Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

Fiii lui Iacov

21Iată fiii lui Israel: Ruben

2:1
Gen. 29:32
30:5
35:18,22
46:8
, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Zabulon, 2Dan, Iosif, Beniamin, Neftali, Gad și Așer. 3Fiii lui
2:3
Gen. 38:3
46:12Num. 26:19
Iuda: Er, Onan, Șela; aceștia trei i s-au născut din fata lui Șua
2:3
Gen. 38:2
, Canaanita. Er
2:3
Gen. 38:7
, întâiul născut al lui Iuda, era rău înaintea Domnului, care l-a omorât. 4Tamar
2:4
Gen. 38:29,30Mat. 1:3
, nora lui Iuda, i-a născut pe Pereţ și Zerah. Toţi fiii lui Iuda au fost cinci. 5Fiii lui Pereţ
2:5
Gen. 46:12Rut 4:18
: Heţron și Hamul. 6Fiii lui Zerah: Zimri, Etan
2:6
1 Împ. 4:31
, Heman, Calcol și Dara. De toţi: cinci. 7Fiii lui
2:7
Cap. 4:1.
Carmi au fost: Acar, care a tulburat pe Israel când a săvârșit o fărădelege cu privire la lucrurile care trebuiau nimicite
2:7
Ios. 6:18
7:1
cu desăvârșire. 8Fiul lui Etan: Azaria. 9Fiii care s-au născut lui Heţron au fost Ierahmeel, Ram și Chelubai (Caleb). 10Ram a născut
2:10
Rut 4:19,20Mat. 1:4
pe Aminadab. Aminadab a născut pe Nahșon, domnul
2:10
Num. 1:7
2:3
fiilor lui Iuda. 11Nahșon a născut pe Salma. Salma a născut pe Boaz. 12Boaz a născut pe Obed. Obed a născut pe Isai. 13Isai
2:13
1 Sam. 16:6
a născut pe Eliab – întâiul lui născut; pe Abinadab – al doilea; pe Șimea – al treilea; 14pe Netaneel – al patrulea; pe Radai – al cincilea; 15pe Oţem – al șaselea; pe David – al șaptelea. 16Surorile lor erau: Ţeruia și Abigail. Fiii Ţeruiei
2:16
2 Sam. 2:18
au fost: Abișai, Ioab și Asael – trei. 17Abigail
2:17
2 Sam. 17:25
a născut pe Amasa; tatăl lui Amasa a fost Ieter, Ismaelitul.

Fiii lui Caleb

18Caleb, fiul lui Heţron, a avut copii cu nevastă-sa Azuba și cu Ieriot. Iată fiii pe care i-a avut cu Azuba: Ieșer, Șobab și Ardon. 19Azuba a murit, și Caleb a luat pe Efrat

