Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
12

Darurile duhovnicești

121În ce privește

12:1
Cap. 14:1,37.
darurile duhovnicești, fraţilor, nu voiesc să fiţi în necunoștinţă. 2Când eraţi păgâni, știţi că
12:2
Cap. 6:11.
vă duceaţi la idolii
12:2
Ps. 115:5
cei muţi, după cum eraţi călăuziţi. 3De aceea vă spun că
12:3
1 Ioan 4:2,3
nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice: „Isus să fie anatema!” Și nimeni
12:3
Mat. 16:17Ioan 15:262 Cor. 3:5
nu poate zice: „Isus este Domnul” decât prin Duhul Sfânt. 4Sunt
12:4
Rom. 12:4Evr. 2:41 Pet. 4:10
felurite daruri, dar este același
12:4
Efes. 4:4
Duh; 5sunt
12:5
Rom. 12:6-8Efes. 4:11
felurite slujbe, dar este același Domn; 6sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu, care
12:6
Efes. 1:23
lucrează totul în toţi. 7Și
12:7
Rom. 12:6-8Efes. 4:71 Pet. 4:10,11
fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora. 8De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească
12:8
Cap. 2:6,7.
despre înţelepciune; altuia, să vorbească
12:8
Cap. 1:5;
despre cunoștinţă datorită aceluiași Duh; 9altuia
12:9
Mat. 17:19,202 Cor. 4:13
, credinţa prin același Duh; altuia, darul
12:9
Marcu 16:18Iac. 5:14
tămăduirilor prin același Duh; 10altuia
12:10
Vers. 28,29.
, puterea să facă minuni; altuia, prorocia
12:10
Rom. 12:6
; altuia
12:10
Cap. 14:29.
, deosebirea duhurilor; altuia, felurite
12:10
Fapte 2:4
10:46
limbi; și altuia, tălmăcirea limbilor. 11Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă
12:11
Rom. 12:62 Cor. 10:13Efes. 4:7
fiecăruia în parte cum
12:11
Ioan 3:8Evr. 2:4
voiește.

Mădularele trupului

12Căci, după cum

12:12
Rom. 12:4,5Efes. 4:4,16
trupul este unul și are multe mădulare și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa
12:12
Vers. 27.
este și Hristos. 13Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un
12:13
Rom. 6:5
singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie
12:13
Gal. 3:28Efes. 2:13,14,16Col. 3:11
iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, și toţi
12:13
Ioan 6:63
7:37-39
am fost adăpaţi dintr-un singur Duh. 14Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. 15Dacă piciorul ar zice: „Fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup”, nu este pentru aceasta din trup? 16Și dacă urechea ar zice: „Fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup”, nu este pentru aceasta din trup? 17Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? 18Acum dar, Dumnezeu a pus
12:18
Vers. 28.
mădularele în trup, pe fiecare așa cum
12:18
Rom. 12:3
a voit El. 19Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? 20Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup. 21Ochiul nu poate zice mâinii: „N-am trebuinţă de tine”; nici capul nu poate zice picioarelor: „N-am trebuinţă de voi.” 22Ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuinţă. 23Și părţile trupului care par vrednice de mai puţină cinste le îmbrăcăm cu mai multă podoabă. Așa că părţile mai puţin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumuseţe, 24pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a întocmit trupul în așa fel ca să dea mai multă cinste mădularelor lipsite de cinste, 25pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. 26Și dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el; dacă este preţuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. 27Voi
12:27
Rom. 12:5Efes. 1:23
4:12
5:23,30Col. 1:24
sunteţi trupul lui Hristos și fiecare, în parte, mădularele
12:27
Efes. 5:30
lui. 28Și Dumnezeu
12:28
Efes. 4:11
a rânduit în Biserică întâi apostoli
12:28
Efes. 2:20
3:5
; al doilea, proroci
12:28
Fapte 13:1Rom. 12:6
; al treilea, învăţători; apoi pe cei ce au darul minunilor
12:28
Vers. 10.
; apoi pe cei ce au darul
12:28
Vers. 9.
tămăduirilor, ajutorărilor
12:28
Num. 11:17
, cârmuirilor
12:28
Rom. 12:81 Tim. 5:17Evr. 13:17,24
și vorbirii în felurite limbi. 29Oare toţi sunt apostoli? Toţi sunt proroci? Toţi sunt învăţători? Toţi sunt făcători de minuni? 30Toţi au darul tămăduirilor? Toţi vorbesc în alte limbi? Toţi tălmăcesc? 31Umblaţi dar
12:31
Cap. 14:1,39.
după darurile cele mai bune. Și vă voi arăta o cale nespus mai bună.

