Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
26

Ușierii Templului și vistierii

261Iată cetele ușierilor. Din coreiţi: Meșelemia, fiul lui Core, dintre fiii lui Asaf. 2Fiii lui Meșelemia: Zaharia, întâiul născut; Iediael, al doilea; Zebadia, al treilea; Iatniel, al patrulea; 3Elam, al cincilea; Iohanan, al șaselea; Elioenai, al șaptelea. 4Fiii lui Obed-Edom: Șemaia, întâiul născut; Iozabad, al doilea; Ioah, al treilea; Sacar, al patrulea; Netaneel, al cincilea; 5Amiel, al șaselea; Isahar, al șaptelea; Peultai, al optulea; căci Dumnezeu îl binecuvântase. 6Fiului său Șemaia i s-au născut fii, care au stăpânit în casa tatălui lor, căci erau oameni viteji. 7Fiii lui Șemaia: Otni, Refael, Obed, Elzabad și fraţii săi, oameni viteji, Elihu și Semaia. 8Toţi aceștia erau fiii lui Obed-Edom, ei, fiii și fraţii lor; erau oameni plini de vlagă și de putere pentru slujbă, șaizeci și doi de ai lui Obed-Edom. 9Fiii și fraţii lui Meșelemia, oameni viteji, erau în număr de optsprezece. 10Din fiii lui Merari: Hosa

26:10
Cap. 16:38.
, care avea ca fii pe: Șimri, căpetenia, pus căpetenie de tatăl său, măcar că nu era el întâiul născut; 11Hilchia, al doilea; Tebalia, al treilea; Zaharia, al patrulea. Toţi fiii și fraţii lui Hosa erau în număr de treisprezece. 12Acestor cete de ușieri, căpeteniilor acestor oameni și fraţilor lor, le-a fost încredinţată paza pentru slujba Casei Domnului. 13Au tras la sorţi pentru fiecare ușă, mici și mari, după casele lor părintești. 14Sorţul a căzut pe Șelemia pentru partea de răsărit. Au tras la sorţi pentru fiul său Zaharia, care era un sfetnic înţelept, și i-a căzut la sorţi partea de miazănoapte. 15Partea de miazăzi a căzut lui Obed-Edom, iar casa magaziilor a căzut fiilor săi. 16Partea de apus a căzut lui Șupim și lui Hosa, cu ușa Șalechet, pe drumul care suia sus: o strajă era în faţa alteia. 17La răsărit erau șase leviţi; la miazănoapte, patru pe zi; la miazăzi, patru pe zi și patru la magazii, câte doi în două locuri deosebite; 18spre mahala, la apus, patru spre drum, doi spre mahala. 19Acestea sunt cetele ușierilor dintre fiii coreiţilor și dintre fiii lui Merari. 20Unul din leviţi, Ahia, avea grija vistieriilor
26:20
Cap. 28:12.
Casei lui Dumnezeu și vistieriilor lucrurilor sfinte. 21Dintre fiii lui Laedan, fiii gherșoniţilor ieșiţi din Laedan, căpeteniile caselor părintești ale lui Laedan, Gherșonitul, erau: Iehieli 22și fiii lui Iehieli, Zetam și fratele său Ioel, care păzeau vistieriile Casei Domnului. 23Dintre amramiţi, iţehariţi, hebroniţi și uzieliţi, 24era
26:24
Cap. 23:16.
Șebuel, fiul lui Gherșom, fiul lui Moise, care îngrijea de vistierii. 25Dintre fraţii lui, ieșiţi din Eliezer, al cărui fiu a fost Rehabia, al cărui fiu a fost Isaia, al cărui fiu a fost Ioram, al cărui fiu a fost Zicri, al cărui fiu a fost
26:25
Cap. 23:18.
Șelomit, 26erau Șelomit și fraţii săi, care păzeau toate vistieriile lucrurilor sfinte, pe care le închinaseră împăratul David, capii caselor părintești, căpeteniile peste mii și sute și căpeteniile oștirii – le închinaseră 27din prada luată la război pentru întreţinerea Casei Domnului. 28Tot ce fusese închinat de Samuel, văzătorul
26:28
1 Sam. 9:9
, de Saul, fiul lui Chis, de Abner, fiul lui Ner, de Ioab, fiul Ţeruiei, toate lucrurile închinate erau sub paza lui Șelomit și a fraţilor săi.

