai, al optulea; căci Dumnezeu îl binecuvântase. 6Fiului său Șemaia i s-au născut fii, care au stăpânit în casa tatălui lor, căci erau oameni viteji. 7Fiii lui Șemaia: Otni, Refael, Obed, Elzabad și fraţii săi, oameni viteji, Elihu și Semaia. 8Toţi aceștia erau fiii lui Obed-Edom, ei, fiii și fraţii lor; erau oameni plini de vlagă și de putere pentru slujbă, șaizeci și doi de ai lui Obed-Edom. 9Fiii și fraţii lui Meșelemia, oameni viteji, erau în număr de optsprezece. 10Din fiii lui Merari: Hosa

26:10
Cap. 16:38.
, care avea ca fii pe: Șimri, căpetenia, pus căpetenie de tatăl său, măcar că nu era el întâiul născut; 11Hilchia, al doilea; Tebalia, al treilea; Zaharia, al patrulea. Toţi fiii și fraţii lui Hosa erau în număr de treisprezece. 12Acestor cete de ușieri, căpeteniilor acestor oameni și fraţilor lor, le-a fost încredinţată paza pentru slujba Casei Domnului. 13Au tras la sorţi pentru fiecare ușă, mici și mari, după casele lor părintești. 14Sorţul a căzut pe Șelemia pentru partea de răsărit. Au tras la sorţi pentru fiul său Zaharia, care era un sfetnic înţelept, și i-a căzut la sorţi partea de miazănoapte. 15Partea de miazăzi a căzut lui Obed-Edom, iar casa magaziilor a căzut fiilor săi. 16Partea de apus a căzut lui Șupim și lui Hosa, cu ușa Șalechet, pe drumul care suia sus: o strajă era în faţa alteia. 17La răsărit erau șase leviţi; la miazănoapte, patru pe zi; la miazăzi, patru pe zi și patru la magazii, câte doi în două locuri deosebite; 18spre mahala, la apus, patru spre drum, doi spre mahala. 19Acestea sunt cetele ușierilor dintre fiii coreiţilor și dintre fiii lui Merari. 20Unul din leviţi, Ahia, avea grija vistieriilor
26:20
Cap. 28:12.
Casei lui Dumnezeu și vistieriilor lucrurilor sfinte. 21Dintre fiii lui Laedan, fiii gherșoniţilor ieșiţi din Laedan, căpeteniile caselor părintești ale lui Laedan, Gherșonitul, erau: Iehieli 22și fiii lui Iehieli, Zetam și fratele său Ioel, care păzeau vistieriile Casei Domnului. 23Dintre amramiţi, iţehariţi, hebroniţi și uzieliţi, 24era
26:24
Cap. 23:16.
Șebuel, fiul lui Gherșom, fiul lui Moise, care îngrijea de vistierii. 25Dintre fraţii lui, ieșiţi din Eliezer, al cărui fiu a fost Rehabia, al cărui fiu a fost Isaia, al cărui fiu a fost Ioram, al cărui fiu a fost Zicri, al cărui fiu a fost
26:25
Cap. 23:18.
Șelomit, 26erau Șelomit și fraţii săi, care păzeau toate vistieriile lucrurilor sfinte, pe care le închinaseră împăratul David, capii caselor părintești, căpeteniile peste mii și sute și căpeteniile oștirii – le închinaseră 27din prada luată la război pentru întreţinerea Casei Domnului. 28Tot ce fusese închinat de Samuel, văzătorul
26:28
1 Sam. 9:9
, de Saul, fiul lui Chis, de Abner, fiul lui Ner, de Ioab, fiul Ţeruiei, toate lucrurile închinate erau sub paza lui Șelomit și a fraţilor săi.

Orânduirea judecătorilor

29Dintre iţehariţi: Chenania și fraţii săi erau întrebuinţaţi pentru treburile de afară, ca dregători

26:29
Cap. 23:4.
și judecători în Israel. 30Dintre hebroniţi: Hașabia și fraţii săi, oameni viteji, în număr de o mie șapte sute, aveau privegherea asupra lui Israel, dincoace de Iordan, la apus, pentru toate treburile Domnului și pentru slujba împăratului. 31În ce privește pe hebroniţi, a căror căpetenie era Ieria
26:31
Cap. 23:19.
, s-au făcut în al patruzecilea an al domniei lui David cercetări cu privire la ei, după spiţele lor de neam și după casele lor părintești și s-au găsit între ei la Iaezer
26:31
Ios. 21:39
, în Galaad, oameni viteji. 32Fraţii lui Ieria, oameni viteji, erau în număr de două mii șapte sute capi de case părintești. Împăratul David i-a pus peste rubeniţi, peste gadiţi și peste jumătatea seminţiei lui Manase, pentru toate treburile lui Dumnezeu și pentru treburile împăratului
26:32
2 Cron. 19:11
.