13

Dragostea

131Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești, și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. 2Și chiar dacă aș avea darul prorociei

13:2
Cap. 12:8-10,28;
și aș cunoaște toate tainele și toată știinţa, chiar dacă aș avea toată credinţa, așa încât
13:2
Mat. 17:20Marcu 11:23Luca 17:6
să mut și munţii, și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. 3Și chiar dacă
13:3
Mat. 6:1,2
mi-aș împărţi toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars, și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. 4Dragostea
13:4
Prov. 10:121 Pet. 4:8
este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, 5nu se poartă necuviincios, nu
13:5
Cap. 10:24.
caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, 6nu
13:6
Ps. 10:3Rom. 1:32
se bucură de nelegiuire, ci se
13:6
2 Ioan 4
bucură de adevăr, 7acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul
13:7
Rom. 15:1Gal. 6:22 Tim. 2:24
. 8Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși; limbile vor înceta; cunoștinţa va avea sfârșit. 9Căci
13:9
Cap. 8:2.
cunoaștem în parte și prorocim în parte, 10dar, când va veni ce este desăvârșit, acest „în parte” se va sfârși. 11Când eram copil, vorbeam ca un copil, simţeam ca un copil, gândeam ca un copil; când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. 12Acum, vedem
13:12
2 Cor. 3:18
5:7Filip. 3:12
ca într-o oglindă, în chip întunecos; dar atunci, vom vedea faţă
13:12
Mat. 18:101 Ioan 3:2
în faţă. Acum, cunosc în parte; dar atunci, voi cunoaște deplin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. 13Acum dar rămân acestea trei: credinţa, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea.

