Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
21

Via lui Nabot

211După aceste lucruri, iată ce s-a întâmplat. Nabot, din Izreel, avea o vie la Izreel, lângă casa lui Ahab, împăratul Samariei. 2Și Ahab a vorbit astfel lui Nabot: „Dă-mi mie via

21:2
1 Sam. 8:14
ta să fac din ea o grădină de verdeţuri, căci este foarte aproape de casa mea. În locul ei îţi voi da o vie mai bună sau, dacă-ţi vine mai bine, îţi voi plăti preţul ei în argint.” 3Dar Nabot a răspuns lui Ahab: „Să mă ferească Domnul să-ţi dau moștenirea părinţilor mei!” 4Ahab a intrat în casă trist și mâniat din pricina cuvintelor pe care i le spusese Nabot din Izreel: „Nu-ţi voi da
21:4
Lev. 25:23Num. 36:7Ezec. 46:18
moștenirea părinţilor mei!” Și s-a culcat pe pat, și-a întors faţa și n-a mâncat nimic. 5Nevastă-sa, Izabela, a venit la el și i-a zis: „Pentru ce îţi este tristă inima și nu mănânci?” 6El i-a răspuns: „Am vorbit cu Nabot din Izreel și i-am zis: ‘Dă-mi via ta pe preţ de argint sau, dacă vrei, îţi voi da o altă vie în locul ei.’ Dar el a zis: ‘Nu pot să-ţi dau via mea!’” 7Atunci, Izabela, nevasta lui, i-a zis: „Oare nu domnești tu acum peste Israel? Scoală-te, ia și mănâncă și fii cu inima veselă, căci eu îţi voi da via lui Nabot din Izreel!” 8Și ea a scris niște scrisori în numele lui Ahab, le-a pecetluit cu pecetea lui Ahab și le-a trimis bătrânilor și dregătorilor care locuiau cu Nabot în cetatea lui. 9Iată ce a scris în aceste scrisori: „Vestiţi un post, puneţi pe Nabot în fruntea poporului 10și puneţi-i în faţă doi oameni de nimic, care să mărturisească astfel împotriva lui: ‘Tu ai blestemat
21:10
Exod 22:28Lev. 24:15,16Fapte 6:11
pe Dumnezeu și pe împăratul!’ Apoi scoateţi-l afară, împroșcaţi-l
21:10
Lev. 24:14
cu pietre și să moară.” 11Oamenii din cetatea lui Nabot, bătrânii și dregătorii care locuiau în cetate au făcut cum le spusese Izabela, după cum era scris în scrisorile pe care li le trimisese ea. 12Au vestit
21:12
Is. 58:4
un post și au pus pe Nabot în fruntea poporului. 13Cei doi oameni de nimic au venit și s-au așezat în faţa lui și acești oameni răi au mărturisit așa înaintea poporului, împotriva lui Nabot: „Nabot a blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul!” Apoi l-au scos
21:13
2 Împ. 9:26
afară din cetate, l-au împroșcat cu pietre și a murit. 14Și au trimis să spună Izabelei: „Nabot a fost împroșcat cu pietre și a murit.” 15Când a auzit Izabela că Nabot fusese împroșcat cu pietre și că murise, a zis lui Ahab: „Scoală-te și ia în stăpânire via lui Nabot din Izreel, care n-a vrut să ţi-o dea pe preţ de argint, căci Nabot nu mai trăiește, a murit.” 16Ahab, auzind că a murit Nabot, s-a sculat să se coboare la via lui Nabot din Izreel ca s-o ia în stăpânire.

