Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
15

Abiam

151În al optsprezecelea

15:1
2 Cron. 13:1
an al domniei lui Ieroboam, fiul lui Nebat, a început să împărăţească peste Iuda Abiam. 2A împărăţit trei ani la Ierusalim. Mama sa
15:2
2 Cron. 11:20-22
se chema Maaca
15:2
2 Cron. 13:2
, fata lui Abisalom. 3El s-a dedat la toate păcatele pe care le făcuse tatăl său înaintea lui și inima
15:3
Cap. 11:4.
lui n-a fost întreagă a Domnului Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său David. 4Dar din pricina
15:4
Cap. 11:32,36.
lui David, Domnul Dumnezeul lui i-a dat o lumină la Ierusalim, punând pe fiul lui după el și lăsând Ierusalimul în picioare. 5Căci David făcuse
15:5
Cap. 14:8.
ce este plăcut înaintea Domnului și nu se abătuse de la niciuna din poruncile Lui în tot timpul vieţii lui, afară
15:5
2 Sam. 11:4,15
12:9
de întâmplarea cu Urie, Hetitul. 6Între Roboam și Ieroboam a fost război
15:6
Cap. 14:30.
tot timpul cât a trăit Roboam. 7Celelalte
15:7
2 Cron. 13:2,3,22
fapte ale lui Abiam și tot ce a făcut el nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda?

Între Abiam și Ieroboam a fost război. 8Abiam

15:8
2 Cron. 14:1
a adormit cu părinţii lui și l-au îngropat în cetatea lui David. Și în locul lui a domnit fiul său Asa.

Asa

9În al douăzecilea an al lui Ieroboam, împăratul lui Israel, a început să domnească peste Iuda Asa. 10El a domnit patruzeci și unu de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Maaca, fata lui Abisalom. 11Asa

15:11
2 Cron. 14:2
a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, ca tatăl său David. 12A scos
15:12
Cap. 14:24;
din ţară pe sodomiţi și a îndepărtat toţi idolii pe care-i făcuseră părinţii lui. 13Și chiar pe mama
15:13
2 Cron. 15:16
sa, Maaca, n-a mai lăsat-o să fie împărăteasă, pentru că făcuse un idol Astarteei. Asa i-a sfărâmat idolul și l-a ars
15:13
Exod 32:20
în pârâul Chedron. 14Dar înălţimile
15:14
Cap. 22:43.
n-au pierit, măcar că inima
15:14
Vers. 3.
lui Asa a fost în totul a Domnului în tot timpul vieţii lui. 15El a pus în Casa Domnului lucrurile hărăzite de tatăl său și de el însuși: argint, aur și vase.

Războiul dintre Asa și Baeșa

16Între Asa și Baeșa, împăratul lui Israel, a fost război în tot timpul vieţii lor. 17Baeșa

15:17
2 Cron. 16:1
, împăratul lui Israel, s-a suit împotriva lui Iuda și a întărit Rama
15:17
Ios. 18:25
, ca să
15:17
Cap. 12:27.
împiedice pe ai lui Asa, împăratul lui Iuda, să iasă și să intre. 18Asa a luat tot argintul și tot aurul care rămăseseră în vistieriile Casei Domnului și vistieriile casei împăratului și le-a pus în mâinile slujitorilor lui, pe care i-a trimis la Ben-Hadad
15:18
2 Cron. 16:2
, fiul lui Tabrimon, fiul lui Hezion, împăratul Siriei, care locuia la Damasc
15:18
Cap. 11:23,24.
. Împăratul Asa a trimis să-i spună: 19„Să fie un legământ între mine și tine cum a fost între tatăl meu și tatăl tău. Iată, îţi trimit un dar în argint și în aur. Du-te, rupe legământul tău cu Baeșa, împăratul lui Israel, ca să se depărteze de la mine.” 20Ben-Hadad a ascultat pe împăratul Asa; a trimis pe căpeteniile oștirii lui împotriva cetăţilor lui Israel și au pustiit Iionul
15:20
2 Împ. 15:29
, Danul
15:20
Jud. 18:29
, Abel-Bet-Maaca
15:20
2 Sam. 20:14
, tot Chinerotul și toată ţara lui Neftali. 21Când a auzit Baeșa lucrul acesta, a încetat să mai întărească Rama și s-a întors la Tirţa. 22Împăratul Asa a chemat
15:22
2 Cron. 16:6
pe tot Iuda, fără să lase la o parte pe cineva, și au ridicat pietrele și lemnul pe care le întrebuinţa Baeșa la întărirea Ramei; și împăratul Asa le-a întrebuinţat la întărirea Ghebei
15:22
Ios. 21:17
lui Beniamin și Miţpei
15:22
Ios. 18:26
. 23Toate celelalte fapte ale lui Asa, toate isprăvile lui și tot ce a făcut și cetăţile pe care le-a zidit nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda? Totuși, la bătrâneţe
15:23
2 Cron. 16:12
, a fost bolnav de picioare. 24Asa a adormit cu părinţii lui și a fost îngropat cu părinţii lui în cetatea tatălui său David. Și în
15:24
2 Cron. 17:1
locul lui a domnit fiul său Iosafat
15:24
Mat. 1:8
.

