Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
5

Urmașii lui Ruben

51Fiii lui Ruben, întâiul născut al lui Israel – căci el era întâiul

5:1
Gen. 29:32
49:3
născut, dar, pentru că a spurcat
5:1
Gen. 35:22
49:4
patul tatălui său, dreptul
5:1
Gen. 48:15,22
lui de întâi născut a fost dat fiilor lui Iosif, fiul lui Israel. Totuși Iosif n-a fost scris în spiţele de neam ca întâi născut. 2Iuda
5:2
Gen. 49:8,10Ps. 60:7
108:8
a fost în adevăr puternic
5:2
Mica 5:2Mat. 2:6
printre fraţii săi și din el a ieșit un domnitor, dar dreptul de întâi născut este al lui Iosif. 3Fiii lui Ruben
5:3
Gen. 46:9Exod 6:14Num. 26:5
, întâiul născut al lui Israel: Enoh, Palu, Heţron și Carmi. 4Fiii lui Ioel: Șemaia, fiul său; Gog, fiul său; Șimei, fiul său; 5Mica, fiul său; Reaia, fiul său; Baal, fiul său; 6Beera, fiul său, pe care l-a luat rob Tilgat-Pilneser, împăratul Asiriei; el era domnul rubeniţilor. 7Fraţii lui Beera, după familiile lor, așa cum
5:7
Vers. 17.

sunt înscriși în spiţele neamului după neamurile lor: cel dintâi, Ieiel; Zaharia; 8Bela, fiul lui Azaz, fiul lui Șema, fiul lui Ioel. Bela locuia la Aroer
5:8
Ios. 13:15,16
și până la Nebo și la Baal-Meon; 9la răsărit, locuia până la intrarea pustiei, de la râul Eufrat, căci turmele lor erau în mare număr în ţara
5:9
Ios. 22:9
Galaadului. 10Pe vremea lui Saul, au făcut război cu hagareniţii
5:10
Gen. 25:12
, care au căzut în mâinile lor și au locuit în corturile lor, pe toată partea de răsărit a Galaadului.

Urmașii lui Gad

11Fiii lui Gad locuiau în faţa lor, în ţara Basanului

5:11
Ios. 13:11,24
, până la Salca. 12Ioel, cel dintâi, Șafam, al doilea, Iaenai și Șafat, în Basan. 13Fraţii lor, după casele părinţilor lor: Micael, Meșulam, Șeba, Iorai, Iaecan, Zia și Eber, șapte. 14Iată fiii lui Abihail, fiul lui Huri, fiul lui Iaroah, fiul lui Galaad, fiul lui Micael, fiul lui Ieșișai, fiul lui Iahdo, fiul lui Buz; 15Ahi, fiul lui Abdiel, fiul lui Guni, era căpetenia caselor părinţilor lor. 16Ei locuiau în Galaad, în Basan, și în cetăţile lor și în toate împrejurimile Saronului
5:16
Cap. 27:29.

, până la marginile lor. 17Toţi au fost scriși în spiţele de neamuri pe vremea lui Iotam
5:17
2 Împ. 15:5,32
, împăratul lui Iuda, și pe vremea lui Ieroboam
5:17
2 Împ. 14:16,28
, împăratul lui Israel. 18Fiii lui Ruben, gadiţii și jumătate din seminţia lui Manase aveau oameni viteji, care purtau scut și sabie, trăgeau cu arcul și erau deprinși cu războiul, în număr de patruzeci și patru de mii șapte sute șaizeci în stare să meargă la oaste. 19Au făcut război cu hagareniţii, cu Ietur
5:19
Gen. 25:15
, cu Nafiș și cu Nodab. 20Au
5:20
Vers. 22.

primit ajutor împotriva lor și hagareniţii și toţi cei ce erau cu ei au fost daţi în mâinile lor. Căci, în timpul luptei, strigaseră către Dumnezeu, care i-a ascultat, pentru că se încrezuseră
5:20
Ps. 22:4,5
în El. 21Și le-au luat turmele, cincizeci de mii de cămile, două sute cincizeci de mii de oi, două mii de măgari și o sută de mii de inși, 22căci au fost mulţi morţi, pentru că lupta venea de la Dumnezeu. Și s-au așezat în locul lor până în vremea când au fost luaţi în robie
5:22
2 Împ. 15:29
17:6
.

Jumătatea seminţiei lui Manase

23Fiii jumătăţii seminţiei lui Manase locuiau în ţară, de la Basan până la Baal-Hermon și Senir, și pe muntele Hermon; erau mulţi la număr. 24Iată căpeteniile caselor părinţilor lor: Efer, Ișei, Eliel, Azriel, Ieremia, Hodavia și Iahdiel, oameni viteji, oameni vestiţi, căpeteniile caselor părinţilor lor. 25Dar au păcătuit împotriva Dumnezeului părinţilor lor și au curvit

5:25
2 Împ. 17:7
după dumnezeii popoarelor ţării pe care Dumnezeu le nimicise dinaintea lor. 26Dumnezeul lui Israel a aţâţat duhul lui Pul
5:26
2 Împ. 15:19
, împăratul Asiriei, și duhul lui
5:26
2 Împ. 15:29
Tilgat-Pilneser, împăratul Asiriei, și Tilgat-Pilneser a luat robi pe rubeniţi, gadiţi și jumătate din seminţia lui Manase și i-a dus la Halah
5:26
2 Împ. 17:6
18:11
, la Habor, la Hara și la râul Gozan, unde au rămas până în ziua de azi.