Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

31Tot astfel, nevestelor

3:1
1 Cor. 14:34Efes. 5:22Col. 3:18Tit 2:5
, fiţi supuse și voi bărbaţilor voștri; pentru ca, dacă unii nu ascultă Cuvântul, să fie câștigaţi fără cuvânt
3:1
1 Cor. 7:16
, prin purtarea
3:1
Mat. 18:151 Cor. 9:19-22
nevestelor lor, 2când vă vor vedea
3:2
Cap. 2:12.
felul vostru de trai: curat și în temere. 3Podoaba
3:3
1 Tim. 2:9Tit 2:3
voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, 4ci să fie omul
3:4
Ps. 45:13Rom. 2:29
7:222 Cor. 4:16
ascuns al inimii, în curăţia nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu. 5Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaţilor lor; 6ca Sara, care asculta pe Avraam și-l numea
3:6
Gen. 18:12
„domnul ei”. Fiicele ei v-aţi făcut voi, dacă faceţi binele fără să vă temeţi de ceva. 7Bărbaţilor, purtaţi-vă și voi
3:7
1 Cor. 7:3Efes. 5:25Col. 3:19
, la rândul vostru, cu înţelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca
3:7
1 Cor. 12:231 Tes. 4:4
unui vas mai slab, ca
3:7
Iov 42:8Mat. 5:23,24
18:19
unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieţii, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. 8Încolo, toţi
3:8
Rom. 12:16
15:5Filip. 3:16
să fiţi cu aceleași gânduri, simţind cu alţii, iubind ca fraţii
3:8
Rom. 12:10Evr. 13:1
, miloși
3:8
Efes. 4:32Col. 3:12
, smeriţi. 9Nu întoarceţi
3:9
Prov. 17:13
20:22Mat. 5:39Rom. 12:14,171 Cor. 4:121 Tes. 5:15
rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; dimpotrivă, binecuvântaţi, căci la aceasta aţi fost chemaţi: să
3:9
Mat. 25:34
moșteniţi binecuvântarea. 10„Căci cine
3:10
Ps. 34:12
iubește viaţa și vrea să vadă zile bune să-și
3:10
Iac. 1:26Apoc. 14:5
înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare. 11Să se depărteze
3:11
Ps. 37:27Is. 1:16,173 Ioan 11
de rău și să facă binele, să
3:11
Rom. 12:18
14:19Evr. 12:14
caute pacea și s-o urmărească. 12Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniţi și
3:12
Ioan 9:31Iac. 5:16
urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor. Dar Faţa Domnului este împotriva celor ce fac răul.” 13Și
3:13
Prov. 16:7Rom. 8:28
cine vă va face rău, dacă sunteţi plini de râvnă pentru bine? 14Chiar
3:14
Mat. 5:10-12Iac. 1:124:14
dacă aveţi de suferit pentru neprihănire, ferice de voi! „N-aveţi
3:14
Is. 8:12,13Ier. 1:8Ioan 14:1,27
nicio teamă de ei și nu vă tulburaţi! 15Ci sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca Domn.” Fiţi totdeauna gata
3:15
Ps. 119:46Fapte 4:8Col. 4:62 Tim. 2:25
să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândeţe și teamă, 16având
3:16
Evr. 13:18
un cuget curat, pentru ca
3:16
Tit 2:8
cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de rușine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. 17Căci este mai bine, dacă așa este voia lui Dumnezeu, să suferiţi pentru că faceţi binele decât pentru că faceţi răul! 18Hristos, de asemenea, a suferit o dată
3:18
Rom. 5:6Evr. 9:26,284:1
pentru păcate, El, Cel neprihănit, pentru cei nelegiuiţi, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât
3:18
2 Cor. 13:4
în trup
3:18
Col. 1:21,22
, dar a fost înviat
3:18
Rom. 1:4
8:11
în duh, 19în care S-a dus să propovăduiască
3:19
Cap. 1:12;
duhurilor din
3:19
Is. 42:7
49:9
61:1
închisoare, 20care fuseseră răzvrătite odinioară, când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în așteptare
3:20
Gen. 6:3,5,13
, în zilele lui Noe, când se făcea corabia
3:20
Evr. 11:7
în
3:20
Gen. 7:7
8:182 Pet. 2:5
care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, și anume opt. 21Icoana
3:21
Efes. 5:26
aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curăţire de întinăciunile
3:21
Tit 3:5
trupești, ci
3:21
Rom. 10:10
mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea
3:21
Cap. 1:3.
lui Isus Hristos, 22care
3:22
Ps. 110:1Rom. 8:34Efes. 1:20Col. 3:1Evr. 1:3
stă la dreapta lui Dumnezeu după ce S-a înălţat la cer și Și-a supus
3:22
Rom. 8:381 Cor. 15:24Efes. 1:21
îngerii, stăpânirile și puterile.