Orânduirea judecătorilor

29Dintre iţehariţi: Chenania și fraţii săi erau întrebuinţaţi pentru treburile de afară, ca dregători

26:29
Cap. 23:4.
și judecători în Israel. 30Dintre hebroniţi: Hașabia și fraţii săi, oameni viteji, în număr de o mie șapte sute, aveau privegherea asupra lui Israel, dincoace de Iordan, la apus, pentru toate treburile Domnului și pentru slujba împăratului. 31În ce privește pe hebroniţi, a căror căpetenie era Ieria
26:31
Cap. 23:19.
, s-au făcut în al patruzecilea an al domniei lui David cercetări cu privire la ei, după spiţele lor de neam și după casele lor părintești și s-au găsit între ei la Iaezer
26:31
Ios. 21:39
, în Galaad, oameni viteji. 32Fraţii lui Ieria, oameni viteji, erau în număr de două mii șapte sute capi de case părintești. Împăratul David i-a pus peste rubeniţi, peste gadiţi și peste jumătatea seminţiei lui Manase, pentru toate treburile lui Dumnezeu și pentru treburile împăratului
26:32
2 Cron. 19:11
.

27

Căpeteniile oștirii

271Aceștia sunt copiii lui Israel după numărul lor, capii caselor părintești, căpeteniile peste mii și peste sute și slujbașii în slujba împăratului pentru tot ce privea șirul cetelor, sosirea și plecarea lor, lună după lună, în toate lunile anului; fiecare ceată era de douăzeci și patru de mii de oameni. 2În fruntea celei dintâi cete, pentru luna întâi, era Iașobeam

27:2
2 Sam. 23:8
, fiul lui Zabdiel, și avea o ceată de douăzeci și patru de mii de oameni. 3El era din fiii lui Pereţ și era capul tuturor căpeteniilor oștirii în luna întâi. 4În fruntea cetei din luna a doua era Dodai, Ahohitul; Miclot era unul din capii cetei sale. El avea o ceată de douăzeci și patru de mii de oameni. 5Capul cetei a treia, pentru luna a treia, era Benaia, fiul preotului Iehoiada, capul, și el avea o ceată de douăzeci și patru de mii de oameni. 6Acest Benaia
27:6
2 Sam. 23:20,22,23
era un viteaz dintre cei treizeci și în fruntea celor treizeci. Fiul său Amizadab era una din căpeteniile cetei sale. 7Al patrulea, pentru luna a patra, era Asael
27:7
2 Sam. 23:24
, fratele lui Ioab, și, după el, fiul său Zebadia. El avea o ceată de douăzeci și patru de mii de oameni. 8Al cincilea, pentru luna a cincea, era căpetenia Șamehut, Izrahitul. El avea o ceată de douăzeci și patru de mii de oameni. 9Al șaselea, pentru luna a șasea, era Ira
27:9
Cap. 11:28.
, fiul lui Icheș, Tecoitul. El avea o ceată de douăzeci și patru de mii de oameni. 10Al șaptelea, pentru luna a șaptea, era Heleţ
27:10
Cap. 11:27.
, Pelonitul, din fiii lui Efraim. El avea o ceată de douăzeci și patru de mii de oameni. 11Al optulea, pentru luna a opta, era Sibecai
27:11
2 Sam. 21:18
, Hușatitul, din familia zerahiţilor. El avea o ceată de douăzeci și patru de mii de oameni. 12Al nouălea, pentru luna a noua, era Abiezer
27:12
Cap. 11:28.
, din Anatot, din beniamiţi. El avea o ceată de douăzeci și patru de mii de oameni. 13Al zecelea, pentru luna a zecea, era Maharai
27:13
2 Sam. 23:28
, din Netofa, din familia zerahiţilor. El avea o ceată de douăzeci și patru de mii de oameni. 14Al unsprezecelea, pentru luna a unsprezecea, era Benaia
27:14
Cap. 11:31.
, din Piraton, din fiii lui Efraim. El avea o ceată de douăzeci și patru de mii de oameni. 15Al doisprezecelea, pentru luna a douăsprezecea, era Heldai
27:15
Cap. 26:30.
din Netofa, din familia lui Otniel. El avea o ceată de douăzeci și patru de mii de oameni.

