Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
15

Învierea și arătările lui Hristos

151Vă fac cunoscută, fraţilor, Evanghelia pe care

15:1
Gal. 1:11
v-am propovăduit-o, pe care aţi primit-o
15:1
Rom. 5:2
, în care aţi rămas 2și prin
15:2
Rom. 1:16
care sunteţi mântuiţi, dacă o ţineţi așa după cum v-am propovăduit-o; altfel, degeaba aţi
15:2
Gal. 3:4
crezut. 3V-am
15:3
Cap. 11:2,23.

învăţat înainte de toate, așa cum
15:3
Gal. 1:12
am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după
15:3
Ps. 22:15Is. 53:5Dan. 9:26Zah. 13:7Luca 24:26,46Fapte 3:18
26:231 Pet. 1:11
2:24
Scripturi, 4că a fost îngropat și a înviat a treia zi, după Scripturi
15:4
Ps. 2:7
16:10Is. 53:10Osea 6:2Luca 24:26,46Fapte 2:25-31
13:33-35
26:22,231 Pet. 1:11
, 5și
15:5
Luca 24:34
că S-a arătat lui Chifa, apoi celor
15:5
Mat. 28:17Marcu 16:14Luca 24:36Ioan 20:19,26Fapte 10:41
doisprezece. 6După aceea S-a arătat la peste cinci sute de fraţi deodată, dintre care cei mai mulţi sunt încă în viaţă, iar unii au adormit. 7În urmă, S-a arătat lui Iacov, apoi tuturor
15:7
Luca 24:50Fapte 1:3,4
apostolilor. 8După ei
15:8
Fapte 9:4,17
22:14,18
toţi, ca unei stârpituri, mi S-a arătat și mie. 9Căci eu sunt cel mai
15:9
Efes. 3:8
neînsemnat dintre apostoli; nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am
15:9
Fapte 8:3
9:1Gal. 1:13Filip. 3:61 Tim. 1:13
prigonit Biserica lui Dumnezeu. 10Prin
15:10
Efes. 3:7,8
harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și harul Lui faţă de mine n-a fost zadarnic, ba încă am
15:10
2 Cor. 11:23
12:11
lucrat mai mult decât toţi, totuși
15:10
Mat. 10:20Rom. 15:18,192 Cor. 3:5Gal. 2:8Efes. 3:7Filip. 2:13
nu eu, ci harul lui Dumnezeu, care este în mine. 11Astfel dar, ori eu, ori ei, noi așa propovăduim și voi așa aţi crezut.

Însemnătatea învierii lui Hristos

12Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morţi, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morţilor? 13Dacă nu este o înviere a morţilor, nici

15:13
1 Tes. 4:14
Hristos n-a înviat. 14Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credinţa voastră. 15Ba încă noi suntem descoperiţi și ca martori mincinoși ai lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit
15:15
Fapte 2:24,32
4:10,33
13:30
despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos, când nu L-a înviat, dacă este adevărat că morţii nu înviază. 16Căci, dacă nu înviază morţii, nici Hristos n-a înviat. 17Și dacă n-a înviat Hristos, credinţa voastră este zadarnică, voi sunteţi încă
15:17
Rom. 4:25
în păcatele voastre 18și, prin urmare, și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduţi. 19Dacă
15:19
2 Tim. 3:12
numai pentru viaţa aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociţi dintre toţi oamenii! 20Dar acum, Hristos
15:20
1 Pet. 1:3
a înviat din morţi, pârga
15:20
Fapte 26:23Col. 1:18Apoc. 1:5
celor adormiţi. 21Căci dacă
15:21
Rom. 5:12,17
moartea a venit prin om, tot prin
15:21
Ioan 11:25Rom. 6:23
om a venit și învierea morţilor. 22Și după cum toţi mor în Adam, tot așa, toţi vor învia în Hristos, 23dar fiecare
15:23
Vers. 20.
1 Tes. 4:15-17
la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod, apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai lui Hristos. 24În urmă, va veni sfârșitul, când El va da Împărăţia
15:24
Dan. 7:14,27
în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. 25Căci trebuie ca El să împărăţească până
15:25
Ps. 110:1Fapte 2:34,35Efes. 1:22Evr. 1:13
10:13
va pune pe toţi vrăjmașii sub picioarele Sale. 26Vrăjmașul
15:26
2 Tim. 1:10Apoc. 20:14
cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea. 27Dumnezeu, în adevăr, „a
15:27
Ps. 8:6Mat. 28:18Evr. 2:81 Pet. 3:22
pus totul sub picioarele Lui”. Dar când zice că totul I-a fost supus, se înţelege că afară de Cel ce I-a supus totul. 28Și când
15:28
Filip. 3:21
toate lucrurile Îi vor fi supuse, atunci chiar
15:28
Cap. 3:23;
11:3
și Fiul Se va supune Celui ce I-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toţi. 29Altfel, ce ar face cei ce se botează pentru cei morţi? Dacă nu înviază morţii nicidecum, de ce se mai botează ei pentru cei morţi? 30Și de ce
15:30
2 Cor. 11:26Gal. 5:11
suntem noi în primejdie în orice clipă? 31În fiecare zi, eu
15:31
1 Tes. 2:19
sunt în primejdie de moarte; atât este de adevărat lucrul acesta, fraţilor, cât este de adevărat că am de ce să mă laud
15:31
Rom. 8:362 Cor. 4:10,11
11:23
cu voi în Hristos Isus, Domnul nostru. 32Dacă, vorbind în felul oamenilor, m-am
15:32
2 Cor. 1:8
luptat cu fiarele în Efes, care-mi este folosul? Dacă nu înviază morţii, atunci „să
15:32
Ecl. 2:24Is. 22:13
56:12Luca 12:19
mâncăm și să bem, căci mâine vom muri”. 33Nu vă înșelaţi: „Tovărășiile
15:33
Cap. 5:6.

rele strică obiceiurile bune.” 34Veniţi-vă
15:34
Rom. 13:11Efes. 5:14
în fire cum se cuvine și nu păcătuiţi! Căci
15:34
1 Tes. 4:5
sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu, spre
15:34
Cap. 6:5.

rușinea voastră o spun.

Cum vor învia morţii

35Dar va zice cineva: „Cum

15:35
Ezec. 37:3
înviază morţii? Și cu ce trup se vor întoarce?” 36Nebun ce ești! Ce
15:36
Ioan 12:24
semeni tu nu înviază dacă nu moare mai întâi. 37Și când semeni, semeni nu trupul care va fi, ci doar un grăunte, cum se întâmplă: fie de grâu, fie de altă sămânţă. 38Apoi, Dumnezeu îi dă un trup, după cum voiește; și fiecărei seminţe îi dă un trup al ei. 39Nu orice trup este la fel, ci altul este trupul oamenilor, altul este trupul dobitoacelor, altul este trupul păsărilor, altul al peștilor. 40Tot așa sunt trupuri cerești și trupuri pământești, dar alta este strălucirea trupurilor cerești și alta a trupurilor pământești. 41Alta este strălucirea soarelui, alta strălucirea lunii și alta este strălucirea stelelor; chiar o stea se deosebește în strălucire de altă stea. 42Așa
15:42
Dan. 12:3Mat. 13:43
este și învierea morţilor. Trupul este semănat în putrezire și înviază în neputrezire; 43este
15:43
Filip. 3:21
semănat în ocară și înviază în slavă; este semănat în neputinţă și înviază în putere. 44Este semănat trup firesc și înviază trup duhovnicesc. Dacă este un trup firesc, este și un trup duhovnicesc. 45De aceea este scris: „Omul dintâi Adam a fost
15:45
Gen. 2:7
făcut un suflet viu.” Al doilea Adam
15:45
Rom. 5:14
a fost făcut un duh
15:45
Ioan 5:21
6:33,39,40,54,57Filip. 3:21Col. 3:4
dătător de viaţă. 46Dar întâi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este firesc; ce este duhovnicesc vine pe urmă. 47Omul
15:47
Ioan 3:31
dintâi este din pământ
15:47
Gen. 2:7
3:19
, pământesc; omul al doilea este din
15:47
Ioan 3:13,31
cer. 48Cum este cel pământesc, așa sunt și cei pământești; cum
15:48
Filip. 3:20,21
este Cel ceresc, așa sunt și cei cerești. 49Și după cum
15:49
Gen. 5:3
am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom
15:49
Rom. 8:292 Cor. 3:18
4:11Filip. 3:211 Ioan 3:2
purta și chipul Celui ceresc. 50Ce spun eu, fraţilor, este că nu pot carnea
15:50
Mat. 16:11Ioan 3:3,5
și sângele să moștenească Împărăţia lui Dumnezeu, și că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. 51Iată, vă spun o taină: nu
15:51
1 Tes. 4:15-17
vom adormi toţi, dar
15:51
Filip. 3:21
toţi vom fi schimbaţi, 52într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiţă. Trâmbiţa
15:52
Zah. 9:14Mat. 24:31Ioan 5:251 Tes. 4:16
va suna, morţii vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbaţi. 53Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul
15:53
2 Cor. 5:4
acesta muritor să se îmbrace în nemurire. 54Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: „Moartea
15:54
Is. 25:8Evr. 2:14,15Apoc. 20:14
a fost înghiţită de biruinţă. 55Unde îţi este biruinţa, moarte
15:55
Osea 13:14
? Unde îţi este boldul, moarte?” 56Boldul morţii este păcatul și puterea
15:56
Rom. 4:15
5:13
7:5,13
păcatului este Legea. 57Dar
15:57
Rom. 7:25
mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa
15:57
1 Ioan 5:4,5
prin Domnul nostru Isus Hristos! 58De aceea
15:58
2 Pet. 3:14
, preaiubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi totdeauna în lucrul Domnului, căci știţi că
15:58
Cap. 3:8.

osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică.