Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

Familia lui David

31Iată fiii lui David care i s-au născut la Hebron:

Întâiul născut: Amnon

3:1
2 Sam. 3:2
, cu Ahinoam din Izreel
3:1
Ios. 15:56
; al doilea: Daniel, cu Abigail din Carmel; 2al treilea: Absalom, fiul Maachei, fata lui Talmai, împăratul Gheșurului; al patrulea: Adonia, fiul Haghitei; 3al cincilea: Șefatia, cu Abital; al șaselea: Itream, cu nevastă-sa Egla
3:3
2 Sam. 3:5
. 4Acești șase i s-au născut la Hebron. El a domnit
3:4
2 Sam. 2:11
acolo șapte ani și șase luni, iar la Ierusalim
3:4
2 Sam. 5:5
a domnit treizeci și trei de ani. 5Iată cei ce i s-au născut
3:5
2 Sam. 5:14
la Ierusalim:

Șimea, Șobab, Natan și Solomon

3:5
2 Sam. 12:24
, patru, cu Bat-Șua, fata lui Amiel; 6Ibhar, Elișama, Elifelet, 7Noga, Nefeg, Iafia, 8Elișama, Eliada și Elifelet, nouă
3:8
2 Sam. 5:14-16
. 9Aceștia sunt toţi fiii lui David, afară de fiii ţiitoarelor. Și Tamar
3:9
2 Sam. 13:1
era sora lor.

Urmașii lui Solomon

10Fiul lui Solomon: Roboam

3:10
1 Împ. 11:43
15:6
. Abia, fiul său; Asa, fiul său; Iosafat, fiul său; 11Ioram, fiul său; Ahazia, fiul său; Ioas, fiul său; 12Amaţia, fiul său; Azaria, fiul său; Iotam, fiul său; 13Ahaz, fiul său; Ezechia, fiul său; Manase, fiul său; 14Amon, fiul său; Iosia, fiul său. 15Fiii lui Iosia: întâiul născut, Iohanan; al doilea, Ioiachim; al treilea, Zedechia; al patrulea, Șalum. 16Fiii lui Ioiachim: Ieconia, fiul său; Zedechia, fiul său. 17Fiii lui Ieconia: Asir, al cărui fiu a fost Șealtiel; 18Malchiram, Pedaia, Șenaţar, Iecamia, Hoșama și Nedabia. 19Fiii lui Pedaia: Zorobabel și Șimei. Fiii lui Zorobabel: Meșulam și Hanania; Șelomit, sora lor, 20și Hașuba, Ohel, Berechia, Hasadia, Iușab-Hesed, cinci. 21Fiii lui Hanania: Pelatia și Isaia; fiii lui Refaia, fiii lui Arnan, fiii lui Obadia, fiii lui Șecania. 22Fiul lui Șecania: Șemaia. Fiii lui Șemaia: Hatuș
3:22
Ezra 8:2
, Igheal, Bariah, Nearia și Șafat, șase. 23Fiii lui Nearia: Elioenai, Ezechia și Azricam, trei. 24Fiii lui Elioenai: Hodavia, Eliașib, Pelaia, Acub, Iohanan, Delaia și Anani, șapte.

