Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

11Petru, apostol al lui Isus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini, împrăștiaţi prin

1:1
Ioan 7:35Fapte 2:5,9,10Iac. 1:1
Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia, 2după
1:2
Efes. 1:4
știinţa mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin
1:2
Rom. 8:29
11:2
sfinţirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea
1:2
2 Tes. 2:13
cu sângele lui Isus Hristos: Harul
1:2
Evr. 10:22
12:24
și pacea
1:2
Rom. 1:72 Pet. 1:2Iuda 2
să vă fie înmulţite! 3Binecuvântat
1:3
2 Cor. 1:3Efes. 1:3
să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după
1:3
Tit 3:5
îndurarea Sa cea mare, ne-a
1:3
Ioan 3:3,5Iac. 1:18
născut din nou, prin
1:3
1 Cor. 15:201 Tes. 4:14
învierea lui Isus Hristos din morţi, la o nădejde vie 4și la o moștenire nestricăcioasă
1:4
Cap. 5:4.
și neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată
1:4
Col. 1:52 Tim. 4:8
în ceruri pentru voi. 5Voi
1:5
Ioan 10:28,29
17:11,12,15Iuda 1
sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu prin credinţă pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi! 6În
1:6
Mat. 5:12Rom. 12:122 Cor. 6:10
ea voi vă bucuraţi mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteţi întristaţi pentru
1:6
2 Cor. 4:17
puţină vreme prin felurite încercări, 7pentru ca încercarea
1:7
Iac. 1:2
credinţei voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat
1:7
Iac. 1:3,12
prin foc
1:7
Iov 23:10Ps. 66:10Prov. 17:3Is. 48:10Zah. 13:91 Cor. 3:13
, să aibă ca urmare lauda
1:7
Rom. 2:7,101 Cor. 4:52 Tes. 1:7-12
, slava și cinstea, la arătarea lui Isus Hristos, 8pe
1:8
1 Ioan 4:20
care voi Îl iubiţi fără să-L fi văzut, credeţi în
1:8
Ioan 20:292 Cor. 5:7Evr. 11:1,27
El fără să-L vedeţi și vă bucuraţi cu o bucurie negrăită și strălucită, 9pentru că veţi dobândi, ca sfârșit
1:9
Rom. 6:22
al credinţei voastre, mântuirea sufletelor voastre. 10Prorocii, care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din
1:10
Gen. 49:10Dan. 2:44Hag. 2:7Zah. 6:12Mat. 13:17Luca 10:242 Pet. 1:19-21
mântuirea aceasta ţinta cercetărilor și căutării lor stăruitoare. 11Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul
1:11
Cap. 3:19.
lui Hristos, care era în ei, când vestea mai dinainte patimile
1:11
Ps. 22:6Is. 53:3Dan. 9:26Luca 24:25,26,44,46Ioan 12:41Fapte 26:22,23
lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. 12Lor
1:12
Dan. 9:24
12:9,13
le-a fost descoperit că nu
1:12
Evr. 11:13,39,40
pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul
1:12
Fapte 2:4
