Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
12

Darurile duhovnicești

121În ce privește

12:1
Cap. 14:1,37.

darurile duhovnicești, fraţilor, nu voiesc să fiţi în necunoștinţă. 2Când eraţi păgâni, știţi că
12:2
Cap. 6:11.
Efes. 2:11,121 Tes. 1:9Tit 3:31 Pet. 4:3
vă duceaţi la idolii
12:2
Ps. 115:5
cei muţi, după cum eraţi călăuziţi. 3De aceea vă spun că
12:3
1 Ioan 4:2,3
nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice: „Isus să fie anatema!” Și nimeni
12:3
Mat. 16:17Ioan 15:262 Cor. 3:5
nu poate zice: „Isus este Domnul” decât prin Duhul Sfânt. 4Sunt
12:4
Rom. 12:4Evr. 2:41 Pet. 4:10
felurite daruri, dar este același
12:4
Efes. 4:4
Duh; 5sunt
12:5
Rom. 12:6-8Efes. 4:11
felurite slujbe, dar este același Domn; 6sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu, care
12:6
Efes. 1:23
lucrează totul în toţi. 7Și
12:7
Rom. 12:6-8Efes. 4:71 Pet. 4:10,11
fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora. 8De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească
12:8
Cap. 2:6,7.

despre înţelepciune; altuia, să vorbească
12:8
Cap. 1:5;
13:22 Cor. 8:7
despre cunoștinţă datorită aceluiași Duh; 9altuia
12:9
Mat. 17:19,202 Cor. 4:13
, credinţa prin același Duh; altuia, darul
12:9
Marcu 16:18Iac. 5:14
tămăduirilor prin același Duh; 10altuia
12:10
Vers. 28,29.
Marcu 16:17Gal. 3:5
, puterea să facă minuni; altuia, prorocia
12:10
Rom. 12:6
; altuia
12:10
Cap. 14:29.
1 Ioan 4:1
, deosebirea duhurilor; altuia, felurite
12:10
Fapte 2:4
10:46
limbi; și altuia, tălmăcirea limbilor. 11Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă
12:11
Rom. 12:62 Cor. 10:13Efes. 4:7
fiecăruia în parte cum
12:11
Ioan 3:8Evr. 2:4
voiește.

Mădularele trupului

12Căci, după cum

12:12
Rom. 12:4,5Efes. 4:4,16
trupul este unul și are multe mădulare și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa
12:12
Vers. 27.
Gal. 3:16
este și Hristos. 13Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un
12:13
Rom. 6:5
singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie
12:13
Gal. 3:28Efes. 2:13,14,16Col. 3:11
iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, și toţi
12:13
Ioan 6:63
7:37-39
am fost adăpaţi dintr-un singur Duh. 14Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. 15Dacă piciorul ar zice: „Fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup”, nu este pentru aceasta din trup? 16Și dacă urechea ar zice: „Fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup”, nu este pentru aceasta din trup? 17Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? 18Acum dar, Dumnezeu a pus
12:18
Vers. 28.

mădularele în trup, pe fiecare așa cum
12:18
Rom. 12:3
a voit El. 19Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? 20Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup. 21Ochiul nu poate zice mâinii: „N-am trebuinţă de tine”; nici capul nu poate zice picioarelor: „N-am trebuinţă de voi.” 22Ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuinţă. 23Și părţile trupului care par vrednice de mai puţină cinste le îmbrăcăm cu mai multă podoabă. Așa că părţile mai puţin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumuseţe, 24pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a întocmit trupul în așa fel ca să dea mai multă cinste mădularelor lipsite de cinste, 25pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. 26Și dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el; dacă este preţuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. 27Voi
12:27
Rom. 12:5Efes. 1:23
4:12
5:23,30Col. 1:24
sunteţi trupul lui Hristos și fiecare, în parte, mădularele
12:27
Efes. 5:30
lui. 28Și Dumnezeu
12:28
Efes. 4:11
a rânduit în Biserică întâi apostoli
12:28
Efes. 2:20
3:5
; al doilea, proroci
12:28
Fapte 13:1Rom. 12:6
; al treilea, învăţători; apoi pe cei ce au darul minunilor
12:28
Vers. 10.

; apoi pe cei ce au darul
12:28
Vers. 9.

tămăduirilor, ajutorărilor
12:28
Num. 11:17
, cârmuirilor
12:28
Rom. 12:81 Tim. 5:17Evr. 13:17,24
și vorbirii în felurite limbi. 29Oare toţi sunt apostoli? Toţi sunt proroci? Toţi sunt învăţători? Toţi sunt făcători de minuni? 30Toţi au darul tămăduirilor? Toţi vorbesc în alte limbi? Toţi tălmăcesc? 31Umblaţi dar
12:31
Cap. 14:1,39.

după darurile cele mai bune. Și vă voi arăta o cale nespus mai bună.