4

Urmașii lui Iuda

41Fiii lui Iuda: Pereţ

4:1
Gen. 38:29
46:12
, Heţron, Carmi, Hur și Șobal. 2Reaia, fiul lui Șobal, a născut pe Iahat; Iahat a născut pe Ahumai și Lahad. Acestea sunt familiile ţoreatiţilor. 3Iată urmașii tatălui lui Etam: Izreel, Ișma și Idbaș; numele surorii lor era Haţelelponi. 4Penuel era tatăl lui Ghedor, iar Ezer, tatăl lui Hușa. Aceștia sunt fiii lui Hur
4:4
Cap. 2:50.
, întâiul născut al Efratei, tatăl lui Betleem. 5Așhur
4:5
Cap. 2:24.
, tatăl lui Tecoa, a avut două neveste: Helea și Naara. 6Naara i-a născut pe Ahuzam, pe Hefer, pe Temeni și pe Ahaștari: aceștia sunt fiii Naarei. 7Fiii Heleei: Ţeret, Ţohar și Etnan. 8Coţ a născut pe Anub și Haţobeba și familiile lui Aharhel, fiul lui Harum. 9Iaebeţ era mai cu vază
4:9
Gen. 34:19
decât fraţii săi; mama sa i-a pus numele Iaebeţ (Trist), zicând: „Pentru că l-am născut cu durere.” 10Iaebeţ a chemat pe Dumnezeul lui Israel și a zis: „Dacă mă vei binecuvânta și-mi vei întinde hotarele, dacă mâna Ta va fi cu mine și dacă mă vei feri de nenorocire, așa încât să nu fiu în suferinţă!…” Și Dumnezeu i-a dat ce ceruse. 11Chelub, fratele lui Șuha, a născut pe Mechir, care a fost tatăl lui Eșton. 12Eșton a născut casa lui Rafa, Paseah și Techina, tatăl cetăţii lui Nahaș. Aceștia sunt bărbaţii de la Reca. 13Fiii lui Chenaz: Otniel
4:13
Ios. 15:17
și Seraia. Fiul lui Otniel: Hatat. 14Meonotai a născut pe Ofra. Seraia a născut pe Ioab, tatăl văii
4:14
Neem. 11:3
lucrătorilor, căci erau lucrători. 15Fiii lui Caleb, fiul lui Iefune: Iru, Ela și Naam, și fiii lui Ela și Chenaz. 16Fiii lui Iehaleleel: Zif, Zifa, Tiria și Asareel. 17Fiii lui Ezra: Ieter, Mered, Efer și Ialon. Nevasta lui Mered a născut pe Miriam, pe Șamai și pe Ișbah, tatăl lui Eștemoa. 18Nevastă-sa, iudeica, a născut pe Iered, tatăl lui Ghedor, pe Eber, tatăl lui Soco, și pe Iecutiel, tatăl lui Zanoah. Aceștia sunt fiii Bitiei, fata lui Faraon, pe care a luat-o Mered de nevastă. 19Fiii nevestei lui Hodia, sora lui Naham: tatăl lui Chehila, Garmitul, și Eștemoa, Maacatitul. 20Fiii lui Simon: Amnon, Rina, Ben-Hanan și Tilon. Fiii lui Ișei: Zohet și Ben-Zohet. 21Fiii lui Șela, fiul
4:21
Gen. 38:1,5
46:12
lui Iuda: Er, tatăl lui Leca, Laeda, tatăl lui Mareșa, și familiile casei unde se lucrează pânza, din casa lui Așbea, 22și Iochim, și oamenii lui Cozeba, și Ioas, și Saraf, care au stăpânit asupra Moabului, și Iașubi-Lehem. Aceste lucruri sunt vechi. 23Ei erau olari și locuiau în livezi și în lunci; locuiau acolo lângă împărat și lucrau pentru el.

Urmașii lui Simeon

24Fiii lui Simeon: Nemuel, Iamin, Iarib, Zerah, Saul. 25Fiul lui Saul: Șalum, Mibsam, fiul său; Mișma, fiul său. 26Fiii lui Mișma: Hamuel, fiul său; Zacur, fiul său; Șimei, fiul său. 27Șimei a avut șaisprezece fii și șase fiice. Fraţii săi n-au avut mulţi fii. Și toate familiile lor nu s-au înmulţit atât cât fiii lui Iuda. 28Ei locuiau la Beer-Șeba

4:28
Ios. 19:2
, la Molada, la Haţar-Șual, 29la Bilha, la Eţem, la Tolad, 30la Betuel, la Horma, la Ţiclag, 31la Bet-Marcabot, la Haţar-Susim, la Bet-Birei și la Șaaraim. Acestea au fost cetăţile lor până la domnia lui David 32și satele lor. Ei mai aveau și Etam, Ain, Rimon, Tochen și Așan, cinci cetăţi, 33și toate satele din împrejurimile acestor cetăţi, până la Baal. Iată locuinţele lor și spiţa neamului lor: 34Meșobab; Iamlec; Ioșa, fiul lui Amaţia; 35Ioel; Iehu, fiul lui Ioșibia, fiul lui Seraia, fiul lui Asiel; 36Elioenai; Iaacoba; Ieșohaia; Asaia; Adiel; Iesimiel; Benaia; 37Ziza, fiul lui Șifei, fiul lui Alon, fiul lui Iedaia, fiul lui Șimri, fiul lui Șemaia. 38Aceștia, numiţi pe nume, erau domni în familiile lor, și casele lor părintești au crescut mult. 39Ei s-au dus înspre Ghedor până la răsăritul văii, să caute pășune pentru turmele lor. 40Au găsit pășuni grase și bune și o ţară întinsă, liniștită și pașnică, fiindcă cei ce o locuiau mai înainte se coborau din Ham. 41Oamenii aceștia, scriși pe nume, au venit pe vremea lui Ezechia, împăratul lui Iuda; au sfărâmat
4:41
2 Împ. 18:8
corturile lor și pe maoniţi, care se aflau acolo, i-au nimicit cu desăvârșire până în ziua de azi și s-au așezat în locul lor, căci acolo erau pășuni pentru turmele lor. 42Și dintre fiii lui Simeon s-au dus la muntele Seir în număr de cinci sute de oameni. Aveau în frunte pe Pelatia, Nearia, Refaia și Uziel, fiii lui Ișei. 43Au bătut rămășiţa
4:43
1 Sam. 15:8
30:172 Sam. 8:12
de amaleciţi care scăpase cu viaţă și s-au așezat acolo până în ziua de azi.

