Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
7

Urmașii lui Isahar

71Fiii lui Isahar: Tola

7:1
Gen. 46:13Num. 26:23
, Pua, Iașub și Șimron, patru. 2Fiii lui Tola: Uzi, Refaia, Ieriel, Iahmai, Ibsam și Samuel, căpeteniile caselor părinţilor lor, anume ai lui Tola, oameni viteji în neamul lor; pe vremea lui David numărul
7:2
2 Sam. 24:1,2
lor era de douăzeci și două de mii șase sute. 3Fiul lui Uzi: Izrahia. Fiii lui Izrahia: Micael, Obadia, Ioel, Ișia, de toţi cinci căpetenii; 4aveau cu ei, după neamurile lor, după casele părinţilor lor, treizeci și șase de mii de oameni, ostași înarmaţi pentru război, căci aveau multe neveste și fii. 5Fraţii lor, după toate familiile lui Isahar, oameni viteji, erau de toţi optzeci și șapte de mii scriși în spiţele de neam.

Urmașii lui Beniamin

6Fiii lui Beniamin

7:6
Gen. 46:21Num. 26:39
: Bela, Becher și Iediael, trei. 7Fiii lui Bela: Eţbon, Uzi, Uziel, Ierimot și Iri, cinci căpetenii ale caselor părinţilor lor, oamenii viteji și scriși în spiţele de neam în număr de douăzeci și două de mii treizeci și patru. 8Fiii lui Becher: Zemira, Ioaș, Eliezer, Elioenai, Omri, Ieremot, Abia, Anatot și Alamet; toţi aceștia erau fii ai lui Becher 9și scriși în spiţele de neam, după neamurile lor, drept căpetenii ale caselor părinţilor lor, oameni viteji, în număr de douăzeci de mii două sute. 10Fiul lui Iediael: Bilhan. Fiii lui Bilhan: Ieuș, Beniamin, Ehud, Chenaana, Zetan, Tarsis și Ahișahar; 11toţi aceștia erau fii ai lui Iediael, căpetenii ale caselor părinţilor lor, oameni viteji, în număr de șaptesprezece mii două sute, în stare să poarte armele și să meargă la război. 12Șupim
7:12
Num. 26:39
și Hupim, fiii lui Ir; Hușim, fiul lui Aher.

Urmașii lui Neftali

13Fiii lui Neftali: Iahţiel, Guni, Ieţer și Șalum

7:13
Gen. 46:24
, fiii Bilhei.

Urmașii lui Manase

14Fiii lui Manase: Asriel, pe care l-a născut ţiitoarea sa siriană; ea a născut pe Machir, tatăl lui Galaad. 15Machir a luat de nevastă pe sora lui Hupim și Șupim. Numele surorii lui era Maaca. Numele celui de al doilea fiu era Ţelofhad; și Ţelofhad a avut fete. 16Maaca, nevasta lui Machir, a născut un fiu și i-a pus numele Pereș; numele fratelui său era Șereș și fiii săi erau Ulam și Rechem. 17Fiul lui Ulam: Bedan

7:17
1 Sam. 12:11
. Aceștia sunt fiii lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase. 18Soră-sa Hamolechet a născut pe Ișhod, pe Abiezer
7:18
Num. 26:30
și pe Mahla. 19Fiii lui Șemida erau: Ahian, Sihem, Lichi și Aniam.

Urmașii lui Efraim

20Fiii lui Efraim

7:20
Num. 26:35
: Șutelah; Bered, fiul său; Tahat, fiul său; Eleada, fiul său; Tahat, fiul său; 21Zabad, fiul său; Șutelah, fiul său; Ezer și Elead. Oamenii din Gat, născuţi în ţară, i-au omorât, pentru că se coborâseră să le ia turmele. 22Efraim, tatăl lor, s-a jelit multă vreme, și fraţii săi au venit să-l mângâie. 23Apoi a intrat la nevastă-sa, și ea a zămislit și a născut un fiu; el i-a pus numele Beria (În nenorocire), pentru că nenorocirea era în casă. 24A avut ca fiică pe Șeera, care a zidit Bet-Horonul de Jos și Bet-Horonul de Sus și pe Uzen-Șeera. 25Refah, fiul său, și Reșef; Telah, fiul său; Tahan, fiul său. 26Laedan, fiul său; Amihud, fiul său; Elișama, fiul său; 27Nun, fiul său; Iosua, fiul său. 28Ei aveau în stăpânire și ca locuinţă Betelul cu satele lui; la răsărit: Naaranul
7:28
Ios. 16:7
; la apus: Ghezerul cu satele lui, Sihemul cu satele lui, până la Gaza cu satele ei. 29Fiii lui Manase
7:29
Ios. 17:7
stăpâneau Bet-Șeanul cu satele lui, Taanacul cu satele lui, Meghidoul
7:29
Ios. 17:11
cu satele lui, Dorul cu satele lui. În aceste cetăţi au locuit fiii lui Iosif, fiul lui Israel.

