Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
9

Locuitorii Ierusalimului după întoarcerea din robie

91Tot

9:1
Ezra 2:59
Israelul este scris în spiţele de neam și trecut în cartea împăraţilor lui Israel. Și Iuda a fost luat rob în Babilon din pricina fărădelegilor lui. 2Cei dintâi
9:2
Ezra 2:70Neem. 7:73
locuitori care au locuit în moșiile lor, în cetăţile lor, erau israeliţii, preoţii, leviţii și netiniţii
9:2
Ios. 9:27Ezra 2:43
8:20
. 3La Ierusalim
9:3
Neem. 11:1
locuiau fii de ai lui Iuda, fii de ai lui Beniamin și fii de ai lui Efraim și Manase. 4Fii de ai lui Pereţ, fiul lui Iuda: Utai, fiul lui Amihud, fiul lui Omri, fiul lui Imri, fiul lui Bani. 5Dintre șiloniţi: Asaia, întâiul născut, și fiii săi. 6Fii de ai lui Zerah: Ieuel și fraţii săi, șase sute nouăzeci. 7Fii de ai lui Beniamin: Salu, fiul lui Meșulam, fiul lui Hodavia, fiul lui Asenua; 8Ibneia, fiul lui Ieroham; Ela, fiul lui Uzi, fiul lui Micri; Meșulam, fiul lui Șefatia, fiul lui Reuel, fiul lui Ibnia, 9și fraţii lor, după neamurile lor, nouă sute cincizeci și șase. Toţi oamenii aceștia erau capi de familie în casele părinţilor lor.

Preoţii

10Din

9:10
Neem. 11:10
preoţi: Iedaeia; Iehoiarib; Iachin; 11Azaria, fiul lui Hilchia, fiul lui Meșulam, fiul lui Ţadoc, fiul lui Meraiot, fiul lui Ahitub, mai-marele Casei lui Dumnezeu; 12Adaia, fiul lui Ieroham, fiul lui Pașhur, fiul lui Malchia; Maesai, fiul lui Adiel, fiul lui Iahzera, fiul lui Meșulam, fiul lui Meșilemit, fiul lui Imer, 13și fraţii lor, căpetenii ale caselor părinţilor lor, o mie șapte sute șaizeci, oameni viteji, puși în slujba Casei lui Dumnezeu.

Leviţii și slujbele Sfântului Locaș

14Din leviţi: Șemaia, fiul lui Hașub, fiul lui Azricam, fiul lui Hașabia, din fiii lui Merari; 15Bacbacar; Hereș; Galal; Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zicri, fiul lui Asaf; 16Obadia, fiul lui Șemaia, fiul lui Galal, fiul lui Iedutun; Berechia, fiul lui Asa, fiul lui Elcana, care locuia în satele netofatiţilor. 17Și ușierii: Șalum, Acub, Talmon, Ahiman și fraţii lor; Șalum era căpetenia lor 18și, până în ziua de azi, el este la ușa împăratului, la răsărit. Aceștia sunt ușierii taberei fiilor lui Levi. 19Șalum, fiul lui Core, fiul lui Ebiasaf, fiul lui Core, și fraţii săi din casa tatălui său, coreiţii, împlineau slujba de păzitori ai pragurilor cortului; părinţii lor păziseră intrarea în tabăra Domnului, 20și Fineas

9:20
Num. 31:6
, fiul lui Eleazar, fusese odinioară căpetenia lor, și Domnul era cu el. 21Zaharia, fiul lui Meșelemia, era ușier la intrarea cortului întâlnirii. 22De toţi erau două sute doisprezece, aleși ca ușieri ai pragurilor și scriși în spiţele de neam, după satele lor. David și
9:22
1 Sam. 9:9
văzătorul
9:22
Cap. 16:1,2.

Samuel îi puseseră în slujba lor. 23Ei și copiii lor păzeau ușile Casei Domnului, adică ale casei cortului. 24Erau ușieri în cele patru vânturi: la răsărit, la apus, la miazănoapte și la miazăzi. 25Fraţii lor, care locuiau în satele lor, trebuiau să vină din timp în timp la ei
9:25
2 Împ. 11:5
șapte zile. 26Căci aceste patru căpetenii ale ușierilor, acești leviţi, erau totdeauna în slujbă și mai aveau privegherea asupra odăilor și vistieriilor Casei lui Dumnezeu; 27petreceau noaptea în jurul Casei lui Dumnezeu, a cărei pază o aveau și pe care trebuiau s-o deschidă în fiecare dimineaţă. 28Unii din leviţi aveau grijă de uneltele pentru slujbă, pe care le numărau la intrare și le numărau și la ieșire. 29Alţii îngrijeau de unelte, de toate uneltele Sfântului Locaș și de floarea făinii, de vin, de untdelemn, de tămâie și de miresme. 30Fii de ai preoţilor pregăteau tămâia
9:30
Exod 30:23
mirositoare. 31Matitia, unul din leviţi, întâiul născut al lui Șalum, Coreitul, avea grijă de
9:31
Lev. 2:5
6:21
turtele coapte în tigaie. 32Și unii din fraţii lor, dintre chehatiţi, erau însărcinaţi să pregătească pentru fiecare Sabat pâinile
9:32
Lev. 24:8
pentru punerea înaintea Domnului. 33Aceștia sunt cântăreţii
9:33
Cap. 6:31;
25:1
, capii de familie ai leviţilor, care locuiau în odăi, scutiţi de alte slujbe, pentru că lucrau zi și noapte. 34Aceștia sunt capii de familie ai leviţilor, capi după neamurile lor. Ei locuiau la Ierusalim.

Locuitorii din Gabaon și casa lui Saul

35Tatăl lui Gabaon, Ieiel, locuia la Gabaon și numele nevestei lui era Maaca

9:35
Cap. 8:29.

. 36Abdon a fost fiul său întâi născut, apoi Ţur, Chis, Baal, Ner, Nadab, 37Ghedor, Ahio, Zaharia și Miclot. 38Miclot a născut pe Șimeam. Și ei locuiau tot la Ierusalim, lângă fraţii lor, cu fraţii lor. 39Ner
9:39
Cap. 8:33.

a născut pe Chis; Chis a născut pe Saul; Saul a născut pe Ionatan, pe Malchi-Șua, pe Abinadab și pe Eșbaal. 40Fiul lui Ionatan: Merib-Baal. Merib-Baal a născut pe Mica. 41Fiii lui Mica: Piton, Melec și Tahrea. 42Ahaz
9:42
Cap. 8:35.

a născut pe Iaera; Iaera a născut pe Alemet, Azmavet și Zimri; Zimri a născut pe Moţa; 43Moţa a născut pe Binea. Fiul acestuia a fost Refaia; Eleasa a fost fiul acestuia; Aţel a fost fiul acestuia. 44Aţel a avut șase fii, ale căror nume iată-le: Azricam, Bocru, Ismael, Șearia, Obadia și Hanan. Aceștia sunt fiii lui Aţel.