Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

Dezbinările din Corint

31Cât despre mine, fraţilor, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești

3:1
Cap. 2:15.
, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești
3:1
Cap. 2:14.
, ca unor prunci
3:1
Evr. 5:13
în Hristos. 2V-am hrănit cu lapte
3:2
Evr. 5:12,131 Pet. 2:2
, nu cu bucate tari, căci
3:2
Ioan 16:12
nu le puteaţi suferi, și nici acum chiar nu le puteţi suferi, 3pentru că tot lumești sunteţi. În adevăr, când
3:3
Cap. 1:11;
între voi sunt zavistii, certuri și dezbinări, nu sunteţi voi lumești și nu trăiţi voi în felul celorlalţi oameni? 4Când unul zice: „Eu
3:4
Cap. 1:12.
sunt al lui Pavel!” și altul: „Eu sunt al lui Apolo”, nu sunteţi voi oameni de lume? 5Cine este Pavel? Și cine este Apolo? Niște slujitori
3:5
Cap. 4:1.
ai lui Dumnezeu prin care aţi crezut; și fiecare, după puterea
3:5
Rom. 12:3,61 Pet. 4:11
dată lui de Domnul. 6Eu
3:6
Fapte 18:4,8,119:1
15:12 Cor. 10:14,15
am sădit, Apolo
3:6
Fapte 18:24,27
19:1
a udat, dar
3:6
Cap. 1:30;
Dumnezeu a făcut să crească, 7așa că nici
3:7
2 Cor. 12:11Gal. 6:3
cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu, care face să crească. 8Cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una, și
3:8
Ps. 62:12Rom. 2:6Gal. 6:4,5Apoc. 2:23
22:12
fiecare își va lua răsplata după osteneala lui. 9Căci noi
3:9
Fapte 15:42 Cor. 6:1
suntem împreună-lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu, clădirea
3:9
Efes. 2:20Col. 2:7Evr. 3:3,41 Pet. 2:5
lui Dumnezeu.

Încercarea focului

10După

3:10
Rom. 1:5
12:3
harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu, ca un meșter-zidar înţelept, am pus temelia
3:10
Rom. 15:20Apoc. 21:14
, și un altul clădește deasupra. Dar fiecare
3:10
1 Pet. 4:11
să ia bine seama cum clădește deasupra. 11Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea
3:11
Is. 28:16Mat. 16:182 Cor. 11:4Gal. 1:7
care a fost pusă, și care
3:11
Efes. 2:20
este Isus Hristos. 12Iar dacă clădește cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, 13lucrarea fiecăruia
3:13
Cap. 4:5.
va fi dată pe faţă: ziua Domnului o va face cunoscută, căci se va descoperi
3:13
1 Pet. 1:7
4:12
în foc
3:13
Luca 2:35
. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. 14Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va
3:14
Cap. 4:5.
primi o răsplată. 15Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Cât despre el, va fi mântuit, dar
3:15
Iuda 23
ca prin foc.

Templul lui Dumnezeu

16Nu

3:16
Cap. 6:19.
știţi că voi sunteţi Templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? 17Dacă nimicește cineva Templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci Templul lui Dumnezeu este sfânt, și așa sunteţi voi. 18Nimeni
3:18
Prov. 3:7Is. 5:21
să nu se înșele: Dacă cineva dintre voi se crede înţelept în felul veacului acestuia, să se facă nebun, ca să ajungă înţelept. 19Căci
3:19
Cap. 1:20;
înţelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. De aceea este scris: „El
3:19
Iov 5:13
prinde pe cei înţelepţi în viclenia lor.” 20Și iarăși: „Domnul
3:20
Ps. 94:11
cunoaște gândurile celor înţelepţi. Știe că sunt deșarte.” 21Nimeni
3:21
Cap. 1:12. Vers. 4-6. Cap. 4:6.
să nu se fălească dar cu oameni, căci toate lucrurile sunt ale voastre: 22fie Pavel, fie Apolo, fie Chifa, fie lumea, fie viaţa, fie moartea, fie lucrurile de acum, fie cele viitoare, toate
3:22
2 Cor. 4:5,15
sunt ale voastre 23și
3:23
Rom. 11:82 Cor. 10:7Gal. 3:29
voi sunteţi ai lui Hristos, iar Hristos este al lui Dumnezeu.

