Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

11Ce

1:1
Ioan 1:1
era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce
1:1
Ioan 1:142 Pet. 1:16
am privit și ce am pipăit cu mâinile
1:1
Luca 24:39Ioan 20:27
noastre cu privire la Cuvântul vieţii – 2pentru că viaţa
1:2
Ioan 1:4
11:25
14:6
a fost arătată
1:2
Rom. 16:261 Tim. 3:16
și noi am văzut-o și
1:2
Ioan 21:24Fapte 2:32
mărturisim despre ea și
1:2
Cap. 5:20.
vă vestim viaţa veșnică, viaţă care
1:2
Ioan 1:1,2
era la Tatăl și care ne-a fost arătată –, 3deci ce
1:3
Fapte 4:20
am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveţi părtășie cu noi. Și părtășia
1:3
Ioan 17:211 Cor. 1:9
noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Isus Hristos. 4Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria
1:4
Ioan 15:11
16:242 Ioan 12
voastră să fie deplină. 5Vestea
1:5
Cap. 3:11.
pe care am auzit-o de la El și pe care v-o propovăduim este că Dumnezeu
1:5
Ioan 1:9
8:12
9:5
12:35,36
e lumină și în El nu este întuneric. 6Dacă
1:6
2 Cor. 6:14
zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, minţim și nu trăim adevărul. 7Dar, dacă umblăm în lumină, după cum El Însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alţii; și sângele
1:7
1 Cor. 6:11Efes. 1:7Evr. 9:141 Pet. 1:19Apoc. 1:5
lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţește de orice păcat. 8Dacă
1:8
1 Împ. 8:462 Cron. 6:36Iov 9:2
15:14
25:4Prov. 20:9Ecl. 7:20Iac. 3:2
zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și
1:8
Cap. 2:4.
adevărul nu este în noi. 9Dacă
1:9
Ps. 32:5Prov. 28:13
ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să
1:9
Ps. 5:2
ne curăţească de orice nelegiuire. 10Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos și Cuvântul Lui nu este în noi.

