Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
4

Slujbașii cei mai înalţi ai lui Solomon

41Împăratul Solomon era împărat peste tot Israelul. 2Iată căpeteniile pe care le avea în slujba lui: Azaria, fiul preotului Ţadoc, 3Elihoref și Ahia, fiii lui Șișa, erau logofeţi; Iosafat

4:3
2 Sam. 8:16
20:24
, fiul lui Ahilud, era scriitor; 4Benaia
4:4
Cap. 2:35.
, fiul lui Iehoiada, era peste oștire; Ţadoc și Abiatar
4:4
Cap. 2:27.
erau preoţi. 5Azaria, fiul lui Natan, era mai-mare
4:5
Vers. 7.
peste îngrijitori. Zabud, fiul lui Natan, era slujbaș
4:5
2 Sam. 8:18
20:26
de stat, cirac
4:5
2 Sam. 15:37
16:161 Cron. 27:33
al împăratului; 6Ahișar era mai-mare peste casa împăratului și Adoniram
4:6
Cap. 5:14.
, fiul lui Abda, era mai-mare peste dări.

Numele celor doisprezece îngrijitori

7Solomon avea doisprezece îngrijitori peste tot Israelul. Ei îngrijeau de hrana împăratului și a casei lui, fiecare timp de o lună din an. 8Iată-le numele:

Fiul lui Hur, în muntele lui Efraim. 9Fiul lui Decher, la Macaţ, la Saalbim, la Bet-Șemeș, la Elon și la Bet-Hanan. 10Fiul lui Hesed, la Arubot; el avea Soco și toată ţara Hefer. 11Fiul lui Abinadab avea tot ţinutul Dorului. Tafat, fata lui Solomon, era nevasta lui. 12Baana, fiul lui Ahilud, avea Taanac și Meghido și tot Bet-Șeanul de lângă Ţartan sub Izreel, de la Bet-Șean până la Abel-Mehola, până dincolo de Iocmeam. 13Fiul lui Gheber, la Ramot din Galaad; el avea târgurile

4:13
Num. 32:41
lui Iair, fiul lui Manase, în Galaad; mai avea și ţinutul
4:13
Deut. 3:4
Argob în Basan, șaizeci de cetăţi mari, cu ziduri și zăvoare de aramă. 14Ahinadab, fiul lui Ido, la Mahanaim. 15Ahimaaţ, în Neftali. El luase de nevastă pe Basmat, fata lui Solomon. 16Baana, fiul lui Hușai, în Așer și la Bealot. 17Iosafat, fiul lui Paruah, în Isahar. 18Șimei, fiul lui Ela, în Beniamin. 19Gheber, fiul lui Uri, în ţara Galaadului; el avea ţinutul
4:19
Deut. 3:8
lui Sihon, împăratul amoriţilor, și al lui Og, împăratul Basanului. Era un singur îngrijitor în ţara aceasta.

Mărirea lui Solomon

20Iuda și Israel erau în număr foarte mare, ca nisipul

4:20
Gen. 22:17Prov. 14:28
de pe ţărmul mării. Ei mâncau
4:20
Ps. 72:3,7Mica 4:4
, beau și se veseleau. 21Solomon
4:21
2 Cron. 9:26Ps. 72:8
mai stăpânea și toate împărăţiile de la râu
4:21
Gen. 15:18Ios. 1:4
până în ţara filistenilor și până la hotarul Egiptului. Ei îi aduceau
4:21
Ps. 68:29
72:10,11
daruri și au fost supuși lui Solomon tot timpul vieţii lui. 22În fiecare zi, Solomon mânca treizeci de cori de floare de făină și șaizeci de cori de altă făină, 23zece boi grași, douăzeci de boi de păscut și o sută de oi, afară de cerbi, căprioare, ciute și păsări îngrășate. 24Stăpânea peste toată ţara de dincoace de râu, de la Tifsah până la Gaza, peste toţi împăraţii
4:24
Ps. 72:11
de dincoace de râu. Și avea pace
4:24
1 Cron. 22:9
pretutindeni, de jur împrejur. 25Iuda și Israel, de la Dan
4:25
Ier. 23:6
până la Beer-Șeba, au locuit
4:25
Mica 4:4Zah. 3:10Jud. 20:1
în liniște, fiecare sub via lui și sub smochinul lui, în tot timpul lui Solomon. 26Solomon
4:26
Cap. 10:26.
avea patruzeci de mii de iesle pentru caii
4:26
Deut. 17:16
de la carele lui și douăsprezece mii de călăreţi. 27Îngrijitorii
4:27
Vers. 7.
îngrijeau de hrana împăratului Solomon și a tuturor celor ce se apropiau de masa lui, fiecare în luna lui, și nu lăsau să fie vreo lipsă. 28Aduceau și orz și paie pentru armăsari și fugari, în locul unde se afla împăratul, fiecare după poruncile pe care le primise.

