Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
11

Ţinuta femeii în adunări

111Călcaţi pe urmele

11:1
Cap. 4:16.
mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. 2Vă laud că
11:2
Cap. 4:17.
în toate privinţele vă aduceţi aminte de mine și că ţineţi
11:2
Cap. 7:17.
învăţăturile întocmai cum vi le-am dat. 3Dar vreau să știţi că Hristos
11:3
Efes. 5:23
este Capul oricărui bărbat; că bărbatul este capul
11:3
Gen. 3:161 Tim. 2:11,121 Pet. 3:1,5,6
femeii și că Dumnezeu este capul
11:3
Ioan 14:28Filip. 2:7-9
lui Hristos. 4Orice bărbat care se roagă sau prorocește
11:4
Cap. 12:10,28;
cu capul acoperit își necinstește Capul său. 5Dimpotrivă, orice femeie
11:5
Fapte 21:9
care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit își necinstește capul ei, pentru că este ca una care ar fi rasă
11:5
Deut. 21:12
. 6Dacă o femeie nu se învelește, să se și tundă! Iar dacă este rușine
11:6
Num. 5:18Deut. 22:5
pentru o femeie să fie tunsă ori rasă, să se învelească. 7Bărbatul nu este dator să-și acopere capul, pentru că el este
11:7
Gen. 1:26,27
5:1
9:6
chipul și slava lui Dumnezeu, pe când femeia este slava bărbatului. 8În adevăr, nu
11:8
Gen. 2:21,22
bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat, 9și nu
11:9
Gen. 2:18,21,23
bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. 10De aceea, femeia, din pricina îngerilor
11:10
Gen. 24:65
, trebuie să
11:10
Ecl. 5:6
aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. 11Totuși
11:11
Gal. 3:28
, în Domnul, femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie. 12Căci dacă femeia este din bărbat, tot așa și bărbatul, prin femeie, și toate
11:12
Rom. 11:36
sunt de la Dumnezeu. 13Judecaţi voi singuri: este cuviincios ca o femeie să se roage lui Dumnezeu dezvelită? 14Nu vă învaţă chiar și firea că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung, 15pe când pentru o femeie este o podoabă să poarte părul lung? Pentru că părul i-a fost dat ca învelitoare a capului. 16Dacă
11:16
1 Tim. 6:4
iubește cineva cearta de vorbe, noi n-avem un astfel de obicei și nici
11:16
Cap. 7:17;
Bisericile lui Dumnezeu.

Despre Cina Domnului

17Vă dau aceste învăţături, dar nu vă laud, pentru că vă adunaţi laolaltă nu ca să vă faceţi mai buni, ci ca să vă faceţi mai răi. 18Mai întâi de toate, aud

