Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
11

Înfrângerea amoniţilor

111Nahaș

11:1
Cap. 12:12.
, Amonitul, a venit și a împresurat Iabesul
11:1
Jud. 21:8
din Galaad. Toţi locuitorii din Iabes au zis lui Nahaș: „Fă
11:1
Gen. 26:28Exod 23:32Iov 41:4Ezec. 17:13
legământ cu noi, și-ţi vom fi supuși.” 2Dar Nahaș, Amonitul, le-a răspuns: „Voi face legământ cu voi dacă mă lăsaţi să vă scot la toţi ochiul drept și să arunc astfel o ocară
11:2
Gen. 34:14
asupra întregului Israel.” 3Bătrânii din Iabes i-au zis: „Dă-ne un răgaz de șapte zile ca să trimitem soli în tot ţinutul lui Israel; și dacă nu va fi nimeni să ne ajute, ne vom supune ţie.” 4Solii au ajuns la
11:4
Cap. 10:26;
Ghibea, cetatea lui Saul, și au spus aceste lucruri în auzul poporului. Și tot poporul
11:4
Jud. 2:4
21:2
a ridicat glasul și a plâns. 5Saul tocmai se întorcea de la câmp, în urma boilor, și a întrebat: „Ce are poporul de plânge?” I-au istorisit ce spuseseră cei din Iabes. 6Cum a auzit Saul aceste lucruri, Duhul
11:6
Jud. 3:10
6:34
11:29
13:25
14:616:13
lui Dumnezeu a venit peste el și s-a mâniat foarte tare. 7A luat o pereche de boi, i-a tăiat
11:7
Jud. 19:29
în bucăţi și le-a trimis prin soli în tot ţinutul lui Israel, zicând: „Oricine
11:7
Jud. 21:6,8,10
nu va merge după Saul și Samuel își va vedea boii tăiaţi la fel.” Groaza Domnului a apucat pe popor, care a pornit ca un singur om. 8Saul le-a făcut numărătoarea la Bezec
11:8
Jud. 1:5
; copiii lui Israel
11:8
2 Sam. 24:9
erau trei sute de mii și bărbaţii lui Iuda, treizeci de mii. 9Ei au zis solilor care veniseră: „Așa să vorbiţi locuitorilor Iabesului din Galaad: ‘Mâine, când va dogori soarele, veţi avea ajutor.’” Solii au dus vestea aceasta celor din Iabes, care s-au umplut de bucurie 10și au zis amoniţilor: „Mâine ne vom
11:10
Vers. 3.
supune vouă și ne veţi face ce vă va plăcea.” 11A doua zi, Saul
11:11
Cap. 31:11.
a împărţit poporul în trei
11:11
Jud. 7:16
cete. Au pătruns în tabăra amoniţilor în straja dimineţii și i-au bătut până la căldura zilei. Cei ce au scăpat au fost risipiţi și n-au mai rămas doi laolaltă dintre ei.

Bunătatea lui Saul. Jertfa din Ghilgal

12Poporul a zis lui Samuel: „Cine

11:12
Cap. 10:27.
zicea: ‘Saul să domnească peste noi?’ Daţi
11:12
Luca 19:27
încoace pe oamenii aceia, ca să-i omorâm.” 13Dar Saul a zis: „Nimeni
11:13
2 Sam. 19:22
nu va fi omorât în ziua aceasta, căci astăzi Domnul a dat o izbăvire
11:13
Exod 14:13,30
lui Israel.” 14Și Samuel a zis poporului: „Veniţi și să mergem la Ghilgal, ca să întărim acolo împărăţia.” 15Tot poporul s-a dus la Ghilgal
11:15
Cap. 10:8.
și au pus pe Saul împărat, înaintea
11:15
Cap. 10:17.
Domnului, la Ghilgal. Acolo, au adus jertfe
11:15
Cap. 10:8.
de mulţumire înaintea Domnului și Saul și toţi oamenii lui Israel s-au veselit foarte mult acolo.

