Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
4

Urmașii lui Iuda

41Fiii lui Iuda: Pereţ

4:1
Gen. 38:29
46:12
, Heţron, Carmi, Hur și Șobal. 2Reaia, fiul lui Șobal, a născut pe Iahat; Iahat a născut pe Ahumai și Lahad. Acestea sunt familiile ţoreatiţilor. 3Iată urmașii tatălui lui Etam: Izreel, Ișma și Idbaș; numele surorii lor era Haţelelponi. 4Penuel era tatăl lui Ghedor, iar Ezer, tatăl lui Hușa. Aceștia sunt fiii lui Hur
4:4
Cap. 2:50.
, întâiul născut al Efratei, tatăl lui Betleem. 5Așhur
4:5
Cap. 2:24.
, tatăl lui Tecoa, a avut două neveste: Helea și Naara. 6Naara i-a născut pe Ahuzam, pe Hefer, pe Temeni și pe Ahaștari: aceștia sunt fiii Naarei. 7Fiii Heleei: Ţeret, Ţohar și Etnan. 8Coţ a născut pe Anub și Haţobeba și familiile lui Aharhel, fiul lui Harum. 9Iaebeţ era mai cu vază
4:9
Gen. 34:19
decât fraţii săi; mama sa i-a pus numele Iaebeţ (Trist), zicând: „Pentru că l-am născut cu durere.” 10Iaebeţ a chemat pe Dumnezeul lui Israel și a zis: „Dacă mă vei binecuvânta și-mi vei întinde hotarele, dacă mâna Ta va fi cu mine și dacă mă vei feri de nenorocire, așa încât să nu fiu în suferinţă!…” Și Dumnezeu i-a dat ce ceruse. 11Chelub, fratele lui Șuha, a născut pe Mechir, care a fost tatăl lui Eșton. 12Eșton a născut casa lui Rafa, Paseah și Techina, tatăl cetăţii lui Nahaș. Aceștia sunt bărbaţii de la Reca. 13Fiii lui Chenaz: Otniel
4:13
Ios. 15:17
și Seraia. Fiul lui Otniel: Hatat. 14Meonotai a născut pe Ofra. Seraia a născut pe Ioab, tatăl văii
4:14
Neem. 11:3
lucrătorilor, căci erau lucrători. 15Fiii lui Caleb, fiul lui Iefune: Iru, Ela și Naam, și fiii lui Ela și Chenaz. 16Fiii lui Iehaleleel: Zif, Zifa, Tiria și Asareel. 17Fiii lui Ezra: Ieter, Mered, Efer și Ialon. Nevasta lui Mered a născut pe Miriam, pe Șamai și pe Ișbah, tatăl lui Eștemoa. 18Nevastă-sa, iudeica, a născut pe Iered, tatăl lui Ghedor, pe Eber, tatăl lui Soco, și pe Iecutiel, tatăl lui Zanoah. Aceștia sunt fiii Bitiei, fata lui Faraon, pe care a luat-o Mered de nevastă. 19Fiii nevestei lui Hodia, sora lui Naham: tatăl lui Chehila, Garmitul, și Eștemoa, Maacatitul. 20Fiii lui Simon: Amnon, Rina, Ben-Hanan și Tilon. Fiii lui Ișei: Zohet și Ben-Zohet. 21Fiii lui Șela, fiul
4:21
Gen. 38:1,5
46:12
lui Iuda: Er, tatăl lui Leca, Laeda, tatăl lui Mareșa, și familiile casei unde se lucrează pânza, din casa lui Așbea, 22și Iochim, și oamenii lui Cozeba, și Ioas, și Saraf, care au stăpânit asupra Moabului, și Iașubi-Lehem. Aceste lucruri sunt vechi. 23Ei erau olari și locuiau în livezi și în lunci; locuiau acolo lângă împărat și lucrau pentru el.

Urmașii lui Simeon

24Fiii lui Simeon: Nemuel, Iamin, Iarib, Zerah, Saul. 25Fiul lui Saul: Șalum, Mibsam, fiul său; Mișma, fiul său. 26Fiii lui Mișma: Hamuel, fiul său; Zacur, fiul său; Șimei, fiul său. 27Șimei a avut șaisprezece fii și șase fiice. Fraţii săi n-au avut mulţi fii. Și toate familiile lor nu s-au înmulţit atât cât fiii lui Iuda. 28Ei locuiau la Beer-Șeba