2

21Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem

2:1
Rom. 8:311 Tim. 2:5Evr. 7:25
9:24
la Tatăl un Mijlocitor2:1 Sau: Avocat; grecește: paraclet (apărător, ajutor)., pe Isus Hristos, Cel neprihănit. 2El este
2:2
Rom. 3:252 Cor. 5:184:10
jertfa de ispășire pentru păcatele noastre; și nu numai pentru ale noastre, ci
2:2
Ioan 1:29
4:42
11:51,52
pentru ale întregii lumi. 3Și prin aceasta știm că Îl cunoaștem: dacă păzim poruncile Lui. 4Cine
2:4
Cap. 1:6;
zice: „Îl cunosc” și nu păzește poruncile Lui este
2:4
Cap. 1:8.
un mincinos și adevărul nu este în el. 5Dar cine
2:5
Ioan 14:21,23
păzește Cuvântul Lui, în el
2:5
Cap. 4:12.
dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită; prin
2:5
Cap. 4:13.
aceasta știm că suntem în El. 6Cine
2:6
Ioan 15:4,5
zice că rămâne în El trebuie să trăiască
2:6
Mat. 11:29Ioan 13:151 Pet. 2:21
și el cum a trăit Isus. 7Preaiubiţilor, nu
2:7
2 Ioan 5
vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche, pe care
2:7
Cap. 3:11.
aţi avut-o de la început. Porunca aceasta veche este Cuvântul, pe care l-aţi auzit. 8Totuși vă scriu o poruncă
2:8
Ioan 13:34
15:12
nouă, lucru care este adevărat atât cu privire la El, cât și cu privire la voi; căci
2:8
Rom. 13:12Efes. 5:81 Tes. 5:5,8
întunericul se împrăștie și lumina
2:8
Ioan 1:9
8:12
12:35
adevărată și răsare chiar. 9Cine
2:9
1 Cor. 13:22 Pet. 1:9
zice că este în lumină și urăște pe fratele său este încă în întuneric până acum. 10Cine
2:10
Cap. 3:14.
iubește pe fratele său rămâne în lumină și în el
2:10
2 Pet. 1:10
nu este niciun prilej de poticnire. 11Dar cine urăște pe fratele său este în întuneric, umblă
2:11
Ioan 12:35
în întuneric și nu știe încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii. 12Vă scriu, copilașilor, fiindcă păcatele
2:12
Luca 24:47Fapte 4:12
10:43
13:38
vă sunt iertate pentru Numele Lui. 13Vă scriu, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este de la
2:13
Cap. 1:1.
început. Vă scriu, tinerilor, fiindcă aţi biruit pe cel rău. V-am scris, copilașilor, fiindcă aţi cunoscut pe Tatăl. 14V-am scris, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este de la început. V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteţi
2:14
Efes. 6:10
tari și Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și aţi biruit pe cel rău. 15Nu
2:15
Rom. 12:2
iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă
2:15
Mat. 6:24Gal. 1:10Iac. 4:4
iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. 16Căci tot ce este în lume: pofta firii pământești, pofta ochilor
2:16
Ecl. 5:11
și lăudăroșia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume. 17Și lumea
2:17
1 Cor. 7:31Iac. 1:10
4:141 Pet. 1:24
și pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. 18Copilașilor
2:18
Ioan 21:5
, este
2:18
Evr. 1:2
ceasul cel de pe urmă. Și, după cum aţi auzit că are să vină antihristul
2:18
2 Tes. 2:32 Pet. 2:1
, să știţi că acum
2:18
Mat. 24:5,242 Ioan 7
s-au ridicat mulţi antihriști – prin aceasta cunoaștem că
2:18
1 Tim. 4:12 Tim. 3:1
este ceasul de pe urmă. 19Ei au ieșit din
2:19
Deut. 13:13Ps. 41:9Fapte 20:30
mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri. Căci, dacă
2:19
Mat. 24:21Ioan 6:37
10:28,292 Tim. 2:19
ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi; ci au ieșit ca
2:19
1 Cor. 11:19
să se arate că nu toţi sunt dintre ai noștri. 20Dar voi
2:20
2 Cor. 1:21Evr. 1:9
aţi primit ungerea din partea
2:20
Marcu 1:24Fapte 3:14
Celui Sfânt și știţi
2:20
Ioan 10:4,5
14:26
16:13
orice lucru. 21V-am scris nu că n-aţi cunoaște adevărul, ci pentru că îl cunoașteţi și știţi că nicio minciună nu vine din adevăr. 22Cine
2:22
Cap. 4:3.
este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduiește că Isus este Hristosul? Acela este antihristul, care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. 23Oricine
2:23
Ioan 15:232 Ioan 9
tăgăduiește pe Fiul n-are pe Tatăl. Oricine
2:23
Ioan 14:7,9,10
mărturisește pe Fiul are și pe Tatăl. 24Ce
2:24
2 Ioan 6
aţi auzit de la început, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce aţi auzit de la început, și voi veţi
2:24
Ioan 14:23
rămâne în Fiul și în Tatăl. 25Și
2:25
Ioan 17:35:11
făgăduinţa pe care ne-a făcut-o El este aceasta: viaţa veșnică. 26V-am scris aceste lucruri în
2:26
Cap. 3:7.
vederea celor ce caută să vă rătăcească. 27Cât despre voi, ungerea
2:27
Vers. 20.
pe care aţi primit-o de la El rămâne în voi și n-aveţi
2:27
Ier. 31:33,34Evr. 8:10,11
trebuinţă să vă înveţe cineva; ci, după cum ungerea Lui vă
2:27
Ioan 14:26
16:13
învaţă despre toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună, rămâneţi în El, după cum v-a învăţat ea. 28Și acum, copilașilor, rămâneţi în El, pentru ca, atunci când
2:28
Cap. 3:2.
Se va arăta El, să
2:28
Cap. 4:17.
avem îndrăzneală și la venirea Lui să nu rămânem de rușine și depărtaţi de El. 29Dacă
2:29
Fapte 14:22
știţi că El este neprihănit, să știţi și că oricine
2:29
Cap. 3:7,10.
trăiește în neprihănire este născut din El.