Domnia lui Nadab

25Nadab, fiul lui Ieroboam, a început să domnească peste Israel în al doilea an al lui Asa, împăratul lui Iuda. El a domnit doi ani peste Israel. 26El a făcut ce este rău înaintea Domnului și a umblat pe calea tatălui său, săvârșind păcatele

15:26
Cap. 12:30;
în care târâse tatăl său pe Israel. 27Baeșa
15:27
Cap. 14:14.
, fiul lui Ahia, din casa lui Isahar, a uneltit împotriva lui și Baeșa l-a omorât la Ghibeton
15:27
Ios. 19:44
21:23
, care era al filistenilor, pe când Nadab și tot Israelul împresurau Ghibetonul. 28Baeșa l-a omorât în al treilea an al lui Asa, împăratul lui Iuda, și a domnit el în locul lui. 29Când s-a făcut împărat, a ucis toată casa lui Ieroboam, n-a lăsat să scape nimeni cu viaţă, ci a nimicit totul, după cuvântul
15:29
Cap. 14:10,14.
pe care-l spusese Domnul prin robul său Ahia din Silo, 30din pricina păcatelor
15:30
Cap. 14:9,16.
pe care le făcuse Ieroboam și în care târâse și pe Israel, mâniind astfel pe Domnul Dumnezeul lui Israel. 31Celelalte fapte ale lui Nadab și tot ce a făcut el nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel? 32Între Asa și Baeșa, împăratul lui Israel, a fost război
15:32
Vers. 16.
în tot timpul vieţii lor.

Domnia lui Baeșa

33În al treilea an al lui Asa, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste tot Israelul, la Tirţa, Baeșa, fiul lui Ahia. A domnit douăzeci și patru de ani. 34El a făcut ce este rău înaintea Domnului și a umblat pe calea

15:34
Cap. 12:28,29;
lui Ieroboam, săvârșind păcatele în care târâse Ieroboam pe Israel.

16

161Cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Iehu

16:1
Vers. 7.
, fiul lui Hanani, împotriva lui Baeșa: 2„Eu te-am ridicat
16:2
Cap. 14:7.
din ţărână și te-am pus mai-mare peste poporul Meu Israel; dar, pentru că ai umblat pe calea
16:2
Cap. 15:34.
lui Ieroboam și ai făcut pe poporul Meu Israel să păcătuiască, pentru ca să Mă mânii prin păcatele lor, 3iată că voi mătura
16:3
Vers. 11.
pe Baeșa și casa lui și casa ta o voi face ca și casa lui
16:3
Cap. 14:10;
Ieroboam, fiul lui Nebat. 4Cine
16:4
Cap. 14:11.
va muri în cetate din casa lui Baeșa va fi mâncat de câini și cine va muri pe câmp dintr-ai lui va fi mâncat de păsările cerului.” 5Celelalte fapte ale lui Baeșa, ce a făcut el și isprăvile lui nu sunt scrise
16:5
2 Cron. 16:1
oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel? 6Baeșa a adormit cu părinţii săi și a fost îngropat la Tirţa
16:6
Cap. 14:17;
. Și în locul lui a domnit fiul său Ela. 7Cuvântul Domnului vorbise prin prorocul Iehu
16:7
Vers. 1.
, fiul lui Hanani, împotriva lui Baeșa și împotriva casei lui, pe de o parte, pentru tot răul pe care-l făcuse sub ochii Domnului, mâniindu-L prin lucrul mâinilor lui și ajungând ca și casa lui Ieroboam, iar pe de alta, pentru că lovise
16:7
Cap. 15:17,27,29.
casa lui Ieroboam.