Capii seminţiilor

16Iată capii seminţiilor lui Israel:

Capul rubeniţilor: Eliezer, fiul lui Zicri; al simeoniţilor: Șefatia, fiul lui Maaca; 17al leviţilor: Hașabia, fiul lui Chemuel; al familiei lui Aaron: Ţadoc; 18al lui Iuda: Elihu

27:18
1 Sam. 16:6
, din fraţii lui David; al lui Isahar: Omri, fiul lui Micael; 19al lui Zabulon: Ișemaia, fiul lui Obadia; al lui Neftali: Ierimot, fiul lui Azriel; 20al fiilor lui Efraim: Hosea, fiul lui Azazia; 21al jumătăţii seminţiei lui Manase: Ioel, fiul lui Pedaia; al jumătăţii seminţiei lui Manase din Galaad: Ido, fiul lui Zaharia; al lui Beniamin: Iaasiel, fiul lui Abner; 22al lui Dan: Azareel, fiul lui Ieroham. Aceștia sunt capii seminţiilor lui Israel. 23David n-a făcut numărătoarea celor în vârstă de la douăzeci de ani în jos din Israel, căci Domnul
27:23
Gen. 15:5
făgăduise că va înmulţi pe Israel ca stelele cerului. 24Ioab, fiul Ţeruiei, începuse numărătoarea, dar n-a isprăvit-o, căci Domnul Se mâniase
27:24
2 Sam. 24:15
pe Israel din pricina acestei numărători, care n-a fost trecută în cronicile împăratului David.

Slujitorii și slujbașii curţii

25Azmavet, fiul lui Adiel, era pus peste vistieriile împăratului; Ionatan, fiul lui Ozia, peste merindele din ogoare, cetăţi, sate și turnuri; 26Ezri, fiul lui Chelub, peste lucrătorii de la ţară, care lucrau pământul; 27Șimei, din Rama, peste vii; Zabdi, din Șefam, peste pivniţele cu vin din vii; 28Baal-Hanan, din Gheder, peste măslini și sicomori în câmpie; Ioaș, peste magaziile de untdelemn; 29Șitrai, din Saron, peste boii care pășteau în Saron; Șafat, fiul lui Adlai, peste boii din văi; 30Obil, Ismaelitul, peste cămile; Iehdia, din Meronot, peste măgăriţe; 31Iaziz, Hagarenitul, peste oi. Toţi aceștia erau îngrijitori puși peste averile împăratului David. 32Ionatan, unchiul lui David, era sfetnic, om cu minte și învăţat; Iehiel, fiul lui Hacmoni, era lângă fiii împăratului; 33Ahitofel

27:33
2 Sam. 15:12
era sfetnicul împăratului; Hușai
27:33
2 Sam. 15:37
16:16
, Architul, era prietenul împăratului. 34După Ahitofel au fost sfetnici: Iehoiada, fiul lui Benaia, și Abiatar
27:34
1 Împ. 1:7
; Ioab
27:34
Cap. 11:6.
era căpetenia oștirii împăratului.

28

David înfăţișează pe Solomon

281David a chemat la Ierusalim toate căpeteniile lui Israel, căpeteniile

28:1
Cap. 27:16.
seminţiilor, căpeteniile
28:1
Cap. 27:1,2.
cetelor din slujba împăratului, căpeteniile peste mii și căpeteniile peste sute, pe cei mai mari
28:1
Cap. 27:25.
peste toate averile și turmele împăratului și ale fiilor săi, pe dregători, pe viteji
28:1
Cap. 11:10.
și pe toţi voinicii. 2Împăratul David s-a sculat în picioare și a zis: „Ascultaţi-mă, fraţilor și poporul meu! Aveam de gând
28:2
2 Sam. 7:2Ps. 132:3-5
să zidesc o casă de odihnă pentru chivotul legământului Domnului și pentru așternutul
28:2
Ps. 99:5
132:7
picioarelor Dumnezeului nostru și mă pregăteam s-o zidesc. 3Dar Dumnezeu mi-a zis: ‘Să nu zidești
28:3
2 Sam. 7:5,131 Împ. 5:322:8
o casă Numelui Meu, căci ești un om de război și ai vărsat sânge.’ 4Domnul Dumnezeul lui Israel m-a ales
28:4
1 Sam. 16:7-13
din toată casa tatălui meu pentru ca să fiu împărat al lui Israel pe vecie, căci pe Iuda
28:4
Gen. 49:8Ps. 60:7
78:68
l-a ales căpetenie, casa
28:4
1 Sam. 16:1
tatălui meu a ales-o din casa lui Iuda și dintre
28:4
1 Sam. 16:12,13
fiii tatălui meu pe mine m-a pus să domnesc peste tot Israelul. 5Dintre
28:5
Cap. 3:1;
toţi fiii mei – căci Domnul mi-a dat mulţi fii – a ales pe fiul meu Solomon
28:5
Cap. 22:9.
ca să-l pună pe scaunul de domnie al împărăţiei Domnului peste Israel. 6El mi-a zis: ‘Fiul tău Solomon
28:6
2 Sam. 7:13,142 Cron. 1:9
Îmi va zidi casa și curţile, căci l-am ales ca fiu al Meu și-i voi fi Tată. 7Îi voi întări împărăţia pe vecie, dacă se va ţine
28:7
Cap. 22:13.
, ca astăzi, de împlinirea poruncilor și rânduielilor Mele.’ 8Acum, înaintea întregului Israel, înaintea adunării Domnului și în faţa Dumnezeului nostru, care vă aude, păziţi și puneţi-vă la inimă toate poruncile Domnului Dumnezeului vostru, ca să stăpâniţi această bună ţară și s-o lăsaţi de moștenire fiilor voștri, după voi, pe vecie. 9Și tu, fiule Solomoane, cunoaște
28:9
Ier. 9:24Osea 4:1Ioan 17:3
pe Dumnezeul tatălui tău și slujește-I cu toată
28:9
2 Împ. 20:3Ps. 101:2
inima și cu un suflet binevoitor, căci Domnul
28:9
1 Sam. 16:71 Împ. 8:39Ps. 7:9
139:1Prov. 17:3Ier. 11:20
17:10
20:12Apoc. 2:23
cercetează toate inimile și pătrunde toate închipuirile și toate gândurile. Dacă-L
28:9
2 Cron. 15:2
vei căuta, Se va lăsa găsit de tine, dar, dacă-L vei părăsi, te va lepăda și El pe vecie. 10Vezi acum că Domnul
28:10
Vers. 6.
te-a ales ca să zidești o casă care să-I slujească de locaș sfânt. Întărește-te și lucrează.”

