Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

Căsătoria lui Solomon. Visul lui

31Solomon

3:1
Cap. 7:8;
s-a încuscrit cu Faraon, împăratul Egiptului. A luat de nevastă pe fata lui Faraon și a adus-o în cetatea
3:1
2 Sam. 5:7
lui David până și-a isprăvit de zidit casa
3:1
Cap. 7:1.
lui, Casa
3:1
Cap. 6.
Domnului și zidul
3:1
Cap. 9:15,19.
dimprejurul Ierusalimului. 2Poporul
3:2
Lev. 17:3-5Deut. 12:2,4,5
nu aducea jertfe decât pe înălţimi, căci până pe vremea aceasta nu se zidise încă o casă în Numele Domnului. 3Solomon iubea
3:3
Deut. 6:5
30:16,20Ps. 31:23Rom. 8:281 Cor. 8:3
pe Domnul și se ţinea
3:3
Vers. 6,14.
de obiceiurile tatălui său David. Numai că aducea jertfe și tămâie pe înălţimi. 4Împăratul s-a dus
3:4
2 Cron. 1:3
la Gabaon să aducă jertfe acolo, căci
3:4
1 Cron. 16:392 Cron. 1:3
era cea mai însemnată înălţime. Solomon a adus o mie de arderi-de-tot pe altar. 5La Gabaon
3:5
Cap. 9:2.
, Domnul S-a arătat în vis
3:5
Num. 12:6Mat. 1:20
2:13,19
lui Solomon noaptea și Dumnezeu i-a zis: „Cere ce vrei să-ţi dau.” 6Solomon
3:6
2 Cron. 1:8
a răspuns: „Tu ai arătat o mare bunăvoinţă faţă de robul Tău David, tatăl meu, pentru că umbla
3:6
Cap. 2:4;
înaintea Ta în credincioșie, în dreptate și în curăţie de inimă faţă de Tine; i-ai păstrat această mare bunăvoinţă și i-ai dat un fiu
3:6
Cap. 1:48.
care șade pe scaunul lui de domnie, cum se vede astăzi. 7Acum, Doamne, Dumnezeul meu, Tu ai pus pe robul Tău să împărăţească în locul tatălui meu David, și eu nu sunt decât un tânăr
3:7
1 Cron. 29:1
, nu sunt încercat
3:7
Num. 27:17
. 8Robul Tău este în mijlocul poporului pe care l-ai
3:8
Deut. 7:6
ales, popor foarte mare, care nu poate fi nici socotit, nici
3:8
Gen. 13:16
15:5
numărat, din pricina mulţimii lui. 9Dă dar
3:9
2 Cron. 1:10Prov. 2:3-9Iac. 1:5
robului Tău o inimă pricepută, ca să judece
3:9
Ps. 72:1,2
pe poporul Tău, să deosebească
3:9
Evr. 5:14
binele de rău! Căci cine ar putea să judece pe poporul Tău, pe poporul acesta așa de mare la număr!” 10Cererea aceasta a lui Solomon a plăcut Domnului. 11Și Dumnezeu a zis: „Fiindcă lucrul acesta îl ceri, fiindcă nu ceri
3:11
Iac. 4:3
pentru tine nici viaţă lungă, nici bogăţii, nici moartea vrăjmașilor tăi, ci ceri pricepere, ca să faci dreptate, 12voi
3:12
1 Ioan 5:14,15
face după cuvântul tău. Îţi voi
3:12
Cap. 4:29-31;
da o inimă înţeleaptă și pricepută, așa cum n-a fost nimeni înaintea ta și nu se va scula nimeni niciodată ca tine. 13Mai mult, îţi voi da
3:13
Mat. 6:33Efes. 3:20
și ce n-ai cerut: bogăţii
3:13
Cap. 4:21,24;
și slavă, așa încât în tot timpul vieţii tale nu va fi niciun împărat ca tine. 14Și, dacă vei umbla în căile Mele, păzind legile și poruncile Mele, cum
3:14
Cap. 15:5.
a făcut David, tatăl tău, îţi voi lungi
3:14
Ps. 91:16Prov. 3:2
zilele.” 15Solomon s-a
3:15
Gen. 41:7
deșteptat. Acesta a fost visul. Solomon s-a întors la Ierusalim și s-a înfăţișat înaintea chivotului legământului Domnului. A adus arderi-de-tot și jertfe de mulţumire și a dat un ospăţ
3:15
Gen. 40:20Est. 1:3Dan. 5:1Marcu 6:21
tuturor slujitorilor lui.

