Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

DOMNIA LUI SOLOMON

CAPITOLELE 1—11

(2 Cronici 1—9. 2 Samuel 7:12-15. Psalmul 89.)

Bătrâneţea lui David

11Împăratul David era bătrân, înaintat în vârstă; îl acopereau cu haine și nu se putea încălzi. 2Slujitorii lui i-au zis: „Să se caute pentru domnul împăratul o fată fecioară; ea să stea înaintea împăratului, să-l îngrijească și să se culce la sânul tău, și domnul meu împăratul se va încălzi.” 3Au căutat în tot ţinutul lui Israel o fată tânără și frumoasă și au găsit pe Abișag, Sunamita

1:3
Ios. 19:18
, pe care au adus-o la împărat. 4Această fată era foarte frumoasă. Ea a îngrijit pe împărat și i-a slujit, dar împăratul nu s-a împreunat cu ea.

Adonia vrea să ia scaunul de domnie

5Adonia

1:5
2 Sam. 3:4
, fiul Haghitei, s-a sumeţit până acolo încât a zis: „Eu voi fi împărat!” Și și-a pregătit
1:5
2 Sam. 15:1
care și călăreţi și cincizeci de oameni care alergau înaintea lui. 6Tatăl său nu-l mustrase niciodată în viaţa lui zicând: „Pentru ce faci așa?” Adonia, de altfel, era foarte frumos la chip și se născuse după
1:6
2 Sam. 3:3,41 Cron. 3:2
Absalom. 7El a vorbit cu Ioab, fiul Ţeruiei, și cu preotul
1:7
2 Sam. 20:25
Abiatar, și aceștia au trecut de
1:7
Cap. 2:22,28.
partea lui. 8Dar preotul Ţadoc, Benaia, fiul lui Iehoiada, prorocul Natan, Șimei
1:8
Cap. 4:18.
, Rei și vitejii
1:8
2 Sam. 23:8
lui David n-au fost cu Adonia. 9Adonia a tăiat oi, boi și viţei grași lângă piatra lui Zohelet, care este lângă En-Roguel, și a poftit pe toţi fraţii lui, fiii împăratului, și pe toţi bărbaţii lui Iuda din slujba împăratului. 10Dar n-a poftit pe prorocul Natan, nici pe Benaia, nici pe viteji, nici pe fratele său Solomon.

Bat-Șeba, la David

11Atunci, Natan a zis Bat-Șebei, mama lui Solomon: „N-ai auzit că Adonia, fiul Haghitei