4:28
Ios. 19:2
, la Molada, la Haţar-Șual, 29la Bilha, la Eţem, la Tolad, 30la Betuel, la Horma, la Ţiclag, 31la Bet-Marcabot, la Haţar-Susim, la Bet-Birei și la Șaaraim. Acestea au fost cetăţile lor până la domnia lui David 32și satele lor. Ei mai aveau și Etam, Ain, Rimon, Tochen și Așan, cinci cetăţi, 33și toate satele din împrejurimile acestor cetăţi, până la Baal. Iată locuinţele lor și spiţa neamului lor: 34Meșobab; Iamlec; Ioșa, fiul lui Amaţia; 35Ioel; Iehu, fiul lui Ioșibia, fiul lui Seraia, fiul lui Asiel; 36Elioenai; Iaacoba; Ieșohaia; Asaia; Adiel; Iesimiel; Benaia; 37Ziza, fiul lui Șifei, fiul lui Alon, fiul lui Iedaia, fiul lui Șimri, fiul lui Șemaia. 38Aceștia, numiţi pe nume, erau domni în familiile lor, și casele lor părintești au crescut mult. 39Ei s-au dus înspre Ghedor până la răsăritul văii, să caute pășune pentru turmele lor. 40Au găsit pășuni grase și bune și o ţară întinsă, liniștită și pașnică, fiindcă cei ce o locuiau mai înainte se coborau din Ham. 41Oamenii aceștia, scriși pe nume, au venit pe vremea lui Ezechia, împăratul lui Iuda; au sfărâmat
4:41
2 Împ. 18:8
corturile lor și pe maoniţi, care se aflau acolo, i-au nimicit cu desăvârșire până în ziua de azi și s-au așezat în locul lor, căci acolo erau pășuni pentru turmele lor. 42Și dintre fiii lui Simeon s-au dus la muntele Seir în număr de cinci sute de oameni. Aveau în frunte pe Pelatia, Nearia, Refaia și Uziel, fiii lui Ișei. 43Au bătut rămășiţa
4:43
1 Sam. 15:8
30:172 Sam. 8:12
de amaleciţi care scăpase cu viaţă și s-au așezat acolo până în ziua de azi.

5

Urmașii lui Ruben

51Fiii lui Ruben, întâiul născut al lui Israel – căci el era întâiul

5:1
Gen. 29:32
49:3
născut, dar, pentru că a spurcat
5:1
Gen. 35:22
49:4
patul tatălui său, dreptul
5:1
Gen. 48:15,22
lui de întâi născut a fost dat fiilor lui Iosif, fiul lui Israel. Totuși Iosif n-a fost scris în spiţele de neam ca întâi născut. 2Iuda
5:2
Gen. 49:8,10Ps. 60:7
108:8
a fost în adevăr puternic
5:2
Mica 5:2Mat. 2:6
printre fraţii săi și din el a ieșit un domnitor, dar dreptul de întâi născut este al lui Iosif. 3Fiii lui Ruben
5:3
Gen. 46:9Exod 6:14Num. 26:5
, întâiul născut al lui Israel: Enoh, Palu, Heţron și Carmi. 4Fiii lui Ioel: Șemaia, fiul său; Gog, fiul său; Șimei, fiul său; 5Mica, fiul său; Reaia, fiul său; Baal, fiul său; 6Beera, fiul său, pe care l-a luat rob Tilgat-Pilneser, împăratul Asiriei; el era domnul rubeniţilor. 7Fraţii lui Beera, după familiile lor, așa cum
5:7
Vers. 17.
sunt înscriși în spiţele neamului după neamurile lor: cel dintâi, Ieiel; Zaharia; 8Bela, fiul lui Azaz, fiul lui Șema, fiul lui Ioel. Bela locuia la Aroer
5:8
Ios. 13:15,16
și până la Nebo și la Baal-Meon; 9la răsărit, locuia până la intrarea pustiei, de la râul Eufrat, căci turmele lor erau în mare număr în ţara
5:9
Ios. 22:9
Galaadului. 10Pe vremea lui Saul, au făcut război cu hagareniţii
5:10
Gen. 25:12
, care au căzut în mâinile lor și au locuit în corturile lor, pe toată partea de răsărit a Galaadului.