12

Curăţia de inimă a lui Samuel

121Samuel a zis întregului Israel: „Iată că v-am ascultat glasul

12:1
Cap. 8:5,19,20.
în tot ce mi-aţi zis și am pus un împărat
12:1
Cap. 10:24;
peste voi. 2De acum, iată împăratul
12:2
Num. 27:17
care va merge înaintea voastră. Cât despre mine, eu
12:2
Cap. 8:1,5.
sunt bătrân, am albit, așa că fiii mei sunt cu voi; am umblat înaintea voastră din tinereţe până în ziua de azi. 3Iată-mă! Mărturisiţi împotriva mea în faţa Domnului și în faţa unsului
12:3
Vers. 5;
Lui: Cui i-am
12:3
Num. 16:15Fapte 20:331 Tes. 2:5
luat boul sau cui i-am luat măgarul? Pe cine am apăsat și pe cine am năpăstuit? De la cine am luat mită ca să închid ochii
12:3
Deut. 16:19
asupra lui? Mărturisiţi, și vă voi da înapoi.” 4Ei au răspuns: „Nu ne-ai apăsat, nu ne-ai năpăstuit și nici n-ai primit nimic din mâna nimănui.” 5El le-a mai zis: „Domnul este martor împotriva voastră și unsul Lui este martor în ziua aceasta că n-aţi
12:5
Ioan 18:38Fapte 23:9
24:16,20
găsit nimic în
12:5
Exod 22:4
mâinile mele.” Și ei au răspuns: „Sunt martori!”

