Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

21Lepădaţi

2:1
Efes. 4:22,25,31Col. 3:8Evr. 12:1Iac. 1:21
5:9
dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pizmă și de clevetire 2și, ca
2:2
Mat. 18:3Marcu 10:15Rom. 6:41 Cor. 14:20
niște prunci născuţi de curând, să doriţi laptele
2:2
1 Cor. 3:2Evr. 5:12,13
duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteţi spre mântuire, 3dacă aţi gustat
2:3
Ps. 34:8Evr. 6:5
în adevăr că bun este Domnul. 4Apropiaţi-vă de El, piatra vie, lepădată
2:4
Ps. 118:22Mat. 21:42Fapte 4:11
de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. 5Și
2:5
Efes. 2:21,22
voi, ca niște pietre vii, sunteţi zidiţi ca să fiţi o casă
2:5
Evr. 3:6
duhovnicească, o preoţie
2:5
Is. 61:6
66:21
sfântă, și să aduceţi jertfe
2:5
Osea 14:2Mal. 1:11Rom. 12:11Evr. 13:15,16
duhovnicești plăcute
2:5
Filip. 4:18
lui Dumnezeu, prin Isus Hristos. 6Căci este scris în Scriptură: „Iată
2:6
Is. 28:16Rom. 9:32
că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă; și cine se încrede în El nu va fi dat de rușine.” 7Cinstea aceasta este dar pentru voi care aţi crezut! Dar pentru cei necredincioși, „Piatra
2:7
Ps. 118:22Mat. 21:42Fapte 4:11
pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului” 8și „o piatră
2:8
Is. 8:14Luca 2:34Rom. 9:33
de poticnire și o stâncă de cădere”. Ei
2:8
1 Cor. 1:23
se lovesc de ea, pentru că n-au crezut Cuvântul, și la
2:8
Exod 9:16Rom. 9:221 Tes. 5:9Iuda 4
aceasta sunt rânduiţi. 9Voi însă sunteţi o seminţie
2:9
Deut. 10:15
aleasă, o preoţie
2:9
Exod 19:5,6Apoc. 1:6
5:10
împărătească, un neam
2:9
Ioan 17:191 Cor. 3:172 Tim. 1:9
sfânt, un popor
2:9
Deut. 4:20
7:6
14:2
26:18,19Fapte 20:28Efes. 1:14Tit 2:14
pe care Dumnezeu Și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric
2:9
Fapte 26:18Efes. 5:8Col. 1:131 Tes. 5:4,5
la lumina Sa minunată; 10pe voi, care
2:10
Osea 1:9,10
2:23Rom. 9:25
odinioară nu eraţi un popor, dar acum sunteţi poporul lui Dumnezeu; pe voi, care nu căpătaserăţi îndurare, dar acum aţi căpătat îndurare. 11Preaiubiţilor, vă sfătuiesc, ca
2:11
1 Cron. 29:15Ps. 39:12
119:19Evr. 11:13
pe niște străini și călători, să
2:11
Rom. 13:14Gal. 5:16
vă feriţi de poftele firii pământești care
2:11
Iac. 4:1
se războiesc cu sufletul. 12Să aveţi
2:12
Rom. 12:172 Cor. 8:21Filip. 2:15Tit 2:8
o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca, în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, prin
