Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

DOMNIA LUI SOLOMON

CAPITOLELE 1—11

(2 Cronici 1—9. 2 Samuel 7:12-15. Psalmul 89.)

Bătrâneţea lui David

11Împăratul David era bătrân, înaintat în vârstă; îl acopereau cu haine și nu se putea încălzi. 2Slujitorii lui i-au zis: „Să se caute pentru domnul împăratul o fată fecioară; ea să stea înaintea împăratului, să-l îngrijească și să se culce la sânul tău, și domnul meu împăratul se va încălzi.” 3Au căutat în tot ţinutul lui Israel o fată tânără și frumoasă și au găsit pe Abișag, Sunamita

1:3
Ios. 19:18
, pe care au adus-o la împărat. 4Această fată era foarte frumoasă. Ea a îngrijit pe împărat și i-a slujit, dar împăratul nu s-a împreunat cu ea.

Adonia vrea să ia scaunul de domnie

5Adonia

1:5
2 Sam. 3:4
, fiul Haghitei, s-a sumeţit până acolo încât a zis: „Eu voi fi împărat!” Și și-a pregătit
1:5
2 Sam. 15:1
care și călăreţi și cincizeci de oameni care alergau înaintea lui. 6Tatăl său nu-l mustrase niciodată în viaţa lui zicând: „Pentru ce faci așa?” Adonia, de altfel, era foarte frumos la chip și se născuse după
1:6
2 Sam. 3:3,41 Cron. 3:2
Absalom. 7El a vorbit cu Ioab, fiul Ţeruiei, și cu preotul
1:7
2 Sam. 20:25
Abiatar, și aceștia au trecut de
1:7
Cap. 2:22,28.

partea lui. 8Dar preotul Ţadoc, Benaia, fiul lui Iehoiada, prorocul Natan, Șimei
1:8
Cap. 4:18.

, Rei și vitejii
1:8
2 Sam. 23:8
lui David n-au fost cu Adonia. 9Adonia a tăiat oi, boi și viţei grași lângă piatra lui Zohelet, care este lângă En-Roguel, și a poftit pe toţi fraţii lui, fiii împăratului, și pe toţi bărbaţii lui Iuda din slujba împăratului. 10Dar n-a poftit pe prorocul Natan, nici pe Benaia, nici pe viteji, nici pe fratele său Solomon.

Bat-Șeba, la David

11Atunci, Natan a zis Bat-Șebei, mama lui Solomon: „N-ai auzit că Adonia, fiul Haghitei

1:11
2 Sam. 3:4
, s-a făcut împărat fără să știe domnul nostru David? 12Vino dar acum și-ţi voi da un sfat, ca să-ţi scapi viaţa ta și viaţa fiului tău Solomon. 13Du-te, intră la împăratul David și spune-i: ‘Împărate, domnul meu, n-ai jurat tu roabei tale zicând: «Fiul tău Solomon
1:13
1 Cron. 22:9
va împărăţi după mine și va ședea pe scaunul meu de domnie»? Pentru ce dar împărăţește Adonia?’ 14Și, în timp ce tu vei vorbi cu împăratul, eu însumi voi intra după tine și-ţi voi întări cuvintele.” 15Bat-Șeba s-a dus în odaia împăratului. El era foarte bătrân; și Abișag, Sunamita, îi slujea. 16Bat-Șeba s-a plecat și s-a închinat înaintea împăratului. Și împăratul a zis: „Ce vrei?” 17Ea i-a răspuns: „Domnul meu, tu ai jurat
1:17
Vers. 13,30.

roabei tale pe Domnul Dumnezeul tău, zicând: ‘Solomon, fiul tău, va împărăţi după mine și va ședea pe scaunul meu de domnie.’ 18Și acum, iată că Adonia împărăţește! Și tu nu știi, împărate, domnul meu! 19El a
1:19
Vers. 7,8,9,25.