Urmașii lui Gad

11Fiii lui Gad locuiau în faţa lor, în ţara Basanului

5:11
Ios. 13:11,24
, până la Salca. 12Ioel, cel dintâi, Șafam, al doilea, Iaenai și Șafat, în Basan. 13Fraţii lor, după casele părinţilor lor: Micael, Meșulam, Șeba, Iorai, Iaecan, Zia și Eber, șapte. 14Iată fiii lui Abihail, fiul lui Huri, fiul lui Iaroah, fiul lui Galaad, fiul lui Micael, fiul lui Ieșișai, fiul lui Iahdo, fiul lui Buz; 15Ahi, fiul lui Abdiel, fiul lui Guni, era căpetenia caselor părinţilor lor. 16Ei locuiau în Galaad, în Basan, și în cetăţile lor și în toate împrejurimile Saronului
5:16
Cap. 27:29.
, până la marginile lor. 17Toţi au fost scriși în spiţele de neamuri pe vremea lui Iotam
5:17
2 Împ. 15:5,32
, împăratul lui Iuda, și pe vremea lui Ieroboam
5:17
2 Împ. 14:16,28
, împăratul lui Israel. 18Fiii lui Ruben, gadiţii și jumătate din seminţia lui Manase aveau oameni viteji, care purtau scut și sabie, trăgeau cu arcul și erau deprinși cu războiul, în număr de patruzeci și patru de mii șapte sute șaizeci în stare să meargă la oaste. 19Au făcut război cu hagareniţii, cu Ietur
5:19
Gen. 25:15
, cu Nafiș și cu Nodab. 20Au
5:20
Vers. 22.
primit ajutor împotriva lor și hagareniţii și toţi cei ce erau cu ei au fost daţi în mâinile lor. Căci, în timpul luptei, strigaseră către Dumnezeu, care i-a ascultat, pentru că se încrezuseră
5:20
Ps. 22:4,5
în El. 21Și le-au luat turmele, cincizeci de mii de cămile, două sute cincizeci de mii de oi, două mii de măgari și o sută de mii de inși, 22căci au fost mulţi morţi, pentru că lupta venea de la Dumnezeu. Și s-au așezat în locul lor până în vremea când au fost luaţi în robie
5:22
2 Împ. 15:29
17:6
.

Jumătatea seminţiei lui Manase

23Fiii jumătăţii seminţiei lui Manase locuiau în ţară, de la Basan până la Baal-Hermon și Senir, și pe muntele Hermon; erau mulţi la număr. 24Iată căpeteniile caselor părinţilor lor: Efer, Ișei, Eliel, Azriel, Ieremia, Hodavia și Iahdiel, oameni viteji, oameni vestiţi, căpeteniile caselor părinţilor lor. 25Dar au păcătuit împotriva Dumnezeului părinţilor lor și au curvit

5:25
2 Împ. 17:7
după dumnezeii popoarelor ţării pe care Dumnezeu le nimicise dinaintea lor. 26Dumnezeul lui Israel a aţâţat duhul lui Pul
5:26
2 Împ. 15:19
, împăratul Asiriei, și duhul lui
5:26
2 Împ. 15:29
Tilgat-Pilneser, împăratul Asiriei, și Tilgat-Pilneser a luat robi pe rubeniţi, gadiţi și jumătate din seminţia lui Manase și i-a dus la Halah
5:26
2 Împ. 17:6
18:11
, la Habor, la Hara și la râul Gozan, unde au rămas până în ziua de azi.

6

Urmașii lui Levi

61Fiii lui Levi: Gherșom

6:1
Gen. 46:11Exod 6:16Num. 26:57
, Chehat și Merari. 2Fiii lui Chehat: Amram, Iţehar, Hebron și Uziel. 3Fiii lui Amram: Aaron și Moise, și Maria. Fiii lui Aaron: Nadab
6:3
Lev. 10:1
, Abihu, Eleazar și Itamar. 4Eleazar a născut pe Fineas; Fineas a născut pe Abișua; 5Abișua a născut pe Buchi; Buchi a născut pe Uzi; 6Uzi a născut pe Zerahia; Zerahia a născut pe Meraiot; 7Meraiot a născut pe Amaria; Amaria a născut pe Ahitub; 8Ahitub
6:8
2 Sam. 8:17
a născut pe Ţadoc; Ţadoc
6:8
2 Sam. 15:27
a născut pe Ahimaaţ; 9Ahimaaţ a născut pe Azaria; Azaria a născut pe Iohanan; 10Iohanan a născut pe Azaria, care a fost preot
6:10
2 Cron. 26:17,18
în casa
6:10
1 Împ. 6:12 Cron. 3
pe care a zidit-o Solomon la Ierusalim; 11Azaria
6:11
Ezra 7:3
a născut pe Amaria; Amaria a născut pe Ahitub; 12Ahitub a născut pe Ţadoc; Ţadoc a născut pe Șalum; 13Șalum a născut pe Hilchia; Hilchia a născut pe Azaria; 14Azaria a născut pe Seraia
6:14
Neem. 11:11
; Seraia a născut pe Iehoţadac. 15Iehoţadac a plecat și el când a dus Domnul în robie
6:15
2 Împ. 25:18
pe Iuda și Ierusalimul prin Nebucadneţar.