14

Darul limbilor și al prorociei

141Urmăriţi

14:1
Cap. 12:31.
dragostea. Umblaţi și după darurile duhovnicești, dar
14:1
Num. 11:25,29
mai ales să prorociţi. 2În adevăr, cine vorbește
14:2
Fapte 2:4
10:46
în altă limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-l înţelege și, cu duhul, el spune taine. 3Cine prorocește, dimpotrivă, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. 4Cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși, dar cine prorocește zidește sufletește Biserica. 5Aș dori ca toţi să vorbiţi în alte limbi, dar mai ales să prorociţi. Cine prorocește este mai mare decât cine vorbește în alte limbi, afară numai dacă tălmăcește aceste limbi, pentru ca să capete Biserica zidire sufletească. 6În adevăr, fraţilor, de ce folos v-aș fi eu dacă aș veni la voi vorbind în alte limbi și dacă cuvântul meu nu v-ar aduce nici descoperire
14:6
Vers. 26.
, nici cunoștinţă, nici prorocie, nici învăţătură? 7Chiar și lucrurile neînsufleţite, care dau un sunet, fie un fluier sau o alăută: dacă nu dau sunete deslușite, cine va cunoaște ce se cântă cu fluierul sau cu alăuta? 8Și dacă trâmbiţa dă un sunet încurcat, cine se va pregăti de luptă? 9Tot așa și voi, dacă nu rostiţi cu limba o vorbă înţeleasă, cum se va pricepe ce spuneţi? Atunci parcă aţi vorbi în vânt. 10Sunt multe feluri de limbi în lume, totuși niciuna din ele nu este fără sunete înţelese. 11Dar, dacă nu cunosc înţelesul sunetului, voi fi un străin pentru cel ce vorbește, și cel ce vorbește va fi un străin pentru mine. 12Tot așa și voi, fiindcă râvniţi după daruri duhovnicești, să căutaţi să le aveţi din belșug, în vederea zidirii sufletești a Bisericii. 13De aceea, cine vorbește în altă limbă să se roage să aibă și darul s-o tălmăcească. 14Fiindcă, dacă mă rog în altă limbă, duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod. 15Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu duhul, dar mă voi ruga și cu mintea; voi
14:15
Efes. 5:19Col. 3:16
cânta cu duhul, dar voi cânta și cu
14:15
Ps. 47:7
mintea. 16Altminteri, dacă aduci mulţumiri cu duhul, cum va răspunde „Amin” la
14:16
Cap. 11:24.
mulţumirile pe care le aduci tu, cel lipsit de daruri, când el nu știe ce spui? 17Negreșit, tu mulţumești lui Dumnezeu foarte frumos, dar celălalt nu rămâne zidit sufletește. 18Mulţumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toţi. 19Dar în Biserică, voiesc mai bine să spun cinci cuvinte înţelese, ca să învăţ și pe alţii, decât să spun zece mii de cuvinte în altă limbă. 20Fraţilor
14:20
Ps. 131:2Mat. 11:25
18:3
19:14Rom. 6:19Efes. 4:14Evr. 5:12,13
, nu fiţi copii la minte, ci, la răutate, fiţi
14:20
Mat. 18:31 Pet. 2:2
prunci, iar la minte, fiţi oameni mari. 21În
14:21
Ioan 10:34
Lege este scris
14:21
Is. 28:11,12
: „Voi vorbi norodului acestuia prin altă limbă și prin buze străine, și nici așa nu Mă vor asculta, zice Domnul.” 22Prin urmare, limbile sunt un semn nu pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Prorocia, dimpotrivă, este un semn nu pentru cei necredincioși, ci pentru cei credincioși. 23Deci, dacă s-ar aduna toată Biserica la un loc și toţi ar vorbi în alte limbi și ar intra și dintre cei fără daruri sau necredincioși, n-ar
14:23
Fapte 2:13
zice ei că sunteţi nebuni? 24Dar dacă toţi prorocesc și intră vreun necredincios sau vreunul fără daruri, el este încredinţat de toţi, este judecat de toţi. 25Tainele inimii lui sunt descoperite, așa că va cădea cu faţa la pământ, se va închina lui Dumnezeu și va mărturisi că
14:25
Is. 45:14Zah. 8:23
, în adevăr, Dumnezeu este în mijlocul vostru. 26Ce este de făcut atunci, fraţilor? Când vă adunaţi laolaltă, dacă unul din voi are o cântare, altul o învăţătură
14:26
Vers. 6. Cap. 12:8-10.
, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate
14:26
Cap. 12:7.
să se facă spre zidirea sufletească. 27Dacă sunt unii care vorbesc în altă limbă, să vorbească numai câte doi sau cel mult trei, fiecare la rând, și unul să tălmăcească. 28Dacă nu este cine să tălmăcească, să tacă în Biserică și să-și vorbească numai lui însuși și lui Dumnezeu. 29Cât despre proroci, să vorbească doi sau trei, și
14:29
Cap. 12:10.
ceilalţi să judece. 30Și dacă este făcută o descoperire unuia care șade jos, cel
14:30
1 Tes. 5:19,20
dintâi să tacă. 31Fiindcă puteţi să prorociţi toţi, dar unul după altul, pentru ca toţi să capete învăţătură și toţi să fie îmbărbătaţi. 32Duhurile
14:32
1 Ioan 4:1
prorocilor sunt supuse prorocilor, 33căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii, ca
14:33
Cap. 11:16.
în toate Bisericile sfinţilor. 34Femeile
14:34
1 Tim. 2:11,12
să tacă în adunări, căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele, ci să
14:34
Cap. 11:3.
fie supuse, cum zice și Legea
14:34
Gen. 3:16
. 35Dacă voiesc să capete învăţătură asupra unui lucru, să întrebe pe bărbaţii lor acasă, căci este rușine pentru o femeie să vorbească în Biserică. 36Ce? De la voi a pornit Cuvântul lui Dumnezeu? Sau numai până la voi a ajuns el? 37Dacă
14:37
2 Cor. 10:71 Ioan 4:6
crede cineva că este proroc sau insuflat de Dumnezeu, să înţeleagă că ce vă scriu eu este o poruncă a Domnului. 38Și dacă cineva nu înţelege, să nu înţeleagă! 39Astfel, deci, fraţilor, râvniţi
14:39
Cap. 12:31.
după prorocire, fără să împiedicaţi vorbirea în alte limbi. 40Dar toate
14:40
Vers. 33.
să se facă în chip cuviincios și cu rânduială.