Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
14

Vitejia lui Ionatan

141Într-o zi, Ionatan, fiul lui Saul, a zis tânărului care-i purta armele: „Vino și să pătrundem până la straja filistenilor, care este dincolo de locul acesta.” Și n-a spus nimic tatălui său. 2Saul stătea la marginea cetăţii Ghibea, sub rodiul din Migron, și poporul care era cu el era aproape șase

14:2
Cap. 13:15.
sute de oameni. 3Ahia
14:3
Cap. 22:9,11,20.
, fiul lui Ahitub, fratele lui I-Cabod
14:3
Cap. 4:21.
, fiul lui Fineas, fiul lui Eli, preotul Domnului la Silo, purta
14:3
Cap. 2:28.
efodul. Poporul nu știa că Ionatan s-a dus. 4Între trecătorile prin care căuta Ionatan să ajungă la straja
14:4
Cap. 13:23.
filistenilor, era un pisc de stâncă de o parte și un pisc de stâncă de cealaltă parte; unul purta numele Boţeţ și celălalt, Sene. 5Unul din aceste piscuri este la miazănoapte, faţă în faţă cu Micmaș, și celălalt la miazăzi, faţă în faţă cu Gheba. 6Ionatan a zis tânărului care-i purta armele: „Vino și să pătrundem până la straja acestor netăiaţi împrejur. Poate că Domnul va lucra pentru noi, căci nimic nu împiedică pe Domnul să dea izbăvire
14:6
Jud. 7:4,72 Cron. 14:11
printr-un mic număr ca și printr-un mare număr.” 7Cel ce-i ducea armele i-a răspuns: „Fă tot ce ai în inimă, n-asculta decât de simţământul tău și iată-mă cu tine, gata să te urmez oriunde.” 8„Ei bine, a zis Ionatan, haidem la oamenii aceștia și să ne arătăm lor! 9Dacă ne vor zice: ‘Opriţi-vă până vom veni noi la voi!’ vom rămâne pe loc și nu ne vom sui la ei. 10Dar, dacă vor zice: ‘Suiţi-vă la noi!’ ne vom sui, căci Domnul îi dă în mâinile noastre. Acesta
14:10
Gen. 24:14Jud. 7:11
să ne fie semnul.” 11S-au arătat amândoi străjii filistenilor, și filistenii au zis: „Iată că evreii ies din găurile în care s-au ascuns.” 12Și oamenii care erau de strajă au vorbit astfel lui Ionatan și celui ce-i ducea armele: „Suiţi-vă la noi, ca să vă arătăm ceva.” Ionatan a zis celui ce-i ducea armele: „Suie-te după mine, căci Domnul îi dă în mâinile lui Israel.” 13Și Ionatan s-a suit ajutându-se cu mâinile și picioarele, și cel ce-i ducea armele a mers după el. Filistenii au căzut înaintea lui Ionatan, și cel ce-i ducea armele arunca moartea în urma lui. 14În această primă înfrângere, Ionatan și cel ce-i ducea armele au ucis douăzeci de oameni, pe întindere de aproape o jumătate de pogon de pământ. 15A intrat groaza
14:15
2 Împ. 7:7Iov 18:11
în tabără, în ţară și în tot poporul; straja și chiar și prădătorii
14:15
Cap. 13:17.
s-au înspăimântat; ţara s-a îngrozit. Era groaza
14:15
Gen. 35:5
lui Dumnezeu. 16Străjerii lui Saul, care erau la Ghibea lui Beniamin, au văzut că mulţimea se împrăștie și fuge
14:16
Vers. 20.
în toate părţile. 17Atunci, Saul a zis poporului care era cu el: „Număraţi, vă rog, și vedeţi cine a plecat din mijlocul nostru.” Au numărat, și iată că lipseau Ionatan și cel ce-i purta armele. 18Și Saul a zis lui Ahia: „Adu încoace chivotul lui Dumnezeu!” (Căci pe vremea aceea chivotul lui Dumnezeu era cu copiii lui Israel.) 19Pe când vorbea
14:19
Num. 27:21
Saul cu preotul, zarva în tabăra filistenilor se făcea tot mai mare, și Saul a zis preotului: „Trage-ţi mâna!” 20Apoi Saul și tot poporul care era cu el s-au strâns și au înaintat până la locul luptei, și filistenii au întors
14:20
Jud. 7:222 Cron. 20:23
sabia unii împotriva altora și învălmășeala era nespus de mare. 21Evreii care erau mai dinainte la filisteni și care se suiseră cu ei în tabără de pe unde erau împrăștiaţi s-au unit cu israeliţii care erau cu Saul și Ionatan. 22Toţi bărbaţii lui Israel care se ascunseseră
14:22
Cap. 13:6.
în muntele lui Efraim, aflând că filistenii fugeau, au început să-i urmărească și ei în bătaie. 23Domnul a izbăvit pe Israel în ziua
14:23
Exod 14:30Ps. 44:6,7Osea 1:7
aceea, și lupta s-a întins până dincolo
14:23
Cap. 13:5.
de Bet-Aven.