Faima și înţelepciunea lui Solomon

29Dumnezeu

4:29
Cap. 3:12.
a dat lui Solomon înţelepciune, foarte mare pricepere și cunoștinţe multe, ca nisipul de pe ţărmul mării. 30Înţelepciunea lui Solomon întrecea înţelepciunea tuturor fiilor Răsăritului
4:30
Gen. 25:6
și toată înţelepciunea
4:30
Fapte 7:22
egiptenilor. 31El era mai înţelept
4:31
Cap. 3:12.
decât
4:31
1 Cron. 15:19
orice om, mai mult
4:31
1 Cron. 2:6
6:33
15:19
decât Etan, Ezrahitul, mai mult decât Heman, Calcol și Darda, fiii lui Mahol, și faima lui se răspândise printre toate neamurile de primprejur. 32A rostit
4:32
Prov. 1:1Ecl. 12:9
trei mii de pilde și a alcătuit o mie cinci
4:32
Cânt. 1:1
cântări. 33A vorbit despre copaci, de la cedrul din Liban până la isopul care crește pe zid, a vorbit, de asemenea, despre dobitoace, despre păsări, despre târâtoare și despre pești. 34Veneau
4:34
Cap. 10:1.
oameni din toate popoarele să asculte înţelepciunea lui Solomon, din partea tuturor împăraţilor pământului care auziseră vorbindu-se de înţelepciunea lui.

5

Zidirea Templului

51Hiram

5:1
Vers. 10,18.
, împăratul Tirului, a trimis pe slujitorii săi la Solomon, căci auzise că fusese uns împărat în locul tatălui său și el iubise
5:1
2 Sam. 5:111 Cron. 14:1Amos 1:9
totdeauna pe David. 2Solomon
5:2
2 Cron. 2:3
a trimis vorbă lui Hiram: 3„Știi că tatăl meu David n-a putut să zidească o casă Domnului Dumnezeului lui, din pricina războaielor
5:3
1 Cron. 22:8
28:3
cu care l-au înconjurat vrăjmașii lui până ce Domnul i-a pus sub talpa picioarelor lui. 4Acum, Domnul Dumnezeul meu mi-a dat odihnă
5:4
Cap. 4:24.
din toate părţile; nu mai am nici potrivnic, nici nenorociri! 5Iată
5:5
2 Cron. 2:4
că am de gând să zidesc o casă Numelui Domnului Dumnezeului meu, cum
5:5
2 Sam. 7:131 Cron. 17:12
22:10
a spus Domnul tatălui meu David, zicând: ‘Fiul tău pe care-l voi pune în locul tău pe scaunul tău de domnie, el va zidi o casă Numelui Meu.’ 6Poruncește acum să se taie pentru mine cedri
5:6
2 Cron. 2:8,10
din Liban. Slujitorii mei vor fi cu ai tăi și-ţi voi plăti simbria slujitorilor tăi așa cum o vei hotărî tu, căci știi că dintre noi nimeni nu se pricepe să taie lemne ca sidonienii.” 7Când a auzit Hiram cuvintele lui Solomon, a avut o mare bucurie și a zis: „Binecuvântat să fie astăzi Domnul, care a dat lui David un fiu înţelept drept căpetenie a acestui mare popor!” 8Și Hiram a trimis răspuns lui Solomon: „Am auzit ce ai trimis să mi se spună. Voi face tot ce vei vrea în ce privește lemnele de cedru și lemnele de chiparos. 9Slujitorii mei le vor coborî din Liban la mare și
5:9
2 Cron. 2:16
le voi trimite pe mare în plute, până la locul pe care mi-l vei arăta: acolo voi pune să le dezlege și le vei lua. Ceea ce cer în schimb este să trimiţi merinde
5:9
Ezra 3:7Ezec. 27:17Fapte 12:20
casei mele.” 10Hiram a dat lui Solomon lemne de cedru și lemne de chiparos cât a voit. 11Și Solomon
5:11
2 Cron. 2:10
a dat lui Hiram douăzeci de mii de cori de grâu pentru hrana casei lui și douăzeci de cori de untdelemn curat; iată ce a dat Solomon în fiecare an lui Hiram. 12Domnul a dat înţelepciune lui Solomon, cum
5:12
Cap. 3:12.
îi făgăduise. Între Hiram și Solomon a fost pace și au făcut legământ împreună. 13Împăratul Solomon a luat din tot Israelul oameni de corvoadă, în număr de treizeci de mii. 14I-a trimis în Liban, câte zece mii pe lună, cu schimbul; o lună erau în Liban și două luni erau acasă. Adoniram era mai-mare peste
5:14
Cap. 4:6.
oamenii de corvoadă. 15Solomon
5:15
Cap. 9:21.
mai avea șaptezeci de mii de oameni care purtau poverile și optzeci de mii care tăiau pietrele în munţi, 16afară de căpeteniile, în număr de trei mii trei sute, puse de Solomon peste lucrări și însărcinate cu privegherea lucrătorilor. 17Împăratul a poruncit să se scoată pietre mari și măreţe, cioplite
5:17
1 Cron. 22:2
pentru temeliile casei. 18Lucrătorii lui Solomon, ai lui Hiram și ghibliţii le-au cioplit și au pregătit lemnele și pietrele pentru zidirea casei.

