Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
6

Zidirea Templului

61În

6:1
2 Cron. 3:1,2
al patru sute optzecilea an după ieșirea copiilor lui Israel din ţara Egiptului, Solomon a
6:1
Fapte 7:47
zidit Casa Domnului, în al patrulea an al domniei lui peste Israel, în luna Ziv, care este luna a doua. 2Casa
6:2
Ezec. 41:1
pe care a zidit-o împăratul Solomon Domnului era lungă de șaizeci de coţi, lată de douăzeci și înaltă de treizeci. 3Pridvorul dinaintea templului casei avea o lungime de douăzeci de coţi în lăţimea casei și zece coţi lărgime în faţa casei. 4Împăratul a făcut casei ferestre
6:4
Ezec. 40:16
41:16
largi înăuntru și strâmte afară. 5A zidit, lipite de zidul casei, mai multe rânduri
6:5
Ezec. 41:6
de odăi, unul peste altul, de jur împrejur, care înconjurau zidurile casei, Templul
6:5
Vers. 16,19-21,31.
și Sfântul Locaș, și a făcut astfel odăi lăturalnice de jur împrejur. 6Catul de jos era lat de cinci coţi, cel de la mijloc de șase coţi, iar al treilea de șapte coţi, căci pe partea de afară a casei a făcut arcade strâmte împrejur, ca grinzile să nu fie prinse în zidurile casei. 7Când s-a zidit casa
6:7
Deut. 27:5,6
, s-au întrebuinţat pietre cioplite gata înainte de a fi aduse acolo, așa că nici ciocan, nici secure, nici o unealtă de fier nu s-a auzit în casă în timpul zidirii. 8Intrarea odăilor din catul de jos era în partea dreaptă a casei; în catul de la mijloc te suiai pe o scară cotită și, tot așa, de la catul de mijloc, la al treilea. 9După ce a isprăvit
6:9
Vers. 14,38.
de zidit casa, Solomon a acoperit-o cu scânduri și cu grinzi de cedru. 10A făcut de cinci coţi de înalte fiecare din caturile dimprejurul întregii case și le-a legat de casă prin lemne de cedru. 11Domnul a vorbit lui Solomon și i-a zis: 12„Tu zidești casa aceasta! Dacă vei
6:12
Cap. 2:4;
umbla după legile Mele, dacă vei împlini orânduirile Mele, dacă vei păzi și vei urma toate poruncile Mele, voi împlini faţă de tine făgăduinţa
6:12
2 Sam. 7:131 Cron. 22:10
pe care am făcut-o tatălui tău, David: 13voi
6:13
Exod 25:8Lev. 26:112 Cor. 6:16Apoc. 21:3
locui în mijlocul copiilor lui Israel și nu voi părăsi
6:13
Deut. 31:6
pe poporul Meu Israel.” 14După ce a isprăvit
6:14
Vers. 38.
de zidit casa, 15Solomon i-a îmbrăcat zidurile pe dinăuntru cu scânduri de cedru, de la pardoseală până la tavan, a îmbrăcat astfel în lemn partea dinăuntru și a acoperit pardoseala casei cu scânduri de chiparos. 16A îmbrăcat cu scânduri de cedru cei douăzeci de coţi ai fundului casei, de la pardoseală până în creștetul zidurilor, și a păstrat locul acesta, ca să facă din el Sfânta Sfintelor
6:16
Exod 26:33Lev. 16:22 Cron. 3:8Ezec. 45:3Evr. 9:3
, Locul Preasfânt. 17Cei patruzeci de coţi de dinainte alcătuiau Casa, adică Templul. 18Lemnul de cedru dinăuntru avea săpături de colocinţi și flori deschise; totul era de cedru, nu se vedea nicio piatră. 19Solomon a pregătit Locul Preasfânt înăuntru, în mijlocul casei, ca să așeze acolo chivotul legământului Domnului. 20Locul Preasfânt avea douăzeci de coţi lungime, douăzeci de coţi lăţime și douăzeci de coţi înălţime. Solomon l-a căptușit cu aur curat. A făcut înaintea Locului Preasfânt un altar de lemn de cedru și l-a acoperit cu aur. 21Partea dinăuntru a casei a căptușit-o cu aur și a prins perdeaua dinăuntru în lănţișoare de aur înaintea Locului Preasfânt, pe care l-a acoperit cu aur. 22A căptușit toată casa cu aur, casa întreagă, și a acoperit cu aur tot altarul
6:22
Exod 30:1,3,6
care era înaintea Locului Preasfânt. 23În Locul Preasfânt a făcut
6:23
Exod 37:7-92 Cron. 3:10-12
doi heruvimi de lemn de măslin sălbatic, înalţi de zece coţi. 24Fiecare din cele două aripi ale unuia din heruvimi avea cinci coţi, ceea ce făcea zece coţi de la capătul uneia din aripile lui până la capătul celeilalte. 25Al doilea heruvim avea tot zece coţi. Măsura și chipul erau aceleași pentru amândoi heruvimii. 26Înălţimea fiecăruia din cei doi heruvimi era de zece coţi. 27Solomon a așezat heruvimii în mijlocul casei, în partea dinăuntru. Aripile lor erau întinse
6:27
Exod 25:20
37:92 Cron. 5:8
; aripa celui dintâi atingea un zid și aripa celui de al doilea atingea celălalt zid, iar celelalte aripi ale lor se întâlneau la capete, în mijlocul casei. 28Solomon a acoperit și heruvimii cu aur. 29Pe toate zidurile casei de jur împrejur, în partea din fund și în faţă, a pus să sape chipuri de heruvimi, de finici și de flori deschise. 30A acoperit pardoseala casei cu aur, în partea din fund și în faţă. 31La intrarea Locului Preasfânt a făcut două uși din lemn de măslin sălbatic; pragul de sus și ușorii ușilor erau în cinci muchii. 32Cele două uși erau făcute din lemn de măslin sălbatic. A pus să sape pe ele chipuri de heruvimi, de finici și de flori deschise și le-a acoperit cu aur, a întins aurul și peste heruvimi, și peste finici. 33A făcut, de asemenea, pentru poarta Templului niște ușori de lemn de măslin sălbatic, în patru muchii, 34și cu două uși de lemn de chiparos; fiecare
6:34
Ezec. 41:23,24,25
ușă era făcută din două scânduri despărţite. 35A pus să sape pe ele chipuri de heruvimi, de finici și de flori deschise și le-a acoperit cu aur, pe care l-a întins pe săpătura de chipuri. 36A zidit și curtea dinăuntru din trei rânduri de pietre cioplite și dintr-un rând de grinzi de cedru. 37În anul al
6:37
Vers. 1.
patrulea, în luna Ziv, s-au pus temeliile Casei Domnului 38și în anul al unsprezecelea, în luna Bul, care este a opta lună, casa a fost isprăvită în toate părţile ei și așa cum trebuia să fie. În timp de șapte
6:38
Vers. 1.
ani a zidit-o Solomon.

