Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
17

Războiul cu filistenii

171Filistenii și-au strâns

17:1
Cap. 13:5.

oștile ca să facă război și s-au adunat la Soco, o cetate a lui Iuda; au tăbărât între Soco
17:1
Ios. 15:352 Cron. 28:18
și Azeca, la Efes-Damim. 2Saul și bărbaţii lui Israel s-au strâns și ei; au tăbărât în Valea Terebinţilor și s-au așezat în linie de bătaie împotriva filistenilor. 3Filistenii se așezaseră pe un munte deoparte, și Israel, pe un munte de cealaltă parte: doar valea îi despărţea. 4Atunci a ieșit un om din tabăra filistenilor și a înaintat între cele două oștiri. El se numea Goliat
17:4
2 Sam. 21:19
, era din
17:4
Ios. 11:22
Gat și avea o înălţime de șase coţi și o palmă. 5Pe cap avea un coif de aramă și purta niște zale de solzi în greutate de cinci mii de sicli de aramă. 6Avea niște tureci de aramă peste fluierele picioarelor și o pavăză de aramă între umeri. 7Coada
17:7
2 Sam. 21:19
suliţei lui era ca un sul de ţesut și fierul suliţei cântărea șase sute de sicli de fier. Cel ce-i purta scutul mergea înaintea lui. 8Filisteanul s-a oprit și, vorbind oștilor lui Israel așezate în șiruri de bătaie, le-a strigat: „Pentru ce ieșiţi să vă așezaţi în șiruri de bătaie? Nu sunt eu filistean și nu sunteţi voi slujitorii
17:8
Cap. 8:17.

lui Saul? Alegeţi un om care să se coboare împotriva mea! 9Dacă va putea să se bată cu mine și să mă omoare, noi vom fi robii voștri, dar, dacă-l voi birui și-l voi omorî eu, voi ne veţi fi robi nouă și ne veţi
17:9
Cap. 11:1.

sluji.” 10Filisteanul a mai zis: „Arunc astăzi o ocară
17:10
Vers. 26.
2 Sam. 21:21
asupra oștirii lui Israel! Daţi-mi un om ca să mă lupt cu el.” 11Saul și tot Israelul au auzit aceste cuvinte ale filisteanului și s-au înspăimântat, și au fost cuprinși de o mare frică.

David și Goliat

12Și David era fiul

17:12
Vers. 58.
Rut 4:22
efratitului
17:12
Gen. 35:19
aceluia din Betleemul lui Iuda numit Isai, care avea opt
17:12
Cap. 16:10,11.
1 Cron. 2:13-15
fii. Pe vremea lui Saul, el era bătrân, înaintat în vârstă. 13Cei trei fii mai mari ai lui Isai urmaseră pe Saul la război; întâiul născut din cei trei fii ai lui care porniseră la război se numea
17:13
Cap. 16:6,8,9.
1 Cron. 2:13
Eliab, al doilea Abinadab și al treilea Șama. 14David era cel mai tânăr. Și, când cei trei mai mari au urmat pe Saul, 15David a plecat de la Saul și s-a întors la Betleem ca să pască
17:15
Cap. 16:19.

oile tatălui său. 16Filisteanul înainta dimineaţa și seara și s-a înfăţișat astfel timp de patruzeci de zile. 17Isai a zis fiului său David: „Ia pentru fraţii tăi efa aceasta de grâu prăjit și aceste zece pâini și aleargă în tabără, la fraţii tăi; 18du și aceste zece cașuri de brânză căpeteniei care este peste mia lor. Să vezi dacă fraţii tăi sunt bine
17:18
Gen. 37:14
și să-mi aduci vești temeinice. 19Ei sunt cu Saul și cu toţi bărbaţii lui Israel în Valea Terebinţilor, în război cu filistenii.” 20David s-a sculat dis-de-dimineaţă. A lăsat oile în seama unui paznic, și-a luat lucrurile și a plecat, cum îi poruncise Isai. Când a ajuns în tabără, oștirea pornise să se așeze în șiruri de bătaie și scotea strigăte de război. 21Israel și filistenii s-au așezat în șiruri de bătaie, oștire către oștire. 22David a dat lucrurile pe care le avea în mâinile celui ce păzea calabalâcurile și a alergat la șirurile de bătaie. Cum a ajuns, a întrebat pe fraţii săi de sănătate. 23Pe când vorbea cu ei, iată că filisteanul din Gat, numit Goliat, a înaintat între cele două oștiri, ieșind afară din șirurile filistenilor. A rostit aceleași cuvinte
17:23
Vers. 8.