2:12
Mat. 5:16
faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în
2:12
Luca 19:44
ziua cercetării. 13Fiţi supuși
2:13
Mat. 22:21Rom. 13:1Tit 3:1
oricărei stăpâniri omenești, pentru Domnul: atât împăratului, ca înalt stăpânitor, 14cât și dregătorilor, ca unii care sunt trimiși de el să
2:14
Rom. 13:4
pedepsească pe făcătorii de rele și să
2:14
Rom. 13:3
laude pe cei ce fac bine. 15Căci voia lui Dumnezeu este ca
2:15
Tit 2:8
, făcând ce este bine, să astupaţi gura oamenilor neștiutori și proști. 16Purtaţi-vă ca
2:16
Gal. 5:1,13
niște oameni slobozi, fără să faceţi din slobozenia aceasta o haină a răutăţii, ci ca niște robi
2:16
1 Cor. 7:22
ai lui Dumnezeu. 17Cinstiţi
2:17
Rom. 12:10Filip. 2:23
pe toţi oamenii; iubiţi
2:17
Evr. 13:1
pe fraţi; temeţi-vă
2:17
Prov. 24:21Mat. 22:21Rom. 13:7
de Dumnezeu; daţi cinste împăratului! 18Slugilor
2:18
Efes. 6:5Col. 3:221 Tim. 6:1Tit 2:9
, fiţi supuse stăpânilor voștri cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni și blânzi, ci și celor greu de mulţumit. 19Căci este un lucru plăcut
2:19
Mat. 5:10Rom. 13:5
dacă cineva, pentru cugetul lui faţă de Dumnezeu, suferă întristare și suferă pe nedrept. 20În adevăr, ce
2:20
Cap. 3:14;
fală este să suferiţi cu răbdare să fiţi pălmuiţi când aţi făcut rău? Dar dacă suferiţi cu răbdare, când aţi făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. 21Și la
2:21
Mat. 16:24Fapte 14:221 Tes. 3:32 Tim. 3:12
aceasta aţi fost chemaţi, fiindcă și Hristos
2:21
Cap. 3:18.
a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă
2:21
Ioan 13:15Filip. 2:51 Ioan 2:6
, ca să călcaţi pe urmele Lui. 22„El
2:22
Is. 53:9Luca 23:41Ioan 8:462 Cor. 5:21Evr. 4:15
n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug.” 23Când
2:23
Is. 53:7Mat. 27:39Ioan 8:48,49Evr. 12:3
era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri și, când era chinuit, nu ameninţa, ci Se
2:23
Luca 23:46
supunea dreptului Judecător. 24El
2:24
Is. 53:4,5,6,11Mat. 8:17Evr. 9:28
a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca
2:24
Rom. 6:2,11
7:6
noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin
2:24
Is. 53:5
rănile Lui aţi fost vindecaţi. 25Căci eraţi
2:25
Is. 53:6Ezec. 34:6
ca niște oi rătăcite. Dar acum v-aţi întors la
2:25
Ezec. 34:23
37:24Ioan 10:11,14,16Evr. 13:20
Păstorul și Episcopul2:25 Sau: Priveghetorul. sufletelor voastre.