7

Zidirea casei lui Solomon

71Solomon și-a mai zidit și casa lui și a ţinut treisprezece

7:1
Cap. 9:10.
ani până când a isprăvit-o de tot. 2A zidit mai întâi casa din pădurea Libanului: lungă de o sută de coţi, lată de cincizeci de coţi și înaltă de treizeci de coţi. Se sprijinea pe patru rânduri de stâlpi de cedru și pe stâlpi erau grinzi de cedru. 3A acoperit cu cedru odăile care erau sprijinite de stâlpi și care erau în număr de patruzeci și cinci, câte cincisprezece de fiecare cat. 4Erau trei caturi și fiecare din ele avea ferestrele faţă în faţă. 5Toate ușile și toţi ușorii erau din bârne în patru muchii și, la fiecare din cele trei caturi, ușile erau faţă în faţă. 6A făcut un pridvor de stâlpi, lung de cincizeci de coţi și lat de treizeci de coţi, și un alt pridvor înainte cu stâlpi și trepte în faţă. 7A făcut pridvorul scaunului de domnie, unde judeca, pridvorul judecăţii, și l-a acoperit cu cedru, de la pardoseală până în tavan. 8Casa lui de locuit a fost zidită în același fel, într-o altă curte, în dosul pridvorului. Și a făcut o casă la fel cu pridvorul acesta pentru fata lui Faraon pe care
7:8
Cap. 3:1.
o luase de nevastă. 9Pentru toate aceste clădiri a întrebuinţat pietre minunate, cioplite după măsură, ferestruite cu fierăstrăul înăuntru și în afară, și aceasta din temelii până la streașină și afară până la curtea cea mare. 10Temeliile erau de pietre foarte de preţ și mari, pietre de zece coţi și pietre de opt coţi. 11Deasupra erau iarăși pietre foarte de preţ, tăiate după măsură, și lemn de cedru. 12Curtea cea mare avea de jur împrejurul ei trei șiruri de pietre cioplite și un șir de bârne de cedru, ca și curtea dinăuntru a Casei Domnului și
7:12
Ioan 10:23Fapte 3:11
ca și pridvorul casei.