1:11
2 Sam. 3:4
, s-a făcut împărat fără să știe domnul nostru David? 12Vino dar acum și-ţi voi da un sfat, ca să-ţi scapi viaţa ta și viaţa fiului tău Solomon. 13Du-te, intră la împăratul David și spune-i: ‘Împărate, domnul meu, n-ai jurat tu roabei tale zicând: «Fiul tău Solomon
1:13
1 Cron. 22:9
va împărăţi după mine și va ședea pe scaunul meu de domnie»? Pentru ce dar împărăţește Adonia?’ 14Și, în timp ce tu vei vorbi cu împăratul, eu însumi voi intra după tine și-ţi voi întări cuvintele.” 15Bat-Șeba s-a dus în odaia împăratului. El era foarte bătrân; și Abișag, Sunamita, îi slujea. 16Bat-Șeba s-a plecat și s-a închinat înaintea împăratului. Și împăratul a zis: „Ce vrei?” 17Ea i-a răspuns: „Domnul meu, tu ai jurat
1:17
Vers. 13,30.
roabei tale pe Domnul Dumnezeul tău, zicând: ‘Solomon, fiul tău, va împărăţi după mine și va ședea pe scaunul meu de domnie.’ 18Și acum, iată că Adonia împărăţește! Și tu nu știi, împărate, domnul meu! 19El a
1:19
Vers. 7,8,9,25.
înjunghiat boi, viţei grași și oi în mare număr și a poftit pe toţi fiii împăratului, pe preotul Abiatar și pe Ioab, căpetenia oștirii, dar pe robul tău Solomon nu l-a poftit. 20Împărate, domnul meu, tot Israelul are ochii îndreptaţi spre tine, ca să-i faci cunoscut cine va ședea pe scaunul de domnie al împăratului, domnului meu, după el. 21Și, când împăratul, domnul meu, va fi culcat
1:21
Deut. 31:16
împreună cu părinţii săi, se va întâmpla că eu și fiul meu Solomon vom fi priviţi ca niște vinovaţi.” 22Pe când încă vorbea ea cu împăratul, iată că a sosit prorocul Natan. 23Au dat de știre împăratului și au zis: „Iată că a venit prorocul Natan!” El a intrat înaintea împăratului și s-a închinat înaintea împăratului cu faţa până la pământ. 24Și Natan a zis: „Împărate, domnul meu, oare tu ai zis: ‘Adonia va împărăţi după mine și va ședea pe scaunul meu de domnie’? 25Căci el s-a
1:25
Vers. 19.
coborât astăzi, a tăiat boi, viţei grași și oi în mare număr și a poftit pe toţi fiii împăratului, pe căpeteniile oștirii și pe preotul Abiatar. Și ei mănâncă și beau înaintea lui și zic: ‘Trăiască împăratul Adonia!’ 26Dar nu m-a poftit nici pe mine, care sunt robul tău, nici pe preotul Ţadoc, nici pe Benaia, fiul lui Iehoiada, nici pe robul tău Solomon. 27Oare din porunca domnului meu, împăratul, are loc lucrul acesta și fără să fi făcut cunoscut robului tău cine are să se suie pe scaunul de domnie al împăratului, domnului meu, după el?” 28Împăratul David a răspuns: „Chemaţi-mi pe Bat-Șeba.” Ea a intrat și s-a înfăţișat înaintea împăratului. 29Și împăratul a jurat și a zis: „Viu
1:29
2 Sam. 4:9
este Domnul, care m-a izbăvit din toate necazurile, 30că, așa
1:30
Vers. 17.
cum am jurat pe Domnul Dumnezeul lui Israel, zicând: ‘Fiul tău Solomon va împărăţi după mine și va ședea pe scaunul meu de domnie în locul meu’, așa voi face azi.” 31Bat-Șeba s-a plecat cu faţa la pământ și s-a închinat înaintea împăratului. Și a zis: „Trăiască
1:31
Neem. 2:3Dan. 2:4
pe vecie domnul meu, împăratul David!”

Solomon, împărat

32Împăratul David a zis: „Chemaţi-mi pe preotul Ţadoc, pe prorocul Natan și pe Benaia, fiul lui Iehoiada.” Ei au intrat și s-au înfăţișat înaintea împăratului. 33Și împăratul le-a zis: „Luaţi

1:33
2 Sam. 20:6
cu voi pe slujitorii stăpânului vostru, puneţi pe fiul meu Solomon călare pe catârul meu și coborâţi-l la
1:33
2 Cron. 32:30
Ghihon. 34Acolo, preotul Ţadoc și prorocul Natan să-l
1:34
1 Sam. 10:1
16:3,122 Sam. 2:4
5:32 Împ. 9:3
11:12
ungă împărat peste Israel. Să sunaţi
1:34
2 Sam. 15:102 Împ. 9:13
11:14
din trâmbiţă și să ziceţi: ‘Trăiască împăratul Solomon!’ 35Să vă suiţi apoi după el, ca să vină să se așeze pe scaunul meu de domnie și să împărăţească în locul meu. Căci porunca mea este ca el să fie căpetenia lui Israel și Iuda.” 36Benaia, fiul lui Iehoiada, a răspuns împăratului: „Amin! Așa să vrea Domnul Dumnezeul domnului meu, împăratul. 37Domnul să fie cu Solomon cum
1:37
Ios. 1:5,171 Sam. 20:13
a fost cu domnul meu, împăratul, ca să-și înalţe
1:37
Vers. 47.
scaunul de domnie mai presus de scaunul de domnie al domnului meu, împăratul David!” 38Atunci, preotul Ţadoc s-a coborât împreună cu prorocul Natan, cu Benaia
1:38
2 Sam. 8:18
23:20-23
, fiul lui Iehoiada, cu cheretiţii și peletiţii; au pus pe Solomon călare pe catârul împăratului David și l-au dus la Ghihon. 39Preotul Ţadoc a luat cornul cu untdelemn
1:39
Exod 30:23,25,32Ps. 89:20
din cort și a uns
1:39
1 Cron. 29:22
pe Solomon. Au sunat din trâmbiţă, și tot
1:39
1 Sam. 10:24
poporul a zis: „Trăiască împăratul Solomon!” 40Tot poporul s-a suit după el și poporul cânta din fluier și se desfăta cu mare bucurie; se clătina pământul de strigătele lor.