înjunghiat boi, viţei grași și oi în mare număr și a poftit pe toţi fiii împăratului, pe preotul Abiatar și pe Ioab, căpetenia oștirii, dar pe robul tău Solomon nu l-a poftit. 20Împărate, domnul meu, tot Israelul are ochii îndreptaţi spre tine, ca să-i faci cunoscut cine va ședea pe scaunul de domnie al împăratului, domnului meu, după el. 21Și, când împăratul, domnul meu, va fi culcat
1:21
Deut. 31:16
împreună cu părinţii săi, se va întâmpla că eu și fiul meu Solomon vom fi priviţi ca niște vinovaţi.” 22Pe când încă vorbea ea cu împăratul, iată că a sosit prorocul Natan. 23Au dat de știre împăratului și au zis: „Iată că a venit prorocul Natan!” El a intrat înaintea împăratului și s-a închinat înaintea împăratului cu faţa până la pământ. 24Și Natan a zis: „Împărate, domnul meu, oare tu ai zis: ‘Adonia va împărăţi după mine și va ședea pe scaunul meu de domnie’? 25Căci el s-a
1:25
Vers. 19.
1 Sam. 10:24
coborât astăzi, a tăiat boi, viţei grași și oi în mare număr și a poftit pe toţi fiii împăratului, pe căpeteniile oștirii și pe preotul Abiatar. Și ei mănâncă și beau înaintea lui și zic: ‘Trăiască împăratul Adonia!’ 26Dar nu m-a poftit nici pe mine, care sunt robul tău, nici pe preotul Ţadoc, nici pe Benaia, fiul lui Iehoiada, nici pe robul tău Solomon. 27Oare din porunca domnului meu, împăratul, are loc lucrul acesta și fără să fi făcut cunoscut robului tău cine are să se suie pe scaunul de domnie al împăratului, domnului meu, după el?” 28Împăratul David a răspuns: „Chemaţi-mi pe Bat-Șeba.” Ea a intrat și s-a înfăţișat înaintea împăratului. 29Și împăratul a jurat și a zis: „Viu
1:29
2 Sam. 4:9
este Domnul, care m-a izbăvit din toate necazurile, 30că, așa
1:30
Vers. 17.

cum am jurat pe Domnul Dumnezeul lui Israel, zicând: ‘Fiul tău Solomon va împărăţi după mine și va ședea pe scaunul meu de domnie în locul meu’, așa voi face azi.” 31Bat-Șeba s-a plecat cu faţa la pământ și s-a închinat înaintea împăratului. Și a zis: „Trăiască
1:31
Neem. 2:3Dan. 2:4
pe vecie domnul meu, împăratul David!”

Solomon, împărat

32Împăratul David a zis: „Chemaţi-mi pe preotul Ţadoc, pe prorocul Natan și pe Benaia, fiul lui Iehoiada.” Ei au intrat și s-au înfăţișat înaintea împăratului. 33Și împăratul le-a zis: „Luaţi

1:33
2 Sam. 20:6
cu voi pe slujitorii stăpânului vostru, puneţi pe fiul meu Solomon călare pe catârul meu și coborâţi-l la
1:33
2 Cron. 32:30
Ghihon. 34Acolo, preotul Ţadoc și prorocul Natan să-l
1:34
1 Sam. 10:1
16:3,122 Sam. 2:4
5:32 Împ. 9:3
11:12
ungă împărat peste Israel. Să sunaţi
1:34
2 Sam. 15:102 Împ. 9:13
11:14
din trâmbiţă și să ziceţi: ‘Trăiască împăratul Solomon!’ 35Să vă suiţi apoi după el, ca să vină să se așeze pe scaunul meu de domnie și să împărăţească în locul meu. Căci porunca mea este ca el să fie căpetenia lui Israel și Iuda.” 36Benaia, fiul lui Iehoiada, a răspuns împăratului: „Amin! Așa să vrea Domnul Dumnezeul domnului meu, împăratul. 37Domnul să fie cu Solomon cum
1:37
Ios. 1:5,171 Sam. 20:13
a fost cu domnul meu, împăratul, ca să-și înalţe
1:37
Vers. 47.