Ionatan în primejdie

24Ziua aceea a fost obositoare pentru bărbaţii lui Israel. Saul pusese pe popor să jure

14:24
Ios. 6:26
zicând: „Blestemat să fie omul care va mânca pâine până seara, până mă voi răzbuna pe vrăjmașii mei!” Și nimeni nu mâncase. 25Tot
14:25
Deut. 9:28Mat. 3:5
poporul ajunsese într-o pădure, unde se găsea miere
14:25
Exod 3:8Num. 13:27Mat. 3:4
pe faţa pământului. 26Când a intrat poporul în pădure, a văzut mierea curgând, dar niciunul n-a dus miere la gură, căci poporul ţinea jurământul. 27Ionatan nu știa de jurământul pe care pusese tatăl său pe popor să-l facă; a întins vârful toiagului pe care-l avea în mână, l-a vârât într-un fagure de miere și a dus mâna la gură, și ochii i s-au luminat. 28Atunci, cineva din popor, vorbindu-i, i-a zis: „Tatăl tău a pus pe popor să jure zicând: ‘Blestemat să fie omul care va mânca astăzi!’” Și poporul era sleit de puteri. 29Și Ionatan a zis: „Tatăl meu tulbură poporul; vedeţi dar cum mi s-au luminat ochii pentru că am gustat puţin din mierea aceasta! 30Negreșit, dacă poporul ar fi mâncat azi din prada pe care a găsit-o la vrăjmașii lui, n-ar fi fost înfrângerea filistenilor mai mare?” 31În ziua aceea au bătut pe filisteni de la Micmaș până la Aialon. Poporul era foarte obosit 32și s-a aruncat asupra prăzii. A luat oi, boi și viţei, i-a înjunghiat pe pământ și i-a mâncat cu
14:32
Lev. 3:17
7:26
17:10
19:26Deut. 12:16,23,24
sânge cu tot. 33Au spus lucrul acesta lui Saul și i-au zis: „Iată că poporul păcătuiește împotriva Domnului, mâncând cu sânge.” Saul a zis: „Voi faceţi o nelegiuire. Rostogoliţi îndată o piatră mare încoace.” 34Apoi a adăugat: „Împrăștiaţi-vă printre popor și spuneţi fiecăruia să-și aducă boul sau oaia și să-l înjunghie aici. Apoi să mâncaţi și nu păcătuiţi împotriva Domnului, mâncând cu sânge.” Și peste noapte, fiecare din popor și-a adus boul cu mâna, ca să-l înjunghie pe piatră. 35Saul a zidit un altar
14:35
Cap. 7:17.
Domnului: acesta a fost cel dintâi altar pe care l-a zidit Domnului. 36Saul a zis: „Să ne coborâm în noaptea aceasta după filisteni, să-i jefuim până la lumina zilei și să nu lăsăm să rămână unul măcar.” Ei au zis: „Fă tot ce vei crede.” Atunci, preotul a zis: „Să ne apropiem aici de Dumnezeu.” 37Și Saul a întrebat pe Dumnezeu: „Să mă cobor după filisteni? Îi vei da în mâinile lui Israel?” Dar în clipa aceea nu i-a dat niciun răspuns
14:37
Cap. 28:6.
. 38Saul a zis: „Apropiaţi-vă
14:38
Ios. 7:14
aici toate căpeteniile poporului; căutaţi și vedeţi de cine și cum a fost săvârșit păcatul acesta astăzi. 39Căci, viu
14:39
2 Sam. 12:15
este Domnul, Izbăvitorul lui Israel, chiar dacă l-ar fi săvârșit fiul meu Ionatan, va muri.” Și nimeni din tot poporul nu i-a răspuns. 40Atunci a zis întregului Israel: „Așezaţi-vă voi deoparte, și eu și fiul meu Ionatan vom sta de cealaltă.” Și poporul a zis lui Saul: „Fă ce vei crede.” 41Saul a zis Domnului: „Dumnezeul lui Israel, arată
14:41
Prov. 16:33Fapte 1:24
adevărul!” Sorţul
14:41
Ios. 7:16
a căzut pe Ionatan și pe Saul, și poporul a scăpat. 42Saul a zis: „Aruncaţi sorţul între mine și fiul meu Ionatan.” Și sorţul a căzut pe Ionatan. 43Saul a zis lui Ionatan: „Spune-mi
14:43
Ios. 7:19
ce-ai făcut.” Ionatan i-a spus și a zis: „Am
14:43
Vers. 27.
gustat puţină miere cu vârful toiagului pe care-l aveam în mână: iată-mă, voi muri.” 44Și Saul a zis: „Dumnezeu
14:44
Rut 1:17
să Se poarte cu toată asprimea faţă de mine dacă
14:44
Vers. 39.
nu vei muri, Ionatane!” 45Poporul a zis lui Saul: „Ce! Să moară Ionatan, el care a făcut această mare izbăvire în Israel? Niciodată! Viu
14:45
2 Sam. 14:111 Împ. 1:52Luca 21:18
este Domnul că un păr din capul lui nu va cădea la pământ, căci cu Dumnezeu a lucrat el în ziua aceasta.” Astfel, poporul a scăpat pe Ionatan de la moarte. 46Saul a încetat să mai urmărească pe filisteni, și filistenii s-au dus acasă.