Sfânt trimis din cer și în care chiar îngerii
1:12
Exod 25:20Dan. 8:13
12:5,6Efes. 3:10
doresc să privească. 13De aceea, încingeţi-vă
1:13
Luca 12:35Efes. 6:14
coapsele minţii voastre, fiţi
1:13
Luca 21:34Rom. 13:131 Tes. 5:6,85:8
treji și puneţi-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea
1:13
Luca 17:301 Cor. 1:72 Tes. 1:7
lui Isus Hristos. 14Ca niște copii ascultători, nu
1:14
Rom. 12:2
vă lăsaţi târâţi în poftele pe care le aveaţi altădată, când eraţi în
1:14
Fapte 17:301 Tes. 4:5
neștiinţă. 15Ci
1:15
Luca 1:742 Cor. 7:11 Tes. 4:3,4,7Evr. 12:142 Pet. 3:11
, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi și voi sfinţi în toată purtarea voastră. 16Căci este scris: „Fiţi
1:16
Lev. 11:44
19:2
20:7
sfinţi, căci Eu sunt sfânt.” 17Și dacă chemaţi ca Tată pe Cel ce
1:17
Deut. 10:17Fapte 10:34Rom. 2:11
judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtaţi-vă
1:17
2 Cor. 7:1Filip. 2:12Evr. 12:28
cu frică în timpul pribegiei
1:17
2 Cor. 5:6Evr. 11:13
voastre; 18căci știţi că
1:18
1 Cor. 6:20
7:23
nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deșert de vieţuire pe care-l moșteniserăţi
1:18
Exod 20:18
de la părinţii voștri, 19ci cu
1:19
Fapte 20:28Efes. 1:7Evr. 9:12,14Apoc. 5:9
sângele scump al lui Hristos, Mielul
1:19
Ezec. 12:5Is. 53:7Ioan 1:29,361 Cor. 5:7
fără cusur și fără prihană. 20El
1:20
Rom. 3:25
16:25,26Efes. 3:9,11Col. 1:262 Tim. 1:9,10Tit 1:2,3Apoc. 13:8
a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii și a fost arătat la
1:20
Gal. 4:4Efes. 1:10Evr. 1:2
9:26
sfârșitul vremurilor pentru voi, 21care, prin El, sunteţi credincioși în Dumnezeu, care L-a
1:21
Fapte 2:24
înviat din morţi și I-a
1:21
Mat. 28:18Fapte 2:33
3:13Efes. 1:20Filip. 2:9Evr. 2:9
dat slavă, pentru ca credinţa și nădejdea voastră să fie în Dumnezeu. 22Deci
1:22
Fapte 15:9
, ca unii care, prin ascultarea de adevăr, v-aţi curăţit sufletele prin Duhul ca să aveţi o dragoste
1:22
Rom. 12:9,101 Tes. 4:91 Tim. 1:5Evr. 13:13:8
4:82 Pet. 1:71 Ioan 3:18
4:7,21
de fraţi neprefăcută, iubiţi-vă cu căldură unii pe alţii din toată inima, 23fiindcă
1:23
Ioan 1:13
3:5
aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin
1:23
Iac. 1:181 Ioan 3:9
Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în veac. 24Căci
1:24
Ps. 103:15Is. 40:6
51:12Iac. 1:10
orice făptură este ca iarba și toată slava ei, ca floarea ierbii. Iarba se usucă și floarea cade jos, 25dar
1:25
Ps. 102:12,26Is. 40:8Luca 16:17
Cuvântul Domnului rămâne în veac. Și
1:25
Ioan 1:1,141 Ioan 1:1,3
acesta este Cuvântul care v-a fost propovăduit prin Evanghelie.