2:19
Cap. 2:50.
, care i-a născut pe Hur. 20Hur a născut pe Uri și Uri a născut pe Beţaleel
2:20
Exod 31:2
. 21În urmă, Heţron a intrat la fiica lui Machir
2:21
Num. 27:1
, tatăl lui Galaad, și avea șaizeci de ani când a luat-o; ea i-a născut pe Segub. 22Segub a născut pe Iair, care a avut douăzeci și trei de cetăţi în ţara Galaadului. 23Gheșuriţii
2:23
Num. 32:41Deut. 3:14Ios. 13:30
și sirienii le-au luat târgurile lui Iair, cu Chenatul și cetăţile care ţineau de el: șaizeci de cetăţi. Toţi aceștia erau fiii lui Machir, tatăl lui Galaad. 24După moartea lui Heţron la Caleb-Efrata, Abia, nevasta lui Heţron, i-a născut pe Așhur, tatăl lui Tecoa
2:24
Cap. 4:5.
. 25Fiii lui Ierahmeel, întâiul născut al lui Heţron, au fost: Ram, întâiul născut, Buna, Oren și Oţem, născuţi din Ahia. 26Ierahmeel a avut o altă nevastă, numită Atara, care a fost mama lui Onam. 27Fiii lui Ram, întâiul născut al lui Ierahmeel, au fost: Maaţ, Iamin și Echer. 28Fiii lui Onam au fost: Șamai și Iada. Fiii lui Șamai: Nadab și Abișur. 29Numele nevestei lui Abișur era Abihail și ea i-a născut pe Ahban și Molid. 30Fiii lui Nadab: Seled și Apaim. Seled a murit fără fii. 31Fiul lui Apaim: Ișei. Fiul lui Ișei: Șeșan. Fiul
2:31
Vers. 34,35.
lui Șeșan: Ahlai. 32Fiii lui Iada, fratele lui Șamai: Ieter și Ionatan. Ieter a murit fără fii. 33Fiii lui Ionatan: Pelet și Zaza. Aceștia sunt fiii lui Ierahmeel. 34Șeșan n-a avut fii, dar a avut fete. Șeșan avea un rob egiptean numit Iarha. 35Și Șeșan a dat pe fiică-sa de nevastă robului său Iarha; ea i-a născut pe Atai. 36Atai a născut pe Natan; Natan a născut pe
2:36
Cap. 11:41.
Zabad; 37Zabad a născut pe Eflal; Eflal a născut pe Obed; 38Obed a născut pe Iehu; Iehu a născut pe Azaria; 39Azaria a născut pe Haleţ; Haleţ a născut pe Elasa. 40Elasa a născut pe Sismai; Sismai a născut pe Șalum; 41Șalum a născut pe Iecamia; Iecamia a născut pe Elișama. 42Fiii lui Caleb, fratele lui Ierahmeel: Meșa, întâiul său născut, care a fost tatăl lui Zif, și fiii lui Mareșa, tatăl lui Hebron. 43Fiii lui Hebron: Core, Tapuah, Rechem și Șema. 44Șema a născut pe Raham, tatăl lui Iorcheam. Rechem a născut pe Șamai. 45Fiul lui Șamai: Maon; și Maon, tatăl lui Bet-Ţur. 46Efa, ţiitoarea lui Caleb, a născut pe Haran, Moţa și Gazez. Haran a născut pe Gazez. 47Fiii lui Iahdai: Reghem, Iotam, Gheșan, Pelet, Efa și Șaaf. 48Maaca, ţiitoarea lui Caleb, a născut pe Șeber și Tirhana. 49Ea a mai născut pe Șaaf, tatăl lui Madmana, și pe Șeva, tatăl lui Macbena și tatăl lui Ghibea. Fata lui Caleb era Acsa
2:49
Ios. 15:17
. 50Aceștia au fost fiii lui Caleb: Șobal, fiul lui Hur, întâiul născut al Efratei, și tatăl lui Chiriat-Iearim; 51Salma, tatăl lui Betleem; Haref, tatăl lui Bet-Gader. 52Fiii lui Șobal, tatăl lui Chiriat-Iearim, au fost: Haroe, Haţi-Hamenuhot. 53Familiile lui Chiriat-Iearim au fost: ietriţii, putiţii, șumatiţii și mișraiţii; din aceste familii au ieșit ţoreatiţii și eștaoliţii. 54Fiii lui Salma: Betleem și netofatiţii, Atrot-Bet-Ioab, Haţi-Hamanahti, ţoreiţii; 55și familiile cărturarilor care locuiau la Iaebeţ, tireatiţii, șimeatiţii și sucatiţii. Aceștia sunt cheniţii
2:55
Jud. 1:16
, ieșiţi din Hamat, tatăl casei lui Recab
2:55
Ier. 35:2
.

3

Familia lui David

31Iată fiii lui David care i s-au născut la Hebron:

Întâiul născut: Amnon

3:1
2 Sam. 3:2
, cu Ahinoam din Izreel
3:1
Ios. 15:56
; al doilea: Daniel, cu Abigail din Carmel; 2al treilea: Absalom, fiul Maachei, fata lui Talmai, împăratul Gheșurului; al patrulea: Adonia, fiul Haghitei; 3al cincilea: Șefatia, cu Abital; al șaselea: Itream, cu nevastă-sa Egla
3:3
2 Sam. 3:5
. 4Acești șase i s-au născut la Hebron. El a domnit
3:4
2 Sam. 2:11
acolo șapte ani și șase luni, iar la Ierusalim
3:4
2 Sam. 5:5
a domnit treizeci și trei de ani. 5Iată cei ce i s-au născut
3:5
2 Sam. 5:14
la Ierusalim:

Șimea, Șobab, Natan și Solomon

3:5
2 Sam. 12:24
, patru, cu Bat-Șua, fata lui Amiel; 6Ibhar, Elișama, Elifelet, 7Noga, Nefeg, Iafia, 8Elișama, Eliada și Elifelet, nouă
3:8
2 Sam. 5:14-16
. 9Aceștia sunt toţi fiii lui David, afară de fiii ţiitoarelor. Și Tamar
3:9
2 Sam. 13:1
era sora lor.