Războaiele lui Saul și neamul lui

47După ce a luat Saul domnia peste Israel, a făcut război în toate părţile cu toţi vrăjmașii lui: cu Moab, cu copiii lui Amon

14:47
Cap. 11:11.
, cu Edom, cu împăraţii din Ţoba
14:47
2 Sam. 10:6
și cu filistenii și, oriîncotro se întorcea, era biruitor. 48S-a arătat viteaz, a bătut
14:48
Cap. 15:3,7.
pe Amalec și a scăpat pe Israel din mâna celor ce-l jefuiau. 49Fiii
14:49
Cap. 31:2.
lui Saul au fost: Ionatan, Ișvi și Malchișua. Cele două fete ale lui se numeau: cea mai mare Merab, iar cea mai mică Mical. 50Numele nevestei lui Saul era Ahinoam, fata lui Ahimaaţ. Numele căpeteniei oștirii lui era Abner, fiul lui Ner, unchiul lui Saul. 51Chis
14:51
Cap. 9:1.
, tatăl lui Saul, și Ner, tatăl lui Abner, erau fiii lui Abiel. 52În tot timpul vieţii lui Saul a fost un război înverșunat împotriva filistenilor, și, de îndată ce Saul zărea vreun om tare și voinic, îl lua
14:52
Cap. 8:11.
cu el.

15

Războiul cu amaleciţii

151Samuel a zis lui Saul: „Pe

15:1
Cap. 9:16.
mine m-a trimis Domnul să te ung împărat peste poporul Lui, peste Israel. Ascultă dar ce zice Domnul. 2Așa vorbește Domnul oștirilor: ‘Mi-aduc aminte de ceea ce a făcut Amalec lui Israel, când i-a
15:2
Exod 17:8,14Num. 24:20Deut. 25:17-19
astupat drumul la ieșirea lui din Egipt. 3Du-te acum, bate pe Amalec și nimicește
15:3
Ios. 6:17,21
cu desăvârșire tot ce-i al lui; să nu-i cruţi și să omori bărbaţii și femeile, copiii și pruncii, cămilele și măgarii, boii și oile.’” 4Saul a adunat poporul și l-a numărat la Telaim: erau două sute de mii de oameni pedeștri și zece mii de oameni din Iuda. 5Saul a mers până la cetatea lui Amalec și a pus niște oameni la pândă în vale. 6Și a zis cheniţilor
15:6
Num. 24:21Jud. 1:16
4:11
: „Duceţi-vă
15:6
Gen. 18:25
19:12,14Apoc. 18:4
, plecaţi și ieșiţi din mijlocul lui Amalec, ca să nu vă prăpădesc împreună cu el, căci
15:6
Exod 18:10,19Num. 10:29,32
voi v-aţi purtat cu bunăvoinţă faţă de copiii lui Israel când s-au suit din Egipt.” Și cheniţii au plecat din mijlocul lui Amalec. 7Saul
15:7
Cap. 14:48.
a bătut pe Amalec de la Havila
15:7
Gen. 2:11
25:18
până la Șur
15:7
Gen. 16:7
, care este în faţa Egiptului. 8A prins viu pe Agag, împăratul lui Amalec, și a nimicit cu desăvârșire tot poporul, trecându-l
15:8
Cap. 30:1.
prin ascuţișul sabiei. 9Dar Saul și poporul au cruţat
15:9
Vers. 3,15.
pe Agag și oile cele mai bune, boii cei mai buni, vitele grase, mieii grași și tot ce era mai bun; n-a vrut să le nimicească cu desăvârșire și au nimicit numai tot ce era prost și nebăgat în seamă.