4

Ce sunt apostolii

41Iată cum trebuie să fim priviţi noi: ca niște

4:1
Mat. 24:459:172 Cor. 6:4Col. 1:25
slujitori ai lui Hristos și ca niște ispravnici
4:1
Luca 12:42Tit 1:71 Pet. 4:10
ai tainelor lui Dumnezeu. 2Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredinţat lui. 3Cât despre mine, prea puţin îmi pasă dacă sunt judecat de voi sau de un scaun omenesc de judecată. Ba încă nici eu însumi nu mă mai judec pe mine. 4Căci n-am nimic împotriva mea, totuși
4:4
Iov 9:2Ps. 130:3
143:2Prov. 21:2Rom. 3:20
4:2
nu pentru aceasta sunt socotit neprihănit: Cel ce mă judecă este Domnul. 5De aceea
4:5
Mat. 7:1Rom. 2:1,16
14:4,10,13Apoc. 20:12
să nu judecaţi nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care
4:5
Cap. 3:13.
va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Atunci
4:5
Rom. 2:29
fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu. 6Fraţilor, pentru voi am spus aceste lucruri
4:6
Ioan 1:12
3:4
, în icoană de vorbire, cu privire la mine și la Apolo, ca
4:6
Rom. 12:3
, prin noi înșine, să învăţaţi să nu treceţi peste ce „este scris” și niciunul din voi să
4:6
Cap. 3:21;
nu se fălească deloc cu unul împotriva celuilalt. 7Căci cine te face deosebit? Ce
4:7
Ioan 3:27Iac. 1:171 Pet. 4:10
lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit?

Priveliștea apostolilor

8O, iată-vă sătui! Iată-vă

4:8
Apoc. 3:17
ajunși bogaţi! Iată-vă împărăţind fără noi! Și măcar de aţi împărăţi cu adevărat, ca să putem împărăţi și noi împreună cu voi! 9Căci parcă Dumnezeu a făcut din noi, apostolii, oamenii cei mai de pe urmă, niște
4:9
Ps. 44:22Rom. 8:362 Cor. 4:11
6:6
osândiţi la moarte, fiindcă
4:9
Evr. 10:33
am ajuns o priveliște pentru lume, îngeri și oameni. 10Noi
4:10
Cap. 2:3.
suntem nebuni
4:10
2 Împ. 9:11Fapte 17:18
26:242:14
3:18
pentru Hristos; voi, înţelepţi în Hristos! Noi
4:10
2 Cor. 13:9
, slabi; voi, tari! Voi, puși în cinste; noi, dispreţuiţi! 11Până
4:11
2 Cor. 4:8
11:23-27Filip. 4:12
în clipa aceasta suferim de foame și de sete, suntem goi
4:11
Iov 22:6Rom. 8:35
, chinuiţi
4:11
Fapte 23:2
, umblăm din loc în loc, 12ne
4:12
Fapte 18:3
20:341 Tes. 2:92 Tes. 3:81 Tim. 4:10
ostenim și lucrăm cu mâinile noastre; când suntem ocărâţi
4:12
Mat. 5:44Luca 6:28
23:34Fapte 7:60Rom. 12:14,201 Pet. 2:23
3:9
, binecuvântăm; când suntem prigoniţi, răbdăm; 13când suntem vorbiţi de rău, ne rugăm. Până în ziua de azi am ajuns ca
4:13
Plâng. 3:45
gunoiul lumii acesteia, ca lepădătura tuturor. 14Nu vă scriu aceste lucruri ca să vă fac rușine, ci ca să vă sfătuiesc ca
4:14
1 Tes. 2:11
pe niște copii preaiubiţi ai mei. 15Căci chiar dacă aţi avea zece mii de învăţători în
4:15
Fapte 18:11Rom. 15:20Gal. 4:19Filim. 10Iac. 1:18
Hristos, totuși n-aveţi mai mulţi părinţi, pentru că eu v-am născut în Hristos Isus, prin Evanghelie. 16De aceea vă rog să călcaţi pe urmele
4:16
Cap. 11:1.
mele. 17Pentru aceasta v-am trimis pe Timotei
4:17
Fapte 19:22Filip. 2:191 Tes. 3:2
, care
4:17
1 Tim. 1:22 Tim. 1:2
este copilul meu preaiubit și credincios în Domnul. El vă va aduce aminte
4:17
Cap. 11:2.
de felul meu de purtare în Hristos și de felul cum învăţ
4:17
Cap. 7:17.
eu pe oameni pretutindeni în
4:17
Cap. 14:33.
toate Bisericile.

