Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
6

Urmașii lui Levi

61Fiii lui Levi: Gherșom

6:1
Gen. 46:11Exod 6:16Num. 26:57
, Chehat și Merari. 2Fiii lui Chehat: Amram, Iţehar, Hebron și Uziel. 3Fiii lui Amram: Aaron și Moise, și Maria. Fiii lui Aaron: Nadab
6:3
Lev. 10:1
, Abihu, Eleazar și Itamar. 4Eleazar a născut pe Fineas; Fineas a născut pe Abișua; 5Abișua a născut pe Buchi; Buchi a născut pe Uzi; 6Uzi a născut pe Zerahia; Zerahia a născut pe Meraiot; 7Meraiot a născut pe Amaria; Amaria a născut pe Ahitub; 8Ahitub
6:8
2 Sam. 8:17
a născut pe Ţadoc; Ţadoc
6:8
2 Sam. 15:27
a născut pe Ahimaaţ; 9Ahimaaţ a născut pe Azaria; Azaria a născut pe Iohanan; 10Iohanan a născut pe Azaria, care a fost preot
6:10
2 Cron. 26:17,18
în casa
6:10
1 Împ. 6:12 Cron. 3
pe care a zidit-o Solomon la Ierusalim; 11Azaria
6:11
Ezra 7:3
a născut pe Amaria; Amaria a născut pe Ahitub; 12Ahitub a născut pe Ţadoc; Ţadoc a născut pe Șalum; 13Șalum a născut pe Hilchia; Hilchia a născut pe Azaria; 14Azaria a născut pe Seraia
6:14
Neem. 11:11
; Seraia a născut pe Iehoţadac. 15Iehoţadac a plecat și el când a dus Domnul în robie
6:15
2 Împ. 25:18
pe Iuda și Ierusalimul prin Nebucadneţar.

Urmașii fiilor lui Levi

16Fiii lui Levi: Gherșom

6:16
Exod 6:16
, Chehat și Merari. 17Iată numele fiilor lui Gherșom: Libni și Șimei. 18Fiii lui Chehat: Amram, Iţehar, Hebron și Uziel. 19Fiii lui Merari: Mahli și Muși. Acestea sunt familiile lui Levi, după părinţii lor. 20Din Gherșom: Libni, fiul său; Iahat, fiul său; Zima
6:20
Vers. 42.

, fiul său; 21Ioah, fiul său; Ido, fiul său; Zerah, fiul său; Ieatrai, fiul său. 22Fiii lui Chehat: Aminadab, fiul său; Core, fiul său; Asir, fiul său; 23Elcana, fiul său; Ebiasaf, fiul său; Asir, fiul său; 24Tahat, fiul său; Uriel, fiul său; Ozia, fiul său; Saul, fiul său. 25Fiii lui Elcana: Amasai
6:25
Vers. 35,36.

și Ahimot; 26Elcana, fiul său; Elcana-Ţofai, fiul său; Nahat, fiul său; 27Eliab, fiul său; Ieroham, fiul său; Elcana, fiul său 28și fiii lui Samuel, întâiul născut: Vașni și Abia. 29Fiii lui Merari: Mahli; Libni, fiul său; Șimei, fiul său; Uza, fiul său; 30Șimea, fiul său; Haghia, fiul său; Asaia, fiul său.

Leviţii cântăreţi: Heman, Asaf și Etan

31Iată aceia pe care i-a pus David pentru cârmuirea cântării în Casa Domnului, de când a avut chivotul un loc

6:31
Cap. 16:1.

de odihnă: 32ei împlineau slujba de cântăreţi înaintea locașului cortului întâlnirii, până când a zidit Solomon Casa Domnului la Ierusalim și își făceau slujba după rânduiala care le era poruncită. 33Iată cei ce slujeau cu fiii lor. Dintre fiii chehatiţilor: Heman, cântăreţul, fiul lui Ioel, fiul lui Samuel, 34fiul lui Elcana, fiul lui Ieroham, fiul lui Eliel, fiul lui Toah, 35fiul lui Ţuf, fiul lui Elcana, fiul lui Mahat, fiul lui Amasai, 36fiul lui Elcana, fiul lui Ioel, fiul lui Azaria, fiul lui Ţefania, 37fiul lui Tahat, fiul lui Asir, fiul lui Ebiasaf
6:37
Exod 6:24
, fiul lui Core, 38fiul lui Iţehar, fiul lui Chehat, fiul lui Levi, fiul lui Israel. 39Fratele său Asaf, care stătea la dreapta sa, Asaf, fiul lui Berechia, fiul lui Șimea, 40fiul lui Micael, fiul lui Baaseia, fiul lui Malchia, 41fiul lui Etni, fiul lui Zerah, fiul lui Adaia, 42fiul lui Etan, fiul lui Zima, fiul lui Șimei, 43fiul lui Iahat, fiul lui Gherșom, fiul lui Levi. 44Fiii lui Merari, fraţii lor, la stânga; Etan, fiul lui Chiși, fiul lui Abdi, fiul lui Maluc, 45fiul lui Hașabia, fiul lui Amaţia, fiul lui Hilchia, 46fiul lui Amţi, fiul lui Bani, fiul lui Șemer, 47fiul lui Mahli, fiul lui Muși, fiul lui Merari, fiul lui Levi.

