Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
20

David înștiinţat de Ionatan

201David a fugit din Naiot, de lângă Rama. S-a dus la Ionatan și a zis: „Ce-am făcut eu? Care este nelegiuirea mea, care este păcatul meu înaintea tatălui tău, de vrea să-mi ia viaţa?” 2Ionatan i-a răspuns: „Ferească Dumnezeu! Nu vei muri. Tatăl meu nu face niciun lucru, fie mare, fie mic, fără să-mi dea de știre. Pentru ce mi-ar ascunde el lucrul acesta? Nu este nimic.” 3David a zis iarăși, jurând: „Tatăl tău știe bine că am căpătat trecere înaintea ta și va fi zis: ‘Să nu știe Ionatan, căci s-ar întrista.’ Dar viu este Domnul și viu este sufletul tău că nu este decât un pas între mine și moarte.” 4Ionatan a zis lui David: „Pentru tine voi face tot ce vei vrea.” 5Și David i-a răspuns: „Iată că mâine este lună nouă

20:5
Num. 10:10
28:11
și ar trebui să șed să mănânc cu împăratul; lasă-mă să mă duc și să mă ascund
20:5
Cap. 19:2.
în câmpii până în seara zilei a treia. 6Dacă tatăl tău va băga de seamă lipsa mea, să-i spui: ‘David m-a rugat să-l las să se ducă până la Betleem
20:6
Cap. 16:4.
, în cetatea lui, pentru că acolo se aduce pentru toată familia o jertfă de peste an.’ 7Și dacă
20:7
Deut. 1:232 Sam. 17:4
va zice: ‘Bine!’ atunci robul tău n-are nimic de temut, dar, dacă-l va apuca mânia, să știi că pieirea mea
20:7
Cap. 25:17.
este lucru hotărât din partea lui. 8Arată-ţi
20:8
Ios. 2:14
dar dragostea pentru robul tău, căci ai făcut cu robul tău un legământ
20:8
Vers. 16. Cap. 18:3;
înaintea Domnului. Și dacă este vreo nelegiuire
20:8
2 Sam. 14:32
în mine, ia-mi tu viaţa. De ce să mă mai duci până la tatăl tău?” 9Ionatan i-a zis: „Departe de tine gândul să nu-ţi dau de știre dacă voi afla că pieirea ta este lucru hotărât din partea tatălui meu și ameninţă să te ajungă!” 10David a zis lui Ionatan: „Cine-mi va da de știre dacă tatăl tău ţi-ar răspunde cu asprime?” 11Și Ionatan a zis lui David: „Vino, să ieșim pe câmp.” Și au ieșit amândoi pe câmp. 12Ionatan a zis lui David: „Iau martor pe Domnul Dumnezeul lui Israel că voi cerceta de aproape pe tatăl meu mâine sau poimâine și, de va gândi bine de David, 13Domnul
20:13
Rut 1:17
să Se poarte cu Ionatan cu toată asprimea, dacă nu voi trimite pe nimeni să-ţi dea de știre! Dacă tatăl meu va găsi cu cale să-ţi facă rău, iarăși îţi voi da de știre și te voi lăsa să pleci, ca să te duci în pace, și Domnul
20:13
Ios. 1:51 Cron. 22:11,16
să fie cu tine cum a fost cu tatăl meu! 14Dacă voi mai trăi, să te porţi faţă de mine cu o bunătate ca a Domnului și, dacă voi muri, 15să nu îţi îndepărtezi
20:15
2 Sam. 9:1,3,7
21:7
niciodată bunătatea faţă de casa mea, nici chiar când Domnul va nimici pe fiecare din vrăjmașii lui David de pe faţa pământului. 16Căci Ionatan a făcut legământ cu casa lui David! Domnul să Se răzbune
20:16
Cap. 25:22;
pe vrăjmașii lui David!” 17Ionatan a întărit și mai mult faţă de David dragostea pe care o avea pentru el, căci îl iubea ca pe sufletul
20:17
Cap. 18:1.
lui. 18Ionatan i-a zis: „Mâine
20:18
Vers. 5.
este lună nouă; se va băga de seamă lipsa ta, căci locul tău va fi gol. 19Să te cobori a treia zi până în fundul locului
20:19
Cap. 19:2.