2

21Lepădaţi

2:1
Efes. 4:22,25,31Col. 3:8Evr. 12:1Iac. 1:21
5:9
dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pizmă și de clevetire 2și, ca
2:2
Mat. 18:3Marcu 10:15Rom. 6:41 Cor. 14:20
niște prunci născuţi de curând, să doriţi laptele
2:2
1 Cor. 3:2Evr. 5:12,13
duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteţi spre mântuire, 3dacă aţi gustat
2:3
Ps. 34:8Evr. 6:5
în adevăr că bun este Domnul. 4Apropiaţi-vă de El, piatra vie, lepădată
2:4
Ps. 118:22Mat. 21:42Fapte 4:11
de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. 5Și
2:5
Efes. 2:21,22
voi, ca niște pietre vii, sunteţi zidiţi ca să fiţi o casă
2:5
Evr. 3:6
duhovnicească, o preoţie
2:5
Is. 61:6
66:21
sfântă, și să aduceţi jertfe
2:5
Osea 14:2Mal. 1:11Rom. 12:11Evr. 13:15,16
duhovnicești plăcute
2:5
Filip. 4:18
lui Dumnezeu, prin Isus Hristos. 6Căci este scris în Scriptură: „Iată
2:6
Is. 28:16Rom. 9:32
că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă; și cine se încrede în El nu va fi dat de rușine.” 7Cinstea aceasta este dar pentru voi care aţi crezut! Dar pentru cei necredincioși, „Piatra
2:7
Ps. 118:22Mat. 21:42Fapte 4:11
pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului” 8și „o piatră
2:8
Is. 8:14Luca 2:34Rom. 9:33
de poticnire și o stâncă de cădere”. Ei
2:8
1 Cor. 1:23
se lovesc de ea, pentru că n-au crezut Cuvântul, și la
2:8
Exod 9:16Rom. 9:221 Tes. 5:9Iuda 4
aceasta sunt rânduiţi. 9Voi însă sunteţi o seminţie
2:9
Deut. 10:15
aleasă, o preoţie
2:9
Exod 19:5,6Apoc. 1:6
5:10
împărătească, un neam
2:9
Ioan 17:191 Cor. 3:172 Tim. 1:9
sfânt, un popor
2:9
Deut. 4:20
7:6
14:2
26:18,19Fapte 20:28Efes. 1:14Tit 2:14
pe care Dumnezeu Și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric
2:9
Fapte 26:18Efes. 5:8Col. 1:131 Tes. 5:4,5
la lumina Sa minunată; 10pe voi, care
2:10
Osea 1:9,10
2:23Rom. 9:25
odinioară nu eraţi un popor, dar acum sunteţi poporul lui Dumnezeu; pe voi, care nu căpătaserăţi îndurare, dar acum aţi căpătat îndurare. 11Preaiubiţilor, vă sfătuiesc, ca
2:11
1 Cron. 29:15Ps. 39:12
119:19Evr. 11:13
pe niște străini și călători, să
2:11
Rom. 13:14Gal. 5:16
vă feriţi de poftele firii pământești care
2:11
Iac. 4:1
se războiesc cu sufletul. 12Să aveţi
2:12
Rom. 12:172 Cor. 8:21Filip. 2:15Tit 2:8
o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca, în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, prin
2:12
Mat. 5:16
faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în
2:12
Luca 19:44
ziua cercetării. 13Fiţi supuși
2:13
Mat. 22:21Rom. 13:1Tit 3:1
oricărei stăpâniri omenești, pentru Domnul: atât împăratului, ca înalt stăpânitor, 14cât și dregătorilor, ca unii care sunt trimiși de el să
2:14
Rom. 13:4
pedepsească pe făcătorii de rele și să
2:14
Rom. 13:3
laude pe cei ce fac bine. 15Căci voia lui Dumnezeu este ca
2:15
Tit 2:8
, făcând ce este bine, să astupaţi gura oamenilor neștiutori și proști. 16Purtaţi-vă ca
2:16
Gal. 5:1,13
niște oameni slobozi, fără să faceţi din slobozenia aceasta o haină a răutăţii, ci ca niște robi
2:16
1 Cor. 7:22
ai lui Dumnezeu. 17Cinstiţi
2:17
Rom. 12:10Filip. 2:23
pe toţi oamenii; iubiţi
2:17
Evr. 13:1
pe fraţi; temeţi-vă
2:17
Prov. 24:21Mat. 22:21Rom. 13:7
de Dumnezeu; daţi cinste împăratului! 18Slugilor
2:18
Efes. 6:5Col. 3:221 Tim. 6:1Tit 2:9
, fiţi supuse stăpânilor voștri cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni și blânzi, ci și celor greu de mulţumit. 19Căci este un lucru plăcut
2:19
Mat. 5:10Rom. 13:5
dacă cineva, pentru cugetul lui faţă de Dumnezeu, suferă întristare și suferă pe nedrept. 20În adevăr, ce
2:20
Cap. 3:14;
fală este să suferiţi cu răbdare să fiţi pălmuiţi când aţi făcut rău? Dar dacă suferiţi cu răbdare, când aţi făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. 21Și la
2:21
Mat. 16:24Fapte 14:221 Tes. 3:32 Tim. 3:12
aceasta aţi fost chemaţi, fiindcă și Hristos
2:21
Cap. 3:18.
a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă
2:21
Ioan 13:15Filip. 2:51 Ioan 2:6
, ca să călcaţi pe urmele Lui. 22„El
2:22
Is. 53:9Luca 23:41Ioan 8:462 Cor. 5:21Evr. 4:15
n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug.” 23Când
2:23
Is. 53:7Mat. 27:39Ioan 8:48,49Evr. 12:3
era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri și, când era chinuit, nu ameninţa, ci Se
2:23
Luca 23:46
supunea dreptului Judecător. 24El
2:24
Is. 53:4,5,6,11Mat. 8:17Evr. 9:28
a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca
2:24
Rom. 6:2,11
7:6
noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin
2:24
Is. 53:5
rănile Lui aţi fost vindecaţi. 25Căci eraţi
2:25
Is. 53:6Ezec. 34:6
ca niște oi rătăcite. Dar acum v-aţi întors la
2:25
Ezec. 34:23
37:24Ioan 10:11,14,16Evr. 13:20
Păstorul și Episcopul2:25 Sau: Priveghetorul. sufletelor voastre.

