Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

Urare

11Pavel, chemat

1:1
Rom. 1:1
să fie apostol al lui Isus Hristos, prin
1:1
2 Cor. 1:1Efes. 1:1Col. 1:1
voia lui Dumnezeu, și fratele Sosten
1:1
Fapte 18:17
, 2către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei
1:2
Iuda 1
ce au fost sfinţiţi
1:2
Ioan 17:19Fapte 15:9
în Hristos Isus, chemaţi
1:2
Rom. 1:72 Tim. 1:9
să fie sfinţi, și către toţi cei ce cheamă
1:2
Fapte 9:14,21
22:162 Tim. 2:22
în vreun loc Numele lui Isus Hristos, Domnul
1:2
Cap. 8:6.
lor și
1:2
Rom. 3:22
10:12
al nostru: 3Har
1:3
Rom. 1:72 Cor. 1:2Efes. 1:21 Pet. 1:2
și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos!

Mulţumiri și îndemn la unire

4Mulţumesc

1:4
Rom. 1:8
Dumnezeului meu totdeauna, cu privire la voi, pentru harul lui Dumnezeu, care v-a fost dat în Isus Hristos. 5Căci în El aţi fost îmbogăţiţi în
1:5
Cap. 12:8.
toate privinţele, cu orice vorbire și cu orice cunoștinţă. 6În felul acesta, mărturia
1:6
Cap. 2:1.
despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru; 7așa că nu duceţi lipsă de niciun fel de dar în așteptarea
1:7
Filip. 3:20Tit 2:132 Pet. 3:12
arătării Domnului nostru Isus Hristos. 8El
1:8
1 Tes. 3:13
vă va întări până la sfârșit, în așa fel ca
1:8
Col. 1:221 Tes. 5:23
să fiţi fără vină în ziua venirii Domnului nostru Isus Hristos. 9Credincios
1:9
Is. 49:71 Tes. 5:242 Tes. 3:3Evr. 10:23
este Dumnezeu, care v-a chemat la părtășia
1:9
Ioan 15:4
17:211 Ioan 1:3
4:13
cu Fiul Său Isus Hristos, Domnul nostru. 10Vă îndemn, fraţilor, pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, să
1:10
Rom. 12:16
15:52 Cor. 13:11Filip. 2:2
3:161 Pet. 3:8
aveţi toţi același fel de vorbire, să n-aveţi dezbinări între voi, ci să fiţi uniţi în chip desăvârșit într-un gând și o simţire. 11Căci, fraţilor, am aflat despre voi, de la ai Cloei, că între voi sunt certuri. 12Vreau să spun că fiecare
1:12
Cap. 3:4.
din voi zice: „Eu sunt al lui Pavel!” „Și eu al lui Apolo!”
1:12
Fapte 18:24
19:1
„Și eu al lui Chifa!”
1:12
Ioan 1:42
„Și eu al lui Hristos!” 13Hristos
1:13
2 Cor. 11:4Efes. 4:5
a fost împărţit? Pavel a fost răstignit pentru voi? Sau în numele lui Pavel aţi fost voi botezaţi? 14Mulţumesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe niciunul din voi, afară de Crisp
1:14
Fapte 18:8
și Gaius
1:14
Rom. 16:23
, 15pentru ca nimeni să nu poată spune că aţi fost botezaţi în numele meu. 16Da, am mai botezat și casa lui Stefana
1:16
Cap. 16:15,17.
, încolo, nu știu să mai fi botezat pe altcineva.

