Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
8

Urmașii lui Beniamin

81Beniamin a născut pe Bela

8:1
Gen. 46:21Num. 26:38
, întâiul lui născut; pe Așbel, al doilea; Ahrah, al treilea; 2Noha, al patrulea și Rafa, al cincilea. 3Fiii lui Bela au fost: Adar, Ghera, Abihud, 4Abișua, Naaman, Ahoah, 5Ghera, Șefufan și Huram. 6Iată fiii lui Ehud, care erau capi de familie între locuitorii din Gheba și care i-au strămutat la Manahat
8:6
Cap. 2:52.

: 7Naaman, Ahia și Ghera. Ghera, care i-a strămutat, a născut pe Uza și pe Ahihud. 8Șaharaim a avut copii în ţara Moabului, după ce a îndepărtat pe nevestele sale: Hușim și Baara. 9Cu nevastă-sa Hodeș a avut pe: Iobab, Ţibia, Meșa, Malcam, 10Ieuţ, Șochia și Mirma. Aceștia sunt fiii săi, capii de familie. 11Cu Hușim a avut pe: Abitub și Elpaal. 12Fiii lui Elpaal: Eber, Mișeam și Șemer, care a zidit Ono, Lod și satele lui. 13Beria și Șema, care erau capi de familie între locuitorii Aialonului, au pus pe fugă pe locuitorii din Gat. 14Ahio, Șașac, Ieremot, 15Zebadia, Arad, Eder, 16Micael, Ișfa și Ioha erau fiii lui Beria. 17Zebadia, Meșulam, Hizchi, Eber, 18Ișmerai, Izlia și Iobab erau fiii lui Elpaal. 19Iachim, Zicri, Zabdi, 20Elienai, Ţiltai, Eliel, 21Adaia, Beraia și Șimrat erau fiii lui Șimei. 22Ișpan, Eber, Eliel, 23Abdon, Zicri, Hanan, 24Hanania, Elam, Antotia, 25Ifdeia și Penuel erau fiii lui Șașac. 26Șamșerai, Șeharia, Atalia, 27Iaareșia, Elia și Zicri erau fiii lui Ieroham. 28Aceștia sunt capi de familie, capi după neamurile lor. Ei locuiau la Ierusalim.

Spiţa neamului lui Saul

29Tatăl lui Gabaon locuia la Gabaon și numele nevestei

8:29
Cap. 9:35.

lui era Maaca. 30Abdon era fiul său întâi născut, apoi Ţur, Chis, Baal, Nadab, 31Ghedor, Ahio și Zecher. 32Miclot a născut pe Șimea. Și ei locuiau tot la Ierusalim, lângă fraţii lor, împreună cu fraţii lor. 33Ner
8:33
1 Sam. 14:51
a născut pe Chis; Chis a născut pe Saul; Saul a născut pe Ionatan, pe Malchi-Șua, pe Abinadab și pe Eșbaal. 34Fiul lui Ionatan: Merib-Baal. Merib-Baal a născut pe Mica
8:34
2 Sam. 9:12
. 35Fiii lui Mica: Piton, Melec, Taerea și Ahaz. 36Ahaz a născut pe Iehoada; Iehoada a născut pe Alemet, Azmavet și Zimri; Zimri a născut pe Moţa; 37Moţa a născut pe Binea. Fiul acestuia a fost Rafa
8:37
Cap. 9:43.

; Eleasa a fost fiul acestuia; Aţel a fost fiul acestuia. 38Aţel a avut șase fii, ale căror nume iată-le: Azricam, Bocru, Ismael, Șearia, Obadia și Hanan. Toţi aceștia erau fiii lui Aţel. 39Fiii fratelui său Eșec: Ulam, întâiul lui născut; Ieus, al doilea și Elifelet, al treilea. 40Fiii lui Ulam au fost oameni viteji, care trăgeau cu arcul și au avut mulţi fii și nepoţi, o sută cincizeci. Toţi aceștia sunt fiii lui Beniamin.