3

31Tot astfel, nevestelor

3:1
1 Cor. 14:34Efes. 5:22Col. 3:18Tit 2:5
, fiţi supuse și voi bărbaţilor voștri; pentru ca, dacă unii nu ascultă Cuvântul, să fie câștigaţi fără cuvânt
3:1
1 Cor. 7:16
, prin purtarea
3:1
Mat. 18:151 Cor. 9:19-22
nevestelor lor, 2când vă vor vedea
3:2
Cap. 2:12.
felul vostru de trai: curat și în temere. 3Podoaba
3:3
1 Tim. 2:9Tit 2:3
voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, 4ci să fie omul
3:4
Ps. 45:13Rom. 2:29
7:222 Cor. 4:16
ascuns al inimii, în curăţia nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu. 5Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaţilor lor; 6ca Sara, care asculta pe Avraam și-l numea
3:6
Gen. 18:12
„domnul ei”. Fiicele ei v-aţi făcut voi, dacă faceţi binele fără să vă temeţi de ceva. 7Bărbaţilor, purtaţi-vă și voi
3:7
1 Cor. 7:3Efes. 5:25Col. 3:19
, la rândul vostru, cu înţelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca
3:7
1 Cor. 12:231 Tes. 4:4
unui vas mai slab, ca
3:7
Iov 42:8Mat. 5:23,24
18:19
unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieţii, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. 8Încolo, toţi
3:8
Rom. 12:16
15:5Filip. 3:16
să fiţi cu aceleași gânduri, simţind cu alţii, iubind ca fraţii
3:8
Rom. 12:10Evr. 13:1
, miloși
3:8
Efes. 4:32Col. 3:12
, smeriţi. 9Nu întoarceţi
3:9
Prov. 17:13
20:22Mat. 5:39Rom. 12:14,171 Cor. 4:121 Tes. 5:15
rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; dimpotrivă, binecuvântaţi, căci la aceasta aţi fost chemaţi: să
3:9
Mat. 25:34
moșteniţi binecuvântarea. 10„Căci cine
3:10
Ps. 34:12
iubește viaţa și vrea să vadă zile bune să-și
3:10
Iac. 1:26Apoc. 14:5
înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare. 11Să se depărteze
3:11
Ps. 37:27Is. 1:16,173 Ioan 11
de rău și să facă binele, să
3:11
Rom. 12:18
14:19Evr. 12:14
caute pacea și s-o urmărească. 12Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniţi și
3:12
Ioan 9:31Iac. 5:16
urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor. Dar Faţa Domnului este împotriva celor ce fac răul.” 13Și
3:13
Prov. 16:7Rom. 8:28
cine vă va face rău, dacă sunteţi plini de râvnă pentru bine? 14Chiar
3:14
Mat. 5:10-12Iac. 1:124:14
dacă aveţi de suferit pentru neprihănire, ferice de voi! „N-aveţi
3:14
Is. 8:12,13Ier. 1:8Ioan 14:1,27
nicio teamă de ei și nu vă tulburaţi! 15Ci sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca Domn.” Fiţi totdeauna gata
3:15
Ps. 119:46Fapte 4:8Col. 4:62 Tim. 2:25
să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândeţe și teamă, 16având
3:16
Evr. 13:18
un cuget curat, pentru ca
3:16
Tit 2:8
cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de rușine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. 17Căci este mai bine, dacă așa este voia lui Dumnezeu, să suferiţi pentru că faceţi binele decât pentru că faceţi răul! 18Hristos, de asemenea, a suferit o dată
3:18
Rom. 5:6Evr. 9:26,284:1
pentru păcate, El, Cel neprihănit, pentru cei nelegiuiţi, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât
3:18
2 Cor. 13:4
în trup
3:18
Col. 1:21,22
, dar a fost înviat
3:18
Rom. 1:4
8:11
în duh, 19în care S-a dus să propovăduiască
3:19
Cap. 1:12;
duhurilor din
3:19
Is. 42:7
49:9
61:1
închisoare, 20care fuseseră răzvrătite odinioară, când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în așteptare
3:20
Gen. 6:3,5,13
, în zilele lui Noe, când se făcea corabia
3:20
Evr. 11:7
în
3:20
Gen. 7:7
8:182 Pet. 2:5
care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, și anume opt. 21Icoana
3:21
Efes. 5:26
aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curăţire de întinăciunile
3:21
Tit 3:5
trupești, ci
3:21
Rom. 10:10
mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea
3:21
Cap. 1:3.
lui Isus Hristos, 22care
3:22
Ps. 110:1Rom. 8:34Efes. 1:20Col. 3:1Evr. 1:3
stă la dreapta lui Dumnezeu după ce S-a înălţat la cer și Și-a supus
3:22
Rom. 8:381 Cor. 15:24Efes. 1:21
îngerii, stăpânirile și puterile.