Judecata lui Solomon

16Atunci au venit două femei curve la împărat și s-au înfăţișat

3:16
Num. 27:2
înaintea lui. 17Una din femei a zis: „Rogu-mă, domnul meu, eu și femeia aceasta locuiam în aceeași casă și am născut lângă ea în casă. 18După trei zile, femeia aceasta a născut și ea. Locuiam împreună, niciun străin nu era cu noi în casă, nu eram decât noi amândouă. 19Peste noapte, fiul acestei femei a murit, pentru că se culcase peste el. 20Ea s-a sculat pe la mijlocul nopţii, a luat pe fiul meu de lângă mine, pe când dormea roaba ta, și l-a culcat la sânul ei, iar pe fiul ei, care murise, l-a culcat la sânul meu. 21Dimineaţa, m-am sculat să dau ţâţă copilului, și iată că era mort. M-am uitat cu luare aminte la el dimineaţa, și iată că nu era fiul meu pe care-l născusem.” 22Cealaltă femeie a zis: „Ba nu; fiul meu este cel viu, iar fiul tău e cel mort.” Dar cea dintâi a răspuns: „Ba nicidecum! Fiul tău este cel mort, iar fiul meu este cel viu.” Așa au vorbit ele înaintea împăratului. 23Împăratul a zis: „Una zice: ‘Fiul meu este cel viu, iar fiul tău este cel mort.’ Și cealaltă zice: ‘Ba nicidecum! Fiul tău este cel mort, iar fiul meu este cel viu.’” 24Apoi a adăugat: „Aduceţi-mi o sabie.” Au adus o sabie înaintea împăratului. 25Și împăratul a zis: „Tăiaţi în două copilul cel viu și daţi o jumătate uneia și o jumătate celeilalte.” 26Atunci, femeia al cărei copil era viu a simţit că i
3:26
Gen. 43:30Is. 49:15Ier. 31:20Osea 11:8
se rupe inima pentru copil și a zis împăratului: „Ah, domnul meu, dă-i mai bine ei copilul cel viu și nu-l omorî!” Dar cealaltă a zis: „Să nu fie nici al meu, nici al tău; tăiaţi-l!” 27Și împăratul, luând cuvântul, a zis: „Daţi celei dintâi copilul cel viu și nu-l omorâţi. Ea este mama lui.” 28Tot Israelul a auzit de hotărârea pe care o rostise împăratul. Și s-au temut de împărat, căci au văzut că înţelepciunea
3:28
Vers. 9,11,12.
lui Dumnezeu era în el, povăţuindu-l în judecăţile lui.

4

Slujbașii cei mai înalţi ai lui Solomon

41Împăratul Solomon era împărat peste tot Israelul. 2Iată căpeteniile pe care le avea în slujba lui: Azaria, fiul preotului Ţadoc, 3Elihoref și Ahia, fiii lui Șișa, erau logofeţi; Iosafat

4:3
2 Sam. 8:16
20:24
, fiul lui Ahilud, era scriitor; 4Benaia
4:4
Cap. 2:35.
, fiul lui Iehoiada, era peste oștire; Ţadoc și Abiatar
4:4
Cap. 2:27.
erau preoţi. 5Azaria, fiul lui Natan, era mai-mare
4:5
Vers. 7.
peste îngrijitori. Zabud, fiul lui Natan, era slujbaș
4:5
2 Sam. 8:18
20:26
de stat, cirac
4:5
2 Sam. 15:37
16:161 Cron. 27:33
al împăratului; 6Ahișar era mai-mare peste casa împăratului și Adoniram
4:6
Cap. 5:14.
, fiul lui Abda, era mai-mare peste dări.

