Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

11Petru, apostol al lui Isus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini, împrăștiaţi prin

1:1
Ioan 7:35Fapte 2:5,9,10Iac. 1:1
Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia, 2după
1:2
Efes. 1:4
știinţa mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin
1:2
Rom. 8:29
11:2
sfinţirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea
1:2
2 Tes. 2:13
cu sângele lui Isus Hristos: Harul
1:2
Evr. 10:22
12:24
și pacea
1:2
Rom. 1:72 Pet. 1:2Iuda 2
să vă fie înmulţite! 3Binecuvântat
1:3
2 Cor. 1:3Efes. 1:3
să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după
1:3
Tit 3:5
îndurarea Sa cea mare, ne-a
1:3
Ioan 3:3,5Iac. 1:18
născut din nou, prin
1:3
1 Cor. 15:201 Tes. 4:14
învierea lui Isus Hristos din morţi, la o nădejde vie 4și la o moștenire nestricăcioasă
1:4
Cap. 5:4.

și neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată
1:4
Col. 1:52 Tim. 4:8
în ceruri pentru voi. 5Voi
1:5
Ioan 10:28,29
17:11,12,15Iuda 1
sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu prin credinţă pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi! 6În
1:6
Mat. 5:12Rom. 12:122 Cor. 6:10
ea voi vă bucuraţi mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteţi întristaţi pentru
1:6
2 Cor. 4:17
puţină vreme prin felurite încercări, 7pentru ca încercarea
1:7
Iac. 1:2
credinţei voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat
1:7
Iac. 1:3,12
prin foc
1:7
Iov 23:10Ps. 66:10Prov. 17:3Is. 48:10Zah. 13:91 Cor. 3:13
, să aibă ca urmare lauda
1:7
Rom. 2:7,101 Cor. 4:52 Tes. 1:7-12
, slava și cinstea, la arătarea lui Isus Hristos, 8pe
1:8
1 Ioan 4:20
care voi Îl iubiţi fără să-L fi văzut, credeţi în
1:8
Ioan 20:292 Cor. 5:7Evr. 11:1,27
El fără să-L vedeţi și vă bucuraţi cu o bucurie negrăită și strălucită, 9pentru că veţi dobândi, ca sfârșit
1:9
Rom. 6:22
al credinţei voastre, mântuirea sufletelor voastre. 10Prorocii, care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din
1:10
Gen. 49:10Dan. 2:44Hag. 2:7Zah. 6:12Mat. 13:17Luca 10:242 Pet. 1:19-21
mântuirea aceasta ţinta cercetărilor și căutării lor stăruitoare. 11Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul
1:11
Cap. 3:19.
2 Pet. 1:21
lui Hristos, care era în ei, când vestea mai dinainte patimile
1:11
Ps. 22:6Is. 53:3Dan. 9:26Luca 24:25,26,44,46Ioan 12:41Fapte 26:22,23
lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. 12Lor
1:12
Dan. 9:24
12:9,13
le-a fost descoperit că nu
1:12
Evr. 11:13,39,40
pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul
1:12
Fapte 2:4
Sfânt trimis din cer și în care chiar îngerii
1:12
Exod 25:20Dan. 8:13
12:5,6Efes. 3:10
doresc să privească. 13De aceea, încingeţi-vă
1:13
Luca 12:35Efes. 6:14
coapsele minţii voastre, fiţi
1:13
Luca 21:34Rom. 13:131 Tes. 5:6,85:8
treji și puneţi-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea
1:13
Luca 17:301 Cor. 1:72 Tes. 1:7
lui Isus Hristos. 14Ca niște copii ascultători, nu
1:14
Rom. 12:2
vă lăsaţi târâţi în poftele pe care le aveaţi altădată, când eraţi în
1:14
Fapte 17:301 Tes. 4:5
neștiinţă. 15Ci
1:15
Luca 1:742 Cor. 7:11 Tes. 4:3,4,7Evr. 12:142 Pet. 3:11
, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi și voi sfinţi în toată purtarea voastră. 16Căci este scris: „Fiţi
1:16
Lev. 11:44
19:2
20:7
sfinţi, căci Eu sunt sfânt.” 17Și dacă chemaţi ca Tată pe Cel ce
1:17
Deut. 10:17Fapte 10:34Rom. 2:11
judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtaţi-vă
1:17
2 Cor. 7:1Filip. 2:12Evr. 12:28
cu frică în timpul pribegiei
1:17
2 Cor. 5:6Evr. 11:13
voastre; 18căci știţi că
1:18
1 Cor. 6:20
7:23
nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deșert de vieţuire pe care-l moșteniserăţi
1:18
Exod 20:18
de la părinţii voștri, 19ci cu
1:19
Fapte 20:28Efes. 1:7Evr. 9:12,14Apoc. 5:9
sângele scump al lui Hristos, Mielul
1:19
Ezec. 12:5Is. 53:7Ioan 1:29,361 Cor. 5:7
fără cusur și fără prihană. 20El
1:20
Rom. 3:25
16:25,26Efes. 3:9,11Col. 1:262 Tim. 1:9,10Tit 1:2,3Apoc. 13:8
a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii și a fost arătat la
1:20
Gal. 4:4Efes. 1:10Evr. 1:2
9:26
sfârșitul vremurilor pentru voi, 21care, prin El, sunteţi credincioși în Dumnezeu, care L-a
1:21
Fapte 2:24
înviat din morţi și I-a
1:21
Mat. 28:18Fapte 2:33
3:13Efes. 1:20Filip. 2:9Evr. 2:9
dat slavă, pentru ca credinţa și nădejdea voastră să fie în Dumnezeu. 22Deci
1:22
Fapte 15:9
, ca unii care, prin ascultarea de adevăr, v-aţi curăţit sufletele prin Duhul ca să aveţi o dragoste
1:22
Rom. 12:9,101 Tes. 4:91 Tim. 1:5Evr. 13:13:8
4:82 Pet. 1:71 Ioan 3:18
4:7,21
de fraţi neprefăcută, iubiţi-vă cu căldură unii pe alţii din toată inima, 23fiindcă
1:23
Ioan 1:13
3:5
aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin
1:23
Iac. 1:181 Ioan 3:9
Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în veac. 24Căci
1:24
Ps. 103:15Is. 40:6
51:12Iac. 1:10
orice făptură este ca iarba și toată slava ei, ca floarea ierbii. Iarba se usucă și floarea cade jos, 25dar
1:25
Ps. 102:12,26Is. 40:8Luca 16:17
Cuvântul Domnului rămâne în veac. Și
1:25
Ioan 1:1,141 Ioan 1:1,3
acesta este Cuvântul care v-a fost propovăduit prin Evanghelie.