Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

21Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem

2:1
Rom. 8:311 Tim. 2:5Evr. 7:25
9:24
la Tatăl un Mijlocitor2:1 Sau: Avocat; grecește: paraclet (apărător, ajutor)., pe Isus Hristos, Cel neprihănit. 2El este
2:2
Rom. 3:252 Cor. 5:184:10
jertfa de ispășire pentru păcatele noastre; și nu numai pentru ale noastre, ci
2:2
Ioan 1:29
4:42
11:51,52
pentru ale întregii lumi. 3Și prin aceasta știm că Îl cunoaștem: dacă păzim poruncile Lui. 4Cine
2:4
Cap. 1:6;
zice: „Îl cunosc” și nu păzește poruncile Lui este
2:4
Cap. 1:8.
un mincinos și adevărul nu este în el. 5Dar cine
2:5
Ioan 14:21,23
păzește Cuvântul Lui, în el
2:5
Cap. 4:12.
dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită; prin
2:5
Cap. 4:13.
aceasta știm că suntem în El. 6Cine
2:6
Ioan 15:4,5
zice că rămâne în El trebuie să trăiască
2:6
Mat. 11:29Ioan 13:151 Pet. 2:21
și el cum a trăit Isus. 7Preaiubiţilor, nu
2:7
2 Ioan 5
vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche, pe care
2:7
Cap. 3:11.
aţi avut-o de la început. Porunca aceasta veche este Cuvântul, pe care l-aţi auzit. 8Totuși vă scriu o poruncă
2:8
Ioan 13:34
15:12
nouă, lucru care este adevărat atât cu privire la El, cât și cu privire la voi; căci
2:8
Rom. 13:12Efes. 5:81 Tes. 5:5,8
întunericul se împrăștie și lumina
2:8
Ioan 1:9
8:12
12:35
adevărată și răsare chiar. 9Cine
2:9
1 Cor. 13:22 Pet. 1:9
zice că este în lumină și urăște pe fratele său este încă în întuneric până acum. 10Cine
2:10
Cap. 3:14.
iubește pe fratele său rămâne în lumină și în el
2:10
2 Pet. 1:10
nu este niciun prilej de poticnire. 11Dar cine urăște pe fratele său este în întuneric, umblă
2:11
Ioan 12:35
în întuneric și nu știe încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii. 12Vă scriu, copilașilor, fiindcă păcatele
2:12
Luca 24:47Fapte 4:12
10:43
13:38
vă sunt iertate pentru Numele Lui. 13Vă scriu, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este de la
2:13
Cap. 1:1.
început. Vă scriu, tinerilor, fiindcă aţi biruit pe cel rău. V-am scris, copilașilor, fiindcă aţi cunoscut pe Tatăl. 14V-am scris, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este de la început. V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteţi
2:14
Efes. 6:10
tari și Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și aţi biruit pe cel rău. 15Nu
2:15
Rom. 12:2
iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă
2:15
Mat. 6:24Gal. 1:10Iac. 4:4
iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. 16Căci tot ce este în lume: pofta firii pământești, pofta ochilor
2:16
Ecl. 5:11
și lăudăroșia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume. 17Și lumea
2:17
1 Cor. 7:31Iac. 1:10
4:141 Pet. 1:24
și pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. 18Copilașilor
2:18
Ioan 21:5
, este
2:18
Evr. 1:2
ceasul cel de pe urmă. Și, după cum aţi auzit că are să vină antihristul
2:18
2 Tes. 2:32 Pet. 2:1
, să știţi că acum
2:18
Mat. 24:5,242 Ioan 7
s-au ridicat mulţi antihriști – prin aceasta cunoaștem că
2:18
1 Tim. 4:12 Tim. 3:1
este ceasul de pe urmă. 19Ei au ieșit din
2:19
Deut. 13:13Ps. 41:9Fapte 20:30
mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri. Căci, dacă
2:19
Mat. 24:21Ioan 6:37
10:28,292 Tim. 2:19
ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi; ci au ieșit ca
2:19
1 Cor. 11:19
să se arate că nu toţi sunt dintre ai noștri. 20Dar voi
2:20
2 Cor. 1:21Evr. 1:9
aţi primit ungerea din partea
2:20
Marcu 1:24Fapte 3:14
Celui Sfânt și știţi
2:20
Ioan 10:4,5
14:26
16:13
orice lucru. 21V-am scris nu că n-aţi cunoaște adevărul, ci pentru că îl cunoașteţi și știţi că nicio minciună nu vine din adevăr. 22Cine
2:22
Cap. 4:3.
este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduiește că Isus este Hristosul? Acela este antihristul, care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. 23Oricine
2:23
Ioan 15:232 Ioan 9
tăgăduiește pe Fiul n-are pe Tatăl. Oricine
2:23
Ioan 14:7,9,10
mărturisește pe Fiul are și pe Tatăl. 24Ce
2:24
2 Ioan 6
aţi auzit de la început, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce aţi auzit de la început, și voi veţi
2:24
Ioan 14:23
rămâne în Fiul și în Tatăl. 25Și
2:25
Ioan 17:35:11
făgăduinţa pe care ne-a făcut-o El este aceasta: viaţa veșnică. 26V-am scris aceste lucruri în
2:26
Cap. 3:7.
vederea celor ce caută să vă rătăcească. 27Cât despre voi, ungerea
2:27
Vers. 20.
pe care aţi primit-o de la El rămâne în voi și n-aveţi
2:27
Ier. 31:33,34Evr. 8:10,11
trebuinţă să vă înveţe cineva; ci, după cum ungerea Lui vă
2:27
Ioan 14:26
16:13
învaţă despre toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună, rămâneţi în El, după cum v-a învăţat ea. 28Și acum, copilașilor, rămâneţi în El, pentru ca, atunci când
2:28
Cap. 3:2.
Se va arăta El, să
2:28
Cap. 4:17.
avem îndrăzneală și la venirea Lui să nu rămânem de rușine și depărtaţi de El. 29Dacă
2:29
Fapte 14:22
știţi că El este neprihănit, să știţi și că oricine
2:29
Cap. 3:7,10.
trăiește în neprihănire este născut din El.

