Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
5

Curvarul din Corint

51Din toate părţile se spune că între voi este curvie, și încă o curvie de acelea care nici chiar la

5:1
Efes. 5:3
păgâni nu se pomenesc, până acolo că
5:1
Lev. 18:8Deut. 22:30
27:20
unul din voi trăiește cu nevasta
5:1
2 Cor. 7:12
tatălui său. 2Și
5:2
Cap. 4:18.
voi v-aţi fălit! Și nu v-aţi
5:2
2 Cor. 7:7,10
mâhnit mai degrabă, pentru ca cel ce a săvârșit fapta aceasta să fi fost dat afară din mijlocul vostru! 3Cât despre mine
5:3
Col. 2:5
, măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de faţă cu duhul, am și judecat, ca și când aș fi fost de faţă, pe cel ce a făcut o astfel de faptă. 4În Numele Domnului Isus, voi și duhul meu, fiind adunaţi laolaltă prin
5:4
Mat. 16:19
18:18Ioan 20:232 Cor. 2:10
13:3,10
puterea Domnului nostru Isus, 5am hotărât ca un astfel de om să
5:5
Iov 2:6Ps. 109:61 Tim. 1:20
fie dat pe mâna Satanei
5:5
Fapte 26:18
, pentru nimicirea cărnii, ca duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Isus.

Hristos – Mielul nostru de Paște

6Nu vă lăudaţi

5:6
Vers. 2. Cap. 3:21;
bine. Nu știţi că puţin
5:6
Cap. 15:33.
aluat dospește toată plămădeala? 7Măturaţi aluatul cel vechi, ca să fiţi o plămădeală nouă, cum și sunteţi, fără aluat, căci Hristos
5:7
Is. 53:7Ioan 1:291 Pet. 1:19Apoc. 5:6,12
, Paștele
5:7
Ioan 19:14
noastre, a fost jertfit. 8
5:8
Exod 12:15
13:6
prăznuim dar praznicul nu
5:8
Deut. 16:3
cu un aluat vechi, nici cu
5:8
Mat. 16:6,12Marcu 8:15Luca 12:1
un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăţiei și adevărului.

Creștinii și curvarii

9V-am scris în epistola mea să

5:9
Vers. 2,7.
n-aveţi nicio legătură cu curvarii. 10Însă
5:10
Cap. 10:27.
n-am înţeles cu curvarii lumii
5:10
Cap. 1:20.
acesteia sau cu cei lacomi de bani sau cu cei hrăpăreţi sau cu cei ce se închină la idoli, fiindcă atunci ar trebui să ieșiţi din
5:10
Ioan 17:151 Ioan 5:19
lume. 11Ci v-am scris să n-aveţi niciun fel de legături cu
5:11
Mat. 18:17Rom. 16:172 Tes. 3:6,142 Ioan 10
vreunul care, măcar că își zice „frate”, totuși este curvar sau lacom de bani sau închinător la idoli sau defăimător sau beţiv sau hrăpăreţ; cu un astfel de om nu trebuie nici
5:11
Gal. 2:12
să mâncaţi. 12În adevăr, ce am eu să judec pe cei
5:12
Marcu 4:11Col. 4:51 Tes. 4:121 Tim. 3:7
de afară? Nu este datoria voastră să judecaţi pe cei
5:12
Cap. 6:1-4.
dinăuntru? 13Cât despre cei de afară, îi judecă Dumnezeu. Daţi afară dar
5:13
Deut. 13:5
17:7
21:21
22:21,22,24
din mijlocul vostru pe răul acela.

6

Judecăţile în Biserica din Corint

61Cum! Când vreunul din voi are vreo neînţelegere cu altul, îndrăznește el să se judece cu el la cei nelegiuiţi și nu la sfinţi? 2Nu știţi că sfinţii

6:2
Ps. 49:14Dan. 7:22Mat. 19:28Luca 22:30Apoc. 2:26
3:21
20:4
vor judeca lumea? Și dacă lumea va fi judecată de voi, sunteţi voi nevrednici să judecaţi lucruri de foarte mică însemnătate? 3Nu știţi că noi vom judeca
6:3
2 Pet. 2:4Iuda 6
pe îngeri? Cu cât mai mult lucrurile vieţii acesteia? 4Deci
6:4
Cap. 5:12.
, când aveţi neînţelegeri pentru lucrurile vieţii acesteia, voi puneţi judecători pe aceia pe care Biserica nu-i bagă în seamă? 5Spre rușinea voastră zic lucrul acesta. Astfel, nu este între voi nici măcar un singur om înţelept, care să fie în stare să judece între frate și frate? 6Dar un frate se duce la judecată cu alt frate, și încă înaintea necredincioșilor! 7Chiar faptul că aveţi judecăţi între voi este un cusur pe care-l aveţi. Pentru ce
6:7
Prov. 20:22Mat. 5:39,40Luca 6:29Rom. 12:17,191 Tes. 5:15
nu suferiţi mai bine să fiţi nedreptăţiţi? De ce nu răbdaţi mai bine paguba? 8Dar voi singuri sunteţi aceia care nedreptăţiţi și păgubiţi, și
6:8
1 Tes. 4:6
încă pe fraţi! 9Nu știţi că cei nedrepţi nu vor moșteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înșelaţi în privinţa aceasta: nici
6:9
Cap. 15:50.
curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, 10nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moșteni Împărăţia lui Dumnezeu. 11Și așa eraţi unii
6:11
Cap. 12:2.
din voi! Dar
6:11
Cap. 1:30.
aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi în Numele Domnului Isus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru.