4

41Astfel dar, fiindcă Hristos

4:1
Cap. 3:18.
a pătimit în trup, înarmaţi-vă și voi cu același fel de gândire. Căci Cel
4:1
Rom. 6:2,7Gal. 5:24Col. 3:3,5
ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul; 2pentru ca
4:2
Rom. 14:7
, în vremea care-i mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască
4:2
Gal. 2:20
după poftele oamenilor, ci
4:2
Ioan 1:13Rom. 6:112 Cor. 5:15Iac. 1:18
după voia lui Dumnezeu. 3Ajunge
4:3
Ezec. 44:6
45:9Fapte 17:30
, în adevăr, că în trecut aţi
4:3
Efes. 2:2
4:171 Tes. 4:5Tit 3:3
făcut voia neamurilor și aţi trăit în desfrânări, în pofte, în beţii, în ospeţe, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. 4De aceea se miră ei că nu alergaţi împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă batjocoresc
4:4
Fapte 13:45
18:6
. 5Dar au să dea socoteală înaintea Celui ce este gata să
4:5
Fapte 10:42
17:31Rom. 14:10,121 Cor. 15:51,522 Tim. 4:1Iac. 5:9
judece viii și morţii. 6Căci tocmai în vederea aceasta a fost vestită
4:6
Cap. 3:19.
Evanghelia și celor morţi, pentru ca să fie judecaţi ca oameni în trup, dar să trăiască după Dumnezeu în duh. 7Sfârșitul
4:7
Mat. 24:13,14Rom. 13:12Filip. 4:5Evr. 10:25Iac. 5:82 Pet. 3:9,111 Ioan 2:18
tuturor lucrurilor este aproape. Fiţi
4:7
Mat. 26:41Luca 21:34Col. 4:2
înţelepţi dar și vegheaţi în vederea rugăciunii. 8Mai
4:8
Col. 3:14Evr. 13:1
presus de toate, să aveţi o dragoste fierbinte unii pentru alţii, căci
4:8
Prov. 10:121 Cor. 13:6Iac. 5:20
dragostea acoperă o sumedenie de păcate. 9Fiţi
4:9
Rom. 12:13Evr. 13:2
primitori de oaspeţi între voi, fără
4:9
2 Cor. 9:7Filip. 2:14Filim. 14
cârtire. 10Ca niște
4:10
Rom. 12:61 Cor. 4:7
buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi
4:10
Mat. 24:45
25:14,21Luca 12:421 Cor. 4:1,2Tit 1:7
să slujească altora după darul
4:10
1 Cor. 12:4Efes. 4:11
pe care l-a primit. 11Dacă
4:11
Ier. 23:22
vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă
4:11
Rom. 12:6-81 Cor. 3:10
slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu, pentru ca în
4:11
Efes. 5:20
toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, ale căruia
4:11
1 Tim. 6:16Apoc. 1:6
sunt slava și puterea în vecii vecilor! Amin. 12Preaiubiţilor, nu vă miraţi de încercarea
4:12
1 Cor. 3:13
de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat, care a dat peste voi, 13dimpotrivă
4:13
Fapte 5:41Iac. 1:2
, bucuraţi-vă, întrucât aveţi parte
4:13
Rom. 8:172 Cor. 1:7
4:10Filip. 3:10Col. 1:242 Tim. 2:12Apoc. 1:9
de patimile lui Hristos, ca
4:13
Cap. 1:5,6.
să vă bucuraţi și să vă veseliţi și la arătarea slavei Lui. 14Dacă
4:14
Mat. 5:112 Cor. 12:10Iac. 1:123:14
sunteţi batjocoriţi pentru Numele lui Hristos, ferice de voi! Fiindcă Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, Se odihnește peste voi
4:14
Cap. 2:12;
. 15Nimeni
4:15
Cap. 2:20.
din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoţ sau ca făcător de rele sau
4:15
1 Tes. 4:111 Tim. 5:13
ca unul care se amestecă în treburile altuia. 16Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci
4:16
Fapte 5:41
să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. 17Căci suntem în clipa când
4:17
Is. 10:12Ier. 25:29
49:12Ezec. 9:6Mal. 3:5
judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și, dacă
4:17
Luca 23:31
începe cu noi, care
4:17
Luca 10:12,14
va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? 18Și
4:18
Prov. 11:13Luca 23:31
, dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face cel nelegiuit și cel păcătos? 19Așa că cei ce suferă după voia lui Dumnezeu să-și
4:19
Ps. 31:5Luca 23:462 Tim. 1:12
încredinţeze sufletele credinciosului Ziditor și să facă ce este bine.