3

31Tot astfel, nevestelor

3:1
1 Cor. 14:34Efes. 5:22Col. 3:18Tit 2:5
, fiţi supuse și voi bărbaţilor voștri; pentru ca, dacă unii nu ascultă Cuvântul, să fie câștigaţi fără cuvânt
3:1
1 Cor. 7:16
, prin purtarea
3:1
Mat. 18:151 Cor. 9:19-22
nevestelor lor, 2când vă vor vedea
3:2
Cap. 2:12.
felul vostru de trai: curat și în temere. 3Podoaba
3:3
1 Tim. 2:9Tit 2:3
voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, 4ci să fie omul
3:4
Ps. 45:13Rom. 2:29
7:222 Cor. 4:16
ascuns al inimii, în curăţia nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu. 5Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaţilor lor; 6ca Sara, care asculta pe Avraam și-l numea
3:6
Gen. 18:12
„domnul ei”. Fiicele ei v-aţi făcut voi, dacă faceţi binele fără să vă temeţi de ceva. 7Bărbaţilor, purtaţi-vă și voi
3:7
1 Cor. 7:3Efes. 5:25Col. 3:19
, la rândul vostru, cu înţelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca
3:7
1 Cor. 12:231 Tes. 4:4
unui vas mai slab, ca
3:7
Iov 42:8Mat. 5:23,24
18:19
unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieţii, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. 8Încolo, toţi
3:8
Rom. 12:16
15:5Filip. 3:16
să fiţi cu aceleași gânduri, simţind cu alţii, iubind ca fraţii
3:8
Rom. 12:10Evr. 13:1
, miloși
3:8
Efes. 4:32Col. 3:12
, smeriţi. 9Nu întoarceţi
3:9
Prov. 17:13
20:22Mat. 5:39Rom. 12:14,171 Cor. 4:121 Tes. 5:15
rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; dimpotrivă, binecuvântaţi, căci la aceasta aţi fost chemaţi: să
3:9
Mat. 25:34
moșteniţi binecuvântarea. 10„Căci cine
3:10
Ps. 34:12
iubește viaţa și vrea să vadă zile bune să-și
3:10
Iac. 1:26Apoc. 14:5
înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare. 11Să se depărteze
3:11
Ps. 37:27Is. 1:16,173 Ioan 11
de rău și să facă binele, să
3:11
Rom. 12:18
14:19Evr. 12:14
caute pacea și s-o urmărească. 12Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniţi și
3:12
Ioan 9:31Iac. 5:16
urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor. Dar Faţa Domnului este împotriva celor ce fac răul.” 13Și
3:13
Prov. 16:7Rom. 8:28
cine vă va face rău, dacă sunteţi plini de râvnă pentru bine? 14Chiar
3:14
Mat. 5:10-12Iac. 1:124:14
dacă aveţi de suferit pentru neprihănire, ferice de voi! „N-aveţi
3:14
Is. 8:12,13Ier. 1:8Ioan 14:1,27
nicio teamă de ei și nu vă tulburaţi! 15Ci sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca Domn.” Fiţi totdeauna gata
3:15
Ps. 119:46Fapte 4:8Col. 4:62 Tim. 2:25
să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândeţe și teamă, 16având
3:16
Evr. 13:18
un cuget curat, pentru ca
3:16
Tit 2:8
cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de rușine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. 17Căci este mai bine, dacă așa este voia lui Dumnezeu, să suferiţi pentru că faceţi binele decât pentru că faceţi răul! 18Hristos, de asemenea, a suferit o dată
3:18
Rom. 5:6Evr. 9:26,284:1
pentru păcate, El, Cel neprihănit, pentru cei nelegiuiţi, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât
3:18
2 Cor. 13:4
în trup
3:18
Col. 1:21,22
, dar a fost înviat
3:18
Rom. 1:4
8:11
în duh, 19în care S-a dus să propovăduiască
3:19
Cap. 1:12;
duhurilor din
3:19
Is. 42:7
49:9
61:1
închisoare, 20care fuseseră răzvrătite odinioară, când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în așteptare
3:20
Gen. 6:3,5,13
, în zilele lui Noe, când se făcea corabia
3:20
Evr. 11:7
în
3:20
Gen. 7:7
8:182 Pet. 2:5
care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, și anume opt. 21Icoana
3:21
Efes. 5:26
aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curăţire de întinăciunile
3:21
Tit 3:5
trupești, ci
3:21
Rom. 10:10
mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea
3:21
Cap. 1:3.
lui Isus Hristos, 22care
3:22
Ps. 110:1Rom. 8:34Efes. 1:20Col. 3:1Evr. 1:3
stă la dreapta lui Dumnezeu după ce S-a înălţat la cer și Și-a supus
3:22
Rom. 8:381 Cor. 15:24Efes. 1:21
îngerii, stăpânirile și puterile.