3

31Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl: să

3:1
Ioan 1:12
ne numim copii ai lui Dumnezeu! Și suntem. Lumea nu ne cunoaște, pentru că
3:1
Ioan 15:18,19
16:3
17:25
nu L-a cunoscut nici pe El. 2Preaiubiţilor, acum
3:2
Is. 56:5Rom. 8:15Gal. 3:26
4:6
suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi nu s-a arătat încă
3:2
Rom. 8:182 Cor. 4:17
. Dar știm că, atunci când Se va arăta El, vom
3:2
Rom. 8:291 Cor. 15:49Filip. 3:21Col. 3:42 Pet. 1:4
fi ca El, pentru că Îl
3:2
Iov 19:26Ps. 16:11Mat. 5:81 Cor. 13:122 Cor. 5:7
vom vedea așa cum este. 3Oricine
3:3
Cap. 4:17.
are nădejdea aceasta în El se curăţește, după cum El este curat. 4Oricine face păcat face și fărădelege
3:4
Rom. 4:15
; și păcatul este fărădelege. 5Și știţi că
3:5
Cap. 1:2.
El S-a arătat ca să
3:5
Is. 53:5,6,111 Tim. 1:15Evr. 1:3
9:261 Pet. 2:24
ia păcatele; și în El
3:5
2 Cor. 5:21Evr. 4:15
9:181 Pet. 2:24
nu este păcat. 6Oricine rămâne în El nu păcătuiește; oricine
3:6
Cap. 2:4;
păcătuiește nu L-a văzut, nici nu L-a cunoscut. 7Copilașilor, nimeni
3:7
Cap. 2:26.
să nu vă înșele! Cine
3:7
Ezec. 18:5-9Rom. 2:13
trăiește în neprihănire este neprihănit, cum El Însuși este neprihănit. 8Cine
3:8
Mat. 13:38Ioan 8:44
păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca
3:8
Gen. 3:15Luca 10:18Ioan 16:11Evr. 2:14
să nimicească lucrările diavolului. 9Oricine
3:9
Cap. 5:18.
este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânţa
3:9
1 Pet. 1:23
Lui rămâne în el; și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. 10Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine
3:10
Cap. 2:29.
nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu; nici
3:10
Cap. 4:8.
cine nu iubește pe fratele său. 11Căci vestirea pe care aţi auzit-o de la început este aceasta
3:11
Cap. 1:5;
: să ne iubim
3:11
Ioan 13:34
15:122 Ioan 5
unii pe alţii; 12nu cum a fost Cain
3:12
Gen. 4:4,8Evr. 11:4Iuda 11
, care era de la cel rău și a ucis pe fratele său. Și pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite. 13Nu vă miraţi, fraţilor, dacă vă
3:13
Ioan 15:18,19
17:142 Tim. 3:12
urăște lumea. 14Noi
3:14
Cap. 2:10.
știm că am trecut din moarte la viaţă, pentru că iubim pe fraţi. Cine
3:14
Cap. 2:9,11.
nu iubește pe fratele său rămâne în moarte. 15Oricine
3:15
Mat. 5:21,22
urăște pe fratele său este un ucigaș; și știţi că niciun ucigaș
3:15
Gal. 5:21Apoc. 21:8
n-are viaţa veșnică rămânând în el. 16Noi am cunoscut
3:16
Ioan 3:16
5:1,13Rom. 5:8Efes. 5:2,25
dragostea Lui prin aceea că El Și-a dat viaţa pentru noi; și noi deci trebuie să ne dăm viaţa pentru fraţi. 17Dar cine
3:17
Deut. 15:7Luca 3:11
are bogăţiile lumii acesteia și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima faţă de el, cum rămâne
3:17
Cap. 4:20.
în el dragostea de Dumnezeu? 18Copilașilor, să
3:18
Ezec. 33:31Rom. 12:9Efes. 4:15Iac. 2:15,161 Pet. 3:22
nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. 19Prin aceasta vom cunoaște că
3:19
Ioan 18:37
suntem din adevăr și ne vom liniști inimile înaintea Lui 20ori în ce
3:20
1 Cor. 4:4
ne osândește inima noastră; căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile. 21Preaiubiţilor
3:21
Iov 22:26
, dacă nu ne osândește inima noastră, avem
3:21
Evr. 10:22
îndrăzneală la Dumnezeu. 22Și, orice
3:22
Ps. 34:15
145:18,19Prov. 15:29Ier. 29:12Mat. 7:8
21:22Marcu 11:24Ioan 14:13
15:7
16:23,24Iac. 5:16
vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și
3:22
Ioan 8:29
9:31
facem ce este plăcut înaintea Lui. 23Și
3:23
Ioan 6:29
17:3
porunca Lui este să credem în Numele Fiului Său Isus Hristos și să
3:23
Mat. 22:39Ioan 5:12Efes. 5:21 Tes. 4:91 Pet. 4:8
ne iubim unii pe alţii, cum
3:23
Cap. 4:21;
ne-a poruncit El. 24Cine
3:24
Ioan 14:23
15:10
păzește poruncile Lui rămâne în El și El în el
3:24
Ioan 17:21
. Și
3:24
Rom. 8:9
cunoaștem că El rămâne în noi prin Duhul pe care ni L-a dat.

