Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
29

David e trimis înapoi

291Filistenii

29:1
Cap. 28:1.
își strânseseră toate oștile la
29:1
Cap. 4:1.
Afec, și Israel tăbărâse la fântâna lui Izreel. 2Domnii filistenilor au înaintat cu sutele și miile lor, și David și oamenii lui mergeau mai la coadă, cu
29:2
Cap. 28:1,2.
Achiș. 3Domnii filistenilor au zis: „Ce caută evreii aceștia aici?” Și Achiș a răspuns domnitorilor filistenilor: „Acesta este David, slujitorul lui Saul, împăratul lui Israel. De mult
29:3
Cap. 27:7.
este cu mine și n-am găsit
29:3
Dan. 6:5
nici cel mai mic lucru de care să-l învinuiesc, de la venirea lui și până în ziua de azi.” 4Dar domnitorii filistenilor s-au mâniat pe Achiș și i-au zis: „Trimite înapoi
29:4
1 Cron. 12:19
pe omul acesta, ca să se întoarcă în locul unde l-ai așezat, să nu se coboare cu noi pe câmpul de bătaie, ca să nu ne fie vrăjmaș în timpul luptei
29:4
Cap. 14:21.
. Și cum ar putea să se facă omul acesta plăcut stăpânului său decât cu capetele oamenilor noștri?

5Nu este acesta David pentru care cântau jucând:

‘Saul și-a bătut miile lui

29:5
Cap. 18:7;
,

Iar David, zecile lui de mii’?”

6Achiș a chemat pe David și i-a zis: „Viu este Domnul că ești un om curat la suflet și-mi place să te văd mergând

29:6
2 Sam. 3:252 Împ. 19:27
și venind cu mine în tabără, căci n-am găsit
29:6
Vers. 3.
nimic rău în tine, de la venirea ta la mine până în ziua de azi, dar nu ești pe placul domnitorilor. 7Întoarce-te dar și mergi în pace, ca să nu faci nimic neplăcut înaintea domnitorilor filistenilor.” 8David a zis lui Achiș: „Dar ce am făcut și ce ai găsit în robul tău, de când sunt la tine până în ziua de azi, ca să nu merg să lupt împotriva vrăjmașilor domnului meu, împăratul?” 9Achiș a răspuns lui David: „Știu că ești plăcut înaintea mea ca
29:9
2 Sam. 14:17,20
19:27
un înger al lui Dumnezeu, dar domnitorii
29:9
Vers. 4.
filistenilor au zis: ‘Să nu se suie cu noi la luptă.’ 10Astfel, scoală-te dis-de-dimineaţă, tu și slujitorii stăpânului tău care au venit cu tine; sculaţi-vă dis-de-dimineaţă și plecaţi de îndată ce se va lumina.” 11David și oamenii lui s-au sculat din noapte de tot, ca să plece dimineaţa și să se întoarcă în ţara filistenilor. Și filistenii
29:11
2 Sam. 4:4
s-au suit la Izreel.