în care te ascunseseși în ziua când cu întâmplarea aceea și să rămâi lângă piatra Ezel. 20Eu voi trage trei săgeţi înspre piatra aceasta, ca și când aș lovi la ţintă. 21Și voi trimite un tânăr și-i voi zice: ‘Du-te de găsește săgeţile!’ Dacă-i voi zice: ‘Iată că săgeţile sunt dincoace de tine, ia-le!’ atunci să vii, căci este pace pentru tine și n-ai să te temi de nimic, viu
20:21
Ier. 4:2
este Domnul! 22Dar, dacă voi zice tânărului: ‘Iată că săgeţile sunt dincolo de tine’, atunci să pleci, căci Domnul te trimite. 23Domnul este martor pe vecie pentru cuvântul
20:23
Vers. 14,15,42.
pe care ni l-am dat unul altuia.” 24David s-a ascuns în câmp. A venit luna nouă și împăratul a luat loc la ospăţ ca să mănânce. 25Împăratul a șezut ca de obicei pe scaunul lui, lângă perete. Ionatan s-a sculat și Abner a șezut lângă Saul, dar locul lui David a rămas gol. 26Saul n-a zis nimic în ziua aceea, „căci”, zicea el, „s-a întâmplat: el nu este curat
20:26
Lev. 7:21
15:5
, negreșit nu este curat”. 27A doua zi, ziua a doua a lunii noi, locul lui David era tot gol. Și Saul a zis fiului său Ionatan: „Pentru ce n-a venit fiul lui Isai la masă nici ieri, nici azi?” 28Ionatan a răspuns
20:28
Vers. 6.
lui Saul: „David mi-a cerut voie să se ducă la Betleem. 29El a zis: ‘Dă-mi drumul, te rog, căci avem în cetate o jertfă de familie, și frate-meu mi-a spus lucrul acesta, deci, dacă am căpătat trecere înaintea ta, dă-mi voie să mă duc în grabă să-mi văd fraţii.’ Pentru aceea n-a venit la masa împăratului.” 30Atunci, Saul s-a aprins de mânie împotriva lui Ionatan și i-a zis: „Fiu rău și neascultător, nu știu eu că ţi-ai luat ca prieten pe fiul lui Isai, spre rușinea ta și spre rușinea mamei tale? 31Căci, câtă vreme va trăi fiul lui Isai pe pământ, nu va fi liniște nici pentru tine, nici pentru împărăţia ta. Și acum trimite să-l caute și să mi-l aducă, fiindcă este vrednic de moarte.” 32Ionatan a răspuns tatălui său, Saul, și i-a zis: „Pentru ce
20:32
Cap. 19:5.
să fie omorât? Ce a făcut?” 33Și Saul și-a îndreptat
20:33
Cap. 18:11.
suliţa spre el, ca să-l lovească. Ionatan a înţeles
20:33
Vers. 7.
că era lucru hotărât din partea tatălui său să omoare pe David. 34S-a sculat de la masă într-o mânie aprinsă și n-a luat deloc parte la masă în ziua a doua a lunii noi, căci era mâhnit din pricina lui David, pentru că tatăl său îl ocărâse. 35A doua zi de dimineaţă, Ionatan s-a dus pe câmp în locul în care se învoise cu David și era însoţit de un băieţaș. 36El i-a zis: „Dă fuga și găsește săgeţile pe care le voi trage.” Băiatul a alergat, și Ionatan a tras o săgeată care a trecut dincolo de el. 37Când a ajuns băiatul la locul unde era săgeata pe care o trăsese Ionatan, Ionatan a strigat după el: „Iată că săgeata este dincolo de tine.” 38I-a strigat iarăși: „Iute, grăbește-te, nu te opri!” Și băiatul lui Ionatan a strâns săgeţile și s-a întors la stăpânul lui. 39Băiatul nu știa nimic: numai Ionatan și David înţelegeau lucrul acesta. 40Ionatan a dat băiatului armele și i-a zis: „Du-te și du-le în cetate.” 41După plecarea băiatului, David s-a sculat din partea de miazăzi, apoi s-a aruncat cu faţa la pământ și s-a închinat de trei ori. Cei doi prieteni s-au îmbrăţișat și au plâns împreună. David mai ales se prăpădea plângând. 42Și Ionatan a zis lui David: „Du-te în
20:42
Cap. 1:17.
pace, acum când am jurat amândoi în Numele Domnului, zicând: ‘Domnul să fie pe vecie între mine și tine, între sămânţa mea și sămânţa ta!’”

David s-a sculat și a plecat, iar Ionatan s-a întors în cetate.