Urmașii lui Așer

30Fiii lui Așer

7:30
Gen. 46:17Num. 26:44
: Imna, Ișva, Ișvi și Beria, și Serah, sora lor. 31Fiii lui Beria: Eber și Malchiel. 32Malchiel a fost tatăl lui Birzavit. Și Eber a născut pe Iaflet, pe Șomer și pe Hotam, și pe sora lor Șua. 33Fiii lui Iaflet: Pasac, Bimhal și Așvat. Aceștia sunt fiii lui Iaflet. 34Fiii lui Șamer: Ahi, Rohega, Huba și Aram. 35Fiii lui Helem, fratele său: Ţofah, Imna, Șeleș și Amal. 36Fiii lui Ţofah: Suah, Harnefer, Șual, Beri, Imra, 37Beţer, Hod, Șama, Șilșa, Itran și Beera. 38Fiii lui Ieter: Iefune, Pispa și Ara. 39Fiii lui Ula: Arah, Haniel și Riţia. 40Toţi aceștia erau fiii lui Așer, căpeteniile caselor părinţilor lor, oameni aleși și viteji, căpeteniile domnilor, scriși în număr de douăzeci și șase de mii de oameni în stare să poarte armele și să meargă la război.

8

Urmașii lui Beniamin

81Beniamin a născut pe Bela

8:1
Gen. 46:21Num. 26:38
, întâiul lui născut; pe Așbel, al doilea; Ahrah, al treilea; 2Noha, al patrulea și Rafa, al cincilea. 3Fiii lui Bela au fost: Adar, Ghera, Abihud, 4Abișua, Naaman, Ahoah, 5Ghera, Șefufan și Huram. 6Iată fiii lui Ehud, care erau capi de familie între locuitorii din Gheba și care i-au strămutat la Manahat
8:6
Cap. 2:52.
: 7Naaman, Ahia și Ghera. Ghera, care i-a strămutat, a născut pe Uza și pe Ahihud. 8Șaharaim a avut copii în ţara Moabului, după ce a îndepărtat pe nevestele sale: Hușim și Baara. 9Cu nevastă-sa Hodeș a avut pe: Iobab, Ţibia, Meșa, Malcam, 10Ieuţ, Șochia și Mirma. Aceștia sunt fiii săi, capii de familie. 11Cu Hușim a avut pe: Abitub și Elpaal. 12Fiii lui Elpaal: Eber, Mișeam și Șemer, care a zidit Ono, Lod și satele lui. 13Beria și Șema, care erau capi de familie între locuitorii Aialonului, au pus pe fugă pe locuitorii din Gat. 14Ahio, Șașac, Ieremot, 15Zebadia, Arad, Eder, 16Micael, Ișfa și Ioha erau fiii lui Beria. 17Zebadia, Meșulam, Hizchi, Eber, 18Ișmerai, Izlia și Iobab erau fiii lui Elpaal. 19Iachim, Zicri, Zabdi, 20Elienai, Ţiltai, Eliel, 21Adaia, Beraia și Șimrat erau fiii lui Șimei. 22Ișpan, Eber, Eliel, 23Abdon, Zicri, Hanan, 24Hanania, Elam, Antotia, 25Ifdeia și Penuel erau fiii lui Șașac. 26Șamșerai, Șeharia, Atalia, 27Iaareșia, Elia și Zicri erau fiii lui Ieroham. 28Aceștia sunt capi de familie, capi după neamurile lor. Ei locuiau la Ierusalim.