Cei doi stâlpi de aramă

13Împăratul Solomon a trimis și a adus din Tir pe Hiram

7:13
2 Cron. 4:11
, 14fiul
7:14
2 Cron. 2:14
unei văduve din seminţia lui Neftali și al unui tată
7:14
2 Cron. 4:16
din Tir, care lucra în aramă. Hiram era plin
7:14
Exod 31:3
36:1
de înţelepciune, de pricepere și de știinţă în săvârșirea oricărei lucrări de aramă. El a venit la împăratul Solomon și i-a făcut toate lucrările. 15A turnat cei doi
7:15
2 Împ. 25:172 Cron. 3:15
4:12Ier. 52:21
stâlpi de aramă. Cel dintâi avea optsprezece coţi în înălţime și un fir de doisprezece coţi măsura grosimea celui de al doilea. 16A turnat două coperișuri de aramă, ca să le pună pe vârfurile stâlpilor; cel dintâi era înalt de cinci coţi și al doilea era înalt de cinci coţi. 17A mai făcut niște împletituri în chip de reţea, niște ciucuri făcuţi cu lănţișoare, pentru coperișurile de pe vârful stâlpilor, șapte pentru coperișul dintâi și șapte pentru coperișul al doilea. 18A făcut câte două șiruri de rodii împrejurul uneia din reţele ca să acopere coperișul de pe vârful unuia din stâlpi; tot așa a făcut și pentru al doilea. 19Coperișurile de pe vârful stâlpilor, în pridvor, erau lucrate așa de parcă erau niște crini și aveau patru coţi. 20Coperișurile de pe cei doi stâlpi erau înconjurate de două sute
7:20
2 Cron. 3:16
4:13Ier. 52:23
de rodii sus, lângă umflătura care era peste reţea, de asemenea erau două sute de rodii înșirate în jurul celui de al doilea coperiș. 21A așezat
7:21
2 Cron. 3:17
stâlpii în pridvorul
7:21
Cap. 6:3.
Templului: a așezat stâlpul din dreapta și l-a numit Iachin, apoi a așezat stâlpul din stânga și l-a numit Boaz. 22În vârful stâlpilor era o lucrătură în chip de crini. Astfel s-a isprăvit lucrarea stâlpilor.

