Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
19

Fuga lui Ilie în pustie

191Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie și cum ucisese

19:1
Cap. 18:40.
cu sabia pe toţi prorocii. 2Izabela a trimis un sol la Ilie să-i spună: „Să mă
19:2
Rut 1:172 Împ. 6:31
pedepsească zeii cu toată asprimea lor dacă mâine, la ceasul acesta, nu voi face cu viaţa ta ce ai făcut tu cu viaţa fiecăruia din ei.” 3Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat, ca să-și scape viaţa. A ajuns la Beer-Șeba, care ţine de Iuda, și și-a lăsat slujitorul acolo. 4El s-a dus în pustie, unde, după un drum de o zi, a șezut sub un ienupăr și dorea
19:4
Num. 11:15Iona 4:3,8
să moară zicând: „Destul! Acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinţii mei.” 5S-a culcat și a adormit sub un ienupăr. Și, iată, l-a atins un înger și i-a zis: „Scoală-te și mănâncă.” 6El s-a uitat și, la căpătâiul lui, erau o turtă coaptă pe niște pietre încălzite și un urcior cu apă. A mâncat și a băut, apoi s-a culcat din nou. 7Îngerul Domnului a venit a doua oară, l-a atins și a zis: „Scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care-l ai de făcut este prea lung pentru tine.” 8El s-a sculat, a mâncat și a băut și, cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea aceasta, a mers patruzeci de zile și patruzeci
19:8
Exod 34:28Deut. 9:9,18Mat. 4:2
de nopţi până la muntele lui Dumnezeu, Horeb
19:8
Exod 3:1
.

Dumnezeu Se arată

9Și acolo, Ilie a intrat într-o peșteră și a rămas în ea peste noapte. Și cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: „Ce faci tu aici, Ilie?” 10El a răspuns: „Am

19:10
Rom. 11:3
fost plin de râvnă
19:10
Num. 25:11,13Ps. 69:9
pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul Tău, au sfărâmat altarele Tale și au ucis cu sabia pe prorocii
19:10
Cap. 18:4.
Tăi; am rămas
19:10
Cap. 18:22.
numai eu singur, și caută să-mi ia viaţa!” 11Domnul i-a zis: „Ieși și stai pe munte
19:11
Exod 24:12
înaintea Domnului!” Și iată că Domnul a trecut pe lângă peșteră. Și înaintea Domnului a trecut un vânt
19:11
Ezec. 1:4
37:7
tare și puternic, care despica munţii și sfărâma stâncile. Domnul nu era în vântul acela. Și, după vânt, a venit un cutremur de pământ. Domnul nu era în cutremurul de pământ. 12Și după cutremurul de pământ, a venit un foc. Domnul nu era în focul acela. Și după foc, a venit un susur blând și subţire. 13Când l-a auzit, Ilie și-a acoperit faţa
19:13
Exod 3:6Is. 6:2
cu mantaua, a ieșit și a stat la gura peșterii. Și
19:13
Vers. 9.
un glas i-a vorbit zicând: „Ce faci tu aici, Ilie?” 14El a
19:14
Vers. 10.
răspuns: „Am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul Tău, au sfărâmat altarele Tale și au ucis cu sabia pe prorocii Tăi; am rămas numai eu singur, și caută să-mi ia viaţa.” 15Domnul i-a zis: „Du-te, întoarce-te pe drumul tău prin pustie până la Damasc și, când
19:15
2 Împ. 8:12,13
vei ajunge, să ungi pe Hazael ca împărat al Siriei. 16Să ungi și pe Iehu
19:16
2 Împ. 9:1-3
, fiul lui Nimși, ca împărat al lui Israel și să ungi pe Elisei
19:16
Luca 4:27
, fiul lui Șafat, din Abel-Mehola, ca proroc în locul tău. 17Și se va întâmpla
19:17
2 Împ. 8:12
9:14
10:6
13:3
că pe cel ce va scăpa de sabia lui Hazael îl va omorî Iehu și pe cel ce va scăpa de sabia lui Iehu îl va omorî
19:17
Osea 6:5
Elisei. 18Dar voi lăsa în Israel
19:18
Rom. 11:4
șapte mii de bărbaţi, și anume pe toţi cei ce nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal și a căror gură
19:18
Osea 13:2
nu l-au sărutat.”