Urmașii fiilor lui Levi

16Fiii lui Levi: Gherșom

6:16
Exod 6:16
, Chehat și Merari. 17Iată numele fiilor lui Gherșom: Libni și Șimei. 18Fiii lui Chehat: Amram, Iţehar, Hebron și Uziel. 19Fiii lui Merari: Mahli și Muși. Acestea sunt familiile lui Levi, după părinţii lor. 20Din Gherșom: Libni, fiul său; Iahat, fiul său; Zima
6:20
Vers. 42.
, fiul său; 21Ioah, fiul său; Ido, fiul său; Zerah, fiul său; Ieatrai, fiul său. 22Fiii lui Chehat: Aminadab, fiul său; Core, fiul său; Asir, fiul său; 23Elcana, fiul său; Ebiasaf, fiul său; Asir, fiul său; 24Tahat, fiul său; Uriel, fiul său; Ozia, fiul său; Saul, fiul său. 25Fiii lui Elcana: Amasai
6:25
Vers. 35,36.
și Ahimot; 26Elcana, fiul său; Elcana-Ţofai, fiul său; Nahat, fiul său; 27Eliab, fiul său; Ieroham, fiul său; Elcana, fiul său 28și fiii lui Samuel, întâiul născut: Vașni și Abia. 29Fiii lui Merari: Mahli; Libni, fiul său; Șimei, fiul său; Uza, fiul său; 30Șimea, fiul său; Haghia, fiul său; Asaia, fiul său.

Leviţii cântăreţi: Heman, Asaf și Etan

31Iată aceia pe care i-a pus David pentru cârmuirea cântării în Casa Domnului, de când a avut chivotul un loc

6:31
Cap. 16:1.
de odihnă: 32ei împlineau slujba de cântăreţi înaintea locașului cortului întâlnirii, până când a zidit Solomon Casa Domnului la Ierusalim și își făceau slujba după rânduiala care le era poruncită. 33Iată cei ce slujeau cu fiii lor. Dintre fiii chehatiţilor: Heman, cântăreţul, fiul lui Ioel, fiul lui Samuel, 34fiul lui Elcana, fiul lui Ieroham, fiul lui Eliel, fiul lui Toah, 35fiul lui Ţuf, fiul lui Elcana, fiul lui Mahat, fiul lui Amasai, 36fiul lui Elcana, fiul lui Ioel, fiul lui Azaria, fiul lui Ţefania, 37fiul lui Tahat, fiul lui Asir, fiul lui Ebiasaf
6:37
Exod 6:24
, fiul lui Core, 38fiul lui Iţehar, fiul lui Chehat, fiul lui Levi, fiul lui Israel. 39Fratele său Asaf, care stătea la dreapta sa, Asaf, fiul lui Berechia, fiul lui Șimea, 40fiul lui Micael, fiul lui Baaseia, fiul lui Malchia, 41fiul lui Etni, fiul lui Zerah, fiul lui Adaia, 42fiul lui Etan, fiul lui Zima, fiul lui Șimei, 43fiul lui Iahat, fiul lui Gherșom, fiul lui Levi. 44Fiii lui Merari, fraţii lor, la stânga; Etan, fiul lui Chiși, fiul lui Abdi, fiul lui Maluc, 45fiul lui Hașabia, fiul lui Amaţia, fiul lui Hilchia, 46fiul lui Amţi, fiul lui Bani, fiul lui Șemer, 47fiul lui Mahli, fiul lui Muși, fiul lui Merari, fiul lui Levi.

Familia lui Aaron

48Fraţii lor, leviţii, erau însărcinaţi cu toată slujba locașului Casei lui Dumnezeu. 49Aaron și fiii săi aduceau jertfe pe altarul

6:49
Lev. 1:9
arderilor-de-tot și tămâie pe altarul
6:49
Exod 30:7
tămâii, împlineau toate slujbele în Locul Preasfânt și făceau ispășire pentru Israel, potrivit cu tot ce poruncise Moise, robul lui Dumnezeu. 50Iată fiii lui Aaron: Eleazar, fiul său; Fineas, fiul său; Abișua, fiul său; 51Buchi, fiul său; Uzi, fiul său; Zerahia, fiul său; 52Meraiot, fiul său; Amaria, fiul său; Ahitub, fiul său; 53Ţadoc, fiul său; Ahimaaţ, fiul său.