scaunul de domnie mai presus de scaunul de domnie al domnului meu, împăratul David!” 38Atunci, preotul Ţadoc s-a coborât împreună cu prorocul Natan, cu Benaia
1:38
2 Sam. 8:18
23:20-23
, fiul lui Iehoiada, cu cheretiţii și peletiţii; au pus pe Solomon călare pe catârul împăratului David și l-au dus la Ghihon. 39Preotul Ţadoc a luat cornul cu untdelemn
1:39
Exod 30:23,25,32Ps. 89:20
din cort și a uns
1:39
1 Cron. 29:22
pe Solomon. Au sunat din trâmbiţă, și tot
1:39
1 Sam. 10:24
poporul a zis: „Trăiască împăratul Solomon!” 40Tot poporul s-a suit după el și poporul cânta din fluier și se desfăta cu mare bucurie; se clătina pământul de strigătele lor.

Adonia aude

41Zvonul acesta a ajuns până la Adonia și la toţi cei poftiţi care erau cu el tocmai în clipa când sfârșeau de mâncat. Ioab, auzind sunetul trâmbiţei, a zis: „Ce este cu vuietul acesta de care răsună cetatea?” 42Pe când vorbea el încă, a venit Ionatan, fiul preotului Abiatar. Și Adonia a zis: „Apropie-te, că ești un om

1:42
2 Sam. 18:27
viteaz și aduci vești bune.” 43„Da”, a răspuns Ionatan lui Adonia, „domnul nostru împăratul David a făcut împărat pe Solomon. 44A trimis cu el pe preotul Ţadoc, pe prorocul Natan, pe Benaia, fiul lui Iehoiada, pe cheretiţi și peletiţi și l-au pus călare pe catârul împăratului. 45Preotul Ţadoc și prorocul Natan l-au uns împărat la Ghihon. De acolo s-au suit veselindu-se și cetatea a fost pusă în mișcare: acesta este vuietul pe care l-aţi auzit. 46Solomon s-a și așezat
1:46
1 Cron. 29:23
pe scaunul de domnie al împăratului. 47Și slujitorii împăratului au venit să binecuvânteze pe domnul nostru împăratul David, zicând: ‘Dumnezeul tău să facă numele lui Solomon mai
1:47
Vers. 37.

vestit decât numele tău și el să-și înalţe scaunul de domnie mai presus de scaunul tău de domnie!’ Și împăratul s-a închinat
1:47
Gen. 47:31
pe patul său. 48Iată ce a zis și împăratul: ‘Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, care mi-a dat
1:48
Cap. 3:6.
Ps. 132:11,12
astăzi un urmaș pe scaunul meu de domnie și mi-a îngăduit să-l văd!’” 49Toţi cei poftiţi de Adonia s-au umplut de spaimă; s-au sculat și au plecat care încotro. 50Adonia s-a temut de Solomon; s-a sculat și el, a plecat și s-a apucat
1:50
Cap. 2:28.

de coarnele altarului. 51Au venit și au spus lui Solomon: „Iată că Adonia se teme de împăratul Solomon și s-a apucat de coarnele altarului zicând: ‘Să-mi jure împăratul Solomon azi că nu va omorî pe robul său cu sabia!’” 52Solomon a zis: „Dacă va fi om cinstit, un
1:52
1 Sam. 14:452 Sam. 14:11Fapte 27:34
păr din cap nu-i va cădea la pământ, dar, dacă se va găsi răutate în el, va muri.” 53Și împăratul Solomon a trimis niște oameni care l-au coborât de pe altar. El a venit și s-a închinat înaintea împăratului Solomon, și Solomon i-a zis: „Du-te acasă.”