21

Fuga lui David la Nob

211David s-a dus la Nob, la preotul Ahimelec

21:1
Cap. 14:3.
, care a alergat speriat
21:1
Cap. 16:4.
înaintea lui și i-a zis: „Pentru ce ești singur și nu este nimeni cu tine?” 2David a răspuns preotului Ahimelec: „Împăratul mi-a dat o poruncă și mi-a zis: ‘Nimeni să nu știe nimic de pricina pentru care te trimit și de porunca pe care ţi-am dat-o.’ Am hotărât un loc de întâlnire cu oamenii mei. 3Acum ce ai la îndemână? Dă-mi cinci pâini sau ce se va găsi.” 4Preotul a răspuns lui David: „N-am pâine obișnuită la îndemână, ci numai pâine sfinţită
21:4
Exod 25:30Lev. 24:5Mat. 12:4
; doar dacă oamenii tăi s-au
21:4
Exod 19:15Zah. 7:3
ferit de împreunarea cu femei!” 5David a răspuns preotului: „Ne-am ferit de împreunarea cu femei de trei zile de când am plecat și toţi oamenii
21:5
1 Tes. 4:4
mei sunt curaţi; de altfel, dacă aceasta este o faptă necurată, va fi sfinţită negreșit azi de acela
21:5
Lev. 8:26
care o va face.” 6Atunci, preotul i-a dat
21:6
Mat. 12:3,4Marcu 2:25,26Luca 6:3,4
pâinea sfinţită, căci nu era acolo altă pâine decât pâinea pentru punerea înainte, care fusese luată dinaintea
21:6
Lev. 24:8,9
Domnului ca să fie înlocuită cu pâine caldă în clipa când luaseră pe cealaltă. 7Chiar în ziua aceea se afla acolo închis înaintea Domnului un om dintre slujitorii lui Saul; era un edomit, numit Doeg
21:7
Cap. 22:9. Ps. 52, titlu.
, căpetenia păstorilor lui Saul. 8David a zis lui Ahimelec: „N-ai la îndemână o suliţă sau o sabie? Căci nu mi-am luat cu mine nici sabia, nici armele, pentru că porunca împăratului era grabnică.” 9Preotul a răspuns: „Iată sabia lui Goliat, Filisteanul, pe care l-ai omorât în Valea
21:9
Cap. 17:2,50.
Terebinţilor; este învelită
21:9
Cap. 31:10.
într-un covor, în dosul efodului. Dacă vrei s-o iei, ia-o, căci nu este alta aici.” Și David a zis: „Nu-i alta ca ea; dă-mi-o.”

David fuge la Gat, la împăratul Achiș

10David s-a sculat și a fugit chiar în ziua aceea de Saul. A ajuns la Achiș, împăratul Gatului. 11Slujitorii

21:11
Ps. 56, titlu.
lui Achiș i-au zis: „Nu este acesta David, împăratul ţării? Nu este el acela pentru care se cânta jucând: ‘Saul
21:11
Cap. 18:7;
și-a bătut miile lui,

Iar David, zecile lui de mii’?” 12David a pus la

21:12
Luca 2:19
inimă aceste cuvinte și a avut o mare frică de Achiș, împăratul Gatului. 13A făcut pe nebunul
21:13
Ps. 34, titlu.
înaintea lor; făcea năzdrăvănii înaintea lor, făcea zgârieturi pe ușile porţilor și lăsa să-i curgă balele pe barbă. 14Achiș a zis slujitorilor săi: „Vedeţi bine că omul acesta și-a pierdut minţile. Pentru ce mi-l aduceţi? 15Oare duc lipsă de nebuni, de-mi aduceţi pe acesta și mă faceţi martor la năzdrăvăniile lui? Să intre el în casa mea?”

22

David fuge în peștera Adulam și la Miţpe

221David a plecat de acolo și a scăpat

22:1
Ps. 57, titlu; 142, titlu.
în peștera
22:1
2 Sam. 23:13
Adulam. Fraţii lui și toată casa tatălui său au aflat și s-au coborât la el. 2Toţi
22:2
Jud. 11:3
cei ce se aflau în nevoie, care aveau datorii sau care erau nemulţumiţi s-au strâns la el și el a ajuns căpetenia lor. Astfel, s-au unit cu el aproape patru sute de oameni. 3De acolo, David s-a dus la Miţpe, în ţara Moabului. El a zis împăratului Moabului: „Dă voie, te rog, tatălui meu și mamei mele să vină la voi până voi ști ce va face Dumnezeu cu mine.” 4Și i-a adus înaintea împăratului Moabului și au locuit cu el în tot timpul cât a stat David în cetăţuie. 5Prorocul Gad
22:5
2 Sam. 24:111 Cron. 21:92 Cron. 29:25
a zis lui David: „Nu ședea în cetăţuie, ci du-te și intră în ţara lui Iuda.” Și David a plecat și a ajuns la pădurea Heret.