Marea de aramă, lighenele de aramă

23A făcut marea

7:23
2 Împ. 25:132 Cron. 4:2Ier. 52:17
turnată din aramă. Avea zece coţi de la o margine până la cealaltă, era rotundă de tot, înaltă de cinci coţi și, de jur împrejur, se putea măsura cu un fir de treizeci de coţi. 24Sub buza ei erau săpaţi niște colocinţi, câte zece la fiecare cot, de jur
7:24
2 Cron. 4:3
împrejurul mării; colocinţii, așezaţi pe două rânduri, erau turnaţi împreună cu ea dintr-o singură bucată. 25Era așezată pe doisprezece boi
7:25
2 Cron. 4:4,5Ier. 52:20
, din care trei întorși spre miazănoapte, trei întorși spre apus, trei întorși spre miazăzi și trei întorși spre răsărit; marea era deasupra lor și toată partea dinapoi a trupurilor lor era înăuntru. 26Grosimea ei era de un lat de mână și marginea ei era ca marginea unui potir, făcută ca floarea crinului. Avea o încăpere de două
7:26
2 Cron. 4:5
mii de vedre. 27A mai făcut zece temelii de aramă. Fiecare temelie era lungă de patru coţi, lată de patru coţi și înaltă de trei coţi. 28Iată cum erau temeliile acestea. Erau făcute din tăblii, legate la colţuri cu încheieturi. 29Pe tăbliile dintre încheieturi erau niște lei, boi și heruvimi și, pe încheieturi, deasupra și dedesubtul leilor și boilor, erau niște împletituri care atârnau în chip de ciucuri. 30Fiecare temelie avea patru roţi de aramă, cu osii de aramă; și la cele patru colţuri erau niște poliţe turnate sub lighean și lângă ciucuri. 31Gura temeliei dinăuntrul coperișului până sus era de un cot; gura aceasta era rotundă, ca pentru lucrările de felul acesta, și era lată de un cot și jumătate; avea și săpături. Tăbliile erau în patru muchii, nu rotunde. 32Cele patru roţi erau sub tăblii și osiile roţilor erau prinse de temelie; fiecare era înaltă de un cot și jumătate. 33Roţile erau făcute ca ale unui car. Osiile, obezile, spiţele și butucii lor erau toate turnate. 34La cele patru colţuri ale fiecărei temelii erau niște poliţe dintr-o bucată cu temelia. 35Partea de sus a temeliei se sfârșea cu un cerc înalt de o jumătate de cot și își avea proptelele cu tăbliile ei făcute dintr-o bucată cu ea. 36Pe plăcile proptelelor și pe tăblii a săpat heruvimi, lei și finici, după locurile goale, și ciucuri de jur împrejur. 37Așa a făcut cele zece temelii; turnătura, măsura și chipul erau la fel pentru toate. 38A mai
7:38
2 Cron. 4:6
făcut zece lighene de aramă. Fiecare lighean avea o încăpere de patruzeci de baţi, fiecare lighean avea patru coţi, fiecare lighean era pe câte una din cele zece temelii. 39A pus cinci temelii pe partea dreaptă a casei și cinci temelii pe partea stângă a casei, iar marea de aramă a pus-o în partea dreaptă a casei la miazăzi-răsărit. 40Hiram a făcut cenușarele, lopeţile și lighenele.

Sfârșitul lucrării

Așa a sfârșit Hiram toată lucrarea pe care i-o dăduse împăratul Solomon s-o facă pentru Casa Domnului: 41doi stâlpi, cu cele două coperișuri și cu cununile lor de pe vârful stâlpilor; cele două reţele

7:41
Vers. 17,18.
ca să acopere cele două cununi ale coperișurilor de pe vârful stâlpilor; 42cele patru sute de rodii pentru cele două reţele, câte două rânduri de rodii de fiecare reţea, ca să acopere cele două cununi ale coperișurilor de pe vârful stâlpilor; 43cele zece temelii și cele zece lighene de pe temelii; 44marea și cei doisprezece boi de sub mare; 45cenușarele
7:45
Exod 27:32 Cron. 4:16
, lopeţile și lighenele. Toate aceste unelte pe care le-a dat împăratul Solomon lui Hiram să le facă pentru Casa Domnului erau de aramă lustruită. 46Împăratul a pus să le toarne în câmpia
7:46
2 Cron. 4:17
Iordanului, într-un pământ humos, între Sucot
7:46
Gen. 33:17
și Ţartan
7:46
Ios. 3:16
. 47Solomon a lăsat toate aceste unelte necântărite, căci erau foarte multe, și greutatea aramei nu se putea socoti. 48Solomon a mai făcut toate celelalte unelte pentru Casa Domnului: altarul
7:48
Exod 37:25
de aur; masa
7:48
Exod 37:10
de aur, unde se puneau pâinile
7:48
Exod 25:30Lev. 24:5-8
pentru punerea înaintea Domnului; 49sfeșnicele de aur curat, cinci la dreapta și cinci la stânga, înaintea Locului Preasfânt, cu florile, candelele și mucările de aur; 50lighenele, cuţitele, potirele, ceștile și căţuile de aur curat și ţâţânile de aur curat pentru ușa dinăuntrul casei, la intrarea în Locul Preasfânt, și pentru ușa casei de la intrarea Templului. 51Astfel s-a isprăvit toată lucrarea pe care a făcut-o împăratul Solomon pentru Casa Domnului. Apoi a adus argintul, aurul și uneltele pe care le hărăzise
7:51
2 Sam. 8:112 Cron. 5:1
tatăl său David și le-a pus în vistieriile Casei Domnului.