Samuel nu mai e judecător

6Atunci, Samuel a zis poporului: „Domnul

12:6
Mica 6:4
a pus pe Moise și pe Aaron și a scos pe părinţii voștri din Egipt. 7Acum, înfăţișaţi-vă ca să vă judec
12:7
Is. 1:18
5:3,4Mica 6:2,3
înaintea Domnului pentru toate binefacerile pe care vi le-a făcut Domnul, vouă și părinţilor voștri. 8După ce
12:8
Gen. 46:5,6
a venit Iacov în Egipt, părinţii voștri au strigat
12:8
Exod 2:23
către Domnul, și Domnul a trimis
12:8
Exod 3:10
4:16
pe Moise și pe Aaron, care au scos pe părinţii voștri din Egipt și i-au adus să locuiască în locul acesta. 9Dar ei au uitat
12:9
Jud. 3:7
pe Domnul Dumnezeul lor, și El i-a vândut
12:9
Jud. 4:2
în mâinile lui Sisera, căpetenia oștirii Haţorului, în mâinile filistenilor
12:9
Jud. 10:7
13:1
și în mâinile împăratului Moabului
12:9
Jud. 3:12
, care au început lupta împotriva lor. 10Au strigat iarăși către Domnul și au zis: ‘Am păcătuit
12:10
Jud. 10:10
, căci am părăsit pe Domnul și am
12:10
Jud. 2:13
slujit baalilor și astarteelor; izbăvește-ne
12:10
Jud. 10:15,16
acum din mâna vrăjmașilor noștri și-Ţi vom sluji.’ 11Și Domnul a trimis pe Ierubaal
12:11
Jud. 6:14,32
și pe Barac, și pe Iefta
12:11
Jud. 11:1
, și pe Samuel
12:11
Cap. 7:13.
și v-a izbăvit din mâna vrăjmașilor voștri care vă înconjurau și aţi locuit în liniște. 12Apoi, când aţi văzut că Nahaș
12:12
Cap. 11:1.
, împăratul fiilor lui Amon, mergea împotriva voastră, mi-aţi
12:12
Cap. 8:5,19.
zis: ‘Nu, ci un împărat să domnească peste noi.’ Și totuși Domnul
12:12
Jud. 8:23
Dumnezeul vostru era Împăratul vostru. 13Iată
12:13
Cap. 10:24.
dar împăratul pe care
12:13
Cap. 8:5;
l-aţi ales și pe care l-aţi cerut; iată că Domnul
12:13
Osea 13:11
a pus un împărat peste voi. 14Dacă vă veţi teme
12:14
Ios. 24:14Ps. 81:13,14
de Domnul, dacă-I veţi sluji, dacă veţi asculta de glasul Lui și dacă nu vă veţi împotrivi Cuvântului Domnului, vă veţi alipi de Domnul Dumnezeul vostru atât voi, cât și împăratul care domnește peste voi. 15Dar, dacă nu veţi asculta
12:15
Lev. 26:14,15Deut. 28:15Ios. 24:20
de glasul Domnului și vă veţi împotrivi Cuvântului Domnului, mâna Domnului va fi împotriva voastră, cum
12:15
Vers. 9.
a fost împotriva părinţilor voștri. 16Acum mai așteptaţi
12:16
Exod 14:13,31
aici, ca să vedeţi minunea pe care o va face Domnul sub ochii voștri. 17Nu suntem noi la seceratul
12:17
Prov. 26:1
grânelor? Voi
12:17
Ios. 10:12Iac. 5:16-18
striga către Domnul și va trimite tunete și ploaie. Să știţi atunci și să vedeţi cât de rău aţi
12:17
Cap. 8:7.
făcut înaintea Domnului când aţi cerut un împărat pentru voi.” 18Samuel a strigat către Domnul, și Domnul a trimis chiar în ziua aceea tunete și ploaie. Tot poporul
12:18
Exod 14:31Ezra 10:9
a avut o mare frică de Domnul și de Samuel. 19Și tot poporul a zis lui Samuel: „Roagă-te
12:19
Exod 9:28
10:17Iac. 5:151 Ioan 5:16
Domnului Dumnezeului tău pentru robii tăi, ca să nu murim, căci, la toate păcatele noastre, am mai adăugat și pe acela de a cere un împărat pentru noi.” 20Samuel a zis poporului: „Nu vă temeţi! Aţi făcut tot răul acesta, dar nu vă abateţi de la Domnul și slujiţi Domnului din toată inima voastră. 21Nu vă abateţi
12:21
Deut. 11:16
de la El, altfel aţi
12:21
Ier. 16:19Hab. 2:181 Cor. 8:4
merge după lucruri de nimic, care n-aduc nici folos, nici izbăvire, pentru că sunt lucruri de nimic. 22Domnul
12:22
1 Împ. 6:13Ps. 94:14
nu va părăsi pe poporul Lui din pricina Numelui
12:22
Ios. 7:9Ps. 106:8Ier. 14:21Ezec. 20:9,14
Lui celui mare, căci Domnul a hotărât
12:22
Deut. 7:7,8
14:2Mal. 1:2
să facă din voi poporul Lui. 23Departe iarăși de mine să păcătuiesc împotriva Domnului încetând
12:23
Fapte 12:5Rom. 1:9Col. 1:92 Tim. 1:3
să mă rog pentru voi! Vă voi
12:23
Ps. 34:11Prov. 4:11
învăţa calea
12:23
1 Împ. 8:362 Cron. 6:27Ier. 6:16
cea bună și cea dreaptă. 24Temeţi-vă numai
12:24
Ecl. 12:13
de Domnul și slujiţi-I cu credincioșie, din toată inima voastră, căci vedeţi
12:24
Is. 5:12
ce putere desfășoară
12:24
Deut. 10:21Ps. 126:2,3
El printre voi. 25Dar, dacă veţi face răul, veţi
12:25
Ios. 24:20
pieri, voi
12:25
Deut. 28:39
și împăratul vostru.”

13

DOMNIA LUI SAUL

CAPITOLELE 13—31

(Osea 13:11.)

Războiul cu filistenii

131Saul era în vârstă de treizeci de ani când a ajuns împărat și a domnit doi ani peste Israel. 2Saul și-a ales trei mii de bărbaţi din Israel: două mii erau cu el la Micmaș și pe muntele Betel, iar o mie erau cu Ionatan la Ghibea