30

Întoarcerea lui David la Ţiclag

301Când a ajuns David cu oamenii lui a treia zi la Ţiclag, amaleciţii

30:1
Cap. 15:7;
năvăliseră în partea de miazăzi și în Ţiclag. Ei nimiciseră și arseseră Ţiclagul 2după ce luaseră prinși pe femei și pe toţi cei ce se aflau acolo, mici și mari. Nu omorâseră pe nimeni, dar luaseră totul și plecaseră. 3David și oamenii lui au ajuns în cetate și iată că era arsă; și nevestele, fiii și fiicele lor fuseseră luaţi prinși. 4Atunci, David și poporul care era cu el au ridicat glasul și au plâns până n-au mai putut plânge. 5Cele două
30:5
Cap. 25:42,43.
neveste ale lui David: Ahinoam din Izreel și Abigail din Carmel, nevasta lui Nabal, fuseseră luate și ele. 6David a fost în mare strâmtorare, căci poporul vorbea
30:6
Exod 17:4
să-l ucidă cu pietre, pentru că toţi erau amărâţi în suflet, fiecare din pricina fiilor și fetelor lui. Dar
30:6
Ps. 42:5
56:3,4,11Hab. 3:17,18
David s-a îmbărbătat, sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui. 7El
30:7
Cap. 23:6,9.
a zis preotului Abiatar, fiul lui Ahimelec: „Adu-mi efodul!” Abiatar a adus efodul la David. 8Și David
30:8
Cap. 23:2,4.
a întrebat pe Domnul: „Să urmăresc oastea aceasta? O voi ajunge?” Domnul i-a răspuns: „Urmărește-o, căci o vei ajunge și vei izbăvi totul.” 9Și David a pornit, el și cei șase sute de oameni care erau cu el. Au ajuns la pârâul Besor, unde s-au oprit cei ce rămâneau la coadă. 10David i-a urmărit mai departe, cu patru sute de oameni, dar două
30:10
Vers. 21.
sute de oameni s-au oprit, fiind prea obosiţi ca să mai treacă pârâul Besor. 11Pe câmp, au dat peste un om egiptean, pe care l-au adus la David. I-au dat să mănânce pâine și să bea apă 12și i-au mai dat și o legătură de smochine și două legături de stafide. După ce a mâncat
30:12
Jud. 15:19
, i-au venit iarăși puterile, căci nu mâncase și nu băuse apă de trei zile și trei nopţi. 13David i-a zis: „Al cui ești și de unde ești?” El a răspuns: „Sunt un băiat egiptean în slujba unui amalecit și de trei zile stăpânul meu m-a părăsit pentru că eram bolnav. 14Am năvălit în partea de miazăzi a cheretiţilor
30:14
Vers. 16.
, pe ţinutul lui Iuda și la miazăzi de Caleb
30:14
Ios. 14:13
15:13
, și am ars Ţiclagul.” 15David i-a zis: „Vrei să mă duci la oastea aceasta?” Și el a zis: „Jură-mi pe Numele lui Dumnezeu că nu mă vei omorî și nu mă vei da pe mâna stăpânului meu, și te voi coborî la oastea aceasta.” 16El i-a slujit astfel de călăuză. Și amaleciţii erau risipiţi pe tot ţinutul, mâncând
30:16
1 Tes. 5:3
, bând și jucând de bucuria prăzii celei mari pe care o luaseră din ţara filistenilor și din ţara lui Iuda. 17David i-a bătut din zorii zilei până a doua zi seara și n-a scăpat niciunul din ei, afară de patru sute de tineri, care au încălecat pe cămile și au fugit. 18David a scăpat astfel tot ce luaseră amaleciţii și a scăpat și pe cele două neveste ale lui. 19Nu le-a lipsit nimeni, de la mic până la mare, nici fiu, nici fiică, nici un lucru din pradă, nimic din ce li se luase; David a adus înapoi totul
30:19
Vers. 8.
. 20Și David a luat toate oile și toţi boii, și cei ce mânau turma aceasta și mergeau în fruntea ei ziceau: „Aceasta este prada lui David!” 21David a ajuns la cei două
30:21
Vers. 10.
sute de oameni care fuseseră prea obosiţi ca să mai meargă după el și pe care-i lăsase la pârâul Besor. Ei au ieșit înaintea lui David și înaintea poporului care era cu el. David s-a apropiat de ei și i-a întrebat de sănătate. 22Toţi oamenii răi și de
30:22
Deut. 13:13Jud. 19:22
nimic dintre cei ce merseseră cu David au luat cuvântul și au zis: „Fiindcă n-au venit cu noi, să nu le dăm nimic din prada pe care am scăpat-o, ci doar să-și ia fiecare nevasta și copiii și să plece.” 23Dar David a zis: „Să nu faceţi așa, fraţilor, cu ce ne-a dat Domnul, căci El ne-a păzit și a dat în mâinile noastre ceata care venise împotriva noastră. 24Și cine v-ar asculta în privinţa aceasta? Partea trebuie să fie aceeași atât
30:24
Num. 31:27Ios. 22:8
pentru cel ce s-a coborât pe câmpul de bătaie, cât și pentru cel ce a rămas la calabalâcuri; s-o împartă deopotrivă.” 25Lucrul acesta a rămas de atunci și până în ziua de azi o lege și un obicei în Israel. 26Când s-a întors la Ţiclag, David a trimis o parte din pradă bătrânilor lui Iuda, prietenilor săi, spunându-le aceste cuvinte: „Iată darul pe care vi-l fac din prada luată de la vrăjmașii Domnului!” 27A trimis celor din Betel, celor din Ramot
30:27
Ios. 19:8
, de la miazăzi, celor din Iatir
30:27
Ios. 15:48
, 28celor din Aroer
30:28
Ios. 13:16
, celor din Sifmot, celor din Eștemoa
30:28
Ios. 15:50
, 29celor din Racal, celor din cetăţile ierahmeeliţilor
30:29
Cap. 27:10.
, celor din cetăţile cheniţilor
30:29
Jud. 1:16
, 30celor din Horma
30:30
Jud. 1:17
, celor din Cor-Așan, celor din Atac, 31celor din Hebron
30:31
Ios. 14:132 Sam. 2:1
și în toate locurile pe care le străbătuse David cu oamenii lui.