Domnia lui Ela

8În al douăzeci și șaselea an al lui Asa, împăratul lui Iuda, a început să domnească Ela, fiul lui Baeșa. El a domnit peste Israel la Tirţa. A domnit doi ani. 9Slujitorul său Zimri, care era mai-mare peste jumătate din carele lui, a uneltit

16:9
2 Împ. 9:31
împotriva lui. Ela era la Tirţa chefuind și îmbătându-se în casa lui Arţa, căpetenia casei împăratului la Tirţa. 10Zimri a intrat, l-a lovit și l-a ucis în al douăzeci și șaptelea an al lui Asa, împăratul lui Iuda. Și a domnit el în locul lui. 11Când s-a făcut împărat și a șezut pe scaunul lui de domnie, a omorât toată casa lui Baeșa, n-a lăsat să scape nimeni
16:11
1 Sam. 25:22
din ai lui, nici rudă, nici prieten. 12Zimri a nimicit toată casa lui Baeșa, după
16:12
Vers. 3.
cuvântul pe care-l spusese Domnul împotriva lui Baeșa prin prorocul
16:12
Vers. 1.
Iehu, 13din pricina tuturor păcatelor pe care le săvârșise Baeșa și fiul său Ela și în care târâseră și pe Israel, mâniind, prin idolii
16:13
Deut. 32:211 Sam. 12:21Is. 41:29Iona 2:81 Cor. 8:4
10:19
lor, pe Domnul Dumnezeul lui Israel. 14Celelalte fapte ale lui Ela și tot ce a făcut el nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel?

Zimri

15În al douăzeci și șaptelea an al lui Asa, împăratul lui Iuda, Zimri a domnit șapte zile la Tirţa.

Poporul tăbăra împotriva Ghibetonului

16:15
Cap. 15:27.
, care era al filistenilor. 16Și poporul a auzit în tabără vestea aceasta: „Zimri a uneltit și chiar a ucis pe împărat!” Și în ziua aceea, tot Israelul a pus în tabără ca împărat al lui Israel pe Omri, căpetenia oștirii. 17Omri și tot Israelul cu el au pornit din Ghibeton și au împresurat Tirţa. 18Zimri, văzând că cetatea este luată, a intrat în cetăţuia casei împăratului și a dat foc casei împăratului peste el. Astfel a murit el 19din pricina păcatelor pe care le săvârșise, făcând ce este rău înaintea Domnului, umblând
16:19
Cap. 12:28;
pe calea lui Ieroboam, săvârșind păcatele pe care le făcuse Ieroboam și făcând și pe Israel să păcătuiască. 20Celelalte fapte ale lui Zimri și uneltirea pe care a făcut-o el nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel? 21Atunci, poporul lui Israel s-a dezbinat în două părţi: jumătate din popor voia să facă împărat pe Tibni, fiul lui Ghinat, și jumătate era pentru Omri. 22Cei ce urmau pe Omri au biruit pe cei ce urmau pe Tibni, fiul lui Ghinat. Tibni a murit, și Omri a domnit.

Domnia lui Omri

23În al treizeci și unulea an al lui Asa, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste Israel Omri. A domnit doisprezece ani. După ce a domnit șase ani la Tirţa, 24a cumpărat de la Șemer muntele Samariei cu doi talanţi de argint, a întărit muntele și a pus cetăţii pe care a zidit-o numele Samaria

16:24
Cap. 13:32.
, după numele lui Șemer, domnul muntelui. 25Omri
16:25
Mica 6:16
a făcut ce este rău înaintea Domnului și a lucrat mai rău decât toţi cei ce fuseseră înaintea lui. 26A umblat
16:26
Vers. 19.
în toată calea lui Ieroboam, fiul lui Nebat, și s-a dedat la păcatele în care târâse Ieroboam pe Israel, mâniind prin idolii
16:26
Vers. 13.
lor pe Domnul Dumnezeul lui Israel. 27Celelalte fapte ale lui Omri, ce a făcut el și isprăvile lui nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel? 28Omri a adormit cu părinţii săi și a fost îngropat la Samaria. Și în locul lui a domnit fiul său Ahab.

Ahab și Izabela

29Ahab, fiul lui Omri, a început să domnească peste Israel în al treizeci și optulea an al lui Asa, împăratul lui Iuda. Ahab, fiul lui Omri, a domnit douăzeci și doi de ani peste Israel la Samaria. 30Ahab, fiul lui Omri, a făcut ce este rău înaintea Domnului, mai mult decât toţi cei ce fuseseră înaintea lui. 31Și, ca și cum ar fi fost puţin lucru pentru el să se dedea la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, a mai luat de

16:31
Deut. 7:3
nevastă și pe Izabela, fata lui Etbaal, împăratul sidoniţilor
16:31
Jud. 18:7
, și a
16:31
Cap. 21:25,26.
slujit lui Baal și s-a închinat înaintea lui. 32A ridicat un altar lui Baal în templul
16:32
2 Împ. 10:21,26,27
lui Baal, pe care l-a zidit la Samaria, 33și a făcut
16:33
2 Împ. 13:6
17:10
21:3Ier. 17:2
un idol Astarteei. Ahab
16:33
Vers. 30. Cap. 21:25.
a făcut mai multe rele decât toţi împăraţii lui Israel care fuseseră înaintea lui, ca să mânie pe Domnul Dumnezeul lui Israel. 34Pe vremea lui, Hiel din Betel a zidit iarăși Ierihonul, i-a pus temeliile cu preţul lui Abiram, întâiul lui născut, și i-a pus porţile cu preţul lui Segub, cel mai tânăr fiu al lui, după
16:34
Ios. 6:26
cuvântul pe care-l spusese Domnul prin Iosua, fiul lui Nun.