Adonia aude

41Zvonul acesta a ajuns până la Adonia și la toţi cei poftiţi care erau cu el tocmai în clipa când sfârșeau de mâncat. Ioab, auzind sunetul trâmbiţei, a zis: „Ce este cu vuietul acesta de care răsună cetatea?” 42Pe când vorbea el încă, a venit Ionatan, fiul preotului Abiatar. Și Adonia a zis: „Apropie-te, că ești un om

1:42
2 Sam. 18:27
viteaz și aduci vești bune.” 43„Da”, a răspuns Ionatan lui Adonia, „domnul nostru împăratul David a făcut împărat pe Solomon. 44A trimis cu el pe preotul Ţadoc, pe prorocul Natan, pe Benaia, fiul lui Iehoiada, pe cheretiţi și peletiţi și l-au pus călare pe catârul împăratului. 45Preotul Ţadoc și prorocul Natan l-au uns împărat la Ghihon. De acolo s-au suit veselindu-se și cetatea a fost pusă în mișcare: acesta este vuietul pe care l-aţi auzit. 46Solomon s-a și așezat
1:46
1 Cron. 29:23
pe scaunul de domnie al împăratului. 47Și slujitorii împăratului au venit să binecuvânteze pe domnul nostru împăratul David, zicând: ‘Dumnezeul tău să facă numele lui Solomon mai
1:47
Vers. 37.
vestit decât numele tău și el să-și înalţe scaunul de domnie mai presus de scaunul tău de domnie!’ Și împăratul s-a închinat
1:47
Gen. 47:31
pe patul său. 48Iată ce a zis și împăratul: ‘Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, care mi-a dat
1:48
Cap. 3:6.
astăzi un urmaș pe scaunul meu de domnie și mi-a îngăduit să-l văd!’” 49Toţi cei poftiţi de Adonia s-au umplut de spaimă; s-au sculat și au plecat care încotro. 50Adonia s-a temut de Solomon; s-a sculat și el, a plecat și s-a apucat
1:50
Cap. 2:28.
de coarnele altarului. 51Au venit și au spus lui Solomon: „Iată că Adonia se teme de împăratul Solomon și s-a apucat de coarnele altarului zicând: ‘Să-mi jure împăratul Solomon azi că nu va omorî pe robul său cu sabia!’” 52Solomon a zis: „Dacă va fi om cinstit, un
1:52
1 Sam. 14:452 Sam. 14:11Fapte 27:34
păr din cap nu-i va cădea la pământ, dar, dacă se va găsi răutate în el, va muri.” 53Și împăratul Solomon a trimis niște oameni care l-au coborât de pe altar. El a venit și s-a închinat înaintea împăratului Solomon, și Solomon i-a zis: „Du-te acasă.”