Urmașii lui Solomon

10Fiul lui Solomon: Roboam

3:10
1 Împ. 11:43
15:6
. Abia, fiul său; Asa, fiul său; Iosafat, fiul său; 11Ioram, fiul său; Ahazia, fiul său; Ioas, fiul său; 12Amaţia, fiul său; Azaria, fiul său; Iotam, fiul său; 13Ahaz, fiul său; Ezechia, fiul său; Manase, fiul său; 14Amon, fiul său; Iosia, fiul său. 15Fiii lui Iosia: întâiul născut, Iohanan; al doilea, Ioiachim; al treilea, Zedechia; al patrulea, Șalum. 16Fiii lui Ioiachim: Ieconia, fiul său; Zedechia, fiul său. 17Fiii lui Ieconia: Asir, al cărui fiu a fost Șealtiel; 18Malchiram, Pedaia, Șenaţar, Iecamia, Hoșama și Nedabia. 19Fiii lui Pedaia: Zorobabel și Șimei. Fiii lui Zorobabel: Meșulam și Hanania; Șelomit, sora lor, 20și Hașuba, Ohel, Berechia, Hasadia, Iușab-Hesed, cinci. 21Fiii lui Hanania: Pelatia și Isaia; fiii lui Refaia, fiii lui Arnan, fiii lui Obadia, fiii lui Șecania. 22Fiul lui Șecania: Șemaia. Fiii lui Șemaia: Hatuș
3:22
Ezra 8:2
, Igheal, Bariah, Nearia și Șafat, șase. 23Fiii lui Nearia: Elioenai, Ezechia și Azricam, trei. 24Fiii lui Elioenai: Hodavia, Eliașib, Pelaia, Acub, Iohanan, Delaia și Anani, șapte.

4

Urmașii lui Iuda

41Fiii lui Iuda: Pereţ

4:1
Gen. 38:29
46:12
, Heţron, Carmi, Hur și Șobal. 2Reaia, fiul lui Șobal, a născut pe Iahat; Iahat a născut pe Ahumai și Lahad. Acestea sunt familiile ţoreatiţilor. 3Iată urmașii tatălui lui Etam: Izreel, Ișma și Idbaș; numele surorii lor era Haţelelponi. 4Penuel era tatăl lui Ghedor, iar Ezer, tatăl lui Hușa. Aceștia sunt fiii lui Hur
4:4
Cap. 2:50.
, întâiul născut al Efratei, tatăl lui Betleem. 5Așhur
4:5
Cap. 2:24.
, tatăl lui Tecoa, a avut două neveste: Helea și Naara. 6Naara i-a născut pe Ahuzam, pe Hefer, pe Temeni și pe Ahaștari: aceștia sunt fiii Naarei. 7Fiii Heleei: Ţeret, Ţohar și Etnan. 8Coţ a născut pe Anub și Haţobeba și familiile lui Aharhel, fiul lui Harum. 9Iaebeţ era mai cu vază
4:9
Gen. 34:19
decât fraţii săi; mama sa i-a pus numele Iaebeţ (Trist), zicând: „Pentru că l-am născut cu durere.” 10Iaebeţ a chemat pe Dumnezeul lui Israel și a zis: „Dacă mă vei binecuvânta și-mi vei întinde hotarele, dacă mâna Ta va fi cu mine și dacă mă vei feri de nenorocire, așa încât să nu fiu în suferinţă!…” Și Dumnezeu i-a dat ce ceruse. 11Chelub, fratele lui Șuha, a născut pe Mechir, care a fost tatăl lui Eșton. 12Eșton a născut casa lui Rafa, Paseah și Techina, tatăl cetăţii lui Nahaș. Aceștia sunt bărbaţii de la Reca. 13Fiii lui Chenaz: Otniel
4:13
Ios. 15:17
și Seraia. Fiul lui Otniel: Hatat. 14Meonotai a născut pe Ofra. Seraia a născut pe Ioab, tatăl văii
4:14
Neem. 11:3
lucrătorilor, căci erau lucrători. 15Fiii lui Caleb, fiul lui Iefune: Iru, Ela și Naam, și fiii lui Ela și Chenaz. 16Fiii lui Iehaleleel: Zif, Zifa, Tiria și Asareel. 17Fiii lui Ezra: Ieter, Mered, Efer și Ialon. Nevasta lui Mered a născut pe Miriam, pe Șamai și pe Ișbah, tatăl lui Eștemoa. 18Nevastă-sa, iudeica, a născut pe Iered, tatăl lui Ghedor, pe Eber, tatăl lui Soco, și pe Iecutiel, tatăl lui Zanoah. Aceștia sunt fiii Bitiei, fata lui Faraon, pe care a luat-o Mered de nevastă. 19Fiii nevestei lui Hodia, sora lui Naham: tatăl lui Chehila, Garmitul, și Eștemoa, Maacatitul. 20Fiii lui Simon: Amnon, Rina, Ben-Hanan și Tilon. Fiii lui Ișei: Zohet și Ben-Zohet. 21Fiii lui Șela, fiul
4:21
Gen. 38:1,5
46:12
lui Iuda: Er, tatăl lui Leca, Laeda, tatăl lui Mareșa, și familiile casei unde se lucrează pânza, din casa lui Așbea, 22și Iochim, și oamenii lui Cozeba, și Ioas, și Saraf, care au stăpânit asupra Moabului, și Iașubi-Lehem. Aceste lucruri sunt vechi. 23Ei erau olari și locuiau în livezi și în lunci; locuiau acolo lângă împărat și lucrau pentru el.