31

Israeliţii, biruiţi de filisteni

311Filistenii

31:1
1 Cron. 10:1-12
s-au luptat cu Israel, și bărbaţii lui Israel au luat-o la fugă dinaintea filistenilor și au căzut uciși pe muntele Ghilboa
31:1
Cap. 28:4.
. 2Filistenii au urmărit pe Saul și pe fiii lui și au ucis pe Ionatan
31:2
Cap. 14:49.
, Abinadab și Malchișua, fiii lui Saul. 3Saul a fost prins în toiul
31:3
2 Sam. 1:6
luptei; arcașii l-au ajuns și l-au rănit greu. 4Saul
31:4
Jud. 9:54
a zis atunci celui ce-i ducea armele: „Scoate-ţi sabia și străpunge-mă, ca nu cumva acești netăiaţi
31:4
Cap. 14:6;
împrejur să vină să mă străpungă și să-și bată joc de mine.” Cel ce-i ducea armele n-a voit, căci îi era
31:4
2 Sam. 1:14
teamă. Și Saul și-a luat sabia și s-a aruncat
31:4
2 Sam. 1:10
în ea. 5Cel ce ducea armele lui Saul, văzându-l mort, s-a aruncat și el în sabia lui și a murit împreună cu el. 6Astfel au pierit în același timp și în aceeași zi Saul și cei trei fii ai lui, cel ce-i purta armele și toţi oamenii lui. 7Cei din Israel care erau dincolo de vale și dincolo de Iordan, văzând că oamenii lui Israel fugeau și că Saul și fiii lui muriseră, și-au părăsit cetăţile și au luat-o și ei la fugă. Și filistenii au venit și s-au așezat în ele. 8A doua zi, filistenii au venit să dezbrace pe cei morţi și au găsit pe Saul și pe cei trei fii ai lui căzuţi pe muntele Ghilboa. 9Au tăiat capul lui Saul și i-au luat armele. Apoi au trimis să dea de veste
31:9
2 Sam. 1:20
prin toată ţara filistenilor, în casele idolilor lor și în popor. 10Au pus
31:10
Cap. 21:9.
armele lui Saul în casa astarteelor
31:10
Jud. 2:13
și i-au atârnat trupul
31:10
2 Sam. 21:12
pe zidurile Bet-Șanului
31:10
Ios. 17:11Jud. 1:27
. 11Când au auzit
31:11
Cap. 11:3,9,11.
locuitorii Iabesului din Galaad ce au făcut filistenii lui Saul, 12toţi vitejii s-au sculat
31:12
Cap. 11:1-11.
, au mers toată noaptea și au luat de pe zidurile Bet-Șanului trupul lui Saul și trupurile fiilor lui. Apoi s-au întors la Iabes, unde le-au ars
31:12
2 Cron. 16:14Ier. 34:5Amos 6:10
; 13le-au luat oasele și le-au îngropat
31:13
2 Sam. 2:4,5
21:12-14
sub stejarul din Iabes. Și au postit
31:13
Gen. 50:10
șapte zile.