8

Mutarea chivotului și cortului

81Atunci, împăratul Solomon

8:1
2 Cron. 5:2
a adunat la el, la Ierusalim, pe bătrânii lui Israel și pe toate căpeteniile seminţiilor, pe căpeteniile familiilor copiilor lui Israel, ca să mute din cetatea
8:1
2 Sam. 6:17
lui David, adică Sionul, chivotul
8:1
2 Sam. 5:7,9
6:12,16
legământului Domnului. 2Toţi bărbaţii lui Israel s-au strâns la împăratul Solomon, în luna Etanim, care este a șaptea lună, în timpul praznicului
8:2
Lev. 23:342 Cron. 7:8
. 3Când au venit toţi bătrânii lui Israel, preoţii
8:3
Num. 4:15Deut. 31:9Ios. 3:3,61 Cron. 15:14,15
au ridicat chivotul. 4Au adus chivotul Domnului, cortul
8:4
Cap. 3:4.
întâlnirii și toate uneltele sfinte care erau în cort: preoţii și leviţii le-au adus. 5Împăratul Solomon și toată adunarea lui Israel chemată la el au stat înaintea chivotului. Au jertfit
8:5
2 Sam. 6:13
oi și boi, care n-au putut fi nici număraţi, nici socotiţi din pricina mulţimii lor. 6Preoţii au dus
8:6
2 Sam. 6:17
chivotul legământului Domnului la
8:6
Exod 26:33,34
locul lui, în Locul Preasfânt al casei, în Sfânta Sfintelor, sub
8:6
Cap. 6:27.
aripile heruvimilor. 7Căci heruvimii aveau aripile întinse peste locul chivotului și acopereau chivotul și drugii lui pe deasupra. 8Se dăduse drugilor
8:8
Exod 25:14,15
o așa lungime încât capetele lor se vedeau din Locul Sfânt dinaintea Locului Preasfânt, dar nu se vedeau de afară. Ei au fost acolo până în ziua de azi. 9În chivot
8:9
Exod 25:21Deut. 10:2
nu erau decât
8:9
Deut. 10:5Evr. 9:4
cele două table de piatră pe care le-a
8:9
Exod 40:20
pus Moise în el la Horeb, când
8:9
Exod 34:27,28Deut. 4:13
a făcut Domnul legământ cu copiii lui Israel, la ieșirea lor din ţara Egiptului. 10În clipa când au ieșit preoţii din Locul Sfânt, norul a umplut
8:10
Exod 40:34,352 Cron. 5:13,14
7:2
Casa Domnului. 11Preoţii n-au putut să rămână acolo să facă slujba din pricina norului, căci slava Domnului umpluse Casa Domnului.

Solomon binecuvântează adunarea

12Atunci

8:12
2 Cron. 6:1
, Solomon a zis: „Domnul a zis că vrea să locuiască în întuneric
8:12
Lev. 16:2Ps. 18:11
97:2
! 13Eu am zidit
8:13
2 Sam. 7:13
o casă care va fi locuinţa Ta, un loc
8:13
Ps. 132:14
unde vei locui pe vecie!” 14Împăratul și-a întors faţa și a binecuvântat
8:14
2 Sam. 6:18
pe toată adunarea lui Israel. Toată adunarea lui Israel era în picioare. 15Și el a zis: „Binecuvântat
8:15
Luca 1:68
să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, care a vorbit
8:15
2 Sam. 7:5,25
cu gura Lui tatălui meu David și care împlinește, prin puterea Lui, ce spusese când a zis: 16‘Din
8:16
2 Sam. 7:62 Cron. 6:5
ziua când am scos din Egipt pe poporul Meu Israel, n-am ales nicio cetate dintre toate seminţiile lui Israel ca să Mi se zidească în ea o casă unde
8:16
Vers. 29.
să locuiască Numele Meu, ci am ales pe David
8:16
1 Sam. 16:12 Sam. 7:81 Cron. 28:4
să împărăţească peste poporul Meu Israel!’ 17Tatăl meu David avea de gând
8:17
2 Sam. 7:21 Cron. 17:1
să zidească o casă Numelui Domnului Dumnezeului lui Israel. 18Și Domnul
8:18
2 Cron. 6:8,9
a zis tatălui meu David: ‘Fiindcă ai avut de gând să zidești o casă Numelui Meu, bine ai făcut că ai avut acest gând. 19Numai că nu tu
8:19
2 Sam. 7:5,12,13
vei zidi casa, ci fiul tău, ieșit din trupul tău, va zidi casa Numelui Meu.’ 20Domnul a împlinit cuvintele pe care
8:20
1 Cron. 28:5,6
le rostise. Eu m-am ridicat în locul tatălui meu David și am șezut pe scaunul de domnie al lui Israel, cum vestise Domnul, și am zidit casa Numelui Domnului Dumnezeului lui Israel. 21Am rânduit un loc pentru chivot, unde este legământul
8:21
Vers. 9.
Domnului, legământul pe care l-a făcut El cu părinţii noștri, când i-a scos din ţara Egiptului.”

