Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
4

Urmașii lui Iuda

41Fiii lui Iuda: Pereţ

4:1
Gen. 38:29
46:12
, Heţron, Carmi, Hur și Șobal. 2Reaia, fiul lui Șobal, a născut pe Iahat; Iahat a născut pe Ahumai și Lahad. Acestea sunt familiile ţoreatiţilor. 3Iată urmașii tatălui lui Etam: Izreel, Ișma și Idbaș; numele surorii lor era Haţelelponi. 4Penuel era tatăl lui Ghedor, iar Ezer, tatăl lui Hușa. Aceștia sunt fiii lui Hur
4:4
Cap. 2:50.

, întâiul născut al Efratei, tatăl lui Betleem. 5Așhur
4:5
Cap. 2:24.

, tatăl lui Tecoa, a avut două neveste: Helea și Naara. 6Naara i-a născut pe Ahuzam, pe Hefer, pe Temeni și pe Ahaștari: aceștia sunt fiii Naarei. 7Fiii Heleei: Ţeret, Ţohar și Etnan. 8Coţ a născut pe Anub și Haţobeba și familiile lui Aharhel, fiul lui Harum. 9Iaebeţ era mai cu vază
4:9
Gen. 34:19
decât fraţii săi; mama sa i-a pus numele Iaebeţ (Trist), zicând: „Pentru că l-am născut cu durere.” 10Iaebeţ a chemat pe Dumnezeul lui Israel și a zis: „Dacă mă vei binecuvânta și-mi vei întinde hotarele, dacă mâna Ta va fi cu mine și dacă mă vei feri de nenorocire, așa încât să nu fiu în suferinţă!…” Și Dumnezeu i-a dat ce ceruse. 11Chelub, fratele lui Șuha, a născut pe Mechir, care a fost tatăl lui Eșton. 12Eșton a născut casa lui Rafa, Paseah și Techina, tatăl cetăţii lui Nahaș. Aceștia sunt bărbaţii de la Reca. 13Fiii lui Chenaz: Otniel
4:13
Ios. 15:17
și Seraia. Fiul lui Otniel: Hatat. 14Meonotai a născut pe Ofra. Seraia a născut pe Ioab, tatăl văii
4:14
Neem. 11:3
lucrătorilor, căci erau lucrători. 15Fiii lui Caleb, fiul lui Iefune: Iru, Ela și Naam, și fiii lui Ela și Chenaz. 16Fiii lui Iehaleleel: Zif, Zifa, Tiria și Asareel. 17Fiii lui Ezra: Ieter, Mered, Efer și Ialon. Nevasta lui Mered a născut pe Miriam, pe Șamai și pe Ișbah, tatăl lui Eștemoa. 18Nevastă-sa, iudeica, a născut pe Iered, tatăl lui Ghedor, pe Eber, tatăl lui Soco, și pe Iecutiel, tatăl lui Zanoah. Aceștia sunt fiii Bitiei, fata lui Faraon, pe care a luat-o Mered de nevastă. 19Fiii nevestei lui Hodia, sora lui Naham: tatăl lui Chehila, Garmitul, și Eștemoa, Maacatitul. 20Fiii lui Simon: Amnon, Rina, Ben-Hanan și Tilon. Fiii lui Ișei: Zohet și Ben-Zohet. 21Fiii lui Șela, fiul
4:21
Gen. 38:1,5
46:12
lui Iuda: Er, tatăl lui Leca, Laeda, tatăl lui Mareșa, și familiile casei unde se lucrează pânza, din casa lui Așbea, 22și Iochim, și oamenii lui Cozeba, și Ioas, și Saraf, care au stăpânit asupra Moabului, și Iașubi-Lehem. Aceste lucruri sunt vechi. 23Ei erau olari și locuiau în livezi și în lunci; locuiau acolo lângă împărat și lucrau pentru el.

Urmașii lui Simeon

24Fiii lui Simeon: Nemuel, Iamin, Iarib, Zerah, Saul. 25Fiul lui Saul: Șalum, Mibsam, fiul său; Mișma, fiul său. 26Fiii lui Mișma: Hamuel, fiul său; Zacur, fiul său; Șimei, fiul său. 27Șimei a avut șaisprezece fii și șase fiice. Fraţii săi n-au avut mulţi fii. Și toate familiile lor nu s-au înmulţit atât cât fiii lui Iuda. 28Ei locuiau la Beer-Șeba

4:28
Ios. 19:2
, la Molada, la Haţar-Șual, 29la Bilha, la Eţem, la Tolad, 30la Betuel, la Horma, la Ţiclag, 31la Bet-Marcabot, la Haţar-Susim, la Bet-Birei și la Șaaraim. Acestea au fost cetăţile lor până la domnia lui David 32și satele lor. Ei mai aveau și Etam, Ain, Rimon, Tochen și Așan, cinci cetăţi, 33și toate satele din împrejurimile acestor cetăţi, până la Baal. Iată locuinţele lor și spiţa neamului lor: 34Meșobab; Iamlec; Ioșa, fiul lui Amaţia; 35Ioel; Iehu, fiul lui Ioșibia, fiul lui Seraia, fiul lui Asiel; 36Elioenai; Iaacoba; Ieșohaia; Asaia; Adiel; Iesimiel; Benaia; 37Ziza, fiul lui Șifei, fiul lui Alon, fiul lui Iedaia, fiul lui Șimri, fiul lui Șemaia. 38Aceștia, numiţi pe nume, erau domni în familiile lor, și casele lor părintești au crescut mult. 39Ei s-au dus înspre Ghedor până la răsăritul văii, să caute pășune pentru turmele lor. 40Au găsit pășuni grase și bune și o ţară întinsă, liniștită și pașnică, fiindcă cei ce o locuiau mai înainte se coborau din Ham. 41Oamenii aceștia, scriși pe nume, au venit pe vremea lui Ezechia, împăratul lui Iuda; au sfărâmat
4:41
2 Împ. 18:8
corturile lor și pe maoniţi, care se aflau acolo, i-au nimicit cu desăvârșire până în ziua de azi și s-au așezat în locul lor, căci acolo erau pășuni pentru turmele lor. 42Și dintre fiii lui Simeon s-au dus la muntele Seir în număr de cinci sute de oameni. Aveau în frunte pe Pelatia, Nearia, Refaia și Uziel, fiii lui Ișei. 43Au bătut rămășiţa
4:43
1 Sam. 15:8
30:172 Sam. 8:12
de amaleciţi care scăpase cu viaţă și s-au așezat acolo până în ziua de azi.