2

Învăţăturile date lui Solomon la moarte

21David se apropia de clipa

2:1
Gen. 47:29Deut. 31:14
morţii și a dat îndrumări fiului său Solomon, zicând: 2„Eu
2:2
Ios. 23:14
plec pe calea pe care merge toată lumea. Întărește-te
2:2
Deut. 17:19,20
și fii om! 3Păzește poruncile Domnului Dumnezeului tău, umblând în căile Lui și păzind legile Lui, poruncile Lui, hotărârile Lui și învăţăturile Lui, după cum este scris în legea lui Moise, ca să izbutești
2:3
Deut. 29:9Ios. 1:71 Cron. 22:12,13
în tot ce vei face și oriîncotro te vei întoarce 4și pentru ca Domnul să împlinească
2:4
2 Sam. 7:25
următoarele cuvinte, pe care le-a rostit pentru mine: ‘Dacă
2:4
Ps. 132:12
fiii tăi vor lua seama la calea lor, umblând
2:4
2 Împ. 20:3
cu credincioșie înaintea Mea din toată inima lor și din tot sufletul lor, nu vei fi lipsit
2:4
2 Sam. 7:12,13
niciodată de un urmaș pe scaunul de domnie al lui Israel.’ 5Știi ce mi-a făcut
2:5
2 Sam. 3:39
18:5,12,14
19:5-7
Ioab, fiul Ţeruiei, ce a făcut celor două căpetenii ale oștirii lui Israel, lui Abner
2:5
2 Sam. 3:27
, fiul lui Ner, și lui Amasa
2:5
2 Sam. 20:10
, fiul lui Ieter. I-a omorât; a vărsat în timp de pace sânge de război și a pus sângele de război pe cingătoarea cu care era încins la mijloc și pe încălţămintea din picioare. 6Fă după înţelepciunea
2:6
Vers. 9.
ta și să nu lași ca perii lui cei albi să se coboare în pace în Locuinţa morţilor. 7Să te porţi cu bunăvoinţă cu fiii lui Barzilai
2:7
2 Sam. 19:31,38
, Galaaditul, și ei să mănânce
2:7
2 Sam. 9:7,10
19:28
la masă cu tine, căci tot așa s-au purtat și ei
2:7
2 Sam. 17:27
cu mine, ieșindu-mi înainte când fugeam de fratele tău Absalom. 8Iată că ai lângă tine pe Șimei
2:8
2 Sam. 16:5
, fiul lui Ghera, Beniamitul, din Bahurim. El a rostit împotriva mea mari blesteme în ziua când mă duceam la Mahanaim. Dar s-a coborât înaintea
2:8
2 Sam. 19:18
mea la Iordan și i-am jurat
2:8
2 Sam. 19:23
pe Domnul zicând: ‘Nu te voi omorî cu sabia.’ 9Acum, tu să nu-l lași nepedepsit
2:9
Exod 20:7Iov 9:28
, căci ești un om înţelept și știi cum trebuie să te porţi cu el. Să-i cobori perii albi însângeraţi
2:9
Gen. 42:38
44:31
în Locuinţa morţilor.” 10David a adormit
2:10
Cap. 1:21.
cu părinţii lui și a fost îngropat în cetatea
2:10
2 Sam. 5:7
lui David. 11Vremea cât a împărăţit
2:11
2 Sam. 5:41 Cron. 29:26,27
David peste Israel a fost de patruzeci de ani: la Hebron a împărăţit șapte ani, iar la Ierusalim a împărăţit treizeci și trei de ani. 12Solomon a șezut
2:12
1 Cron. 29:232 Cron. 1:1
pe scaunul de domnie al tatălui său David, și împărăţia lui s-a întărit foarte mult.