13:2
Cap. 10:26.
lui Beniamin. Pe ceilalţi din popor i-a trimis pe fiecare la cortul lui. 3Ionatan a bătut tabăra
13:3
Cap. 10:5.
filistenilor care era la Gheba, și filistenii au auzit lucrul acesta. Saul a pus să sune cu trâmbiţa prin toată ţara, zicând: „Să audă evreii lucrul acesta!” 4Tot Israelul a auzit zicându-se: „Saul a bătut tabăra filistenilor și Israel s-a făcut urât filistenilor.” Și poporul a fost adunat la Saul, în Ghilgal. 5Filistenii s-au strâns să lupte cu Israel. Aveau o mie de care și șase mii de călăreţi; și poporul acesta era fără număr: ca nisipul de pe ţărmul mării. Au venit și au tăbărât la Micmaș, la răsărit de Bet-Aven. 6Bărbaţii lui Israel s-au văzut la strâmtoare, căci erau strânși de aproape, și s-au ascuns
13:6
Jud. 2:6
în peșteri, în tufișuri, în stânci, în turnuri și în gropile pentru apă. 7Unii evrei au trecut Iordanul, ca să se ducă în ţara lui Gad și Galaad. Saul era tot la Ghilgal, și tot poporul de lângă el tremura. 8A așteptat
13:8
Cap. 10:8.
șapte zile, după timpul hotărât de Samuel. Dar Samuel nu venea la Ghilgal, și poporul se împrăștia de lângă Saul. 9Atunci, Saul a zis: „Aduceţi-mi arderea-de-tot și jertfele de mulţumire.” Și a jertfit arderea-de-tot. 10Pe când sfârșea de adus arderea-de-tot, a venit Samuel, și Saul i-a ieșit înainte să-i ureze de bine. 11Samuel a zis: „Ce-ai făcut?” Saul a răspuns: „Când am văzut că poporul se împrăștie de lângă mine, că nu vii la timpul hotărât și că filistenii sunt strânși la Micmaș, 12mi-am zis: ‘Filistenii se vor coborî împotriva mea la Ghilgal, și eu nu m-am rugat Domnului!’ Atunci am îndrăznit și am adus arderea-de-tot.” 13Samuel a zis lui Saul: „Ai lucrat ca un nebun
13:13
2 Cron. 16:9
și n-ai păzit
13:13
Cap. 15:11.
porunca pe care ţi-o dăduse Domnul Dumnezeul tău. Domnul ar fi întărit pe vecie domnia ta peste Israel; 14dar, acum
13:14
Cap. 15:28.
, domnia ta nu va dăinui. Domnul
13:14
Ps. 89:20Fapte 13:22
Și-a ales un om după inima Lui și Domnul l-a rânduit să fie căpetenia poporului Său, pentru că n-ai păzit ce-ţi poruncise Domnul.” 15Apoi, Samuel s-a sculat și s-a suit din Ghilgal la Ghibea lui Beniamin. Saul a făcut numărătoarea poporului care se afla cu el: erau aproape
13:15
Cap. 14:2.
șase sute de oameni. 16Saul, fiul său Ionatan și poporul care se afla cu ei se așezaseră la Gheba lui Beniamin, și filistenii tăbărau la Micmaș. 17Din tabăra filistenilor au ieșit trei cete ca să pustiască: una a luat drumul spre Ofra
13:17
Ios. 18:23
, spre ţara Șual, 18alta a luat drumul spre Bet-Horon
13:18
Ios. 16:3
18:13,14
și a treia a luat drumul spre hotarul care caută spre valea Ţeboim
13:18
Neem. 11:34
, înspre pustie. 19În toată ţara lui Israel nu
13:19
2 Împ. 24:14Ier. 24:1
se găsea niciun fierar, căci filistenii ziseseră: „Să împiedicăm pe evrei să-și facă săbii sau suliţe.” 20Și fiecare om din Israel se cobora la filisteni ca să-și ascută fierul plugului, coasa, securea și sapa, 21când se toceau sapa, coasa, furca cu trei coarne și securea, și ca să facă vârf ţepușului cu care mâna boii. 22Și așa s-a întâmplat că, în ziua luptei, nu
13:22
Jud. 5:8
era nici sabie, nici suliţă în mâinile întregului popor care era cu Saul și Ionatan: nu aveau decât Saul și fiul său Ionatan. 23O ceată
13:23
Cap. 14:1,4.
de filisteni a venit și s-a așezat la trecătoarea Micmașului.