Spiţa neamului lui Saul

29Tatăl lui Gabaon locuia la Gabaon și numele nevestei

8:29
Cap. 9:35.
lui era Maaca. 30Abdon era fiul său întâi născut, apoi Ţur, Chis, Baal, Nadab, 31Ghedor, Ahio și Zecher. 32Miclot a născut pe Șimea. Și ei locuiau tot la Ierusalim, lângă fraţii lor, împreună cu fraţii lor. 33Ner
8:33
1 Sam. 14:51
a născut pe Chis; Chis a născut pe Saul; Saul a născut pe Ionatan, pe Malchi-Șua, pe Abinadab și pe Eșbaal. 34Fiul lui Ionatan: Merib-Baal. Merib-Baal a născut pe Mica
8:34
2 Sam. 9:12
. 35Fiii lui Mica: Piton, Melec, Taerea și Ahaz. 36Ahaz a născut pe Iehoada; Iehoada a născut pe Alemet, Azmavet și Zimri; Zimri a născut pe Moţa; 37Moţa a născut pe Binea. Fiul acestuia a fost Rafa
8:37
Cap. 9:43.
; Eleasa a fost fiul acestuia; Aţel a fost fiul acestuia. 38Aţel a avut șase fii, ale căror nume iată-le: Azricam, Bocru, Ismael, Șearia, Obadia și Hanan. Toţi aceștia erau fiii lui Aţel. 39Fiii fratelui său Eșec: Ulam, întâiul lui născut; Ieus, al doilea și Elifelet, al treilea. 40Fiii lui Ulam au fost oameni viteji, care trăgeau cu arcul și au avut mulţi fii și nepoţi, o sută cincizeci. Toţi aceștia sunt fiii lui Beniamin.

9

Locuitorii Ierusalimului după întoarcerea din robie

91Tot

9:1
Ezra 2:59
Israelul este scris în spiţele de neam și trecut în cartea împăraţilor lui Israel. Și Iuda a fost luat rob în Babilon din pricina fărădelegilor lui. 2Cei dintâi
9:2
Ezra 2:70Neem. 7:73
locuitori care au locuit în moșiile lor, în cetăţile lor, erau israeliţii, preoţii, leviţii și netiniţii
9:2
Ios. 9:27Ezra 2:43
8:20
. 3La Ierusalim
9:3
Neem. 11:1
locuiau fii de ai lui Iuda, fii de ai lui Beniamin și fii de ai lui Efraim și Manase. 4Fii de ai lui Pereţ, fiul lui Iuda: Utai, fiul lui Amihud, fiul lui Omri, fiul lui Imri, fiul lui Bani. 5Dintre șiloniţi: Asaia, întâiul născut, și fiii săi. 6Fii de ai lui Zerah: Ieuel și fraţii săi, șase sute nouăzeci. 7Fii de ai lui Beniamin: Salu, fiul lui Meșulam, fiul lui Hodavia, fiul lui Asenua; 8Ibneia, fiul lui Ieroham; Ela, fiul lui Uzi, fiul lui Micri; Meșulam, fiul lui Șefatia, fiul lui Reuel, fiul lui Ibnia, 9și fraţii lor, după neamurile lor, nouă sute cincizeci și șase. Toţi oamenii aceștia erau capi de familie în casele părinţilor lor.

Preoţii

10Din

9:10
Neem. 11:10
preoţi: Iedaeia; Iehoiarib; Iachin; 11Azaria, fiul lui Hilchia, fiul lui Meșulam, fiul lui Ţadoc, fiul lui Meraiot, fiul lui Ahitub, mai-marele Casei lui Dumnezeu; 12Adaia, fiul lui Ieroham, fiul lui Pașhur, fiul lui Malchia; Maesai, fiul lui Adiel, fiul lui Iahzera, fiul lui Meșulam, fiul lui Meșilemit, fiul lui Imer, 13și fraţii lor, căpetenii ale caselor părinţilor lor, o mie șapte sute șaizeci, oameni viteji, puși în slujba Casei lui Dumnezeu.