Neascultarea lui Saul

10Domnul a vorbit lui Samuel și i-a zis: 11„Îmi pare

15:11
Vers. 25.
rău că am pus pe Saul împărat, căci se abate
15:11
Ios. 22:161 Împ. 9:6
de la Mine și nu păzește
15:11
Cap. 13:13. Vers. 3,9.
cuvintele Mele.” Samuel s-a mâhnit
15:11
Vers. 35; Cap. 16:1.
și toată noaptea a strigat către Domnul. 12S-a sculat dis-de-dimineaţă ca să se ducă înaintea lui Saul. Și au venit și i-au spus: „Saul s-a dus la Carmel
15:12
Ios. 15:55
și iată că și-a înălţat un semn de biruinţă, apoi s-a întors și, trecând mai departe, s-a coborât la Ghilgal.” 13Samuel s-a dus la Saul, și Saul i-a zis: „Fii binecuvântat
15:13
Gen. 14:19Jud. 17:2Rut 3:10
de Domnul! Am păzit Cuvântul Domnului.” 14Samuel a zis: „Ce înseamnă behăitul acesta de oi care ajunge la urechile mele și mugetul acesta de boi pe care-l aud?” 15Saul a răspuns: „Le-au adus de la amaleciţi, pentru că poporul a
15:15
Vers. 9,21.
cruţat oile cele mai bune și boii cei mai buni, ca să-i jertfească Domnului Dumnezeului tău, iar pe celelalte, le-am nimicit cu desăvârșire.” 16Samuel a zis lui Saul: „Stai și-ţi voi spune ce mi-a zis Domnul astă-noapte.” Și Saul i-a zis: „Vorbește.” 17Samuel a zis: „Când
15:17
Cap. 9:21.
erai mic în ochii tăi, n-ai ajuns tu căpetenia seminţiilor lui Israel și nu te-a uns Domnul ca să fii împărat peste Israel? 18Domnul te trimisese zicând: ‘Du-te și nimicește cu desăvârșire pe păcătoșii aceia, pe amaleciţi; războiește-te cu ei până îi vei nimici.’ 19Pentru ce n-ai ascultat glasul Domnului? Pentru ce te-ai aruncat asupra prăzii și ai făcut ce este rău înaintea Domnului?” 20Saul a răspuns lui Samuel: „Am
15:20
Vers. 13.
ascultat glasul Domnului și m-am dus în calea pe care mă trimitea Domnul. Am adus pe Agag, împăratul lui Amalec, și am nimicit cu desăvârșire pe amaleciţi, 21dar
15:21
Vers. 15.
poporul a luat din pradă oi și boi, ca pârgă din ceea ce trebuia nimicit cu desăvârșire, ca să le jertfească Domnului Dumnezeului tău la Ghilgal.” 22Samuel a zis: „Îi plac
15:22
Ps. 50:8,9Prov. 21:3Is. 1:11-13,16,17Ier. 7:22,23Mica 6:6-8Evr. 10:6-9
Domnului mai mult arderile-de-tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea
15:22
Ecl. 5:1Osea 6:6Mat. 5:24
9:13
12:7Marcu 12:33
face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului Său face mai mult decât grăsimea berbecilor. 23Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea, și împotrivirea nu este mai puţin vinovată decât închinarea la idoli și terafimii. Fiindcă ai lepădat Cuvântul Domnului, te
15:23
Cap. 13:14.
leapădă și El ca împărat.” 24Atunci, Saul
15:24
2 Sam. 12:13
a zis lui Samuel: „Am păcătuit, căci am călcat porunca Domnului și n-am ascultat cuvintele tale; mă temeam
15:24
Exod 23:2Prov. 29:25Is. 51:12,13
de popor și i-am ascultat glasul. 25Acum, te rog, iartă-mi păcatul, întoarce-te cu mine, ca să mă închin până la pământ înaintea Domnului.” 26Samuel a zis lui Saul: „Nu mă voi întoarce cu tine. Fiindcă ai lepădat
15:26
Cap. 2:30.
Cuvântul Domnului, și Domnul te leapădă, ca să nu mai fii împărat peste Israel.” 27Și, pe când se întorcea Samuel să plece, Saul l-a apucat
15:27
1 Împ. 11:30
de pulpana hainei, și s-a rupt. 28Samuel i-a zis: „Domnul rupe astăzi
15:28
Cap. 28:17,18.
domnia lui Israel de asupra ta și o dă altuia mai bun decât tine. 29Cel ce este tăria lui Israel nu
15:29
Num. 23:19Ezec. 24:142 Tim. 2:13Tit 1:2
minte și nu Se căiește, căci nu este un om ca să-I pară rău.” 30Saul a zis iarăși: „Am păcătuit! Acum, te rog, cinstește-mă
15:30
Ioan 5:44
12:43
în faţa bătrânilor poporului meu și în faţa lui Israel; întoarce-te cu mine, ca să mă închin înaintea Domnului Dumnezeului tău.” 31Samuel s-a întors și a mers după Saul, și Saul s-a închinat înaintea Domnului. 32Apoi Samuel a zis: „Adu-mi pe Agag, împăratul lui Amalec.” Și Agag a înaintat vesel spre el, căci zicea: „Negreșit, a trecut amărăciunea morţii!” 33Samuel a zis: „După
15:33
Exod 17:11Num. 14:45Jud. 1:7
cum sabia ta a lăsat femei fără copii, tot așa și mama ta va fi lăsată fără copii între femei.” Și Samuel a tăiat pe Agag în bucăţi înaintea Domnului, la Ghilgal. 34Samuel a plecat la Rama, și Saul s-a suit acasă, la Ghibea
15:34
Cap. 11:4.
lui Saul. 35Samuel
15:35
Cap. 19:24.
nu s-a mai dus să vadă pe Saul până în ziua morţii sale. Dar Samuel plângea
15:35
Vers. 11. Cap. 16:1.
pe Saul, pentru că Domnul
15:35
Vers. 11.
Se căise că pusese pe Saul împărat peste Israel.

