Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
4

Slujbașii cei mai înalţi ai lui Solomon

41Împăratul Solomon era împărat peste tot Israelul. 2Iată căpeteniile pe care le avea în slujba lui: Azaria, fiul preotului Ţadoc, 3Elihoref și Ahia, fiii lui Șișa, erau logofeţi; Iosafat

4:3
2 Sam. 8:16
20:24
, fiul lui Ahilud, era scriitor; 4Benaia
4:4
Cap. 2:35.

, fiul lui Iehoiada, era peste oștire; Ţadoc și Abiatar
4:4
Cap. 2:27.

erau preoţi. 5Azaria, fiul lui Natan, era mai-mare
4:5
Vers. 7.

peste îngrijitori. Zabud, fiul lui Natan, era slujbaș
4:5
2 Sam. 8:18
20:26
de stat, cirac
4:5
2 Sam. 15:37
16:161 Cron. 27:33
al împăratului; 6Ahișar era mai-mare peste casa împăratului și Adoniram
4:6
Cap. 5:14.

, fiul lui Abda, era mai-mare peste dări.

Numele celor doisprezece îngrijitori

7Solomon avea doisprezece îngrijitori peste tot Israelul. Ei îngrijeau de hrana împăratului și a casei lui, fiecare timp de o lună din an. 8Iată-le numele:

Fiul lui Hur, în muntele lui Efraim. 9Fiul lui Decher, la Macaţ, la Saalbim, la Bet-Șemeș, la Elon și la Bet-Hanan. 10Fiul lui Hesed, la Arubot; el avea Soco și toată ţara Hefer. 11Fiul lui Abinadab avea tot ţinutul Dorului. Tafat, fata lui Solomon, era nevasta lui. 12Baana, fiul lui Ahilud, avea Taanac și Meghido și tot Bet-Șeanul de lângă Ţartan sub Izreel, de la Bet-Șean până la Abel-Mehola, până dincolo de Iocmeam. 13Fiul lui Gheber, la Ramot din Galaad; el avea târgurile

4:13
Num. 32:41
lui Iair, fiul lui Manase, în Galaad; mai avea și ţinutul
4:13
Deut. 3:4
Argob în Basan, șaizeci de cetăţi mari, cu ziduri și zăvoare de aramă. 14Ahinadab, fiul lui Ido, la Mahanaim. 15Ahimaaţ, în Neftali. El luase de nevastă pe Basmat, fata lui Solomon. 16Baana, fiul lui Hușai, în Așer și la Bealot. 17Iosafat, fiul lui Paruah, în Isahar. 18Șimei, fiul lui Ela, în Beniamin. 19Gheber, fiul lui Uri, în ţara Galaadului; el avea ţinutul
4:19
Deut. 3:8
lui Sihon, împăratul amoriţilor, și al lui Og, împăratul Basanului. Era un singur îngrijitor în ţara aceasta.

Mărirea lui Solomon

20Iuda și Israel erau în număr foarte mare, ca nisipul

4:20
Gen. 22:17Prov. 14:28
de pe ţărmul mării. Ei mâncau
4:20
Ps. 72:3,7Mica 4:4
, beau și se veseleau. 21Solomon
4:21
2 Cron. 9:26Ps. 72:8
mai stăpânea și toate împărăţiile de la râu
4:21
Gen. 15:18Ios. 1:4
până în ţara filistenilor și până la hotarul Egiptului. Ei îi aduceau
4:21
Ps. 68:29
72:10,11
daruri și au fost supuși lui Solomon tot timpul vieţii lui. 22În fiecare zi, Solomon mânca treizeci de cori de floare de făină și șaizeci de cori de altă făină, 23zece boi grași, douăzeci de boi de păscut și o sută de oi, afară de cerbi, căprioare, ciute și păsări îngrășate. 24Stăpânea peste toată ţara de dincoace de râu, de la Tifsah până la Gaza, peste toţi împăraţii
4:24
Ps. 72:11
de dincoace de râu. Și avea pace
4:24
1 Cron. 22:9
pretutindeni, de jur împrejur. 25Iuda și Israel, de la Dan
4:25
Ier. 23:6
până la Beer-Șeba, au locuit
4:25
Mica 4:4Zah. 3:10Jud. 20:1
în liniște, fiecare sub via lui și sub smochinul lui, în tot timpul lui Solomon. 26Solomon
4:26
Cap. 10:26.
2 Cron. 1:14
9:25
avea patruzeci de mii de iesle pentru caii
4:26
Deut. 17:16
de la carele lui și douăsprezece mii de călăreţi. 27Îngrijitorii
4:27
Vers. 7.

îngrijeau de hrana împăratului Solomon și a tuturor celor ce se apropiau de masa lui, fiecare în luna lui, și nu lăsau să fie vreo lipsă. 28Aduceau și orz și paie pentru armăsari și fugari, în locul unde se afla împăratul, fiecare după poruncile pe care le primise.

Faima și înţelepciunea lui Solomon

29Dumnezeu

4:29
Cap. 3:12.

a dat lui Solomon înţelepciune, foarte mare pricepere și cunoștinţe multe, ca nisipul de pe ţărmul mării. 30Înţelepciunea lui Solomon întrecea înţelepciunea tuturor fiilor Răsăritului
4:30
Gen. 25:6
și toată înţelepciunea
4:30
Fapte 7:22
egiptenilor. 31El era mai înţelept
4:31
Cap. 3:12.

decât
4:31
1 Cron. 15:19
orice om, mai mult
4:31
1 Cron. 2:6
6:33
15:19
decât Etan, Ezrahitul, mai mult decât Heman, Calcol și Darda, fiii lui Mahol, și faima lui se răspândise printre toate neamurile de primprejur. 32A rostit
4:32
Prov. 1:1Ecl. 12:9
trei mii de pilde și a alcătuit o mie cinci
4:32
Cânt. 1:1
cântări. 33A vorbit despre copaci, de la cedrul din Liban până la isopul care crește pe zid, a vorbit, de asemenea, despre dobitoace, despre păsări, despre târâtoare și despre pești. 34Veneau
4:34
Cap. 10:1.
2 Cron. 9:1,23
oameni din toate popoarele să asculte înţelepciunea lui Solomon, din partea tuturor împăraţilor pământului care auziseră vorbindu-se de înţelepciunea lui.