Urmașii lui Simeon

24Fiii lui Simeon: Nemuel, Iamin, Iarib, Zerah, Saul. 25Fiul lui Saul: Șalum, Mibsam, fiul său; Mișma, fiul său. 26Fiii lui Mișma: Hamuel, fiul său; Zacur, fiul său; Șimei, fiul său. 27Șimei a avut șaisprezece fii și șase fiice. Fraţii săi n-au avut mulţi fii. Și toate familiile lor nu s-au înmulţit atât cât fiii lui Iuda. 28Ei locuiau la Beer-Șeba

4:28
Ios. 19:2
, la Molada, la Haţar-Șual, 29la Bilha, la Eţem, la Tolad, 30la Betuel, la Horma, la Ţiclag, 31la Bet-Marcabot, la Haţar-Susim, la Bet-Birei și la Șaaraim. Acestea au fost cetăţile lor până la domnia lui David 32și satele lor. Ei mai aveau și Etam, Ain, Rimon, Tochen și Așan, cinci cetăţi, 33și toate satele din împrejurimile acestor cetăţi, până la Baal. Iată locuinţele lor și spiţa neamului lor: 34Meșobab; Iamlec; Ioșa, fiul lui Amaţia; 35Ioel; Iehu, fiul lui Ioșibia, fiul lui Seraia, fiul lui Asiel; 36Elioenai; Iaacoba; Ieșohaia; Asaia; Adiel; Iesimiel; Benaia; 37Ziza, fiul lui Șifei, fiul lui Alon, fiul lui Iedaia, fiul lui Șimri, fiul lui Șemaia. 38Aceștia, numiţi pe nume, erau domni în familiile lor, și casele lor părintești au crescut mult. 39Ei s-au dus înspre Ghedor până la răsăritul văii, să caute pășune pentru turmele lor. 40Au găsit pășuni grase și bune și o ţară întinsă, liniștită și pașnică, fiindcă cei ce o locuiau mai înainte se coborau din Ham. 41Oamenii aceștia, scriși pe nume, au venit pe vremea lui Ezechia, împăratul lui Iuda; au sfărâmat
4:41
2 Împ. 18:8
corturile lor și pe maoniţi, care se aflau acolo, i-au nimicit cu desăvârșire până în ziua de azi și s-au așezat în locul lor, căci acolo erau pășuni pentru turmele lor. 42Și dintre fiii lui Simeon s-au dus la muntele Seir în număr de cinci sute de oameni. Aveau în frunte pe Pelatia, Nearia, Refaia și Uziel, fiii lui Ișei. 43Au bătut rămășiţa
4:43
1 Sam. 15:8
30:172 Sam. 8:12
de amaleciţi care scăpase cu viaţă și s-au așezat acolo până în ziua de azi.