4

41Preaiubiţilor, să

4:1
Ier. 29:8Mat. 24:4
nu daţi crezare oricărui duh, ci să
4:1
1 Cor. 14:291 Tes. 5:21Apoc. 2:2
cercetaţi duhurile dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieșit mulţi
4:1
Mat. 24:5,24Fapte 20:301 Tim. 4:12 Pet. 2:12 Ioan 7
proroci mincinoși. 2Duhul lui Dumnezeu să-L cunoașteţi după aceasta: Orice
4:2
1 Cor. 12:3
duh care mărturisește că Isus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu; 3și orice
4:3
Cap. 2:22.
duh care nu mărturisește pe Isus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul antihristului, de a cărui venire aţi auzit. El chiar
4:3
2 Tes. 2:7
este în lume acum. 4Voi
4:4
Cap. 5:4.
, copilașilor, sunteţi din Dumnezeu și i-aţi biruit, pentru că Cel
4:4
Ioan 12:31
14:30
16:111 Cor. 2:12Efes. 2:2
6:12
ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. 5Ei
4:5
Ioan 3:31
sunt din lume; de aceea vorbesc ca din lume și lumea
4:5
Ioan 15:19
17:14
îi ascultă. 6Noi însă suntem din Dumnezeu; cine
4:6
Ioan 8:47
10:271 Cor. 14:372 Cor. 10:7
cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă; cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem duhul
4:6
Is. 8:20Ioan 14:17
adevărului și duhul rătăcirii. 7Preaiubiţilor
4:7
Cap. 3:10,11,23.
, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. 8Cine nu iubește n-a
4:8
Cap. 2:4;
cunoscut pe Dumnezeu
4:8
Vers. 16.
, pentru că Dumnezeu este dragoste. 9Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul
4:9
Ioan 3:16Rom. 5:8
8:32
că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca
4:9
Cap. 5:11.
noi să trăim prin El. 10Și dragostea stă nu
4:10
Ioan 15:16Rom. 5:8,10Tit 3:4
în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire
4:10
Cap. 2:2.
pentru păcatele noastre. 11Preaiubiţilor, dacă
4:11
Mat. 18:33Ioan 15:12,13
astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alţii. 12Nimeni
4:12
Ioan 1:181 Tim. 6:16
n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; dacă ne iubim unii pe alţii, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea
4:12
Cap. 2:5. Vers. 18.
Lui a ajuns desăvârșită în noi. 13Cunoaștem
4:13
Ioan 14:20
că rămânem în El și că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său. 14Și noi
4:14
Ioan 1:14
am văzut și mărturisim că Tatăl
4:14
Ioan 3:17
a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii. 15Cine
4:15
Rom. 10:9
va mărturisi că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în el, și el, în Dumnezeu. 16Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu faţă de noi. Dumnezeu
4:16
Vers. 8.
este dragoste și cine
4:16
Cap. 3:24. Vers. 12.
rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu, și Dumnezeu rămâne în el. 17Cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta, astfel se face că dragostea este desăvârșită în noi, pentru ca
4:17
Iac. 2:13
să avem deplină încredere în ziua judecăţii. 18În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica, pentru că
4:18
Cap. 3:3.
frica are cu ea pedeapsa; și cine se teme n-a
4:18
Vers. 12.
ajuns desăvârșit în dragoste. 19Noi Îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. 20Dacă
4:20
Cap. 2:4;
zice cineva: „Eu iubesc pe Dumnezeu” și urăște pe fratele său este un mincinos, căci cine nu iubește pe fratele său pe care-l vede cum poate să iubească pe Dumnezeu, pe
4:20
Vers. 12.
care nu-L vede? 21Și aceasta este porunca
4:21
Mat. 22:37,39Ioan 13:31
15:12
pe care o avem de la El: cine iubește pe Dumnezeu iubește și pe fratele său.