11:18
Cap. 1:10-12;
că, atunci când veniţi la adunare, între voi sunt dezbinări. Și în parte o cred, 19căci trebuie
11:19
Mat. 18:7Luca 17:1Fapte 20:301 Tim. 4:12 Pet. 2:1,2
să fie și partide între voi, ca
11:19
Luca 2:351 Ioan 2:19Deut. 13:3
să iasă la lumină cei găsiţi buni. 20Când vă adunaţi dar în același loc, nu este cu putinţă să mâncaţi Cina Domnului. 21Fiindcă atunci când staţi la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el înaintea altuia; așa că unul este flămând, iar altul
11:21
2 Pet. 2:13Iuda 12
este beat. 22Ce? N-aveţi case pentru ca să mâncaţi și să beţi acolo? Sau dispreţuiţi Biserica
11:22
Cap. 10:32.
lui Dumnezeu și vreţi să faceţi de rușine
11:22
Iac. 2:6
pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic? Să vă laud? În privinţa aceasta nu vă laud. 23Căci am
11:23
Cap. 15:3.
primit de la Domnul ce v-am învăţat, și anume că
11:23
Mat. 26:26Marcu 14:22Luca 22:19
Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. 24Și, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu care se frânge pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.” 25Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: „Acest pahar este legământul cel nou în sângele Meu; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea, ori de câte ori veţi bea din el.” 26Pentru că, ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta și beţi din paharul acesta, vestiţi moartea Domnului până
11:26
Ioan 14:3
21:22Fapte 1:1115:231 Tes. 4:162 Tes. 1:10Iuda 14Apoc. 1:7
va veni El. 27De aceea
11:27
Num. 9:10,13Ioan 6:51,63,64
13:27
, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. 28Fiecare
11:28
2 Cor. 13:5Gal. 6:4
să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. 29Căci cine mănâncă și bea își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. 30Din pricina aceasta sunt între voi mulţi neputincioși și bolnavi și nu puţini dorm. 31Dacă
11:31
Ps. 32:51 Ioan 1:9
ne-am judeca singuri, n-am fi judecaţi. 32Dar când suntem judecaţi, suntem
11:32
Ps. 94:12,13Evr. 12:5-11
pedepsiţi de Domnul, ca să nu fim osândiţi odată cu lumea. 33Astfel, fraţii mei, când vă adunaţi să mâncaţi, așteptaţi-vă unii pe alţii. 34Dacă-i este foame
11:34
Vers. 21.
cuiva, să mănânce acasă
11:34
Vers. 22.
, pentru ca să nu vă adunaţi spre osândă.

Celelalte lucruri le voi

11:34
Cap. 7:17.
rândui când voi
11:34
Cap. 4:19.
veni.

12

Darurile duhovnicești

121În ce privește

12:1
Cap. 14:1,37.
darurile duhovnicești, fraţilor, nu voiesc să fiţi în necunoștinţă. 2Când eraţi păgâni, știţi că
12:2
Cap. 6:11.
vă duceaţi la idolii
12:2
Ps. 115:5
cei muţi, după cum eraţi călăuziţi. 3De aceea vă spun că
12:3
1 Ioan 4:2,3
nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice: „Isus să fie anatema!” Și nimeni
12:3
Mat. 16:17Ioan 15:262 Cor. 3:5
nu poate zice: „Isus este Domnul” decât prin Duhul Sfânt. 4Sunt
12:4
Rom. 12:4Evr. 2:41 Pet. 4:10
felurite daruri, dar este același
12:4
Efes. 4:4
Duh; 5sunt
12:5
Rom. 12:6-8Efes. 4:11
felurite slujbe, dar este același Domn; 6sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu, care
12:6
Efes. 1:23
lucrează totul în toţi. 7Și
12:7
Rom. 12:6-8Efes. 4:71 Pet. 4:10,11
fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora. 8De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească
12:8
Cap. 2:6,7.
despre înţelepciune; altuia, să vorbească
12:8
Cap. 1:5;
despre cunoștinţă datorită aceluiași Duh; 9altuia
12:9
Mat. 17:19,202 Cor. 4:13
, credinţa prin același Duh; altuia, darul
12:9
Marcu 16:18Iac. 5:14
tămăduirilor prin același Duh; 10altuia
12:10
Vers. 28,29.
, puterea să facă minuni; altuia, prorocia
12:10
Rom. 12:6
; altuia
12:10
Cap. 14:29.
, deosebirea duhurilor; altuia, felurite
12:10
Fapte 2:4
10:46
limbi; și altuia, tălmăcirea limbilor. 11Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă
12:11
Rom. 12:62 Cor. 10:13Efes. 4:7
fiecăruia în parte cum
12:11
Ioan 3:8Evr. 2:4
voiește.