Împărăţia lui Dumnezeu

18Unii

4:18
Cap. 5:2.
s-au îngâmfat și și-au închipuit că n-am să mai vin la voi. 19Dar
4:19
Fapte 19:212 Cor. 1:15,23
, dacă va voi Domnul
4:19
Fapte 18:21Rom. 15:32Evr. 6:3Iac. 4:15
, voi veni în curând la voi și atunci voi vedea nu vorbele, ci puterea celor ce s-au îngâmfat. 20Căci Împărăţia
4:20
Cap. 2:4.
lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. 21Ce voiţi? Să vin la voi cu
4:21
2 Cor. 10:2
13:10
nuiaua sau cu dragoste și cu duhul blândeţii?

5

Curvarul din Corint

51Din toate părţile se spune că între voi este curvie, și încă o curvie de acelea care nici chiar la

5:1
Efes. 5:3
păgâni nu se pomenesc, până acolo că
5:1
Lev. 18:8Deut. 22:30
27:20
unul din voi trăiește cu nevasta
5:1
2 Cor. 7:12
tatălui său. 2Și
5:2
Cap. 4:18.
voi v-aţi fălit! Și nu v-aţi
5:2
2 Cor. 7:7,10
mâhnit mai degrabă, pentru ca cel ce a săvârșit fapta aceasta să fi fost dat afară din mijlocul vostru! 3Cât despre mine
5:3
Col. 2:5
, măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de faţă cu duhul, am și judecat, ca și când aș fi fost de faţă, pe cel ce a făcut o astfel de faptă. 4În Numele Domnului Isus, voi și duhul meu, fiind adunaţi laolaltă prin
5:4
Mat. 16:19
18:18Ioan 20:232 Cor. 2:10
13:3,10
puterea Domnului nostru Isus, 5am hotărât ca un astfel de om să
5:5
Iov 2:6Ps. 109:61 Tim. 1:20
fie dat pe mâna Satanei
5:5
Fapte 26:18
, pentru nimicirea cărnii, ca duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Isus.

Hristos – Mielul nostru de Paște

6Nu vă lăudaţi

5:6
Vers. 2. Cap. 3:21;
bine. Nu știţi că puţin
5:6
Cap. 15:33.
aluat dospește toată plămădeala? 7Măturaţi aluatul cel vechi, ca să fiţi o plămădeală nouă, cum și sunteţi, fără aluat, căci Hristos
5:7
Is. 53:7Ioan 1:291 Pet. 1:19Apoc. 5:6,12
, Paștele
5:7
Ioan 19:14
noastre, a fost jertfit. 8
5:8
Exod 12:15
13:6
prăznuim dar praznicul nu
5:8
Deut. 16:3
cu un aluat vechi, nici cu
5:8
Mat. 16:6,12Marcu 8:15Luca 12:1
un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăţiei și adevărului.

Creștinii și curvarii

9V-am scris în epistola mea să

5:9
Vers. 2,7.
n-aveţi nicio legătură cu curvarii. 10Însă
5:10
Cap. 10:27.
n-am înţeles cu curvarii lumii
5:10
Cap. 1:20.
acesteia sau cu cei lacomi de bani sau cu cei hrăpăreţi sau cu cei ce se închină la idoli, fiindcă atunci ar trebui să ieșiţi din
5:10
Ioan 17:151 Ioan 5:19
lume. 11Ci v-am scris să n-aveţi niciun fel de legături cu
5:11
Mat. 18:17Rom. 16:172 Tes. 3:6,142 Ioan 10
vreunul care, măcar că își zice „frate”, totuși este curvar sau lacom de bani sau închinător la idoli sau defăimător sau beţiv sau hrăpăreţ; cu un astfel de om nu trebuie nici
5:11
Gal. 2:12
să mâncaţi. 12În adevăr, ce am eu să judec pe cei
5:12
Marcu 4:11Col. 4:51 Tes. 4:121 Tim. 3:7
de afară? Nu este datoria voastră să judecaţi pe cei
5:12
Cap. 6:1-4.
dinăuntru? 13Cât despre cei de afară, îi judecă Dumnezeu. Daţi afară dar
5:13
Deut. 13:5
17:7
21:21
22:21,22,24
din mijlocul vostru pe răul acela.