16

David uns împărat

161Domnul a zis lui Samuel: „Când

16:1
Cap. 15:35.
vei înceta să plângi pe Saul, pentru că l-am
16:1
Cap. 15:23.
lepădat ca să nu mai domnească peste Israel? Umple-ţi
16:1
Cap. 9:16.
cornul cu untdelemn și du-te; te voi trimite la Isai, Betleemitul, căci pe unul din fiii lui Mi l-am ales
16:1
Ps. 78:70
89:19,20Fapte 13:22
ca împărat.” 2Samuel a zis: „Cum să mă duc? Saul are să afle și mă va ucide.” Și Domnul a zis: „Să iei cu tine un viţel și să zici: ‘Vin să aduc o jertfă
16:2
Cap. 9:12;
Domnului.’ 3Să poftești pe Isai la jertfă; Eu îţi voi arăta
16:3
Exod 4:15
ce trebuie să faci și Îmi vei unge
16:3
Cap. 9:16.
pe acela pe care-ţi voi spune să-l ungi.” 4Samuel a făcut ce zisese Domnul și s-a dus la Betleem. Bătrânii cetăţii au alergat înspăimântaţi
16:4
Cap. 21:1.
înaintea lui și au zis: „Ce vestește venirea ta: ceva bun
16:4
1 Împ. 2:132 Împ. 9:22
?” 5El a răspuns: „Da, vin să aduc o jertfă Domnului. Sfinţiţi-vă
16:5
Exod 19:10,14
și veniţi cu mine la jertfă.” A sfinţit și pe Isai cu fiii lui și i-a poftit la jertfă. 6Când au intrat ei, Samuel, văzând pe Eliab
16:6
Cap. 17:13.
, și-a zis
16:6
1 Împ. 12:26
: „Negreșit, unsul Domnului este aici, înaintea Lui.” 7Și Domnul a zis lui Samuel: „Nu te uita la înfăţișarea
16:7
Ps. 147:10,11
și înălţimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul
16:7
Is. 55:8
nu Se uită la ce se uită omul; omul se uită la ceea ce izbește ochii
16:7
2 Cor. 10:7
, dar Domnul Se uită la inimă
16:7
1 Împ. 8:391 Cron. 28:9Ps. 7:9Ier. 11:20
17:10
20:12Fapte 1:24
.” 8Isai a chemat pe Abinadab
16:8
Cap. 17:13.
și l-a trecut pe dinaintea lui Samuel, și Samuel a zis: „Nici pe acesta nu l-a ales Domnul.” 9Isai a trecut pe Șama
16:9
Cap. 17:13.
, și Samuel a zis: „Nici pe acesta nu l-a ales Domnul.” 10Și așa a trecut Isai pe cei șapte fii ai lui pe dinaintea lui Samuel, și Samuel a zis lui Isai: „Domnul n-a ales pe niciunul din ei.” 11Apoi Samuel a zis lui Isai: „Aceștia sunt toţi fiii tăi?” Și el a răspuns: „A mai rămas
16:11
Cap. 17:12.
cel mai tânăr, dar paște oile.” Atunci, Samuel a zis lui Isai: „Trimite
16:11
2 Sam. 7:8Ps. 78:70