ca mai înainte, și David le-a auzit. 24La vederea acestui om, toţi cei din Israel au fugit dinaintea lui și i-a apucat o mare frică. 25Fiecare zicea: „Aţi văzut pe omul acesta înaintând? A înaintat ca să arunce ocara asupra lui Israel! Dacă-l va omorî cineva, împăratul îl va umple de bogăţii, îi va da de nevastă
17:25
Ios. 15:16
pe fiică-sa și va scuti de dări casa tatălui său în Israel.” 26David a zis oamenilor de lângă el: „Ce se va face aceluia care va omorî pe filisteanul acesta și va lua ocara
17:26
Cap. 11:2.

de asupra lui Israel? Cine este filisteanul acesta, acest netăiat împrejur
17:26
Cap. 14:6.

, ca să ocărască
17:26
Vers. 10.

oștirea
17:26
Deut. 5:26
Dumnezeului celui viu?” 27Poporul, spunând din nou aceleași lucruri, i-a zis: „Așa
17:27
Vers. 25.

și așa se va face aceluia care-l va omorî.” 28Eliab, fratele lui cel mai mare, care-l auzise vorbind cu oamenii aceștia, s-a aprins
17:28
Gen. 37:4,8,11Mat. 10:36
de mânie împotriva lui David. Și a zis: „Pentru ce te-ai coborât tu și cui ai lăsat acele puţine oi în pustie? Îţi cunosc eu mândria și răutatea inimii. Te-ai coborât ca să vezi lupta.” 29David a răspuns: „Ce-am făcut oare? Nu pot să vorbesc
17:29
Vers. 17.

astfel?” 30Și s-a întors de la el ca să vorbească cu altul și i-a pus aceleași
17:30
Vers. 26,27.

întrebări. Poporul i-a răspuns ca și întâiași dată. 31Când s-au auzit cuvintele rostite de David, au fost spuse înaintea lui Saul, care a trimis să-l caute. 32David a zis lui Saul: „Nimeni
17:32
Deut. 20:1,3
să nu-și piardă nădejdea din pricina filisteanului acestuia! Robul
17:32
Cap. 16:18.

tău va merge să se bată cu el.” 33Saul a zis lui David: „Nu poţi
17:33
Num. 13:31Deut. 9:2
să te duci să te baţi cu filisteanul acesta, căci tu ești un copil, și el este un om războinic din tinereţea lui.” 34David a zis lui Saul: „Robul tău păștea oile tatălui său. Și, când un leu sau un urs venea să-mi ia o oaie din turmă, 35alergam după el, îl loveam și-i smulgeam oaia din gură. Dacă se ridica împotriva mea, îl apucam de falcă, îl loveam și-l omoram. 36Așa a doborât robul tău leul și ursul, și cu filisteanul acesta, cu acest netăiat împrejur, va fi ca și cu unul din ei, căci a ocărât oștirea Dumnezeului celui viu.” 37David a mai zis: „Domnul
17:37
Ps. 18:16,17
63:7
77:112 Cor. 1:102 Tim. 4:17,18
, care m-a izbăvit din gheara leului și din laba ursului, mă va izbăvi și din mâna acestui filistean.” Și Saul a zis lui David: „Du-te și Domnul
17:37
Cap. 20:13.
1 Cron. 22:11,16
să fie cu tine!” 38Saul a îmbrăcat pe David cu hainele lui, i-a pus pe cap un coif de aramă și l-a îmbrăcat cu o platoșă. 39David a încins sabia lui Saul peste hainele lui și a vrut să meargă, căci nu încercase încă să meargă cu ele. Apoi a zis lui Saul: „Nu pot să merg cu armătura aceasta, căci nu sunt obișnuit cu ea.” Și s-a dezbrăcat de ea. 40Și-a luat toiagul în mână, și-a ales din pârâu cinci pietre netede și le-a pus în traista lui de păstor și în buzunarul hainei. Apoi, cu praștia în mână, a înaintat împotriva filisteanului. 41Filisteanul s-a apropiat puţin câte puţin de David și omul care-i ducea scutul mergea înaintea lui. 42Filisteanul s-a uitat și, când a zărit pe David, a râs
17:42
Ps. 123:3,41 Cor. 1:27,28
de el, căci nu vedea în el decât un copil cu păr bălai
17:42
Cap. 16:12.

