Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
6

Judecăţile în Biserica din Corint

61Cum! Când vreunul din voi are vreo neînţelegere cu altul, îndrăznește el să se judece cu el la cei nelegiuiţi și nu la sfinţi? 2Nu știţi că sfinţii

6:2
Ps. 49:14Dan. 7:22Mat. 19:28Luca 22:30Apoc. 2:26
3:21
20:4
vor judeca lumea? Și dacă lumea va fi judecată de voi, sunteţi voi nevrednici să judecaţi lucruri de foarte mică însemnătate? 3Nu știţi că noi vom judeca
6:3
2 Pet. 2:4Iuda 6
pe îngeri? Cu cât mai mult lucrurile vieţii acesteia? 4Deci
6:4
Cap. 5:12.

, când aveţi neînţelegeri pentru lucrurile vieţii acesteia, voi puneţi judecători pe aceia pe care Biserica nu-i bagă în seamă? 5Spre rușinea voastră zic lucrul acesta. Astfel, nu este între voi nici măcar un singur om înţelept, care să fie în stare să judece între frate și frate? 6Dar un frate se duce la judecată cu alt frate, și încă înaintea necredincioșilor! 7Chiar faptul că aveţi judecăţi între voi este un cusur pe care-l aveţi. Pentru ce
6:7
Prov. 20:22Mat. 5:39,40Luca 6:29Rom. 12:17,191 Tes. 5:15
nu suferiţi mai bine să fiţi nedreptăţiţi? De ce nu răbdaţi mai bine paguba? 8Dar voi singuri sunteţi aceia care nedreptăţiţi și păgubiţi, și
6:8
1 Tes. 4:6
încă pe fraţi! 9Nu știţi că cei nedrepţi nu vor moșteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înșelaţi în privinţa aceasta: nici
6:9
Cap. 15:50.
Gal. 5:21Efes. 5:51 Tim. 1:9Evr. 12:14
13:4Apoc. 22:15
curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, 10nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moșteni Împărăţia lui Dumnezeu. 11Și așa eraţi unii
6:11
Cap. 12:2.
Efes. 2:2
4:22
5:8Col. 3:7Tit 3:3
din voi! Dar
6:11
Cap. 1:30.
Evr. 10:22
aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi în Numele Domnului Isus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru.

Despre curvie

12Toate

6:12
Cap. 10:23.

lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos; toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. 13Mâncărurile
6:13
Mat. 15:17Rom. 14:17Col. 2:22,23
sunt pentru pântece și pântecele este pentru mâncăruri. Și Dumnezeu va nimici și pe unul, și pe celelalte. Dar trupul nu este pentru curvie: el este pentru
6:13
Vers. 15,19,20.
1 Tes. 4:3,7
Domnul și
6:13
Efes. 5:23
Domnul este pentru trup. 14Și Dumnezeu
6:14
Rom. 6:5,8
8:112 Cor. 4:14
, care a înviat pe Domnul, ne va învia și pe noi cu
6:14
Efes. 1:19,20
puterea Sa. 15Nu știţi că trupurile
6:15
Rom. 12:5Efes. 4:12,15,16
5:30
voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Voi lua eu mădularele lui Hristos și voi face din ele mădulare ale unei curve? Nicidecum! 16Nu știţi că cine se lipește de o curvă este un singur trup cu ea? Căci este zis: „Cei doi se vor
6:16
Gen. 2:24Mat. 19:5Efes. 5:31
face un singur trup.” 17Dar
6:17
Ioan 17:21-23Efes. 4:4
5:30
cine se lipește de Domnul este un singur duh cu El. 18Fugiţi
6:18
Rom. 6:12,13Evr. 13:4
de curvie! Orice alt păcat pe care-l face omul este un păcat săvârșit afară din trup, dar cine curvește păcătuiește
6:18
Rom. 1:241 Tes. 4:4
împotriva trupului său. 19Nu
6:19
Cap. 3:16.
2 Cor. 6:16
știţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Și
6:19
Rom. 14:7,8
că voi nu sunteţi ai voștri? 20Căci
6:20
Fapte 20:28Gal. 3:13Evr. 9:121 Pet. 1:18,192 Pet. 2:1Apoc. 5:9
aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.