să-l aducă, fiindcă nu vom ședea la masă până nu va veni aici.” 12Isai a trimis să-l aducă. Și el era cu păr bălai
16:12
Cap. 17:42.
, cu ochi frumoși și faţă frumoasă. Domnul
16:12
Cap. 9:17.
a zis lui Samuel: „Scoală-te și unge-l, căci el este!” 13Samuel a luat cornul cu untdelemn și l-a uns
16:13
Cap. 10:1.
în mijlocul fraţilor lui. Duhul
16:13
Num. 27:18Jud. 11:29
13:25
14:6
Domnului a venit peste David începând din ziua aceea și în cele următoare.

Samuel s-a sculat și s-a dus la Rama.

David cântă din harpă lui Saul

14Duhul

16:14
Cap. 11:6;
Domnului S-a depărtat de la Saul; și a fost muncit de un
16:14
Jud. 9:2319:9
duh rău, care venea de la Domnul. 15Slujitorii lui Saul i-au zis: „Iată că un duh rău de la Dumnezeu te muncește. 16Poruncească numai domnul nostru! Robii tăi sunt înaintea
16:16
Gen. 41:461 Împ. 10:8
ta. Ei vor căuta un om care să știe să cânte cu harpa și, când duhul rău trimis de Dumnezeu va fi peste tine, el va cânta cu mâna
16:16
Vers. 23.
și vei fi ușurat.” 17Saul a răspuns slujitorilor săi: „Găsiţi-mi dar un om care să cânte bine și aduceţi-l la mine.” 18Unul din slujitori a luat cuvântul și a zis: „Iată, am văzut pe un fiu al lui Isai, Betleemitul, care știe să cânte; el este și un om tare și voinic
16:18
Cap. 17:32,34-36.
, un războinic, vorbește bine, este frumos la chip și Domnul
16:18
Cap. 3:19;
este cu el.” 19Saul a trimis niște oameni la Isai să-i spună: „Trimite-mi pe fiul tău David, care este cu
16:19
Vers. 11; Cap. 17:15,34.
oile.” 20Isai a luat
16:20
Cap. 10:27;
un măgar, l-a încărcat cu pâine, cu un burduf cu vin și cu un ied și a trimis lui Saul aceste lucruri, prin fiul său David. 21David a ajuns la Saul și s-a
16:21
Gen. 41:461 Împ. 10:8Prov. 22:29
înfăţișat înaintea lui; i-a plăcut mult lui Saul și a fost pus să-i poarte armele. 22Saul a trimis vorbă lui Isai, zicând: „Te rog să lași pe David în slujba mea, căci a căpătat trecere înaintea mea.” 23Și, când duhul
16:23
Vers. 14,16.
trimis de Dumnezeu venea peste Saul, David lua harpa și cânta cu mâna lui; Saul răsufla atunci mai ușor, se simţea ușurat și duhul cel rău pleca de la el.