Numele celor doisprezece îngrijitori

7Solomon avea doisprezece îngrijitori peste tot Israelul. Ei îngrijeau de hrana împăratului și a casei lui, fiecare timp de o lună din an. 8Iată-le numele:

Fiul lui Hur, în muntele lui Efraim. 9Fiul lui Decher, la Macaţ, la Saalbim, la Bet-Șemeș, la Elon și la Bet-Hanan. 10Fiul lui Hesed, la Arubot; el avea Soco și toată ţara Hefer. 11Fiul lui Abinadab avea tot ţinutul Dorului. Tafat, fata lui Solomon, era nevasta lui. 12Baana, fiul lui Ahilud, avea Taanac și Meghido și tot Bet-Șeanul de lângă Ţartan sub Izreel, de la Bet-Șean până la Abel-Mehola, până dincolo de Iocmeam. 13Fiul lui Gheber, la Ramot din Galaad; el avea târgurile

4:13
Num. 32:41
lui Iair, fiul lui Manase, în Galaad; mai avea și ţinutul
4:13
Deut. 3:4
Argob în Basan, șaizeci de cetăţi mari, cu ziduri și zăvoare de aramă. 14Ahinadab, fiul lui Ido, la Mahanaim. 15Ahimaaţ, în Neftali. El luase de nevastă pe Basmat, fata lui Solomon. 16Baana, fiul lui Hușai, în Așer și la Bealot. 17Iosafat, fiul lui Paruah, în Isahar. 18Șimei, fiul lui Ela, în Beniamin. 19Gheber, fiul lui Uri, în ţara Galaadului; el avea ţinutul
4:19
Deut. 3:8
lui Sihon, împăratul amoriţilor, și al lui Og, împăratul Basanului. Era un singur îngrijitor în ţara aceasta.

Mărirea lui Solomon

20Iuda și Israel erau în număr foarte mare, ca nisipul

4:20
Gen. 22:17Prov. 14:28
de pe ţărmul mării. Ei mâncau
4:20
Ps. 72:3,7Mica 4:4
, beau și se veseleau. 21Solomon
4:21
2 Cron. 9:26Ps. 72:8
mai stăpânea și toate împărăţiile de la râu
4:21
Gen. 15:18Ios. 1:4
până în ţara filistenilor și până la hotarul Egiptului. Ei îi aduceau
4:21
Ps. 68:29
72:10,11
daruri și au fost supuși lui Solomon tot timpul vieţii lui. 22În fiecare zi, Solomon mânca treizeci de cori de floare de făină și șaizeci de cori de altă făină, 23zece boi grași, douăzeci de boi de păscut și o sută de oi, afară de cerbi, căprioare, ciute și păsări îngrășate. 24Stăpânea peste toată ţara de dincoace de râu, de la Tifsah până la Gaza, peste toţi împăraţii
4:24
Ps. 72:11
de dincoace de râu. Și avea pace
4:24
1 Cron. 22:9
pretutindeni, de jur împrejur. 25Iuda și Israel, de la Dan
4:25
Ier. 23:6
până la Beer-Șeba, au locuit
4:25
Mica 4:4Zah. 3:10Jud. 20:1
în liniște, fiecare sub via lui și sub smochinul lui, în tot timpul lui Solomon. 26Solomon
4:26
Cap. 10:26.
avea patruzeci de mii de iesle pentru caii
4:26
Deut. 17:16
de la carele lui și douăsprezece mii de călăreţi. 27Îngrijitorii
4:27
Vers. 7.
îngrijeau de hrana împăratului Solomon și a tuturor celor ce se apropiau de masa lui, fiecare în luna lui, și nu lăsau să fie vreo lipsă. 28Aduceau și orz și paie pentru armăsari și fugari, în locul unde se afla împăratul, fiecare după poruncile pe care le primise.

Faima și înţelepciunea lui Solomon

29Dumnezeu

4:29
Cap. 3:12.
a dat lui Solomon înţelepciune, foarte mare pricepere și cunoștinţe multe, ca nisipul de pe ţărmul mării. 30Înţelepciunea lui Solomon întrecea înţelepciunea tuturor fiilor Răsăritului
4:30
Gen. 25:6
și toată înţelepciunea
4:30
Fapte 7:22
egiptenilor. 31El era mai înţelept
4:31
Cap. 3:12.
decât
4:31
1 Cron. 15:19
orice om, mai mult
4:31
1 Cron. 2:6
6:33
15:19
decât Etan, Ezrahitul, mai mult decât Heman, Calcol și Darda, fiii lui Mahol, și faima lui se răspândise printre toate neamurile de primprejur. 32A rostit
4:32
Prov. 1:1Ecl. 12:9
trei mii de pilde și a alcătuit o mie cinci
4:32
Cânt. 1:1
cântări. 33A vorbit despre copaci, de la cedrul din Liban până la isopul care crește pe zid, a vorbit, de asemenea, despre dobitoace, despre păsări, despre târâtoare și despre pești. 34Veneau
4:34
Cap. 10:1.
oameni din toate popoarele să asculte înţelepciunea lui Solomon, din partea tuturor împăraţilor pământului care auziseră vorbindu-se de înţelepciunea lui.