17

Prorocul Ilie

171Ilie, Tișbitul, unul din locuitorii Galaadului, a zis lui Ahab: „Viu

17:1
2 Împ. 3:14
este Domnul Dumnezeul lui Israel, al
17:1
Deut. 10:8
cărui slujitor sunt, că în
17:1
Luca 3:25
anii aceștia nu
17:1
Iac. 4:17
va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu.” 2Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie cu aceste vorbe: 3„Pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit și ascunde-te lângă pârâul Cherit, care este în faţa Iordanului. 4Vei bea apă din pârâu și am poruncit corbilor să te hrănească acolo.” 5El a plecat și a făcut după cuvântul Domnului. S-a dus și s-a așezat lângă pârâul Cherit, care este în faţa Iordanului. 6Corbii îi aduceau pâine și carne dimineaţa și pâine și carne seara și bea apă din pârâu. 7Dar, după câtăva vreme, pârâul a secat, căci nu căzuse ploaie în ţară.

Văduva din Sarepta

8Atunci, cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: 9„Scoală-te, du-te la Sarepta

17:9
Obad. 20Luca 4:26
, care ţine de Sidon, și rămâi acolo. Iată că am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească.” 10Ilie s-a sculat și s-a dus la Sarepta. Când a ajuns la poarta cetăţii, acolo era o femeie văduvă care strângea lemne. El a chemat-o și a zis: „Du-te și adu-mi, te rog, puţină apă într-un vas, ca să beau.” 11Pe când se ducea ea să-i aducă, a chemat-o din nou și a zis: „Adu-mi, te rog, și o bucată de pâine în mâna ta.” 12Și ea a răspuns: „Viu este Domnul Dumnezeul tău că n-am nimic copt, n-am decât un pumn de făină într-o oală și puţin untdelemn într-un urcior. Și iată, strâng două bucăţi de lemne, apoi mă voi întoarce și voi pregăti ce am pentru mine și pentru fiul meu: vom mânca și apoi vom muri.” 13Ilie i-a zis: „Nu te teme, întoarce-te și fă cum ai zis. Numai pregătește-mi întâi mie, cu untdelemnul și făina aceea, o mică turtă și adu-mi-o; pe urmă să faci și pentru tine și pentru fiul tău. 14Căci așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Făina din oală nu va scădea și untdelemnul din urcior nu se va împuţina până în ziua când va da Domnul ploaie pe faţa pământului.’” 15Ea s-a dus și a făcut după cuvântul lui Ilie. Și multă vreme au avut ce să mănânce ea și familia ei și Ilie. 16Făina din oală n-a scăzut și untdelemnul din urcior nu s-a împuţinat, după cuvântul pe care-l rostise Domnul prin Ilie.

Învierea fiului văduvei

17După aceea, fiul femeii, stăpâna casei, s-a îmbolnăvit. Și boala lui a fost atât de cumplită, încât n-a mai rămas suflare în el. 18Femeia a zis atunci lui Ilie: „Ce am

17:18
Luca 5:8
eu a face cu tine, omule al lui Dumnezeu? Ai venit la mine doar ca să aduci aminte lui Dumnezeu de nelegiuirea mea și să-mi omori astfel fiul?” 19El i-a răspuns: „Dă-mi încoace pe fiul tău.” Și l-a luat de la sânul femeii, l-a suit în odaia de sus, unde locuia el, și l-a culcat pe patul lui. 20Apoi a chemat pe Domnul și a zis: „Doamne Dumnezeule, oare atât de mult să mâhnești Tu chiar pe văduva aceasta, la care am fost primit ca oaspete, încât să-i omori fiul?” 21Și s-a întins
17:21
2 Împ. 4:34,35
de trei ori peste copil, a chemat pe Domnul și a zis: „Doamne Dumnezeule, Te rog, fă să se întoarcă sufletul copilului în el!” 22Domnul a ascultat glasul lui Ilie, și sufletul copilului s-a întors în el și a înviat. 23Ilie a luat
17:23
Evr. 11:35
copilul, l-a coborât în casă din odaia de sus și l-a dat mamei sale. Și Ilie a zis: „Iată, fiul tău este viu.” 24Și femeia a zis lui Ilie: „Cunosc
17:24
Ioan 3:2
16:30
acum că ești un om al lui Dumnezeu și cuvântul Domnului în gura ta este adevăr!”