Rugăciunea lui Solomon

22Solomon s-a așezat înaintea altarului

8:22
2 Cron. 6:12
Domnului, în faţa întregii adunări a lui Israel. Și-a întins
8:22
Exod 9:33Ezra 9:5Is. 1:15
mâinile spre cer 23și a zis:

„Doamne, Dumnezeul lui Israel! Nu

8:23
Exod 15:112 Sam. 7:22
este Dumnezeu ca Tine nici sus în ceruri, nici jos pe pământ. Tu ţii
8:23
Deut. 7:9Neem. 1:5Dan. 9:4
legământul și îndurarea faţă de robii Tăi, care umblă
8:23
Gen. 17:12 Împ. 20:3
înaintea Ta din toată inima lor! 24Astfel, ai ţinut cuvântul dat robului Tău David, tatăl meu, și ce ai spus cu gura Ta împlinești în ziua aceasta cu puterea Ta. 25Acum, Doamne, Dumnezeul lui Israel, ţine făgăduinţa pe care ai făcut-o tatălui meu, David, când ai zis: ‘Nu
8:25
2 Sam. 7:12,16
vei fi lipsit niciodată înaintea Mea de un urmaș care să șadă pe scaunul de domnie al lui Israel, numai fiii tăi să ia seama la calea lor și să umble înaintea Mea cum ai umblat tu înaintea Mea.’ 26O, Dumnezeul lui Israel, împlinească-se făgăduinţa
8:26
2 Sam. 7:25
pe care ai făcut-o robului Tău David, tatăl meu! 27Dar ce! Va locui
8:27
2 Cron. 2:6Is. 66:1Ier. 23:24Fapte 7:49
17:24
oare cu adevărat Dumnezeu pe pământ? Iată că cerurile și cerurile
8:27
2 Cor. 12:2
cerurilor nu pot să Te cuprindă, cu cât mai puţin casa aceasta pe care Ţi-am zidit-o eu! 28Totuși, Doamne, Dumnezeul meu, ia aminte la rugăciunea robului Tău și la cererea lui; ascultă strigătul și rugăciunea pe care Ţi-o face astăzi robul Tău. 29Ochii Tăi să fie zi și noapte deschiși asupra casei acesteia, asupra locului despre care ai zis: ‘Acolo va fi Numele Meu!’ Ascultă rugăciunea pe care Ţi-o face robul Tău în locul
8:29
Dan. 6:10
acesta. 30Binevoiește și ascultă
8:30
2 Cron. 20:9Neem. 1:6
cererea robului Tău și a poporului Tău Israel, când se vor ruga în locul acesta! Ascultă-i din locul locuinţei Tale, din ceruri, ascultă-i și iartă-i! 31Dacă va păcătui cineva împotriva aproapelui său și va fi silit să
8:31
Exod 22:11
facă un jurământ și va veni să jure înaintea altarului Tău, în casa aceasta, 32ascultă-l din ceruri, lucrează și fă dreptate robilor Tăi; osândește
8:32
Deut. 25:1
pe cel vinovat și întoarce vina purtării lui asupra capului lui; dă dreptate celui nevinovat și fă-i după nevinovăţia lui! 33Când
8:33
Lev. 26:17Deut. 28:25
poporul Tău Israel va fi bătut de vrăjmaș pentru că a păcătuit împotriva Ta, dacă se vor întoarce
8:33
Lev. 26:39,40Neem. 1:9
la Tine și vor da slavă Numelui Tău, dacă-Ţi vor face rugăciuni și cereri în casa aceasta, 34ascultă-i din ceruri, iartă păcatul poporului Tău Israel și întoarce-i în ţara pe care ai dat-o părinţilor lor! 35Când
8:35
Lev. 26:19Deut. 28:23
se va închide cerul și nu va fi ploaie din pricina păcatelor făcute de ei împotriva Ta, dacă se vor ruga în locul acesta și vor da slavă Numelui Tău și dacă se vor abate de la păcatele lor pentru că-i vei pedepsi, 36ascultă-i din ceruri, iartă păcatul robilor Tăi și al poporului Tău Israel, învaţă-i
8:36
Ps. 25:4
27:11
94:12
143:8
calea cea
8:36
1 Sam. 12:23
bună pe care trebuie să umble și să trimiţi ploaie pe pământul pe care l-ai dat de moștenire poporului Tău! 37Când foametea
8:37
Lev. 26:16,25,26Deut. 28:21,22,27,38,42,522 Cron. 20:9
, ciuma, rugina, tăciunele, lăcustele de un fel sau altul vor fi în ţară, când vrăjmașul va împresura pe poporul Tău în ţara lui, în cetăţile lui, când vor fi urgii sau boli de orice fel, 38dacă un om, dacă tot poporul Tău Israel va face rugăciuni și cereri și fiecare își va cunoaște mustrarea cugetului lui și va întinde mâinile spre casa aceasta, 39ascultă-l din ceruri, din locul locuinţei Tale, și iartă-l; lucrează și răsplătește fiecăruia după căile lui, Tu, care cunoști inima fiecăruia, căci numai Tu cunoști
8:39
1 Sam. 16:71 Cron. 28:9Ps. 11:4Ier. 17:10Fapte 1:24
inima tuturor copiilor oamenilor, 40ca să se teamă
8:40
Ps. 130:4