Solomon omoară pe Adonia

13Adonia, fiul Haghitei, s-a dus la Bat-Șeba, mama lui Solomon. Ea i-a zis: „Vii

2:13
1 Sam. 16:4,5
cu gânduri pașnice?” El a răspuns: „Da.” 14Și a adăugat: „Am să-ţi spun o vorbă.” Ea a zis: „Vorbește!” 15Și el a zis: „Știi că împărăţia era
2:15
Cap. 1:5.
a mea și că tot Israelul își îndrepta privirile spre mine ca să fiu împărat. Dar împărăţia s-a întors și a căzut fratelui meu, pentru că Domnul i-a
2:15
1 Cron. 22:9,10
28:5-7Prov. 21:30Dan. 2:21
dat-o. 16Acum îţi cer un lucru: nu-ţi întoarce faţa!” Ea i-a răspuns: „Vorbește!” 17Și el a zis: „Spune, te rog, împăratului Solomon – căci nu se poate să nu te asculte – să-mi dea de nevastă pe
2:17
Cap. 1:3,4.
Abișag, Sunamita.” 18Bat-Șeba a zis: „Bine! Voi vorbi împăratului pentru tine.” 19Bat-Șeba s-a dus la împăratul Solomon să-i vorbească pentru Adonia. Împăratul s-a sculat s-o întâmpine, s-a închinat
2:19
Exod 20:12
înaintea ei și a șezut pe scaunul său de domnie. Au pus un scaun pentru mama împăratului și ea a șezut
2:19
Ps. 45:9
la dreapta lui. 20Apoi a zis: „Am să-ţi fac o mică rugăminte: să mă asculţi!” Și împăratul i-a zis: „Cere, mamă, căci te voi asculta.” 21Ea a zis: „Abișag, Sunamita, să fie dată de nevastă fratelui tău Adonia.” 22Împăratul Solomon a răspuns mamei sale: „Pentru ce ceri numai pe Abișag, Sunamita, pentru Adonia? Cere și împărăţia pentru el, căci este fratele meu mai mare decât mine – pentru el, pentru preotul Abiatar
2:22
Cap. 1:7.
și pentru Ioab, fiul Ţeruiei.” 23Atunci, împăratul a jurat pe Domnul zicând: „Să mă pedepsească Dumnezeu cu toată
2:23
Rut 1:17
asprimea dacă nu-l vor costa viaţa pe Adonia cuvintele acestea! 24Acum, viu este Domnul, care m-a întărit și m-a suit pe scaunul de domnie al tatălui meu David și care mi-a făcut o casă după făgăduinţa
2:24
2 Sam. 7:11,131 Cron. 22:10
Lui, că astăzi va muri Adonia!” 25Și împăratul Solomon a trimis pe Benaia, fiul lui Iehoiada, care l-a lovit, și Adonia a murit.

Abiatar, scos din slujbă

26Împăratul a zis apoi preotului Abiatar: „Du-te la Anatot

2:26
Ios. 21:18
, la moșiile tale, căci ești vrednic de moarte, dar nu te voi omorî azi, pentru că ai purtat
2:26
1 Sam. 23:62 Sam. 15:24,29
chivotul Domnului Dumnezeu înaintea tatălui meu David și pentru că ai luat
2:26
1 Sam. 22:20,232 Sam. 15:24
parte la toate suferinţele tatălui meu.” 27Astfel, Solomon a scos pe Abiatar din slujba de preot al Domnului, ca să împlinească
2:27
1 Sam. 2:31-35
cuvântul rostit de Domnul asupra casei lui Eli în Silo.