27

Căpeteniile oștirii

271Aceștia sunt copiii lui Israel după numărul lor, capii caselor părintești, căpeteniile peste mii și peste sute și slujbașii în slujba împăratului pentru tot ce privea șirul cetelor, sosirea și plecarea lor, lună după lună, în toate lunile anului; fiecare ceată era de douăzeci și patru de mii de oameni. 2În fruntea celei dintâi cete, pentru luna întâi, era Iașobeam

27:2
2 Sam. 23:8
, fiul lui Zabdiel, și avea o ceată de douăzeci și patru de mii de oameni. 3El era din fiii lui Pereţ și era capul tuturor căpeteniilor oștirii în luna întâi. 4În fruntea cetei din luna a doua era Dodai, Ahohitul; Miclot era unul din capii cetei sale. El avea o ceată de douăzeci și patru de mii de oameni. 5Capul cetei a treia, pentru luna a treia, era Benaia, fiul preotului Iehoiada, capul, și el avea o ceată de douăzeci și patru de mii de oameni. 6Acest Benaia
27:6
2 Sam. 23:20,22,23
era un viteaz dintre cei treizeci și în fruntea celor treizeci. Fiul său Amizadab era una din căpeteniile cetei sale. 7Al patrulea, pentru luna a patra, era Asael
27:7
2 Sam. 23:24
, fratele lui Ioab, și, după el, fiul său Zebadia. El avea o ceată de douăzeci și patru de mii de oameni. 8Al cincilea, pentru luna a cincea, era căpetenia Șamehut, Izrahitul. El avea o ceată de douăzeci și patru de mii de oameni. 9Al șaselea, pentru luna a șasea, era Ira
27:9
Cap. 11:28.
, fiul lui Icheș, Tecoitul. El avea o ceată de douăzeci și patru de mii de oameni. 10Al șaptelea, pentru luna a șaptea, era Heleţ
27:10
Cap. 11:27.
, Pelonitul, din fiii lui Efraim. El avea o ceată de douăzeci și patru de mii de oameni. 11Al optulea, pentru luna a opta, era Sibecai
27:11
2 Sam. 21:18
, Hușatitul, din familia zerahiţilor. El avea o ceată de douăzeci și patru de mii de oameni. 12Al nouălea, pentru luna a noua, era Abiezer
27:12
Cap. 11:28.
, din Anatot, din beniamiţi. El avea o ceată de douăzeci și patru de mii de oameni. 13Al zecelea, pentru luna a zecea, era Maharai
27:13
2 Sam. 23:28
, din Netofa, din familia zerahiţilor. El avea o ceată de douăzeci și patru de mii de oameni. 14Al unsprezecelea, pentru luna a unsprezecea, era Benaia
27:14
Cap. 11:31.
, din Piraton, din fiii lui Efraim. El avea o ceată de douăzeci și patru de mii de oameni. 15Al doisprezecelea, pentru luna a douăsprezecea, era Heldai
27:15
Cap. 26:30.
din Netofa, din familia lui Otniel. El avea o ceată de douăzeci și patru de mii de oameni.

Capii seminţiilor

16Iată capii seminţiilor lui Israel:

Capul rubeniţilor: Eliezer, fiul lui Zicri; al simeoniţilor: Șefatia, fiul lui Maaca; 17al leviţilor: Hașabia, fiul lui Chemuel; al familiei lui Aaron: Ţadoc; 18al lui Iuda: Elihu

27:18
1 Sam. 16:6
, din fraţii lui David; al lui Isahar: Omri, fiul lui Micael; 19al lui Zabulon: Ișemaia, fiul lui Obadia; al lui Neftali: Ierimot, fiul lui Azriel; 20al fiilor lui Efraim: Hosea, fiul lui Azazia; 21al jumătăţii seminţiei lui Manase: Ioel, fiul lui Pedaia; al jumătăţii seminţiei lui Manase din Galaad: Ido, fiul lui Zaharia; al lui Beniamin: Iaasiel, fiul lui Abner; 22al lui Dan: Azareel, fiul lui Ieroham. Aceștia sunt capii seminţiilor lui Israel. 23David n-a făcut numărătoarea celor în vârstă de la douăzeci de ani în jos din Israel, căci Domnul
27:23
Gen. 15:5
făgăduise că va înmulţi pe Israel ca stelele cerului. 24Ioab, fiul Ţeruiei, începuse numărătoarea, dar n-a isprăvit-o, căci Domnul Se mâniase
27:24
2 Sam. 24:15
pe Israel din pricina acestei numărători, care n-a fost trecută în cronicile împăratului David.

Slujitorii și slujbașii curţii

25Azmavet, fiul lui Adiel, era pus peste vistieriile împăratului; Ionatan, fiul lui Ozia, peste merindele din ogoare, cetăţi, sate și turnuri; 26Ezri, fiul lui Chelub, peste lucrătorii de la ţară, care lucrau pământul; 27Șimei, din Rama, peste vii; Zabdi, din Șefam, peste pivniţele cu vin din vii; 28Baal-Hanan, din Gheder, peste măslini și sicomori în câmpie; Ioaș, peste magaziile de untdelemn; 29Șitrai, din Saron, peste boii care pășteau în Saron; Șafat, fiul lui Adlai, peste boii din văi; 30Obil, Ismaelitul, peste cămile; Iehdia, din Meronot, peste măgăriţe; 31Iaziz, Hagarenitul, peste oi. Toţi aceștia erau îngrijitori puși peste averile împăratului David. 32Ionatan, unchiul lui David, era sfetnic, om cu minte și învăţat; Iehiel, fiul lui Hacmoni, era lângă fiii împăratului; 33Ahitofel

27:33
2 Sam. 15:12
era sfetnicul împăratului; Hușai
27:33
2 Sam. 15:37
16:16
, Architul, era prietenul împăratului. 34După Ahitofel au fost sfetnici: Iehoiada, fiul lui Benaia, și Abiatar
27:34
1 Împ. 1:7
; Ioab
27:34
Cap. 11:6.
era căpetenia oștirii împăratului.