Vestirea pedepsei

17Atunci, cuvântul

21:17
Ps. 9:12
Domnului a vorbit lui Ilie, Tișbitul, astfel: 18„Scoală-te și coboară-te înaintea lui Ahab, împăratul lui Israel, la Samaria
21:18
Cap. 13:32.
; iată-l, este în via lui Nabot, unde s-a coborât s-o ia în stăpânire. 19Să-i spui: ‘Așa vorbește Domnul: «Nu ești tu un ucigaș și un hoţ?»’ Și să-i mai spui: ‘Așa vorbește Domnul: «Chiar în locul
21:19
Cap. 22:38.
unde au lins câinii sângele lui Nabot vor linge câinii și sângele tău.»’” 20Ahab a zis lui Ilie: „M-ai găsit
21:20
Cap. 18:17.
, vrăjmașule?” Și el a răspuns: „Te-am găsit, pentru că te-ai vândut
21:20
2 Împ. 17:17Rom. 7:14
ca să faci ce este rău înaintea Domnului. 21Iată ce zice Domnul: ‘Voi aduce nenorocirea
21:21
Cap. 14:10.
peste tine; te voi mătura, voi nimici pe oricine este
21:21
1 Sam. 25:22
al lui Ahab, fie rob
21:21
Cap. 14:10.
, fie slobod în Israel, 22și voi face casei
21:22
Cap. 15:29.
tale cum am făcut casei lui Ieroboam, fiul lui Nebat, și casei lui Baeșa
21:22
Cap. 16:3,11.
, fiul lui Ahia, pentru că M-ai mâniat și ai făcut pe Israel să păcătuiască.’” 23Domnul a vorbit și despre Izabela
21:23
2 Împ. 9:36
și a zis: „Câinii vor mânca pe Izabela lângă întăritura Izreelului. 24Cine
21:24
Cap. 14:11;
va muri în cetate din casa lui Ahab va fi mâncat de câini, iar cine va muri pe câmp va fi mâncat de păsările cerului.” 25N-a fost nimeni
21:25
Cap. 16:30.
care să se fi vândut pentru ca să facă ce este rău înaintea Domnului ca Ahab, pe care nevastă-sa Izabela îl aţâţa
21:25
Cap. 16:31.
la aceasta. 26El a lucrat în chipul cel mai urâcios, mergând după idoli, cum
21:26
Gen. 15:162 Împ. 21:11
făceau amoriţii, pe care-i izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel.

Smerirea lui Ahab

27După ce a auzit cuvintele lui Ilie, Ahab și-a rupt hainele, și-a pus

21:27
Gen. 37:34
un sac pe trup și a postit: se culca cu sacul acesta și mergea încet. 28Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie, Tișbitul, astfel: 29„Ai văzut cum s-a smerit Ahab înaintea Mea? Pentru că s-a smerit înaintea Mea, nu voi aduce nenorocirea în timpul vieţii lui, ci în timpul vieţii
21:29
2 Împ. 9:25
fiului său voi aduce nenorocirea casei lui!”

22

Legământul cu Iosafat

221Au stat trei ani liniștiţi, fără să fie război între Siria și Israel. 2În anul al treilea, Iosafat