Despre curvie

12Toate

6:12
Cap. 10:23.
lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos; toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. 13Mâncărurile
6:13
Mat. 15:17Rom. 14:17Col. 2:22,23
sunt pentru pântece și pântecele este pentru mâncăruri. Și Dumnezeu va nimici și pe unul, și pe celelalte. Dar trupul nu este pentru curvie: el este pentru
6:13
Vers. 15,19,20.
Domnul și
6:13
Efes. 5:23
Domnul este pentru trup. 14Și Dumnezeu
6:14
Rom. 6:5,8
8:112 Cor. 4:14
, care a înviat pe Domnul, ne va învia și pe noi cu
6:14
Efes. 1:19,20
puterea Sa. 15Nu știţi că trupurile
6:15
Rom. 12:5Efes. 4:12,15,16
5:30
voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Voi lua eu mădularele lui Hristos și voi face din ele mădulare ale unei curve? Nicidecum! 16Nu știţi că cine se lipește de o curvă este un singur trup cu ea? Căci este zis: „Cei doi se vor
6:16
Gen. 2:24Mat. 19:5Efes. 5:31
face un singur trup.” 17Dar
6:17
Ioan 17:21-23Efes. 4:4
5:30
cine se lipește de Domnul este un singur duh cu El. 18Fugiţi
6:18
Rom. 6:12,13Evr. 13:4
de curvie! Orice alt păcat pe care-l face omul este un păcat săvârșit afară din trup, dar cine curvește păcătuiește
6:18
Rom. 1:241 Tes. 4:4
împotriva trupului său. 19Nu
6:19
Cap. 3:16.
știţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Și
6:19
Rom. 14:7,8
că voi nu sunteţi ai voștri? 20Căci
6:20
Fapte 20:28Gal. 3:13Evr. 9:121 Pet. 1:18,192 Pet. 2:1Apoc. 5:9
aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.

7

Despre căsătorie

71Cu privire la lucrurile despre care mi-aţi scris, eu cred că este bine

7:1
Vers. 8,26.
ca omul să nu se atingă de femeie. 2Totuși, din pricina curviei, fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui și fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei. 3Bărbatul
7:3
Exod 21:101 Pet. 3:7
să-și împlinească faţă de nevastă datoria de soţ și tot așa să facă și nevasta faţă de bărbat. 4Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta. 5
7:5
Exod 19:151 Sam. 21:4,5Ioel 2:16Zah. 7:3
nu vă lipsiţi unul pe altul de datoria de soţi, decât doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciţi cu postul și cu rugăciunea, apoi să vă împreunaţi iarăși, ca să
7:5
1 Tes. 3:5
nu vă ispitească Satana din pricina nestăpânirii voastre. 6Lucrul acesta îl spun ca o îngăduinţă; nu
7:6
Vers. 12,25.
fac din el o poruncă. 7Eu aș
7:7
Fapte 26:29
vrea ca toţi oamenii să fie ca
7:7
Cap. 9:5.
mine, dar
7:7
Mat. 19:12
fiecare are de la Dumnezeu darul lui: unul într-un fel, altul într-altul. 8Celor neînsuraţi și văduvelor, le spun că este bine
7:8
Vers. 1,26.
pentru ei să rămână ca mine. 9Dar, dacă
7:9
1 Tim. 5:14
nu se pot înfrâna, să se căsătorească, pentru că este mai bine să se căsătorească decât să ardă. 10Celor căsătoriţi, le poruncesc, nu
7:10
Vers. 12,25,40.
eu, ci Domnul, ca nevasta
7:10
Mal. 2:14,16Mat. 5:32Mat. 19:6,9Marcu 10:11,12Luca 16:18
să nu se despartă de bărbat. 11(Dacă este despărţită, să rămână nemăritată sau să se împace cu bărbatul ei.) Și nici bărbatul să nu-și lase nevasta.

Despărţirea între soţii credincioși și cei necredincioși

12Celorlalţi le zic eu, nu

7:12
Vers. 6.
Domnul: Dacă un frate are o nevastă necredincioasă și ea voiește să trăiască înainte cu el, să nu se despartă de ea. 13Și dacă o femeie are un bărbat necredincios și el voiește să trăiască înainte cu ea, să nu se despartă de bărbatul ei. 14Căci bărbatul necredincios este sfinţit prin nevasta credincioasă și nevasta necredincioasă este sfinţită prin fratele; altminteri, copiii voștri ar
7:14
Mal. 2:15
fi necuraţi, pe când acum sunt sfinţi. 15Dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă; în împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu este legat: Dumnezeu ne-a chemat să trăim în
7:15
Rom. 12:18
14:19Evr. 12:14
pace. 16Căci ce știi tu, nevastă, dacă îţi vei mântui
7:16
1 Pet. 3:1
bărbatul? Sau ce știi tu, bărbate, dacă îţi vei mântui nevasta?