6

Zidirea Templului

61În

6:1
2 Cron. 3:1,2
al patru sute optzecilea an după ieșirea copiilor lui Israel din ţara Egiptului, Solomon a
6:1
Fapte 7:47
zidit Casa Domnului, în al patrulea an al domniei lui peste Israel, în luna Ziv, care este luna a doua. 2Casa
6:2
Ezec. 41:1
pe care a zidit-o împăratul Solomon Domnului era lungă de șaizeci de coţi, lată de douăzeci și înaltă de treizeci. 3Pridvorul dinaintea templului casei avea o lungime de douăzeci de coţi în lăţimea casei și zece coţi lărgime în faţa casei. 4Împăratul a făcut casei ferestre
6:4
Ezec. 40:16
41:16
largi înăuntru și strâmte afară. 5A zidit, lipite de zidul casei, mai multe rânduri
6:5
Ezec. 41:6
de odăi, unul peste altul, de jur împrejur, care înconjurau zidurile casei, Templul
6:5
Vers. 16,19-21,31.
și Sfântul Locaș, și a făcut astfel odăi lăturalnice de jur împrejur. 6Catul de jos era lat de cinci coţi, cel de la mijloc de șase coţi, iar al treilea de șapte coţi, căci pe partea de afară a casei a făcut arcade strâmte împrejur, ca grinzile să nu fie prinse în zidurile casei. 7Când s-a zidit casa
6:7
Deut. 27:5,6
, s-au întrebuinţat pietre cioplite gata înainte de a fi aduse acolo, așa că nici ciocan, nici secure, nici o unealtă de fier nu s-a auzit în casă în timpul zidirii. 8Intrarea odăilor din catul de jos era în partea dreaptă a casei; în catul de la mijloc te suiai pe o scară cotită și, tot așa, de la catul de mijloc, la al treilea. 9După ce a isprăvit
6:9
Vers. 14,38.
de zidit casa, Solomon a acoperit-o cu scânduri și cu grinzi de cedru. 10A făcut de cinci coţi de înalte fiecare din caturile dimprejurul întregii case și le-a legat de casă prin lemne de cedru. 11Domnul a vorbit lui Solomon și i-a zis: 12„Tu zidești casa aceasta! Dacă vei
6:12
Cap. 2:4;
umbla după legile Mele, dacă vei împlini orânduirile Mele, dacă vei păzi și vei urma toate poruncile Mele, voi împlini faţă de tine făgăduinţa
6:12
2 Sam. 7:131 Cron. 22:10
pe care am făcut-o tatălui tău, David: 13voi
6:13
Exod 25:8Lev. 26:112 Cor. 6:16Apoc. 21:3
locui în mijlocul copiilor lui Israel și nu voi părăsi
6:13
Deut. 31:6
pe poporul Meu Israel.” 14După ce a isprăvit
6:14
Vers. 38.
de zidit casa, 15Solomon i-a îmbrăcat zidurile pe dinăuntru cu scânduri de cedru, de la pardoseală până la tavan, a îmbrăcat astfel în lemn partea dinăuntru și a acoperit pardoseala casei cu scânduri de chiparos. 16A îmbrăcat cu scânduri de cedru cei douăzeci de coţi ai fundului casei, de la pardoseală până în creștetul zidurilor, și a păstrat locul acesta, ca să facă din el Sfânta Sfintelor
6:16
Exod 26:33Lev. 16:22 Cron. 3:8Ezec. 45:3Evr. 9:3