Înţelepciunea lumii și înţelepciunea lui Dumnezeu

17De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia: nu

1:17
Cap. 2:1,4,13.
cu înţelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. 18Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie
1:18
2 Cor. 2:15
pentru cei
1:18
Fapte 17:18
ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi, care
1:18
Cap. 15:26.
suntem pe calea mântuirii, este puterea
1:18
Rom. 1:16
lui Dumnezeu. 19Căci este scris: „Voi prăpădi
1:19
Iov 5:12,13Is. 29:14Ier. 8:9
înţelepciunea celor înţelepţi și voi nimici priceperea celor pricepuţi.” 20Unde
1:20
Is. 33:18
este înţeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbăreţul veacului acestuia? N-a
1:20
Iov 12:17,20,24Is. 44:25Rom. 1:22
prostit Dumnezeu înţelepciunea lumii acesteia? 21Căci
1:21
Mat. 11:25Luca 10:21Rom. 1:20,21,28
întrucât lumea, cu înţelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în înţelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. 22Iudeii
1:22
Mat. 12:38
16:1Marcu 8:11Luca 11:16Ioan 4:48
, într-adevăr, cer minuni, și grecii caută înţelepciune, 23dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei
1:23
Is. 8:14Mat. 11:6
13:57Luca 2:34Ioan 6:60,66Rom. 9:32Gal. 5:111 Pet. 2:8
este o pricină de poticnire, și pentru neamuri o nebunie
1:23
Vers. 18. Cap. 2:14.
, 24dar pentru cei chemaţi, fie iudei, fie greci, este puterea
1:24
Rom. 1:4,16
și înţelepciunea
1:24
Col. 2:3
lui Dumnezeu. 25Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înţeleaptă decât oamenii, și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii. 26De pildă, fraţilor, uitaţi-vă la voi, care aţi fost chemaţi: printre voi nu
1:26
Ioan 7:48
sunt mulţi înţelepţi în felul lumii, nici mulţi puternici, nici mulţi de neam ales. 27Dar Dumnezeu a ales lucrurile
1:27
Mat. 11:25Iac. 2:5Ps. 8:2
nebune ale lumii, ca să facă de rușine pe cele înţelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să facă de rușine pe cele tari. 28Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile dispreţuite, ba încă lucrurile care
1:28
Rom. 4:17
nu sunt, ca
1:28
Cap. 2:6.
să nimicească pe cele ce sunt, 29pentru ca
1:29
Rom. 3:27Efes. 2:9
nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. 30Și voi, prin El, sunteţi în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune
1:30
Vers. 24.
, neprihănire
1:30
Ier. 23:5,6Rom. 4:252 Cor. 5:21Filip. 3:9
, sfinţire
1:30
Ioan 17:19
și răscumpărare
1:30
Efes. 1:7
, 31pentru ca, după cum este scris: „Cine
1:31
Ier. 9:23,242 Cor. 10:17
se laudă să se laude în Domnul.”

2

Propovăduirea lui Pavel

21Cât despre mine, fraţilor, când am venit la voi, n-am

2:1
Cap. 1:17;
venit să vă vestesc taina
2:1
Cap. 1:6.
lui Dumnezeu cu o vorbire sau înţelepciune strălucită. 2Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât
2:2
Gal. 6:14Filip. 3:8
pe Isus Hristos, și pe El răstignit. 3Eu însumi, când am
2:3
Fapte 18:1,6,12
venit în mijlocul vostru, am
2:3
2 Cor. 4:7
10:1,10
11:30
12:5,9Gal. 4:13
fost slab, fricos și plin de cutremur. 4Și învăţătura și propovăduirea mea nu
2:4
Vers. 1. Cap. 1:17.
stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înţelepciunii, ci
2:4
Rom. 15:191 Tes. 1:5
într-o dovadă dată de Duhul și de putere, 5pentru ca credinţa voastră să fie întemeiată nu pe înţelepciunea oamenilor, ci pe puterea
2:5
2 Cor. 4:7
6:7
lui Dumnezeu.

Înţelepciunea creștină

6Totuși ceea ce propovăduim noi printre cei

2:6
Cap. 14:20.
desăvârșiţi este o înţelepciune
2:6
Cap. 1:20;
, dar nu a veacului acestuia, nici a fruntașilor veacului acestuia, care
2:6
Cap. 1:28.
vor fi nimiciţi. 7Noi propovăduim înţelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ţinută ascunsă, pe care
2:7
Rom. 16:25,26Efes. 3:5,9Col. 1:262 Tim. 1:9
o rânduise Dumnezeu, spre slava noastră, mai înainte de veci, 8și pe care
2:8
Mat. 11:25Ioan 7:48Fapte 13:272 Cor. 3:14
n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii veacului acestuia; căci, dacă
2:8
Luca 23:34Ioan 16:3Fapte 3:17
ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul slavei. 9Dar, după cum este scris: „Lucruri
2:9
Is. 64:4
pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.” 10Nouă însă Dumnezeu ni
2:10
Mat. 13:11
16:17Ioan 14:26
16:131 Ioan 2:27
le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. 11În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului, afară
2:11
Prov. 20:27
27:19Ier. 17:9
de duhul omului, care este în el? Tot așa
2:11
Rom. 11:33,34
, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. 12Și noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul
2:12
Rom. 8:15
care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său. 13Și vorbim
2:13
2 Pet. 1:162:4
despre ele nu cu vorbiri învăţate de la înţelepciunea omenească, ci cu vorbiri învăţate de la Duhul Sfânt, întrebuinţând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. 14Dar
2:14
Mat. 16:23
omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci
2:14
Cap. 1:18,23.
pentru el sunt o nebunie, și
2:14
Rom. 8:5-7Iuda 19
nici nu le poate înţelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. 15Omul duhovnicesc
2:15
Prov. 28:51 Tes. 5:211 Ioan 4:1
, dimpotrivă, poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni. 16Căci
2:16
Iov 15:8Is. 40:13Ier. 23:18Rom. 11:34
„cine a cunoscut gândul Domnului, ca să-I poată da învăţătură?” Noi
2:16
Ioan 15:15
însă avem gândul lui Hristos.