Locurile date leviţilor

54Iată locuinţele

6:54
Ios. 21
lor, după satele lor, în hotarele care le-au fost însemnate. Fiilor lui Aaron din familia chehatiţilor, ieșiţi cei dintâi la sorţi, 55li s-a dat Hebronul
6:55
Ios. 21:11,12
în ţara lui Iuda și locurile lui de pășunat, 56dar câmpia
6:56
Ios. 14:13
15:13
cetăţii și satele ei au fost date lui Caleb, fiul lui Iefune. 57Fiilor lui Aaron
6:57
Ios. 21:13
li s-a dat cetatea de scăpare Hebron, Libna și locurile ei de pășunat, Iatir, Eștemoa cu locurile ei de pășunat, 58Hilen cu locurile lui de pășunat, Debir cu locurile lui de pășunat, 59Așan cu locurile lui de pășunat, Bet-Șemeș cu locurile lui de pășunat 60și din seminţia lui Beniamin: Gheba cu locurile ei de pășunat, Alemet cu locurile lui de pășunat, Anatot cu locurile lui de pășunat. Toate cetăţile lor erau treisprezece cetăţi, după familiile lor. 61Celorlalţi fii ai lui Chehat li s-au dat prin sorţi
6:61
Vers. 66.
zece cetăţi din familiile seminţiei lui Efraim, din seminţia lui Dan, și din jumătatea
6:61
Ios. 21:5
seminţiei lui Manase. 62Fiii lui Gherșom, după familiile lor, au căpătat treisprezece cetăţi din seminţia lui Isahar, din seminţia lui Așer, din seminţia lui Neftali și din seminţia lui Manase în Basan. 63Fiii lui Merari, după familiile lor, au căpătat prin sorţi douăsprezece
6:63
Ios. 21:7,34
cetăţi din seminţia lui Ruben, din seminţia lui Gad și din seminţia lui Zabulon. 64Copiii lui Israel au dat astfel leviţilor cetăţile și locurile lor de pășunat. 65Au dat prin sorţi, din seminţia fiilor lui Iuda, din seminţia fiilor lui Simeon și din seminţia fiilor lui Beniamin, aceste cetăţi, pe care le-au numit pe nume. 66Cât pentru celelalte
6:66
Vers. 61.
familii ale fiilor lui Chehat, cetăţile ţinutului lor au fost luate din seminţia lui Efraim. 67Le-au
6:67
Ios. 21:21-35
dat cetatea de scăpare Sihem cu locurile lui de pășunat, în muntele lui Efraim, Ghezer cu locurile lui de pășunat, 68Iocmeam cu locurile lui de pășunat, Bet-Horon cu locurile lui de pășunat, 69Aialon cu locurile lui de pășunat și Gat-Rimon cu locurile lui de pășunat 70și, din jumătatea seminţiei lui Manase, au dat: Aner cu locurile lui de pășunat și Bileam cu locurile lui de pășunat, pentru familia celorlalţi fii ai lui Chehat. 71Fiilor lui Gherșom le-au dat: din familia jumătăţii seminţiei lui Manase, Golan în Basan cu locurile lui de pășunat și Aștarot cu locurile lui de pășunat; 72din seminţia lui Isahar: Chedeș cu locurile lui de pășunat, Dobrat cu locurile lui de pășunat, 73Ramot cu locurile lui de pășunat și Anem cu locurile lui de pășunat; 74din seminţia lui Așer, Mașal cu locurile lui de pășunat, Abdon cu locurile lui de pășunat, 75Hucoc cu locurile lui de pășunat și Rehob cu locurile lui de pășunat, 76și din seminţia lui Neftali: Chedeș din Galileea cu locurile lui de pășunat, Hamon cu locurile lui de pășunat și Chiriataim cu locurile lui de pășunat. 77Celorlalţi leviţi, fiilor lui Merari, le-au dat, din seminţia lui Zabulon: Rimono cu locurile lui de pășunat și Tabor cu locurile lui de pășunat, 78iar de cealaltă parte a Iordanului, în faţa Ierihonului, la răsărit de Iordan: din seminţia lui Ruben, Beţer, în pustie, cu locurile lui de pășunat, Iahţa cu locurile ei de pășunat, 79Chedemot cu locurile lui de pășunat și Mefaat cu locurile lui de pășunat, 80și din seminţia lui Gad, Ramot din Galaad cu locurile lui de pășunat, Mahanaim cu locurile lui de pășunat, 81Hesbon cu locurile lui de pășunat și Iaezer cu locurile lui de pășunat.