Elisei, ucenicul lui Ilie

19Ilie a plecat de acolo și a găsit pe Elisei, fiul lui Șafat, arând. Înaintea lui erau douăsprezece perechi de boi, și el era cu a douăsprezecea. Ilie s-a apropiat de el și și-a aruncat mantaua pe el. 20Elisei a părăsit boii, a alergat după Ilie și a zis: „Lasă-mă să sărut

19:20
Mat. 8:21,22Luca 9:61,62
pe tatăl meu și pe mama mea și te voi urma.” Ilie i-a răspuns: „Du-te și apoi întoarce-te, dar gândește-te la ce ţi-am făcut.” 21După ce s-a depărtat de Ilie, s-a întors și a luat o pereche de boi pe care i-a adus jertfă; cu uneltele boilor le-a fiert
19:21
2 Sam. 24:22
carnea și a dat-o oamenilor s-o mănânce. Apoi s-a sculat, a urmat pe Ilie și a fost în slujba lui.

20

Biruinţa lui Ahab

201Ben-Hadad, împăratul Siriei, și-a strâns toată oștirea – avea cu el treizeci și doi de împăraţi, cai și care. S-a suit, a împresurat Samaria și a început lupta împotriva ei. 2A trimis în cetate soli la Ahab, împăratul lui Israel, să-i spună: „Așa vorbește Ben-Hadad: 3‘Argintul și aurul tău sunt ale mele, nevestele și cei mai frumoși copii ai tăi sunt tot ai mei.’” 4Împăratul lui Israel a răspuns: „Împărate, domnul meu, fie cum zici! Sunt al tău cu tot ce am.” 5Solii s-au întors și au zis: „Așa vorbește Ben-Hadad: ‘Am trimis să-ţi spună: «Să-mi dai argintul și aurul tău, nevestele și copiii tăi.» 6De aceea, voi trimite mâine, la ceasul acesta, pe slujitorii mei la tine. Ei îţi vor scormoni casa ta și casele slujitorilor tăi, vor pune mâna pe tot ce ai mai scump și vor lua.’” 7Împăratul lui Israel a chemat pe toţi bătrânii ţării și a zis: „Vedeţi bine și înţelegeţi că omul acesta ne vrea răul, căci a trimis să-mi ceară nevestele și copiii, argintul și aurul, și n-am zis că nu i le dau!” 8Toţi bătrânii și tot poporul au zis lui Ahab: „Nu-l asculta și nu te învoi.” 9Și el a zis solilor lui Ben-Hadad: „Spuneţi domnului meu, împăratul: ‘Voi face tot ce ai trimis să ceri robului tău întâia dată, dar lucrul acesta nu-l pot face.’” Solii au plecat și i-au dus răspunsul. 10Ben-Hadad a trimis să spună lui Ahab: „Să

20:10
Cap. 19:2.
mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor de va ajunge praful Samariei să umple mâna întregului popor care mă urmează!” 11Și împăratul lui Israel a răspuns: „Cine încinge armele să nu se laude ca cel ce le pune jos!” 12Când a primit Ben-Hadad răspunsul acesta, stătea la băut
20:12
Vers. 16.
cu împăraţii în corturi și a zis slujitorilor lui: „Pregătiţi-vă!” Și ei s-au pregătit de năvală împotriva cetăţii. 13Dar iată că un proroc s-a apropiat de Ahab, împăratul lui Israel, și a zis: „Așa vorbește Domnul: ‘Vezi toată această mulţime mare? O voi da
20:13
Vers. 28.
astăzi în mâinile tale, ca să cunoști că Eu sunt Domnul.’” 14Ahab a zis: „Prin cine?” Și el a răspuns: „Așa vorbește Domnul: ‘Prin slujitorii mai-marilor peste ţinuturi.’” Ahab a zis: „Cine va începe lupta?” Și el a răspuns: „Tu.” 15Atunci, Ahab a numărat slujitorii mai-marilor peste ţinuturi și s-au găsit două sute treizeci și doi și, după ei, a numărat tot poporul, pe toţi copiii lui Israel, și erau șapte mii. 16Au făcut o ieșire pe la miazăzi. Ben-Hadad bea și se îmbăta
20:16
Cap. 16:9. Vers. 12.
în corturile lui cu cei treizeci și doi de împăraţi care-l ajutau. 17Slujitorii mai-marilor peste ţinuturi au ieșit cei dintâi. Ben-Hadad a cercetat și i-au spus astfel: „Au ieșit niște oameni din Samaria.” 18El a zis: „Dacă ies pentru pace, prindeţi-i vii și, chiar dacă ies pentru luptă, prindeţi-i vii.” 19Când au ieșit din cetate, slujitorii mai-marilor peste ţinuturi și armata care-i urma 20a lovit fiecare pe omul dinaintea lui, și sirienii au luat-o la fugă. Israel i-a urmărit. Ben-Hadad, împăratul Siriei, a scăpat pe un cal, cu niște călăreţi. 21Împăratul lui Israel a ieșit, a lovit caii și carele și a pricinuit sirienilor o mare înfrângere.