de Tine în tot timpul cât vor trăi în ţara pe care ai dat-o părinţilor noștri! 41Când străinul, care nu este din poporul Tău Israel, va veni dintr-o ţară depărtată pentru Numele Tău, 42căci se va ști că Numele Tău este mare, mâna
8:42
Deut. 3:24
Ta este tare și braţul Tău este întins, când va veni să se roage în casa aceasta, 43ascultă-l din ceruri, din locul locuinţei Tale, și dă străinului aceluia tot ce-Ţi va cere, pentru ca toate popoarele pământului să cunoască
8:43
1 Sam. 17:462 Împ. 19:19Ps. 67:2
Numele Tău, să se teamă
8:43
Ps. 102:15
de Tine, ca și poporul Tău Israel, și să știe că Numele Tău este chemat peste casa aceasta pe care am zidit-o eu! 44Când poporul Tău va ieși la luptă împotriva vrăjmașului său, urmând calea pe care i-o vei porunci Tu, dacă vor face rugăciuni Domnului cu privirile întoarse spre cetatea pe care ai ales-o Tu și spre casa pe care am zidit-o eu Numelui Tău, 45ascultă din ceruri rugăciunile și cererile lor și fă-le dreptate! 46Când vor păcătui împotriva Ta – căci
8:46
2 Cron. 6:36Prov. 20:9Ecl. 7:20Iac. 3:21 Ioan 1:8,10
nu este om care să nu păcătuiască – și Te vei mânia împotriva lor și-i vei da în mâna vrăjmașului, care-i va duce robi într-o ţară
8:46
Lev. 26:34,44Deut. 28:36,64
vrăjmașă, depărtată sau apropiată, 47dacă
8:47
Lev. 26:40
se vor coborî în ei înșiși, în ţara unde vor fi robi, dacă se vor întoarce la Tine și-Ţi vor face cereri în ţara celor ce-i vor duce în robie și vor
8:47
Neem. 1:6Ps. 106:6Dan. 9:5
zice: ‘Am păcătuit, am săvârșit fărădelegi, am făcut rău’, 48dacă se vor întoarce
8:48
Ier. 29:12-14
la Tine din toată inima lor și din tot sufletul lor în ţara vrăjmașilor lor care i-au luat robi, dacă-Ţi vor face rugăciuni
8:48
Dan. 6:10
cu privirile întoarse spre ţara lor, pe care ai dat-o părinţilor lor, spre cetatea pe care ai ales-o și spre casa pe care am zidit-o eu Numelui Tău, 49ascultă din ceruri, din locul locuinţei Tale, rugăciunile și cererile lor și fă-le dreptate; 50iartă poporului Tău păcatele lui și toate fărădelegile făcute împotriva Ta; trezește
8:50
Ezra 7:6Ps. 106:46
mila celor ce-i vor ţine robi, ca să se îndure de ei, 51căci sunt
8:51
Deut. 9:29Neem. 1:10
poporul Tău și moștenirea Ta și Tu i-ai scos din Egipt, din mijlocul unui cuptor
8:51
Deut. 4:20Ier. 11:4
de fier! 52Ochii Tăi să fie deschiși la cererea robului Tău și la cererea poporului Tău Israel, ca să-i asculţi în tot ce-Ţi vor cere! 53Căci Tu i-ai ales din toate celelalte popoare ale pământului, ca să faci din ei moștenirea Ta, cum ai
8:53
Exod 19:5Deut. 9:26,29
14:2
spus prin robul Tău Moise, când ai scos din Egipt pe părinţii noștri, Doamne Dumnezeule!” 54Când a isprăvit Solomon de spus Domnului toată rugăciunea aceasta și cererea aceasta, s-a sculat dinaintea altarului Domnului, unde îngenunchease, cu mâinile întinse spre cer. 55Și, stând în picioare, a binecuvântat
8:55
2 Sam. 6:18
cu glas tare toată adunarea lui Israel, zicând: 56„Binecuvântat să fie Domnul, care a dat odihnă poporului Său Israel, după toate făgăduinţele Lui! Din toate bunele cuvinte pe care le rostise prin robul Său Moise, niciunul n-a rămas
8:56
Deut. 12:10Ios. 21:45
23:14
neîmplinit. 57Domnul Dumnezeul nostru să fie cu noi cum a fost cu părinţii noștri; să
8:57
Deut. 31:6Ios. 1:5
nu ne părăsească și să nu ne lase, 58ci să
8:58
Ps. 119:36
ne plece inimile spre El, ca să umblăm în toate căile Lui și să păzim poruncile Lui, legile Lui și rânduielile Lui, pe care le-a poruncit părinţilor noștri! 59Cuvintele acestea, cuprinse în cererile mele înaintea Domnului, să fie zi și noapte înaintea Domnului Dumnezeului nostru și să facă în tot timpul dreptate robului Său și poporului Său Israel, 60pentru ca toate popoarele pământului să poată cunoaște
8:60
Ios. 4:241 Sam. 17:462 Împ. 19:19
că Domnul
8:60
Deut. 4:35,39
este Dumnezeu și că nu este alt Dumnezeu afară de El! 61Inima
8:61
Cap. 11:4;
voastră să fie în totul a Domnului Dumnezeului nostru, cum este astăzi, ca să urmaţi legile Lui și să păziţi poruncile Lui.”