Saul ucide preoţii din Nob

6Saul a aflat că David și oamenii lui au fost descoperiţi. Saul ședea sub tamarisc, la Ghibea, pe înălţime; avea suliţa în mână și toţi slujitorii lui stăteau lângă el. 7Și Saul a zis slujitorilor săi de lângă el: „Ascultaţi, beniamiţi! Vă va da

22:7
Cap. 8:14.
fiul lui Isai la toţi ogoare și vii? Va face el din voi toţi căpetenii peste o mie și căpetenii peste o sută? 8Dacă nu, de ce v-aţi unit toţi împotriva mea și nimeni nu mi-a dat de știre despre legământul fiului
22:8
Cap. 18:3;
meu cu fiul lui Isai? Pentru ce n-a fost nimeni dintre voi pe care să-l doară inima pentru mine și să mă înștiinţeze că fiul meu a răsculat pe robul meu împotriva mea, ca să-mi întindă curse, cum face astăzi?” 9Doeg
22:9
Cap. 21:7. Ps. 52, titlu. Vers. 1-3.
, Edomitul, care era și el printre slujitorii lui Saul, a răspuns: „Eu am văzut pe fiul lui Isai venind la Nob, la Ahimelec
22:9
Cap. 21:1.
, fiul lui Ahitub
22:9
Cap. 14:3.
. 10Ahimelec a
22:10
Num. 27:21
întrebat pe Domnul pentru el, i-a dat merinde
22:10
Cap. 21:6,9.
și i-a dat sabia lui Goliat, Filisteanul.” 11Împăratul a trimis după Ahimelec, fiul lui Ahitub, preotul, și după toată casa tatălui său, după preoţii care erau la Nob. Ei au venit toţi la împărat. 12Saul a zis: „Ascultă, fiul lui Ahitub!” El a răspuns: „Iată-mă, domnul meu!” 13Saul i-a zis: „Pentru ce v-aţi unit împotriva mea, tu și fiul lui Isai? Pentru ce i-ai dat pâine și o sabie și ai întrebat pe Dumnezeu pentru el, ca să se ridice împotriva mea și să-mi întindă curse, cum face astăzi?” 14Ahimelec a răspuns împăratului: „Care dintre slujitorii tăi poate fi pus alături cu credinciosul David, ginerele împăratului, gata la poruncile lui și înconjurat cu cinste în casa ta? 15Oare de astăzi am început eu să întreb pe Dumnezeu pentru el? Departe de mine așa ceva! Să nu arunce împăratul nicio vină asupra robului său, nici asupra nimănui din casa tatălui meu, căci robul tău nu știe nimic din toate acestea, nici lucru mic, nici lucru mare.” 16Împăratul a zis: „Trebuie să mori, Ahimelec, tu și toată casa tatălui tău.” 17Și împăratul a zis alergătorilor care stăteau lângă el: „Întoarceţi-vă și omorâţi pe preoţii Domnului, căci s-au învoit cu David: au știut bine că fuge, și nu mi-au dat de veste.” Dar slujitorii împăratului n-au
22:17
Exod 1:17
voit să întindă mâna ca să lovească pe preoţii Domnului. 18Atunci, împăratul a zis lui Doeg: „Întoarce-te și lovește pe preoţi.” Și Doeg, Edomitul, s-a întors și a lovit pe preoţi; a omorât
22:18
Cap. 2:31.
în ziua aceea optzeci și cinci de oameni care purtau efodul de in. 19Saul a mai trecut prin ascuţișul sabiei cetatea preoţească Nob
22:19
Vers. 9,11.
; bărbaţi și femei, copii și prunci, boi, măgari și oi: toţi au căzut sub ascuţișul sabiei. 20Un fiu
22:20
Cap. 23:6.
al lui Ahimelec, fiul lui Ahitub, a scăpat
22:20
Cap. 2:33.
. Numele lui era Abiatar. A fugit la David 21și i-a spus că Saul a ucis pe preoţii Domnului. 22David a zis lui Abiatar: „M-am gândit chiar în ziua aceea că Doeg, Edomitul, fiind acolo, nu se putea să nu spună lui Saul. Eu sunt pricina morţii tuturor sufletelor din casa tatălui tău. 23Rămâi cu mine, nu te teme de nimic, căci cel
22:23
1 Împ. 2:26
ce caută să ia viaţa mea caută s-o ia și pe a ta; lângă mine vei fi bine păzit.”