David dă lui Solomon tot ce strânsese pentru Templu

11David a dat fiului său Solomon chipul

28:11
Exod 25:40
prispei și clădirilor, odăilor vistieriei, odăilor de sus, odăilor dinăuntru și al odăii pentru scaunul îndurării. 12I-a dat planul a tot ce avea în minte cu privire la curţile Casei Domnului și toate odăile de jur împrejur pentru vistieriile
28:12
Cap. 26:20.
Casei lui Dumnezeu și vistieriile Sfântului Locaș 13și cu privire la cetele preoţilor și leviţilor, la tot ce privea slujba Casei Domnului și la toate uneltele pentru slujba Casei Domnului. 14I-a dat chipul uneltelor de aur, cu greutatea celor ce trebuiau să fie de aur pentru toate uneltele fiecărei slujbe, și chipul tuturor uneltelor de argint, cu greutatea lor, pentru toate uneltele fiecărei slujbe. 15A dat greutatea sfeșnicelor de aur și a candelelor lor de aur, cu greutatea fiecărui sfeșnic și a candelelor lui și greutatea sfeșnicelor de argint, cu greutatea fiecărui sfeșnic și a candelelor lui, după întrebuinţarea fiecărui sfeșnic. 16I-a dat greutatea de aur pentru mesele pâinilor pentru punerea înainte, pentru fiecare masă, și greutatea de argint pentru mesele de argint. 17I-a dat chipul furculiţelor, lighenelor și ceștilor de aur curat; chipul potirelor de aur, cu greutatea fiecărui potir, și a potirelor de argint, cu greutatea fiecărui potir, 18și chipul altarului tămâii în aur curăţit, cu greutatea lui. I-a mai dat și chipul carului heruvimilor
28:18
Exod 25:18-221 Sam. 4:41 Împ. 6:23
de aur, care își întind aripile și acoperă chivotul legământului Domnului. 19„Toate acestea”, a zis David, „toate lucrările izvodului acestuia, mi le-a făcut cunoscute Domnul, însemnându-le
28:19
Exod 25:40
în scris cu mâna Lui.” 20David a zis fiului său Solomon: „Întărește-te
28:20
Deut. 31:7,8Ios. 1:6,7,9
, îmbărbătează-te și lucrează; nu te teme și nu te înspăimânta. Căci Domnul Dumnezeu, Dumnezeul meu, va fi cu tine. El nu te va lăsa
28:20
Ios. 1:5
, nici nu te va părăsi până se va isprăvi toată lucrarea pentru slujba Casei Domnului. 21Iată, ai lângă tine cetele
28:21
Cap. 24;
preoţilor și leviţilor pentru toată slujba Casei lui Dumnezeu și iată că ai lângă tine, pentru toată lucrarea, toţi oamenii binevoitori și îndemânatici în tot felul de lucrări
28:21
Exod 35:25,26
36:1,2
și căpeteniile și tot poporul, supuși la toate poruncile tale.”