4

41Astfel dar, fiindcă Hristos

4:1
Cap. 3:18.
a pătimit în trup, înarmaţi-vă și voi cu același fel de gândire. Căci Cel
4:1
Rom. 6:2,7Gal. 5:24Col. 3:3,5
ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul; 2pentru ca
4:2
Rom. 14:7
, în vremea care-i mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască
4:2
Gal. 2:20
după poftele oamenilor, ci
4:2
Ioan 1:13Rom. 6:112 Cor. 5:15Iac. 1:18
după voia lui Dumnezeu. 3Ajunge
4:3
Ezec. 44:6
45:9Fapte 17:30
, în adevăr, că în trecut aţi
4:3
Efes. 2:2
4:171 Tes. 4:5Tit 3:3
făcut voia neamurilor și aţi trăit în desfrânări, în pofte, în beţii, în ospeţe, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. 4De aceea se miră ei că nu alergaţi împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă batjocoresc
4:4
Fapte 13:45
18:6
. 5Dar au să dea socoteală înaintea Celui ce este gata să
4:5
Fapte 10:42
17:31Rom. 14:10,121 Cor. 15:51,522 Tim. 4:1Iac. 5:9
judece viii și morţii. 6Căci tocmai în vederea aceasta a fost vestită
4:6
Cap. 3:19.
Evanghelia și celor morţi, pentru ca să fie judecaţi ca oameni în trup, dar să trăiască după Dumnezeu în duh. 7Sfârșitul
4:7
Mat. 24:13,14Rom. 13:12Filip. 4:5Evr. 10:25Iac. 5:82 Pet. 3:9,111 Ioan 2:18
tuturor lucrurilor este aproape. Fiţi
4:7
Mat. 26:41Luca 21:34Col. 4:2
înţelepţi dar și vegheaţi în vederea rugăciunii. 8Mai
4:8
Col. 3:14Evr. 13:1
presus de toate, să aveţi o dragoste fierbinte unii pentru alţii, căci
4:8
Prov. 10:121 Cor. 13:6Iac. 5:20
dragostea acoperă o sumedenie de păcate. 9Fiţi
4:9
Rom. 12:13Evr. 13:2
primitori de oaspeţi între voi, fără
4:9
2 Cor. 9:7Filip. 2:14Filim. 14
cârtire. 10Ca niște
4:10
Rom. 12:61 Cor. 4:7
buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi
4:10
Mat. 24:45
25:14,21Luca 12:421 Cor. 4:1,2Tit 1:7
să slujească altora după darul
4:10
1 Cor. 12:4Efes. 4:11
pe care l-a primit. 11Dacă
4:11
Ier. 23:22
vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă
4:11
Rom. 12:6-81 Cor. 3:10
slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu, pentru ca în
4:11
Efes. 5:20
toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, ale căruia
4:11
1 Tim. 6:16Apoc. 1:6
sunt slava și puterea în vecii vecilor! Amin. 12Preaiubiţilor, nu vă miraţi de încercarea
4:12
1 Cor. 3:13
de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat, care a dat peste voi, 13dimpotrivă
4:13
Fapte 5:41Iac. 1:2
, bucuraţi-vă, întrucât aveţi parte
4:13
Rom. 8:172 Cor. 1:7
4:10Filip. 3:10Col. 1:242 Tim. 2:12Apoc. 1:9
de patimile lui Hristos, ca
4:13
Cap. 1:5,6.
să vă bucuraţi și să vă veseliţi și la arătarea slavei Lui. 14Dacă
4:14
Mat. 5:112 Cor. 12:10Iac. 1:123:14
sunteţi batjocoriţi pentru Numele lui Hristos, ferice de voi! Fiindcă Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, Se odihnește peste voi
4:14
Cap. 2:12;
. 15Nimeni
4:15
Cap. 2:20.
din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoţ sau ca făcător de rele sau
4:15
1 Tes. 4:111 Tim. 5:13
ca unul care se amestecă în treburile altuia. 16Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci
4:16
Fapte 5:41
să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. 17Căci suntem în clipa când
4:17
Is. 10:12Ier. 25:29
49:12Ezec. 9:6Mal. 3:5
judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și, dacă
4:17
Luca 23:31
începe cu noi, care
4:17
Luca 10:12,14
va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? 18Și
4:18
Prov. 11:13Luca 23:31
, dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face cel nelegiuit și cel păcătos? 19Așa că cei ce suferă după voia lui Dumnezeu să-și
4:19
Ps. 31:5Luca 23:462 Tim. 1:12
încredinţeze sufletele credinciosului Ziditor și să facă ce este bine.