5

Zidirea Templului

51Hiram

5:1
Vers. 10,18.
, împăratul Tirului, a trimis pe slujitorii săi la Solomon, căci auzise că fusese uns împărat în locul tatălui său și el iubise
5:1
2 Sam. 5:111 Cron. 14:1Amos 1:9
totdeauna pe David. 2Solomon
5:2
2 Cron. 2:3
a trimis vorbă lui Hiram: 3„Știi că tatăl meu David n-a putut să zidească o casă Domnului Dumnezeului lui, din pricina războaielor
5:3
1 Cron. 22:8
28:3
cu care l-au înconjurat vrăjmașii lui până ce Domnul i-a pus sub talpa picioarelor lui. 4Acum, Domnul Dumnezeul meu mi-a dat odihnă
5:4
Cap. 4:24.
din toate părţile; nu mai am nici potrivnic, nici nenorociri! 5Iată
5:5
2 Cron. 2:4
că am de gând să zidesc o casă Numelui Domnului Dumnezeului meu, cum
5:5
2 Sam. 7:131 Cron. 17:12
22:10
a spus Domnul tatălui meu David, zicând: ‘Fiul tău pe care-l voi pune în locul tău pe scaunul tău de domnie, el va zidi o casă Numelui Meu.’ 6Poruncește acum să se taie pentru mine cedri
5:6
2 Cron. 2:8,10
din Liban. Slujitorii mei vor fi cu ai tăi și-ţi voi plăti simbria slujitorilor tăi așa cum o vei hotărî tu, căci știi că dintre noi nimeni nu se pricepe să taie lemne ca sidonienii.” 7Când a auzit Hiram cuvintele lui Solomon, a avut o mare bucurie și a zis: „Binecuvântat să fie astăzi Domnul, care a dat lui David un fiu înţelept drept căpetenie a acestui mare popor!” 8Și Hiram a trimis răspuns lui Solomon: „Am auzit ce ai trimis să mi se spună. Voi face tot ce vei vrea în ce privește lemnele de cedru și lemnele de chiparos. 9Slujitorii mei le vor coborî din Liban la mare și
5:9
2 Cron. 2:16
le voi trimite pe mare în plute, până la locul pe care mi-l vei arăta: acolo voi pune să le dezlege și le vei lua. Ceea ce cer în schimb este să trimiţi merinde
5:9
Ezra 3:7Ezec. 27:17Fapte 12:20
casei mele.” 10Hiram a dat lui Solomon lemne de cedru și lemne de chiparos cât a voit. 11Și Solomon
5:11
2 Cron. 2:10
a dat lui Hiram douăzeci de mii de cori de grâu pentru hrana casei lui și douăzeci de cori de untdelemn curat; iată ce a dat Solomon în fiecare an lui Hiram. 12Domnul a dat înţelepciune lui Solomon, cum
5:12
Cap. 3:12.
îi făgăduise. Între Hiram și Solomon a fost pace și au făcut legământ împreună. 13Împăratul Solomon a luat din tot Israelul oameni de corvoadă, în număr de treizeci de mii. 14I-a trimis în Liban, câte zece mii pe lună, cu schimbul; o lună erau în Liban și două luni erau acasă. Adoniram era mai-mare peste
5:14
Cap. 4:6.
oamenii de corvoadă. 15Solomon
5:15
Cap. 9:21.
mai avea șaptezeci de mii de oameni care purtau poverile și optzeci de mii care tăiau pietrele în munţi, 16afară de căpeteniile, în număr de trei mii trei sute, puse de Solomon peste lucrări și însărcinate cu privegherea lucrătorilor. 17Împăratul a poruncit să se scoată pietre mari și măreţe, cioplite
5:17
1 Cron. 22:2
pentru temeliile casei. 18Lucrătorii lui Solomon, ai lui Hiram și ghibliţii le-au cioplit și au pregătit lemnele și pietrele pentru zidirea casei.