Fiecare la locul lui

17Încolo, fiecare să rămână în starea în care l-a așezat Domnul și în care l-a chemat Dumnezeu. Aceasta

7:17
Cap. 4:17.
este rânduiala pe care am așezat-o în toate Bisericile. 18Dacă cineva a fost chemat pe când era tăiat împrejur, să rămână tăiat împrejur. Dacă cineva a fost chemat pe când era netăiat împrejur, să nu se taie împrejur
7:18
Fapte 15:1,5,19,24,28Gal. 5:2
. 19Tăierea împrejur
7:19
Gal. 5:6
6:15
nu este nimic și netăierea împrejur nu este nimic, ci
7:19
Ioan 15:141 Ioan 2:3
3:24
păzirea poruncilor lui Dumnezeu. 20Fiecare să rămână în chemarea pe care o avea când a fost chemat. 21Ai fost chemat când erai rob? Să nu te neliniștești de lucrul acesta, dar, dacă poţi să ajungi slobod, folosește-te. 22Căci robul chemat în Domnul este un
7:22
Ioan 8:36Rom. 6:18,22Filim. 16
slobozit al Domnului. Tot așa, cel slobod care a fost chemat este un rob
7:22
Cap. 9:21.
al lui Hristos. 23Voi aţi fost cumpăraţi cu
7:23
Cap. 6:20.
un preţ. Nu vă faceţi dar robi oamenilor. 24Fiecare
7:24
Vers. 20.
, fraţilor, să rămână cu Dumnezeu în starea în care era când a fost chemat.

Despre fetele fecioare

25Cât despre fecioare, n-am

7:25
Vers. 6,10,40.
o poruncă din partea Domnului. Le dau însă un sfat, ca unul care
7:25
1 Tim. 1:16
am căpătat de la Domnul harul să fiu
7:25
Cap. 4:2.
vrednic de crezare. 26Iată dar ce cred eu că este bine, având în vedere strâmtorarea de acum: este
7:26
Vers. 1,8.
bine pentru fiecare să rămână așa cum este. 27Ești legat de o nevastă? Nu căuta să fii dezlegat. Nu ești legat de o nevastă? Nu căuta nevastă. 28Însă, dacă te însori, nu păcătuiești. Dacă fecioara se mărită, nu păcătuiește. Dar fiinţele acestea vor avea necazuri pământești, și eu aș vrea să vi le cruţ. 29Iată ce vreau să spun, fraţilor: de acum vremea s-a scurtat. Spun lucrul acesta
7:29
Rom. 13:111 Pet. 4:72 Pet. 3:8,9
pentru ca cei ce au neveste să fie ca și cum n-ar avea; 30cei ce plâng, ca și cum n-ar plânge; cei ce se bucură, ca și cum nu s-ar bucura; cei ce cumpără, ca și cum n-ar stăpâni; 31cei ce se folosesc de lumea aceasta, ca și cum nu s-ar
7:31
Cap. 9:18.
folosi de ea, căci
7:31
Ps. 39:6Iac. 1:10
4:141 Pet. 1:24
1:7Ioan 2:17
chipul lumii acesteia trece. 32Dar eu aș vrea ca voi să fiţi fără griji. Cine
7:32
1 Tim. 5:5
nu este însurat se îngrijește de lucrurile Domnului, cum ar putea să placă Domnului. 33Dar cine este însurat se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă nevestei. 34Tot așa, între femeia măritată și fecioară este o deosebire: cea nemăritată se
7:34
Luca 10:40
îngrijește de lucrurile Domnului, ca să fie sfântă și cu trupul, și cu duhul, iar cea măritată se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă bărbatului ei. 35Vă spun lucrul acesta pentru binele vostru, nu ca să vă prind într-un laţ, ci pentru ceea ce este frumos și ca să puteţi sluji Domnului fără piedici. 36Dacă crede cineva că este rușinos pentru fata lui să treacă de floarea vârstei și nevoia cere așa, să facă ce vrea: nu păcătuiește, să se mărite. 37Dar cine a luat o hotărâre tare și nu este nevoit, ci este slobod să lucreze cum vrea, și a hotărât în inima lui să-și păstreze pe fiică-sa fecioară face bine. 38Astfel
7:38
Evr. 13:4
, cine își mărită fata bine face, și cine n-o mărită mai bine face. 39O femeie
7:39
Rom. 7:2
măritată este legată de lege câtă vreme îi trăiește bărbatul; dar dacă-i moare bărbatul, este slobodă să se mărite cu cine vrea; numai în
7:39
2 Cor. 6:14
Domnul. 40Dar, după
7:40
Vers. 25.
părerea mea, va fi mai fericită dacă rămâne așa cum este. Și cred
7:40
1 Tes. 4:8
că și eu am Duhul lui Dumnezeu.