Omorârea lui Ioab

28Vestea aceasta a ajuns până la Ioab, care luase partea

2:28
Cap. 1:7.
lui Adonia, măcar că nu luase partea lui Absalom. Și Ioab a fugit la cortul Domnului și s-a apucat
2:28
Cap. 1:50.
de coarnele altarului. 29Au dat de știre împăratului Solomon că Ioab a fugit la cortul Domnului și că este la altar. Și Solomon a trimis pe Benaia, fiul lui Iehoiada, zicându-i: „Du-te și lovește-l!” 30Benaia a ajuns la cortul Domnului și a zis lui Ioab: „Ieși, căci așa poruncește împăratul!” Dar el a răspuns: „Nu! Vreau să mor aici.” Benaia a spus lucrul acesta împăratului, zicând: „Așa a vorbit Ioab și așa mi-a răspuns.” 31Împăratul a zis lui Benaia: „Fă
2:31
Exod 21:14
cum a zis, lovește-l și îngroapă-l; și ia
2:31
Num. 35:33Deut. 19:13
21:8,9
astfel de peste mine și de peste casa tatălui meu sângele pe care l-a vărsat Ioab fără temei. 32Domnul va face ca sângele lui să cadă
2:32
Jud. 9:24,57Ps. 7:16
asupra capului lui, pentru că a lovit pe doi bărbaţi mai drepţi și mai buni
2:32
2 Cron. 21:13
decât el și i-a ucis cu sabia, fără să fi știut tatăl meu David: pe Abner
2:32
2 Sam. 3:27
, fiul lui Ner, căpetenia oștirii lui Israel, și pe Amasa
2:32
2 Sam. 20:10
, fiul lui Ieter, căpetenia oștirii lui Iuda. 33Sângele lor să cadă peste capul lui Ioab și peste capul urmașilor
2:33
2 Sam. 3:29
lui pentru totdeauna, dar David
2:33
Prov. 25:5
, sămânţa lui, casa lui și scaunul lui de domnie să aibă parte de pace pe vecie din partea Domnului.” 34Benaia, fiul lui Iehoiada, s-a suit, a lovit pe Ioab și l-a omorât. El a fost îngropat în casa lui, în pustie. 35Împăratul a pus în fruntea oștirii pe Benaia, fiul lui Iehoiada, în locul lui Ioab, iar în locul lui Abiatar
2:35
Vers. 27.
a pus pe preotul Ţadoc
2:35
Num. 25:11-131 Sam. 2:351 Cron. 6:53
24:3
.

Omorârea lui Șimei

36Împăratul a chemat pe Șimei

2:36
2 Sam. 16:15
și i-a zis: „Zidește-ţi o casă la Ierusalim: să locuiești în ea și să nu ieși din ea ca să te duci într-o parte sau alta. 37Să știi bine că, în ziua când vei ieși și vei trece pârâul
2:37
2 Sam. 15:23
Chedron, vei muri. Atunci, sângele
2:37
Lev. 20:9Ios. 2:192 Sam. 1:16
tău va cădea asupra capului tău.” 38Șimei a răspuns împăratului: „Bine! Robul tău va face cum spune domnul meu împăratul.” Și Șimei a locuit multă vreme la Ierusalim. 39După trei ani, s-a întâmplat că doi slujitori ai lui Șimei au fugit la Achiș
2:39
1 Sam. 27:2
, fiul lui Maaca, împăratul Gatului. Au dat de știre lui Șimei zicând: „Iată că slujitorii tăi sunt la Gat.” 40Șimei s-a sculat, a pus șaua pe măgar și s-a dus la Gat, la Achiș, să-și caute slujitorii. Șimei s-a dus și și-a adus înapoi slujitorii din Gat. 41Au dat de veste lui Solomon că Șimei a plecat din Ierusalim la Gat și că s-a întors. 42Împăratul a chemat pe Șimei și i-a zis: „Nu te-am pus eu să juri pe Domnul și nu ţi-am spus eu hotărât: ‘Să știi că vei muri în ziua când vei ieși să te duci într-o parte sau alta’? Și nu mi-ai răspuns tu: ‘Bine, am înţeles’? 43Pentru ce atunci n-ai ascultat de jurământul Domnului și de porunca pe care ţi-o dădusem?” 44Și împăratul a zis lui Șimei: „Știi înăuntrul inimii tale tot
2:44
2 Sam. 16:5Ps. 7:16
răul pe care l-ai făcut tatălui meu David; Domnul
2:44
Ezec. 17:19
a întors răutatea ta asupra capului tău. 45Dar împăratul Solomon va fi binecuvântat și scaunul
2:45
Prov. 25:5
de domnie al lui David va fi întărit pe vecie înaintea Domnului.” 46Și împăratul a poruncit lui Benaia, fiul lui Iehoiada, care a ieșit și a lovit pe Șimei, și Șimei a murit.

Astfel, împărăţia

2:46
Vers. 12.
s-a întărit în mâinile lui Solomon.