, Locul Preasfânt. 17Cei patruzeci de coţi de dinainte alcătuiau Casa, adică Templul. 18Lemnul de cedru dinăuntru avea săpături de colocinţi și flori deschise; totul era de cedru, nu se vedea nicio piatră. 19Solomon a pregătit Locul Preasfânt înăuntru, în mijlocul casei, ca să așeze acolo chivotul legământului Domnului. 20Locul Preasfânt avea douăzeci de coţi lungime, douăzeci de coţi lăţime și douăzeci de coţi înălţime. Solomon l-a căptușit cu aur curat. A făcut înaintea Locului Preasfânt un altar de lemn de cedru și l-a acoperit cu aur. 21Partea dinăuntru a casei a căptușit-o cu aur și a prins perdeaua dinăuntru în lănţișoare de aur înaintea Locului Preasfânt, pe care l-a acoperit cu aur. 22A căptușit toată casa cu aur, casa întreagă, și a acoperit cu aur tot altarul
6:22
Exod 30:1,3,6
care era înaintea Locului Preasfânt. 23În Locul Preasfânt a făcut
6:23
Exod 37:7-92 Cron. 3:10-12
doi heruvimi de lemn de măslin sălbatic, înalţi de zece coţi. 24Fiecare din cele două aripi ale unuia din heruvimi avea cinci coţi, ceea ce făcea zece coţi de la capătul uneia din aripile lui până la capătul celeilalte. 25Al doilea heruvim avea tot zece coţi. Măsura și chipul erau aceleași pentru amândoi heruvimii. 26Înălţimea fiecăruia din cei doi heruvimi era de zece coţi. 27Solomon a așezat heruvimii în mijlocul casei, în partea dinăuntru. Aripile lor erau întinse
6:27
Exod 25:20
37:92 Cron. 5:8
; aripa celui dintâi atingea un zid și aripa celui de al doilea atingea celălalt zid, iar celelalte aripi ale lor se întâlneau la capete, în mijlocul casei. 28Solomon a acoperit și heruvimii cu aur. 29Pe toate zidurile casei de jur împrejur, în partea din fund și în faţă, a pus să sape chipuri de heruvimi, de finici și de flori deschise. 30A acoperit pardoseala casei cu aur, în partea din fund și în faţă. 31La intrarea Locului Preasfânt a făcut două uși din lemn de măslin sălbatic; pragul de sus și ușorii ușilor erau în cinci muchii. 32Cele două uși erau făcute din lemn de măslin sălbatic. A pus să sape pe ele chipuri de heruvimi, de finici și de flori deschise și le-a acoperit cu aur, a întins aurul și peste heruvimi, și peste finici. 33A făcut, de asemenea, pentru poarta Templului niște ușori de lemn de măslin sălbatic, în patru muchii, 34și cu două uși de lemn de chiparos; fiecare
6:34
Ezec. 41:23,24,25
ușă era făcută din două scânduri despărţite. 35A pus să sape pe ele chipuri de heruvimi, de finici și de flori deschise și le-a acoperit cu aur, pe care l-a întins pe săpătura de chipuri. 36A zidit și curtea dinăuntru din trei rânduri de pietre cioplite și dintr-un rând de grinzi de cedru. 37În anul al
6:37
Vers. 1.
patrulea, în luna Ziv, s-au pus temeliile Casei Domnului 38și în anul al unsprezecelea, în luna Bul, care este a opta lună, casa a fost isprăvită în toate părţile ei și așa cum trebuia să fie. În timp de șapte
6:38
Vers. 1.
ani a zidit-o Solomon.