22:2
2 Cron. 18:2
, împăratul lui Iuda, s-a coborât la împăratul lui Israel. 3Împăratul lui Israel a zis slujitorilor săi: „Știţi că Ramot din
22:3
Deut. 4:43
Galaad este al nostru. Și noi stăm fără grijă, în loc să-l luăm înapoi din mâinile împăratului Siriei.” 4Și a zis lui Iosafat: „Vrei să vii cu mine să luptăm împotriva Ramotului din Galaad?” Iosafat a răspuns împăratului lui Israel: „Eu
22:4
2 Împ. 3:7
voi fi ca tine, poporul meu ca poporul tău, caii mei ca ai tăi.” 5Apoi Iosafat a zis împăratului lui Israel: „Întreabă acum, te rog, cuvântul Domnului.” 6Împăratul lui Israel a strâns
22:6
Cap. 18:19.
pe proroci, în număr de aproape patru sute, și le-a zis: „Să merg să lupt împotriva Ramotului din Galaad sau să mă las?” Și ei au răspuns: „Suie-te și Domnul îl va da în mâinile împăratului.” 7Dar Iosafat
22:7
2 Împ. 3:11
a zis: „Nu mai este aici niciun proroc al Domnului, ca să-L putem întreba?” 8Împăratul lui Israel a răspuns lui Iosafat: „Mai este un om prin care am putea să întrebăm pe Domnul, dar îl urăsc, căci nu-mi prorocește nimic bun, nu prorocește decât rău: este Mica, fiul lui Imla.” Și Iosafat a zis: „Să nu vorbească împăratul așa!” 9Atunci, împăratul lui Israel a chemat un dregător și a zis: „Trimite și adu îndată pe Mica, fiul lui Imla.” 10Împăratul lui Israel și Iosafat, împăratul lui Iuda, ședeau, fiecare pe scaunul lui de domnie, îmbrăcaţi cu hainele lor împărătești, în locul de la intrarea porţii Samariei. Și toţi prorocii proroceau înaintea lor. 11Zedechia, fiul lui Chenaana, își făcuse niște coarne de fier și a zis: „Așa vorbește Domnul: ‘Cu coarnele acestea vei bate pe sirieni până îi vei nimici.’” 12Și toţi prorocii proroceau la fel, zicând: „Suie-te la Ramot din Galaad! Căci vei izbândi și Domnul îl va da în mâinile împăratului.” 13Solul care se dusese să cheme pe Mica i-a vorbit așa: „Iată că prorocii, într-un glas, prorocesc bine împăratului; să fie dar și cuvântul tău ca al fiecăruia din ei! Vestește-i bine!” 14Mica a răspuns: „Viu este Domnul că voi vesti ce-mi
22:14
Num. 22:38
va spune Domnul.” 15Când a ajuns la împărat, împăratul i-a zis: „Mica, să mergem să luptăm împotriva Ramotului din Galaad sau să ne lăsăm?” El a răspuns: „Suie-te, căci vei izbândi și Domnul îl va da în mâinile împăratului.” 16Și împăratul i-a zis: „De câte ori trebuie să te pun să juri că nu-mi vei spune decât adevărul în Numele Domnului?” 17Mica a răspuns: „Văd
22:17
Mat. 9:36
tot Israelul risipit pe munţi, ca niște oi care n-au păstor. Și Domnul zice: ‘Oamenii aceștia n-au stăpân; să se întoarcă fiecare acasă în pace.’” 18Împăratul lui Israel a zis lui Iosafat: „Nu ţi-am spus că el nu prorocește nimic bun despre mine, ci prorocește numai rău?” 19Și Mica a zis: „Ascultă dar cuvântul Domnului! Am văzut
22:19
Is. 6:1Dan. 7:9
pe Domnul stând pe scaunul Lui de domnie și toată oștirea
22:19
Iov 1:6
2:1Ps. 103:20,21Dan. 7:10Mat. 18:10Evr. 1:7,14
cerurilor stând lângă El, la dreapta și la stânga Lui. 20Și Domnul a zis: ‘Cine va amăgi pe Ahab ca să se suie la Ramot din Galaad și să piară acolo?’ Și au răspuns unul într-un fel, altul într-altul. 21Și un duh a venit și s-a înfăţișat înaintea Domnului și a zis: ‘Eu îl voi amăgi.’ 22Domnul i-a zis: ‘Cum?’ ‘Voi ieși’, a răspuns el, ‘și voi fi un duh de minciună în gura tuturor prorocilor lui.’ Domnul a zis: ‘Îl vei
22:22
Jud. 9:23Iov 12:16Ezec. 14:92 Tes. 2:11
amăgi și-ţi vei ajunge ţinta; ieși și fă așa!’ 23Și acum
22:23
Ezec. 14:9
, iată că Domnul a pus un duh de minciună în gura tuturor prorocilor tăi care sunt de faţă. Dar Domnul a hotărât lucruri rele împotriva ta.” 24Atunci, Zedechia, fiul lui Chenaana, apropiindu-se, a lovit pe Mica peste obraz și a zis: „Pe unde
22:24
2 Cron. 18:23
a ieșit Duhul Domnului din mine ca să-ţi vorbească?” 25Mica a răspuns: „Vei vedea în ziua când vei umbla din odaie în odaie ca să te ascunzi.” 26Împăratul lui Israel a zis: „Ia pe Mica, du-l la Amon, mai-marele cetăţii, și la Ioas, fiul împăratului, 27și să le spui: ‘Așa vorbește împăratul: «Puneţi pe omul acesta la închisoare și hrăniţi-l cu pâinea și cu apa întristării până când mă voi întoarce în pace.»’” 28Și Mica a zis: „Dacă te vei întoarce în pace, Domnul n-a
22:28
Num. 16:29Deut. 18:20-22
vorbit prin mine.” Apoi a mai zis: „Auziţi, popoare toate.”