Familia lui Aaron

48Fraţii lor, leviţii, erau însărcinaţi cu toată slujba locașului Casei lui Dumnezeu. 49Aaron și fiii săi aduceau jertfe pe altarul

6:49
Lev. 1:9
arderilor-de-tot și tămâie pe altarul
6:49
Exod 30:7
tămâii, împlineau toate slujbele în Locul Preasfânt și făceau ispășire pentru Israel, potrivit cu tot ce poruncise Moise, robul lui Dumnezeu. 50Iată fiii lui Aaron: Eleazar, fiul său; Fineas, fiul său; Abișua, fiul său; 51Buchi, fiul său; Uzi, fiul său; Zerahia, fiul său; 52Meraiot, fiul său; Amaria, fiul său; Ahitub, fiul său; 53Ţadoc, fiul său; Ahimaaţ, fiul său.

Locurile date leviţilor

54Iată locuinţele

6:54
Ios. 21
lor, după satele lor, în hotarele care le-au fost însemnate. Fiilor lui Aaron din familia chehatiţilor, ieșiţi cei dintâi la sorţi, 55li s-a dat Hebronul
6:55
Ios. 21:11,12
în ţara lui Iuda și locurile lui de pășunat, 56dar câmpia
6:56
Ios. 14:13
15:13
cetăţii și satele ei au fost date lui Caleb, fiul lui Iefune. 57Fiilor lui Aaron
6:57
Ios. 21:13
li s-a dat cetatea de scăpare Hebron, Libna și locurile ei de pășunat, Iatir, Eștemoa cu locurile ei de pășunat, 58Hilen cu locurile lui de pășunat, Debir cu locurile lui de pășunat, 59Așan cu locurile lui de pășunat, Bet-Șemeș cu locurile lui de pășunat 60și din seminţia lui Beniamin: Gheba cu locurile ei de pășunat, Alemet cu locurile lui de pășunat, Anatot cu locurile lui de pășunat. Toate cetăţile lor erau treisprezece cetăţi, după familiile lor. 61Celorlalţi fii ai lui Chehat li s-au dat prin sorţi
6:61
Vers. 66.

zece cetăţi din familiile seminţiei lui Efraim, din seminţia lui Dan, și din jumătatea
6:61
Ios. 21:5
seminţiei lui Manase. 62Fiii lui Gherșom, după familiile lor, au căpătat treisprezece cetăţi din seminţia lui Isahar, din seminţia lui Așer, din seminţia lui Neftali și din seminţia lui Manase în Basan. 63Fiii lui Merari, după familiile lor, au căpătat prin sorţi douăsprezece
6:63
Ios. 21:7,34
cetăţi din seminţia lui Ruben, din seminţia lui Gad și din seminţia lui Zabulon. 64Copiii lui Israel au dat astfel leviţilor cetăţile și locurile lor de pășunat. 65Au dat prin sorţi, din seminţia fiilor lui Iuda, din seminţia fiilor lui Simeon și din seminţia fiilor lui Beniamin, aceste cetăţi, pe care le-au numit pe nume. 66Cât pentru celelalte
6:66
Vers. 61.

familii ale fiilor lui Chehat, cetăţile ţinutului lor au fost luate din seminţia lui Efraim. 67Le-au
6:67
Ios. 21:21-35
dat cetatea de scăpare Sihem cu locurile lui de pășunat, în muntele lui Efraim, Ghezer cu locurile lui de pășunat, 68Iocmeam cu locurile lui de pășunat, Bet-Horon cu locurile lui de pășunat, 69Aialon cu locurile lui de pășunat și Gat-Rimon cu locurile lui de pășunat 70și, din jumătatea seminţiei lui Manase, au dat: Aner cu locurile lui de pășunat și Bileam cu locurile lui de pășunat, pentru familia celorlalţi fii ai lui Chehat. 71Fiilor lui Gherșom le-au dat: din familia jumătăţii seminţiei lui Manase, Golan în Basan cu locurile lui de pășunat și Aștarot cu locurile lui de pășunat; 72din seminţia lui Isahar: Chedeș cu locurile lui de pășunat, Dobrat cu locurile lui de pășunat, 73Ramot cu locurile lui de pășunat și Anem cu locurile lui de pășunat; 74din seminţia lui Așer, Mașal cu locurile lui de pășunat, Abdon cu locurile lui de pășunat, 75Hucoc cu locurile lui de pășunat și Rehob cu locurile lui de pășunat, 76și din seminţia lui Neftali: Chedeș din Galileea cu locurile lui de pășunat, Hamon cu locurile lui de pășunat și Chiriataim cu locurile lui de pășunat. 77Celorlalţi leviţi, fiilor lui Merari, le-au dat, din seminţia lui Zabulon: Rimono cu locurile lui de pășunat și Tabor cu locurile lui de pășunat, 78iar de cealaltă parte a Iordanului, în faţa Ierihonului, la răsărit de Iordan: din seminţia lui Ruben, Beţer, în pustie, cu locurile lui de pășunat, Iahţa cu locurile ei de pășunat, 79Chedemot cu locurile lui de pășunat și Mefaat cu locurile lui de pășunat, 80și din seminţia lui Gad, Ramot din Galaad cu locurile lui de pășunat, Mahanaim cu locurile lui de pășunat, 81Hesbon cu locurile lui de pășunat și Iaezer cu locurile lui de pășunat.