Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
26

Ușierii Templului și vistierii

261Iată cetele ușierilor. Din coreiţi: Meșelemia, fiul lui Core, dintre fiii lui Asaf. 2Fiii lui Meșelemia: Zaharia, întâiul născut; Iediael, al doilea; Zebadia, al treilea; Iatniel, al patrulea; 3Elam, al cincilea; Iohanan, al șaselea; Elioenai, al șaptelea. 4Fiii lui Obed-Edom: Șemaia, întâiul născut; Iozabad, al doilea; Ioah, al treilea; Sacar, al patrulea; Netaneel, al cincilea; 5Amiel, al șaselea; Isahar, al șaptelea; Peultai, al optulea; căci Dumnezeu îl binecuvântase. 6Fiului său Șemaia i s-au născut fii, care au stăpânit în casa tatălui lor, căci erau oameni viteji. 7Fiii lui Șemaia: Otni, Refael, Obed, Elzabad și fraţii săi, oameni viteji, Elihu și Semaia. 8Toţi aceștia erau fiii lui Obed-Edom, ei, fiii și fraţii lor; erau oameni plini de vlagă și de putere pentru slujbă, șaizeci și doi de ai lui Obed-Edom. 9Fiii și fraţii lui Meșelemia, oameni viteji, erau în număr de optsprezece. 10Din fiii lui Merari: Hosa

26:10
Cap. 16:38.

, care avea ca fii pe: Șimri, căpetenia, pus căpetenie de tatăl său, măcar că nu era el întâiul născut; 11Hilchia, al doilea; Tebalia, al treilea; Zaharia, al patrulea. Toţi fiii și fraţii lui Hosa erau în număr de treisprezece. 12Acestor cete de ușieri, căpeteniilor acestor oameni și fraţilor lor, le-a fost încredinţată paza pentru slujba Casei Domnului. 13Au tras la sorţi pentru fiecare ușă, mici și mari, după casele lor părintești. 14Sorţul a căzut pe Șelemia pentru partea de răsărit. Au tras la sorţi pentru fiul său Zaharia, care era un sfetnic înţelept, și i-a căzut la sorţi partea de miazănoapte. 15Partea de miazăzi a căzut lui Obed-Edom, iar casa magaziilor a căzut fiilor săi. 16Partea de apus a căzut lui Șupim și lui Hosa, cu ușa Șalechet, pe drumul care suia sus: o strajă era în faţa alteia. 17La răsărit erau șase leviţi; la miazănoapte, patru pe zi; la miazăzi, patru pe zi și patru la magazii, câte doi în două locuri deosebite; 18spre mahala, la apus, patru spre drum, doi spre mahala. 19Acestea sunt cetele ușierilor dintre fiii coreiţilor și dintre fiii lui Merari. 20Unul din leviţi, Ahia, avea grija vistieriilor
26:20
Cap. 28:12.
Mal. 3:10
Casei lui Dumnezeu și vistieriilor lucrurilor sfinte. 21Dintre fiii lui Laedan, fiii gherșoniţilor ieșiţi din Laedan, căpeteniile caselor părintești ale lui Laedan, Gherșonitul, erau: Iehieli 22și fiii lui Iehieli, Zetam și fratele său Ioel, care păzeau vistieriile Casei Domnului. 23Dintre amramiţi, iţehariţi, hebroniţi și uzieliţi, 24era
26:24
Cap. 23:16.

Șebuel, fiul lui Gherșom, fiul lui Moise, care îngrijea de vistierii. 25Dintre fraţii lui, ieșiţi din Eliezer, al cărui fiu a fost Rehabia, al cărui fiu a fost Isaia, al cărui fiu a fost Ioram, al cărui fiu a fost Zicri, al cărui fiu a fost
26:25
Cap. 23:18.

Șelomit, 26erau Șelomit și fraţii săi, care păzeau toate vistieriile lucrurilor sfinte, pe care le închinaseră împăratul David, capii caselor părintești, căpeteniile peste mii și sute și căpeteniile oștirii – le închinaseră 27din prada luată la război pentru întreţinerea Casei Domnului. 28Tot ce fusese închinat de Samuel, văzătorul
26:28
1 Sam. 9:9
, de Saul, fiul lui Chis, de Abner, fiul lui Ner, de Ioab, fiul Ţeruiei, toate lucrurile închinate erau sub paza lui Șelomit și a fraţilor săi.

Orânduirea judecătorilor

29Dintre iţehariţi: Chenania și fraţii săi erau întrebuinţaţi pentru treburile de afară, ca dregători

26:29
Cap. 23:4.

și judecători în Israel. 30Dintre hebroniţi: Hașabia și fraţii săi, oameni viteji, în număr de o mie șapte sute, aveau privegherea asupra lui Israel, dincoace de Iordan, la apus, pentru toate treburile Domnului și pentru slujba împăratului. 31În ce privește pe hebroniţi, a căror căpetenie era Ieria
26:31
Cap. 23:19.

, s-au făcut în al patruzecilea an al domniei lui David cercetări cu privire la ei, după spiţele lor de neam și după casele lor părintești și s-au găsit între ei la Iaezer
26:31
Ios. 21:39
, în Galaad, oameni viteji. 32Fraţii lui Ieria, oameni viteji, erau în număr de două mii șapte sute capi de case părintești. Împăratul David i-a pus peste rubeniţi, peste gadiţi și peste jumătatea seminţiei lui Manase, pentru toate treburile lui Dumnezeu și pentru treburile împăratului
26:32
2 Cron. 19:11
.