Moartea lui Ahab

29Împăratul lui Israel și Iosafat, împăratul lui Iuda, s-au suit la Ramot din Galaad. 30Împăratul lui Israel a zis lui Iosafat: „Vreau să-mi schimb

22:30
2 Cron. 35:22
hainele ca să merg la luptă, dar tu îmbracă-te cu hainele tale împărătești.” Și împăratul lui Israel și-a schimbat hainele și s-a dus la luptă. 31Împăratul Siriei dăduse următoarea poruncă celor treizeci și două de căpetenii ale carelor lui: „Să nu vă luptaţi nici cu cei mici, nici cu cei mari, ci să vă luptaţi numai cu împăratul lui Israel.” 32Când au zărit căpeteniile carelor pe Iosafat, au zis: „Negreșit, acesta este împăratul lui Israel.” Și s-au apropiat de el să-l lovească. Iosafat a scos
22:32
2 Cron. 18:31Prov. 13:20
un ţipăt. 33Căpeteniile carelor, văzând că nu este împăratul lui Israel, s-au depărtat de el. 34Atunci, un om a tras cu arcul la întâmplare și a lovit pe împăratul lui Israel la încheietura platoșei. Împăratul a zis cărăușului său: „Întoarce și scoate-mă din câmpul de bătaie, căci sunt greu rănit.” 35Lupta a fost din ce în ce mai crâncenă în ziua aceea. Împăratul a stat drept în carul lui în faţa sirienilor și seara a murit. Sângele a curs din rană înăuntrul carului. 36La apusul soarelui, s-a strigat prin toată tabăra: „Să plece fiecare în cetatea lui și să plece fiecare în ţara lui, 37căci a murit împăratul.” S-au întors la Samaria și împăratul a fost îngropat la Samaria. 38Când au spălat carul în iazul Samariei, câinii au lins sângele lui Ahab, și curvele s-au scăldat în el, după
22:38
Cap. 21:19.
cuvântul pe care-l spusese Domnul. 39Celelalte fapte ale lui Ahab, tot ce a făcut el, casa
22:39
Amos 3:15
de fildeș pe care a zidit-o și toate cetăţile pe care le-a zidit nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel? 40Ahab a adormit cu părinţii săi. Și, în locul lui, a domnit fiul său Ahazia.

Iosafat, împăratul lui Iuda

41Iosafat

22:41
2 Cron. 20:31
, fiul lui Asa, a început să domnească peste Iuda în al patrulea an al lui Ahab, împăratul lui Israel. 42Iosafat era de treizeci și cinci de ani când s-a făcut împărat și a domnit douăzeci și cinci de ani la Ierusalim. Mama sa se numea Azuba, fata lui Șilhi. 43El a umblat
22:43
2 Cron. 17:3
în toată calea tatălui său, Asa, și nu s-a abătut deloc de la ea, făcând ce este plăcut înaintea Domnului. Numai că înălţimile
22:43
Cap. 14:23;
n-au fost îndepărtate: poporul tot mai aducea jertfe și tămâie pe înălţimi. 44Iosafat
22:44
2 Cron. 19:22 Cor. 6:14
a trăit în pace cu împăratul lui Israel. 45Celelalte fapte ale lui Iosafat, isprăvile și războaiele lui nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda? 46El a scos din ţară pe sodomiţii
22:46
Cap. 14:24;
care mai rămăseseră de pe vremea tatălui său, Asa. 47În Edom
22:47
Gen. 25:232 Sam. 8:142 Împ. 3:9
8:20
nu era împărat pe atunci: cârmuia un dregător. 48Iosafat
22:48
2 Cron. 20:35
a
22:48
Cap. 10:22.
făcut corăbii din Tars ca să meargă la Ofir să aducă aur, dar
22:48
2 Cron. 20:37
nu s-au dus, căci corăbiile s-au sfărâmat la Eţion-Gheber
22:48
Cap. 9:26.
. 49Atunci, Ahazia, fiul lui Ahab, a zis lui Iosafat: „Vrei ca slujitorii mei să meargă împreună cu ai tăi pe corăbii?” Dar Iosafat n-a voit. 50Iosafat
22:50
2 Cron. 21:1
a adormit cu părinţii săi și a fost îngropat cu părinţii săi în cetatea tatălui său David. Și în locul lui a domnit fiul său Ioram.

Domnia lui Ahazia

51Ahazia

22:51
Vers. 40.
, fiul lui Ahab, a început să domnească peste Israel la Samaria, în al șaptesprezecelea an al lui Iosafat, împăratul lui Iuda. A domnit doi ani peste Israel. 52El a făcut ce este rău înaintea Domnului și a umblat în calea
22:52
Cap. 15:26.
tatălui său și în calea mamei sale și în calea lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască. 53A slujit
22:53
Jud. 2:11
lui Baal și s-a închinat înaintea lui și a mâniat pe Domnul Dumnezeul lui Israel, cum făcuse și tatăl său.