5

51Sfătuiesc pe prezbiterii

5:1
Filim. 9
5:1 Sau: bătrân(ii). dintre voi, eu, care sunt un prezbiter ca și ei, un martor
5:1
Luca 24:48Fapte 1:8,22
5:32
10:39
al patimilor lui Hristos și părtaș
5:1
Rom. 8:17,18Apoc. 1:9
al slavei care va fi descoperită: 2Păstoriţi
5:2
Ioan 21:15-17Fapte 20:28
turma lui Dumnezeu, care este sub paza voastră, nu
5:2
1 Cor. 9:17
de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu; nu
5:2
1 Tim. 3:3,8Tit 1:7
pentru un câștig mârșav, ci cu lepădare de sine; 3nu ca și cum aţi
5:3
Ezec. 34:4Mat. 20:25,261 Cor. 3:92 Cor. 1:24
stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărţeală
5:3
Ps. 33:12
74:2
, ci făcându-vă
5:3
Filip. 3:172 Tes. 3:91 Tim. 4:12Tit 2:7
pilde turmei. 4Și, când Se va arăta Păstorul
5:4
Evr. 13:20
cel mare, veţi căpăta cununa
5:4
1 Cor. 9:252 Tim. 4:8Iac. 1:12
care
5:4
Cap. 1:4.
nu se poate veșteji, a slavei. 5Tot așa și voi, tinerilor, fiţi supuși celor bătrâni. Și toţi
5:5
Rom. 12:10Efes. 5:21Filip. 2:3
, în legăturile voastre, să fiţi împodobiţi cu smerenie. Căci „Dumnezeu
5:5
Iac. 4:6
stă împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă
5:5
Is. 57:15
66:2
har”. 6Smeriţi-vă
5:6
Iac. 4:10
dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalţe. 7Și aruncaţi asupra Lui toate
5:7
Ps. 37:5
55:22Mat. 6:25Luca 12:11,22Filip. 4:6Evr. 13:5
îngrijorările voastre, căci El Însuși îngrijește de voi. 8Fiţi
5:8
Luca 21:34,361 Tes. 5:6
treji și vegheaţi! Pentru că
5:8
Iov 1:7
2:2Luca 22:31Apoc. 12:12
potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. 9Împotriviţi-vă
5:9
Efes. 6:11,13Iac. 4:7
lui tari în credinţă, știind
5:9
Fapte 14:221 Tes. 3:32 Tim. 3:12
că și fraţii voștri în lume trec prin aceleași suferinţe ca voi. 10Dumnezeul oricărui har, care
5:10
1 Cor. 1:91 Tim. 6:12
v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa veșnică, după ce veţi suferi puţină
5:10
2 Cor. 4:17
vreme, vă va desăvârși
5:10
Evr. 13:21Iuda 24
, vă va întări
5:10
2 Tes. 2:17
3:3
, vă va da putere și vă va face neclintiţi. 11Ale Lui
5:11
Cap. 4:11.
să fie slava și puterea în vecii vecilor! Amin. 12V-am scris
5:12
2 Cor. 1:19
aceste puţine rânduri prin Silvan
5:12
Evr. 13:22Fapte 20:241 Cor. 15:12 Pet. 1:12
, care cred că este un frate credincios, ca să vă sfătuiesc și să vă adeveresc că adevăratul har al lui Dumnezeu este harul acesta de care v-aţi alipit. 13Biserica aleasă cu voi, care este în Babilon, vă trimite sănătate. Tot așa și Marcu
5:13
Fapte 12:12,25
, fiul meu. 14Spuneţi-vă sănătate
5:14
Rom. 16:161 Cor. 16:202 Cor. 13:121 Tes. 5:26
unii altora cu o sărutare de dragoste!

Pacea

5:14
Efes. 6:23
să fie cu voi, cu toţi, care sunteţi în Hristos Isus! Amin.