A doua biruinţă asupra lui Ben-Hadad

22Atunci, prorocul s-a apropiat de împăratul lui Israel și i-a zis: „Du-te, întărește-te, cercetează și vezi ce ai de făcut, căci, la anul

20:22
2 Sam. 11:1
, împăratul Siriei se va sui din nou împotriva ta.” 23Slujitorii împăratului Siriei i-au zis: „Dumnezeul lor este un dumnezeu al munţilor, de aceea au fost mai tari decât noi. Dar ia să ne luptăm cu ei în câmpie și se va vedea dacă nu vom fi mai tari decât ei. 24Fă și lucrul acesta: scoate pe fiecare din împăraţi de la locul lui și înlocuiește-i cu căpetenii 25și fă-ţi o armată ca aceea pe care ai pierdut-o, cu tot atâţia cai și tot atâtea care. Apoi să ne batem cu ei în câmpie și se va vedea dacă nu vom fi mai tari decât ei.” El i-a ascultat și a făcut așa. 26În anul următor, Ben-Hadad a numărat pe sirieni și s-a suit la Afec
20:26
Ios. 13:4
să lupte împotriva lui Israel. 27Copiii lui Israel au fost număraţi și ei; au primit merinde și au ieșit în întâmpinarea sirienilor. Au tăbărât în faţa lor ca două turme mici de capre, pe când sirienii umpleau ţara. 28Omul lui Dumnezeu s-a apropiat și a zis împăratului lui Israel: „Așa vorbește Domnul: ‘Pentru că sirienii au zis: «Domnul este un dumnezeu al munţilor, și nu un dumnezeu al văilor», voi da
20:28
Vers. 13.
toată această mare mulţime în mâinile tale și veţi ști că Eu sunt Domnul.’” 29Au stat tăbărâţi șapte zile unii în faţa altora. În ziua a șaptea, au început lupta și copiii lui Israel au omorât sirienilor o sută de mii de oameni pedestrași, într-o zi. 30Ceilalţi au fugit în cetatea Afec și a căzut zidul cetăţii peste douăzeci și șapte de mii de oameni care mai rămăseseră.

Ahab dă drumul lui Ben-Hadad

Ben-Hadad fugise și el în cetate și umbla din odaie în odaie. 31Slujitorii lui i-au zis: „Iată, am auzit că împăraţii casei lui Israel sunt niște împăraţi miloși: să ne încingem deci coapsele