și cu faţa frumoasă. 43Filisteanul a zis lui David: „Ce, sunt câine
17:43
Cap. 24:14.
2 Sam. 3:8
9:8
16:92 Împ. 8:13
, de vii la mine cu toiege?” Și, după ce l-a blestemat pe dumnezeii lui, 44a adăugat
17:44
1 Împ. 20:10,11
: „Vino la mine și voi da carnea ta păsărilor cerului și fiarelor câmpului.” 45David a zis filisteanului: „Tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliţă și cu pavăză, iar
17:45
2 Sam. 22:33,35Ps. 124:8
125:12 Cor. 10:4Evr. 11:33,34
eu vin împotriva ta în Numele Domnului oștirilor, în Numele Dumnezeului oștirii lui Israel, pe care ai
17:45
Vers. 10.

ocărât-o. 46Astăzi, Domnul te va da în mâinile mele, te voi doborî și-ţi voi tăia capul; astăzi voi da stârvurile
17:46
Deut. 28:26
taberei filistenilor păsărilor cerului și fiarelor pământului. Și tot pământul va ști
17:46
Ios. 4:241 Împ. 8:43
18:362 Împ. 19:19Is. 52:10
că Israel are un Dumnezeu. 47Și toată mulţimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește nici prin sabie
17:47
Ps. 44:6,7Osea 1:7Zah. 4:6
, nici prin suliţă. Căci biruinţa este
17:47
2 Cron. 20:15
a Domnului. Și El vă dă în mâinile noastre.” 48Îndată ce filisteanul a pornit să meargă înaintea lui David, David a alergat pe câmpul de bătaie înaintea filisteanului. 49Și-a vârât mâna în traistă, a luat o piatră și a aruncat-o cu praștia; a lovit pe filistean în frunte și piatra a intrat în fruntea filisteanului, care a căzut cu faţa la pământ. 50Astfel, cu o praștie și cu o piatră, David a fost mai
17:50
Cap. 21:9.
Jud. 3:31
15:152 Sam. 23:21
tare decât filisteanul; l-a trântit la pământ și l-a omorât, fără să aibă sabie în mână. 51A alergat, s-a oprit lângă filistean, i-a luat sabia, pe care i-a scos-o din teacă, l-a omorât și i-a tăiat capul. Filistenii, când au văzut că uriașul lor a murit, au luat-o la
17:51
Evr. 11:34
fugă. 52Și bărbaţii lui Israel și Iuda au dat chiote și au pornit în urmărirea filistenilor până în vale și până la porţile Ecronului. Filistenii, răniţi de moarte, au căzut pe drumul care duce la Șaaraim
17:52
Ios. 15:36
, până la Gat și până la Ecron. 53Și copiii lui Israel s-au întors de la urmărirea filistenilor și le-au jefuit tabăra. 54David a luat capul filisteanului și l-a dus la Ierusalim și a pus armele filisteanului în cortul său. 55Când a văzut Saul pe David mergând împotriva filisteanului, a zis lui Abner, căpetenia oștirii: „Al cui
17:55
Cap. 16:21,22.

fiu este tânărul acesta, Abner?” Abner a răspuns: „Pe sufletul tău, împărate, că nu știu.” 56„Întreabă dar al cui fiu este tânărul acesta”, a zis împăratul. 57Și, când s-a întors David după ce omorâse pe filistean, Abner l-a luat și l-a adus înaintea lui Saul. David avea în mână capul
17:57
Vers. 54.

filisteanului. 58Saul i-a zis: „Al cui fiu ești, tinere?” Și David a răspuns: „Sunt fiul robului
17:58
Vers. 12.

tău Isai, Betleemitul.”