Leviţii și slujbele Sfântului Locaș

14Din leviţi: Șemaia, fiul lui Hașub, fiul lui Azricam, fiul lui Hașabia, din fiii lui Merari; 15Bacbacar; Hereș; Galal; Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zicri, fiul lui Asaf; 16Obadia, fiul lui Șemaia, fiul lui Galal, fiul lui Iedutun; Berechia, fiul lui Asa, fiul lui Elcana, care locuia în satele netofatiţilor. 17Și ușierii: Șalum, Acub, Talmon, Ahiman și fraţii lor; Șalum era căpetenia lor 18și, până în ziua de azi, el este la ușa împăratului, la răsărit. Aceștia sunt ușierii taberei fiilor lui Levi. 19Șalum, fiul lui Core, fiul lui Ebiasaf, fiul lui Core, și fraţii săi din casa tatălui său, coreiţii, împlineau slujba de păzitori ai pragurilor cortului; părinţii lor păziseră intrarea în tabăra Domnului, 20și Fineas

9:20
Num. 31:6
, fiul lui Eleazar, fusese odinioară căpetenia lor, și Domnul era cu el. 21Zaharia, fiul lui Meșelemia, era ușier la intrarea cortului întâlnirii. 22De toţi erau două sute doisprezece, aleși ca ușieri ai pragurilor și scriși în spiţele de neam, după satele lor. David și
9:22
1 Sam. 9:9
văzătorul
9:22
Cap. 16:1,2.
Samuel îi puseseră în slujba lor. 23Ei și copiii lor păzeau ușile Casei Domnului, adică ale casei cortului. 24Erau ușieri în cele patru vânturi: la răsărit, la apus, la miazănoapte și la miazăzi. 25Fraţii lor, care locuiau în satele lor, trebuiau să vină din timp în timp la ei
9:25
2 Împ. 11:5
șapte zile. 26Căci aceste patru căpetenii ale ușierilor, acești leviţi, erau totdeauna în slujbă și mai aveau privegherea asupra odăilor și vistieriilor Casei lui Dumnezeu; 27petreceau noaptea în jurul Casei lui Dumnezeu, a cărei pază o aveau și pe care trebuiau s-o deschidă în fiecare dimineaţă. 28Unii din leviţi aveau grijă de uneltele pentru slujbă, pe care le numărau la intrare și le numărau și la ieșire. 29Alţii îngrijeau de unelte, de toate uneltele Sfântului Locaș și de floarea făinii, de vin, de untdelemn, de tămâie și de miresme. 30Fii de ai preoţilor pregăteau tămâia
9:30
Exod 30:23
mirositoare. 31Matitia, unul din leviţi, întâiul născut al lui Șalum, Coreitul, avea grijă de
9:31
Lev. 2:5
6:21
turtele coapte în tigaie. 32Și unii din fraţii lor, dintre chehatiţi, erau însărcinaţi să pregătească pentru fiecare Sabat pâinile
9:32
Lev. 24:8
pentru punerea înaintea Domnului. 33Aceștia sunt cântăreţii
9:33
Cap. 6:31;
, capii de familie ai leviţilor, care locuiau în odăi, scutiţi de alte slujbe, pentru că lucrau zi și noapte. 34Aceștia sunt capii de familie ai leviţilor, capi după neamurile lor. Ei locuiau la Ierusalim.

Locuitorii din Gabaon și casa lui Saul

35Tatăl lui Gabaon, Ieiel, locuia la Gabaon și numele nevestei lui era Maaca

9:35
Cap. 8:29.
. 36Abdon a fost fiul său întâi născut, apoi Ţur, Chis, Baal, Ner, Nadab, 37Ghedor, Ahio, Zaharia și Miclot. 38Miclot a născut pe Șimeam. Și ei locuiau tot la Ierusalim, lângă fraţii lor, cu fraţii lor. 39Ner
9:39
Cap. 8:33.
a născut pe Chis; Chis a născut pe Saul; Saul a născut pe Ionatan, pe Malchi-Șua, pe Abinadab și pe Eșbaal. 40Fiul lui Ionatan: Merib-Baal. Merib-Baal a născut pe Mica. 41Fiii lui Mica: Piton, Melec și Tahrea. 42Ahaz
9:42
Cap. 8:35.
a născut pe Iaera; Iaera a născut pe Alemet, Azmavet și Zimri; Zimri a născut pe Moţa; 43Moţa a născut pe Binea. Fiul acestuia a fost Refaia; Eleasa a fost fiul acestuia; Aţel a fost fiul acestuia. 44Aţel a avut șase fii, ale căror nume iată-le: Azricam, Bocru, Ismael, Șearia, Obadia și Hanan. Aceștia sunt fiii lui Aţel.