Sfinţirea Templului

62Împăratul

8:62
2 Cron. 7:4
și tot Israelul împreună cu el au adus jertfe înaintea Domnului. 63Solomon a înjunghiat douăzeci și două de mii de boi și o sută douăzeci de mii de oi pentru jertfa de mulţumire pe care a adus-o Domnului. Așa au făcut împăratul și toţi copiii lui Israel sfinţirea Casei Domnului. 64În ziua
8:64
2 Cron. 7:7
aceea, împăratul a sfinţit mijlocul curţii care este înaintea Casei Domnului, căci acolo a adus arderile-de-tot, darurile de mâncare și grăsimile jertfelor de mulţumire, pentru că altarul de aramă
8:64
2 Cron. 4:1
care este înaintea Domnului era prea mic ca să cuprindă arderile-de-tot, darurile de mâncare și grăsimile jertfelor de mulţumire. 65Solomon a prăznuit atunci sărbătoarea
8:65
Vers. 2.
și tot Israelul a prăznuit împreună cu el. O mare mulţime, venită de la împrejurimile
8:65
Num. 34:8Ios. 13:5Jud. 3:32 Împ. 14:25
Hamatului până la pârâul
8:65
Gen. 15:18Num. 34:5
Egiptului, s-a strâns înaintea Domnului Dumnezeului nostru timp de șapte zile și alte șapte zile
8:65
2 Cron. 7:8
, adică paisprezece zile. 66În ziua a opta
8:66
2 Cron. 7:9,10
, a dat drumul poporului. Și ei au binecuvântat pe împărat și s-au dus în corturile lor veseli și cu inima mulţumită pentru tot binele pe care-l făcuse Domnul robului Său David și poporului Său Israel.