5

Urmașii lui Ruben

51Fiii lui Ruben, întâiul născut al lui Israel – căci el era întâiul

5:1
Gen. 29:32
49:3
născut, dar, pentru că a spurcat
5:1
Gen. 35:22
49:4
patul tatălui său, dreptul
5:1
Gen. 48:15,22
lui de întâi născut a fost dat fiilor lui Iosif, fiul lui Israel. Totuși Iosif n-a fost scris în spiţele de neam ca întâi născut. 2Iuda
5:2
Gen. 49:8,10Ps. 60:7
108:8
a fost în adevăr puternic
5:2
Mica 5:2Mat. 2:6
printre fraţii săi și din el a ieșit un domnitor, dar dreptul de întâi născut este al lui Iosif. 3Fiii lui Ruben
5:3
Gen. 46:9Exod 6:14Num. 26:5
, întâiul născut al lui Israel: Enoh, Palu, Heţron și Carmi. 4Fiii lui Ioel: Șemaia, fiul său; Gog, fiul său; Șimei, fiul său; 5Mica, fiul său; Reaia, fiul său; Baal, fiul său; 6Beera, fiul său, pe care l-a luat rob Tilgat-Pilneser, împăratul Asiriei; el era domnul rubeniţilor. 7Fraţii lui Beera, după familiile lor, așa cum
5:7
Vers. 17.
sunt înscriși în spiţele neamului după neamurile lor: cel dintâi, Ieiel; Zaharia; 8Bela, fiul lui Azaz, fiul lui Șema, fiul lui Ioel. Bela locuia la Aroer
5:8
Ios. 13:15,16
și până la Nebo și la Baal-Meon; 9la răsărit, locuia până la intrarea pustiei, de la râul Eufrat, căci turmele lor erau în mare număr în ţara
5:9
Ios. 22:9
Galaadului. 10Pe vremea lui Saul, au făcut război cu hagareniţii
5:10
Gen. 25:12
, care au căzut în mâinile lor și au locuit în corturile lor, pe toată partea de răsărit a Galaadului.

Urmașii lui Gad

11Fiii lui Gad locuiau în faţa lor, în ţara Basanului

5:11
Ios. 13:11,24
, până la Salca. 12Ioel, cel dintâi, Șafam, al doilea, Iaenai și Șafat, în Basan. 13Fraţii lor, după casele părinţilor lor: Micael, Meșulam, Șeba, Iorai, Iaecan, Zia și Eber, șapte. 14Iată fiii lui Abihail, fiul lui Huri, fiul lui Iaroah, fiul lui Galaad, fiul lui Micael, fiul lui Ieșișai, fiul lui Iahdo, fiul lui Buz; 15Ahi, fiul lui Abdiel, fiul lui Guni, era căpetenia caselor părinţilor lor. 16Ei locuiau în Galaad, în Basan, și în cetăţile lor și în toate împrejurimile Saronului
5:16
Cap. 27:29.
, până la marginile lor. 17Toţi au fost scriși în spiţele de neamuri pe vremea lui Iotam
5:17
2 Împ. 15:5,32
, împăratul lui Iuda, și pe vremea lui Ieroboam
5:17
2 Împ. 14:16,28
, împăratul lui Israel. 18Fiii lui Ruben, gadiţii și jumătate din seminţia lui Manase aveau oameni viteji, care purtau scut și sabie, trăgeau cu arcul și erau deprinși cu războiul, în număr de patruzeci și patru de mii șapte sute șaizeci în stare să meargă la oaste. 19Au făcut război cu hagareniţii, cu Ietur
5:19
Gen. 25:15
, cu Nafiș și cu Nodab. 20Au
5:20
Vers. 22.
primit ajutor împotriva lor și hagareniţii și toţi cei ce erau cu ei au fost daţi în mâinile lor. Căci, în timpul luptei, strigaseră către Dumnezeu, care i-a ascultat, pentru că se încrezuseră
5:20
Ps. 22:4,5
în El. 21Și le-au luat turmele, cincizeci de mii de cămile, două sute cincizeci de mii de oi, două mii de măgari și o sută de mii de inși, 22căci au fost mulţi morţi, pentru că lupta venea de la Dumnezeu. Și s-au așezat în locul lor până în vremea când au fost luaţi în robie
5:22
2 Împ. 15:29
17:6
.

Jumătatea seminţiei lui Manase

23Fiii jumătăţii seminţiei lui Manase locuiau în ţară, de la Basan până la Baal-Hermon și Senir, și pe muntele Hermon; erau mulţi la număr. 24Iată căpeteniile caselor părinţilor lor: Efer, Ișei, Eliel, Azriel, Ieremia, Hodavia și Iahdiel, oameni viteji, oameni vestiţi, căpeteniile caselor părinţilor lor. 25Dar au păcătuit împotriva Dumnezeului părinţilor lor și au curvit

5:25
2 Împ. 17:7
după dumnezeii popoarelor ţării pe care Dumnezeu le nimicise dinaintea lor. 26Dumnezeul lui Israel a aţâţat duhul lui Pul
5:26
2 Împ. 15:19
, împăratul Asiriei, și duhul lui
5:26
2 Împ. 15:29
Tilgat-Pilneser, împăratul Asiriei, și Tilgat-Pilneser a luat robi pe rubeniţi, gadiţi și jumătate din seminţia lui Manase și i-a dus la Halah
5:26
2 Împ. 17:6
18:11
, la Habor, la Hara și la râul Gozan, unde au rămas până în ziua de azi.