Mădularele trupului

12Căci, după cum

12:12
Rom. 12:4,5Efes. 4:4,16
trupul este unul și are multe mădulare și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa
12:12
Vers. 27.
este și Hristos. 13Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un
12:13
Rom. 6:5
singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie
12:13
Gal. 3:28Efes. 2:13,14,16Col. 3:11
iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, și toţi
12:13
Ioan 6:63
7:37-39
am fost adăpaţi dintr-un singur Duh. 14Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. 15Dacă piciorul ar zice: „Fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup”, nu este pentru aceasta din trup? 16Și dacă urechea ar zice: „Fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup”, nu este pentru aceasta din trup? 17Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? 18Acum dar, Dumnezeu a pus
12:18
Vers. 28.
mădularele în trup, pe fiecare așa cum
12:18
Rom. 12:3
a voit El. 19Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? 20Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup. 21Ochiul nu poate zice mâinii: „N-am trebuinţă de tine”; nici capul nu poate zice picioarelor: „N-am trebuinţă de voi.” 22Ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuinţă. 23Și părţile trupului care par vrednice de mai puţină cinste le îmbrăcăm cu mai multă podoabă. Așa că părţile mai puţin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumuseţe, 24pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a întocmit trupul în așa fel ca să dea mai multă cinste mădularelor lipsite de cinste, 25pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. 26Și dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el; dacă este preţuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. 27Voi
12:27
Rom. 12:5Efes. 1:23
4:12
5:23,30Col. 1:24
sunteţi trupul lui Hristos și fiecare, în parte, mădularele
12:27
Efes. 5:30
lui. 28Și Dumnezeu
12:28
Efes. 4:11
a rânduit în Biserică întâi apostoli
12:28
Efes. 2:20
3:5
; al doilea, proroci
12:28
Fapte 13:1Rom. 12:6
; al treilea, învăţători; apoi pe cei ce au darul minunilor
12:28
Vers. 10.
; apoi pe cei ce au darul
12:28
Vers. 9.
tămăduirilor, ajutorărilor
12:28
Num. 11:17
, cârmuirilor
12:28
Rom. 12:81 Tim. 5:17Evr. 13:17,24
și vorbirii în felurite limbi. 29Oare toţi sunt apostoli? Toţi sunt proroci? Toţi sunt învăţători? Toţi sunt făcători de minuni? 30Toţi au darul tămăduirilor? Toţi vorbesc în alte limbi? Toţi tălmăcesc? 31Umblaţi dar
12:31
Cap. 14:1,39.
după darurile cele mai bune. Și vă voi arăta o cale nespus mai bună.

13

Dragostea

131Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești, și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. 2Și chiar dacă aș avea darul prorociei

13:2
Cap. 12:8-10,28;
și aș cunoaște toate tainele și toată știinţa, chiar dacă aș avea toată credinţa, așa încât
13:2
Mat. 17:20Marcu 11:23Luca 17:6
să mut și munţii, și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. 3Și chiar dacă
13:3
Mat. 6:1,2
mi-aș împărţi toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars, și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. 4Dragostea
13:4
Prov. 10:121 Pet. 4:8
este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, 5nu se poartă necuviincios, nu
13:5
Cap. 10:24.
caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, 6nu
13:6
Ps. 10:3Rom. 1:32
se bucură de nelegiuire, ci se
13:6
2 Ioan 4
bucură de adevăr, 7acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul
13:7
Rom. 15:1Gal. 6:22 Tim. 2:24
. 8Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși; limbile vor înceta; cunoștinţa va avea sfârșit. 9Căci
13:9
Cap. 8:2.
cunoaștem în parte și prorocim în parte, 10dar, când va veni ce este desăvârșit, acest „în parte” se va sfârși. 11Când eram copil, vorbeam ca un copil, simţeam ca un copil, gândeam ca un copil; când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. 12Acum, vedem
13:12
2 Cor. 3:18
5:7Filip. 3:12
ca într-o oglindă, în chip întunecos; dar atunci, vom vedea faţă
13:12
Mat. 18:101 Ioan 3:2
în faţă. Acum, cunosc în parte; dar atunci, voi cunoaște deplin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. 13Acum dar rămân acestea trei: credinţa, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea.