Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

Urare

11Pavel, chemat

1:1
Rom. 1:1
să fie apostol al lui Isus Hristos, prin
1:1
2 Cor. 1:1Efes. 1:1Col. 1:1
voia lui Dumnezeu, și fratele Sosten
1:1
Fapte 18:17
, 2către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei
1:2
Iuda 1
ce au fost sfinţiţi
1:2
Ioan 17:19Fapte 15:9
în Hristos Isus, chemaţi
1:2
Rom. 1:72 Tim. 1:9
să fie sfinţi, și către toţi cei ce cheamă
1:2
Fapte 9:14,21
22:162 Tim. 2:22
în vreun loc Numele lui Isus Hristos, Domnul
1:2
Cap. 8:6.
lor și
1:2
Rom. 3:22
10:12
al nostru: 3Har
1:3
Rom. 1:72 Cor. 1:2Efes. 1:21 Pet. 1:2
și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos!

Mulţumiri și îndemn la unire

4Mulţumesc

1:4
Rom. 1:8
Dumnezeului meu totdeauna, cu privire la voi, pentru harul lui Dumnezeu, care v-a fost dat în Isus Hristos. 5Căci în El aţi fost îmbogăţiţi în
1:5
Cap. 12:8.
toate privinţele, cu orice vorbire și cu orice cunoștinţă. 6În felul acesta, mărturia
1:6
Cap. 2:1.
despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru; 7așa că nu duceţi lipsă de niciun fel de dar în așteptarea
1:7
Filip. 3:20Tit 2:132 Pet. 3:12
arătării Domnului nostru Isus Hristos. 8El
1:8
1 Tes. 3:13
vă va întări până la sfârșit, în așa fel ca
1:8
Col. 1:221 Tes. 5:23
să fiţi fără vină în ziua venirii Domnului nostru Isus Hristos. 9Credincios
1:9
Is. 49:71 Tes. 5:242 Tes. 3:3Evr. 10:23
este Dumnezeu, care v-a chemat la părtășia
1:9
Ioan 15:4
17:211 Ioan 1:3
4:13
cu Fiul Său Isus Hristos, Domnul nostru. 10Vă îndemn, fraţilor, pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, să
1:10
Rom. 12:16
15:52 Cor. 13:11Filip. 2:2
3:161 Pet. 3:8
aveţi toţi același fel de vorbire, să n-aveţi dezbinări între voi, ci să fiţi uniţi în chip desăvârșit într-un gând și o simţire. 11Căci, fraţilor, am aflat despre voi, de la ai Cloei, că între voi sunt certuri. 12Vreau să spun că fiecare
1:12
Cap. 3:4.
din voi zice: „Eu sunt al lui Pavel!” „Și eu al lui Apolo!”
1:12
Fapte 18:24
19:1
„Și eu al lui Chifa!”
1:12
Ioan 1:42
„Și eu al lui Hristos!” 13Hristos
1:13
2 Cor. 11:4Efes. 4:5
a fost împărţit? Pavel a fost răstignit pentru voi? Sau în numele lui Pavel aţi fost voi botezaţi? 14Mulţumesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe niciunul din voi, afară de Crisp
1:14
Fapte 18:8
și Gaius
1:14
Rom. 16:23
, 15pentru ca nimeni să nu poată spune că aţi fost botezaţi în numele meu. 16Da, am mai botezat și casa lui Stefana
1:16
Cap. 16:15,17.
, încolo, nu știu să mai fi botezat pe altcineva.

Înţelepciunea lumii și înţelepciunea lui Dumnezeu

17De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia: nu

1:17
Cap. 2:1,4,13.
cu înţelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. 18Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie
1:18
2 Cor. 2:15
pentru cei
1:18
Fapte 17:18
ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi, care
1:18
Cap. 15:26.
suntem pe calea mântuirii, este puterea
1:18
Rom. 1:16
lui Dumnezeu. 19Căci este scris: „Voi prăpădi
1:19
Iov 5:12,13Is. 29:14Ier. 8:9
înţelepciunea celor înţelepţi și voi nimici priceperea celor pricepuţi.” 20Unde
1:20
Is. 33:18
este înţeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbăreţul veacului acestuia? N-a
1:20
Iov 12:17,20,24Is. 44:25Rom. 1:22
prostit Dumnezeu înţelepciunea lumii acesteia? 21Căci
1:21
Mat. 11:25Luca 10:21Rom. 1:20,21,28
întrucât lumea, cu înţelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în înţelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. 22Iudeii
1:22
Mat. 12:38
16:1Marcu 8:11Luca 11:16Ioan 4:48
, într-adevăr, cer minuni, și grecii caută înţelepciune, 23dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei
1:23
Is. 8:14Mat. 11:6
13:57Luca 2:34Ioan 6:60,66Rom. 9:32Gal. 5:111 Pet. 2:8
este o pricină de poticnire, și pentru neamuri o nebunie
1:23
Vers. 18. Cap. 2:14.
, 24dar pentru cei chemaţi, fie iudei, fie greci, este puterea
1:24
Rom. 1:4,16
și înţelepciunea
1:24
Col. 2:3
lui Dumnezeu. 25Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înţeleaptă decât oamenii, și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii. 26De pildă, fraţilor, uitaţi-vă la voi, care aţi fost chemaţi: printre voi nu
1:26
Ioan 7:48
sunt mulţi înţelepţi în felul lumii, nici mulţi puternici, nici mulţi de neam ales. 27Dar Dumnezeu a ales lucrurile
1:27
Mat. 11:25Iac. 2:5Ps. 8:2
nebune ale lumii, ca să facă de rușine pe cele înţelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să facă de rușine pe cele tari. 28Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile dispreţuite, ba încă lucrurile care
1:28
Rom. 4:17
nu sunt, ca
1:28
Cap. 2:6.
să nimicească pe cele ce sunt, 29pentru ca
1:29
Rom. 3:27Efes. 2:9
nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. 30Și voi, prin El, sunteţi în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune
1:30
Vers. 24.
, neprihănire
1:30
Ier. 23:5,6Rom. 4:252 Cor. 5:21Filip. 3:9
, sfinţire
1:30
Ioan 17:19
și răscumpărare
1:30
Efes. 1:7
, 31pentru ca, după cum este scris: „Cine
1:31
Ier. 9:23,242 Cor. 10:17
se laudă să se laude în Domnul.”

2

Propovăduirea lui Pavel

21Cât despre mine, fraţilor, când am venit la voi, n-am

2:1
Cap. 1:17;
venit să vă vestesc taina
2:1
Cap. 1:6.
lui Dumnezeu cu o vorbire sau înţelepciune strălucită. 2Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât
2:2
Gal. 6:14Filip. 3:8
pe Isus Hristos, și pe El răstignit. 3Eu însumi, când am
2:3
Fapte 18:1,6,12
venit în mijlocul vostru, am
2:3
2 Cor. 4:7
10:1,10
11:30
12:5,9Gal. 4:13
fost slab, fricos și plin de cutremur. 4Și învăţătura și propovăduirea mea nu
2:4
Vers. 1. Cap. 1:17.
stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înţelepciunii, ci
2:4
Rom. 15:191 Tes. 1:5
într-o dovadă dată de Duhul și de putere, 5pentru ca credinţa voastră să fie întemeiată nu pe înţelepciunea oamenilor, ci pe puterea
2:5
2 Cor. 4:7
6:7
lui Dumnezeu.

Înţelepciunea creștină

6Totuși ceea ce propovăduim noi printre cei

2:6
Cap. 14:20.
desăvârșiţi este o înţelepciune
2:6
Cap. 1:20;
, dar nu a veacului acestuia, nici a fruntașilor veacului acestuia, care
2:6
Cap. 1:28.
vor fi nimiciţi. 7Noi propovăduim înţelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ţinută ascunsă, pe care
2:7
Rom. 16:25,26Efes. 3:5,9Col. 1:262 Tim. 1:9
o rânduise Dumnezeu, spre slava noastră, mai înainte de veci, 8și pe care
2:8
Mat. 11:25Ioan 7:48Fapte 13:272 Cor. 3:14
n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii veacului acestuia; căci, dacă
2:8
Luca 23:34Ioan 16:3Fapte 3:17
ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul slavei. 9Dar, după cum este scris: „Lucruri
2:9
Is. 64:4
pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.” 10Nouă însă Dumnezeu ni
2:10
Mat. 13:11
16:17Ioan 14:26
16:131 Ioan 2:27
le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. 11În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului, afară
2:11
Prov. 20:27
27:19Ier. 17:9
de duhul omului, care este în el? Tot așa
2:11
Rom. 11:33,34
, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. 12Și noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul
2:12
Rom. 8:15
care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său. 13Și vorbim
2:13
2 Pet. 1:162:4
despre ele nu cu vorbiri învăţate de la înţelepciunea omenească, ci cu vorbiri învăţate de la Duhul Sfânt, întrebuinţând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. 14Dar
2:14
Mat. 16:23
omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci
2:14
Cap. 1:18,23.
pentru el sunt o nebunie, și
2:14
Rom. 8:5-7Iuda 19
nici nu le poate înţelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. 15Omul duhovnicesc
2:15
Prov. 28:51 Tes. 5:211 Ioan 4:1
, dimpotrivă, poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni. 16Căci
2:16
Iov 15:8Is. 40:13Ier. 23:18Rom. 11:34
„cine a cunoscut gândul Domnului, ca să-I poată da învăţătură?” Noi
2:16
Ioan 15:15
însă avem gândul lui Hristos.

3

Dezbinările din Corint

31Cât despre mine, fraţilor, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești

3:1
Cap. 2:15.
, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești
3:1
Cap. 2:14.
, ca unor prunci
3:1
Evr. 5:13
în Hristos. 2V-am hrănit cu lapte
3:2
Evr. 5:12,131 Pet. 2:2
, nu cu bucate tari, căci
3:2
Ioan 16:12
nu le puteaţi suferi, și nici acum chiar nu le puteţi suferi, 3pentru că tot lumești sunteţi. În adevăr, când
3:3
Cap. 1:11;
între voi sunt zavistii, certuri și dezbinări, nu sunteţi voi lumești și nu trăiţi voi în felul celorlalţi oameni? 4Când unul zice: „Eu
3:4
Cap. 1:12.
sunt al lui Pavel!” și altul: „Eu sunt al lui Apolo”, nu sunteţi voi oameni de lume? 5Cine este Pavel? Și cine este Apolo? Niște slujitori
3:5
Cap. 4:1.
ai lui Dumnezeu prin care aţi crezut; și fiecare, după puterea
3:5
Rom. 12:3,61 Pet. 4:11
dată lui de Domnul. 6Eu
3:6
Fapte 18:4,8,119:1
15:12 Cor. 10:14,15
am sădit, Apolo
3:6
Fapte 18:24,27
19:1
a udat, dar
3:6
Cap. 1:30;
Dumnezeu a făcut să crească, 7așa că nici
3:7
2 Cor. 12:11Gal. 6:3
cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu, care face să crească. 8Cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una, și
3:8
Ps. 62:12Rom. 2:6Gal. 6:4,5Apoc. 2:23
22:12
fiecare își va lua răsplata după osteneala lui. 9Căci noi
3:9
Fapte 15:42 Cor. 6:1
suntem împreună-lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu, clădirea
3:9
Efes. 2:20Col. 2:7Evr. 3:3,41 Pet. 2:5
lui Dumnezeu.

Încercarea focului

10După

3:10
Rom. 1:5
12:3
harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu, ca un meșter-zidar înţelept, am pus temelia
3:10
Rom. 15:20Apoc. 21:14
, și un altul clădește deasupra. Dar fiecare
3:10
1 Pet. 4:11
să ia bine seama cum clădește deasupra. 11Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea
3:11
Is. 28:16Mat. 16:182 Cor. 11:4Gal. 1:7
care a fost pusă, și care
3:11
Efes. 2:20
este Isus Hristos. 12Iar dacă clădește cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, 13lucrarea fiecăruia
3:13
Cap. 4:5.
va fi dată pe faţă: ziua Domnului o va face cunoscută, căci se va descoperi
3:13
1 Pet. 1:7
4:12
în foc
3:13
Luca 2:35
. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. 14Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va
3:14
Cap. 4:5.
primi o răsplată. 15Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Cât despre el, va fi mântuit, dar
3:15
Iuda 23
ca prin foc.

Templul lui Dumnezeu

16Nu

3:16
Cap. 6:19.
știţi că voi sunteţi Templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? 17Dacă nimicește cineva Templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci Templul lui Dumnezeu este sfânt, și așa sunteţi voi. 18Nimeni
3:18
Prov. 3:7Is. 5:21
să nu se înșele: Dacă cineva dintre voi se crede înţelept în felul veacului acestuia, să se facă nebun, ca să ajungă înţelept. 19Căci
3:19
Cap. 1:20;
înţelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. De aceea este scris: „El
3:19
Iov 5:13
prinde pe cei înţelepţi în viclenia lor.” 20Și iarăși: „Domnul
3:20
Ps. 94:11
cunoaște gândurile celor înţelepţi. Știe că sunt deșarte.” 21Nimeni
3:21
Cap. 1:12. Vers. 4-6. Cap. 4:6.
să nu se fălească dar cu oameni, căci toate lucrurile sunt ale voastre: 22fie Pavel, fie Apolo, fie Chifa, fie lumea, fie viaţa, fie moartea, fie lucrurile de acum, fie cele viitoare, toate
3:22
2 Cor. 4:5,15
sunt ale voastre 23și
3:23
Rom. 11:82 Cor. 10:7Gal. 3:29
voi sunteţi ai lui Hristos, iar Hristos este al lui Dumnezeu.