20:31
Gen. 37:34
cu saci, să ne punem funii pe capetele noastre și să ieșim la împăratul lui Israel – poate că te va lăsa cu viaţă.” 32Și-au pus saci împrejurul coapselor și funii împrejurul capului, s-au dus la împăratul lui Israel și au zis: „Robul tău Ben-Hadad a zis: ‘Lasă-mă cu viaţă!’” Ahab a răspuns: „Mai este încă în viaţă? Este fratele meu!” 33Oamenii aceștia au luat lucrul acesta ca un semn bun și s-au grăbit să-l ia pe cuvânt și să zică: „Ben-Hadad este fratele tău!” Și el a zis: „Duceţi-vă și aduceţi-l!” Ben-Hadad a venit la el și Ahab l-a suit în carul lui. 34Ben-Hadad i-a zis: „Îţi voi da înapoi cetăţile
20:34
Cap. 15:20.
pe care le-a luat tatăl meu de la tatăl tău și-ţi vei face uliţe în Damasc, cum făcuse tatăl meu în Samaria.” „Și eu”, a răspuns Ahab, „îţi voi da drumul, făcând un legământ.” A făcut legământ cu el și i-a dat drumul. 35Unul din fiii
20:35
2 Împ. 2:3,5,7,15
prorocilor a zis tovarășului său, după porunca
20:35
Cap. 13:17,18.
Domnului: „Lovește-mă, te rog!” Dar omul acela n-a vrut să-l lovească. 36Atunci, el i-a zis: „Pentru că n-ai ascultat de glasul Domnului, iată, când vei pleca de la mine, te va omorî un leu.” Și, când a plecat de la el, l-a întâlnit un leu
20:36
Cap. 13:24.
și l-a omorât. 37A găsit pe un alt om și a zis: „Lovește-mă, te rog!” Omul acela l-a lovit și l-a rănit. 38Prorocul s-a dus și s-a așezat pe drumul împăratului și s-a legat la ochi. 39Când a trecut împăratul
20:39
2 Sam. 12:1
, prorocul a strigat și i-a zis: „Robul tău era în mijlocul luptei și iată că un om se apropie și-mi aduce pe un alt om, zicând: ‘Păzește pe omul acesta; dacă va fugi, viaţa ta va răspunde pentru viaţa
20:39
2 Împ. 10:24
lui sau vei plăti un talant de argint!’ 40Și, pe când robul tău făcea câte ceva încoace și încolo, omul s-a făcut nevăzut.” Împăratul lui Israel i-a zis: „Aceasta îţi este osânda; tu însuţi ai rostit-o.” 41Îndată, prorocul și-a scos legătura de la ochi, și împăratul lui Israel l-a cunoscut că făcea parte din proroci. 42El a zis atunci împăratului: „Așa vorbește Domnul: ‘Pentru că
20:42
Cap. 22:31-37.
ai lăsat să-ţi scape din mâini omul pe care-l sortisem nimicirii, viaţa ta va răspunde pentru viaţa lui și poporul tău, pentru poporul lui.’” 43Împăratul lui Israel s-a dus
20:43
Cap. 21:4.
acasă trist și mânios și a ajuns la Samaria.

21

Via lui Nabot

211După aceste lucruri, iată ce s-a întâmplat. Nabot, din Izreel, avea o vie la Izreel, lângă casa lui Ahab, împăratul Samariei. 2Și Ahab a vorbit astfel lui Nabot: „Dă-mi mie via

21:2
1 Sam. 8:14
ta să fac din ea o grădină de verdeţuri, căci este foarte aproape de casa mea. În locul ei îţi voi da o vie mai bună sau, dacă-ţi vine mai bine, îţi voi plăti preţul ei în argint.” 3Dar Nabot a răspuns lui Ahab: „Să mă ferească Domnul să-ţi dau moștenirea părinţilor mei!” 4Ahab a intrat în casă trist și mâniat din pricina cuvintelor pe care i le spusese Nabot din Izreel: „Nu-ţi voi da
21:4
Lev. 25:23Num. 36:7Ezec. 46:18
moștenirea părinţilor mei!” Și s-a culcat pe pat, și-a întors faţa și n-a mâncat nimic. 5Nevastă-sa, Izabela, a venit la el și i-a zis: „Pentru ce îţi este tristă inima și nu mănânci?” 6El i-a răspuns: „Am vorbit cu Nabot din Izreel și i-am zis: ‘Dă-mi via ta pe preţ de argint sau, dacă vrei, îţi voi da o altă vie în locul ei.’ Dar el a zis: ‘Nu pot să-ţi dau via mea!’” 7Atunci, Izabela, nevasta lui, i-a zis: „Oare nu domnești tu acum peste Israel? Scoală-te, ia și mănâncă și fii cu inima veselă, căci eu îţi voi da via lui Nabot din Izreel!” 8Și ea a scris niște scrisori în numele lui Ahab, le-a pecetluit cu pecetea lui Ahab și le-a trimis bătrânilor și dregătorilor care locuiau cu Nabot în cetatea lui. 9Iată ce a scris în aceste scrisori: „Vestiţi un post, puneţi pe Nabot în fruntea poporului 10și puneţi-i în faţă doi oameni de nimic, care să mărturisească astfel împotriva lui: ‘Tu ai blestemat
21:10
Exod 22:28Lev. 24:15,16Fapte 6:11
pe Dumnezeu și pe împăratul!’ Apoi scoateţi-l afară, împroșcaţi-l
21:10
Lev. 24:14
cu pietre și să moară.” 11Oamenii din cetatea lui Nabot, bătrânii și dregătorii care locuiau în cetate au făcut cum le spusese Izabela, după cum era scris în scrisorile pe care li le trimisese ea. 12Au vestit
21:12
Is. 58:4
un post și au pus pe Nabot în fruntea poporului. 13Cei doi oameni de nimic au venit și s-au așezat în faţa lui și acești oameni răi au mărturisit așa înaintea poporului, împotriva lui Nabot: „Nabot a blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul!” Apoi l-au scos
21:13
2 Împ. 9:26
afară din cetate, l-au împroșcat cu pietre și a murit. 14Și au trimis să spună Izabelei: „Nabot a fost împroșcat cu pietre și a murit.” 15Când a auzit Izabela că Nabot fusese împroșcat cu pietre și că murise, a zis lui Ahab: „Scoală-te și ia în stăpânire via lui Nabot din Izreel, care n-a vrut să ţi-o dea pe preţ de argint, căci Nabot nu mai trăiește, a murit.” 16Ahab, auzind că a murit Nabot, s-a sculat să se coboare la via lui Nabot din Izreel ca s-o ia în stăpânire.

Vestirea pedepsei

17Atunci, cuvântul

21:17
Ps. 9:12
Domnului a vorbit lui Ilie, Tișbitul, astfel: 18„Scoală-te și coboară-te înaintea lui Ahab, împăratul lui Israel, la Samaria
21:18
Cap. 13:32.
; iată-l, este în via lui Nabot, unde s-a coborât s-o ia în stăpânire. 19Să-i spui: ‘Așa vorbește Domnul: «Nu ești tu un ucigaș și un hoţ?»’ Și să-i mai spui: ‘Așa vorbește Domnul: «Chiar în locul
21:19
Cap. 22:38.
unde au lins câinii sângele lui Nabot vor linge câinii și sângele tău.»’” 20Ahab a zis lui Ilie: „M-ai găsit
21:20
Cap. 18:17.
, vrăjmașule?” Și el a răspuns: „Te-am găsit, pentru că te-ai vândut
21:20
2 Împ. 17:17Rom. 7:14
ca să faci ce este rău înaintea Domnului. 21Iată ce zice Domnul: ‘Voi aduce nenorocirea
21:21
Cap. 14:10.
peste tine; te voi mătura, voi nimici pe oricine este
21:21
1 Sam. 25:22
al lui Ahab, fie rob
21:21
Cap. 14:10.
, fie slobod în Israel, 22și voi face casei
21:22
Cap. 15:29.
tale cum am făcut casei lui Ieroboam, fiul lui Nebat, și casei lui Baeșa
21:22
Cap. 16:3,11.
, fiul lui Ahia, pentru că M-ai mâniat și ai făcut pe Israel să păcătuiască.’” 23Domnul a vorbit și despre Izabela
21:23
2 Împ. 9:36
și a zis: „Câinii vor mânca pe Izabela lângă întăritura Izreelului. 24Cine
21:24
Cap. 14:11;
va muri în cetate din casa lui Ahab va fi mâncat de câini, iar cine va muri pe câmp va fi mâncat de păsările cerului.” 25N-a fost nimeni
21:25
Cap. 16:30.
care să se fi vândut pentru ca să facă ce este rău înaintea Domnului ca Ahab, pe care nevastă-sa Izabela îl aţâţa
21:25
Cap. 16:31.
la aceasta. 26El a lucrat în chipul cel mai urâcios, mergând după idoli, cum
21:26
Gen. 15:162 Împ. 21:11
făceau amoriţii, pe care-i izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel.

Smerirea lui Ahab

27După ce a auzit cuvintele lui Ilie, Ahab și-a rupt hainele, și-a pus

21:27
Gen. 37:34
un sac pe trup și a postit: se culca cu sacul acesta și mergea încet. 28Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie, Tișbitul, astfel: 29„Ai văzut cum s-a smerit Ahab înaintea Mea? Pentru că s-a smerit înaintea Mea, nu voi aduce nenorocirea în timpul vieţii lui, ci în timpul vieţii
21:29
2 Împ. 9:25
fiului său voi aduce nenorocirea casei lui!”