Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

21Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii, 2pentru

2:2
Ezra 6:10Ier. 29:7
împăraţi și pentru
2:2
Rom. 13:1
toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, ca să putem duce astfel o viaţă pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. 3Lucrul acesta este bun
2:3
Rom. 12:2
și bine primit înaintea lui
2:3
Cap. 1:1.
Dumnezeu, Mântuitorul nostru, 4care
2:4
Ezec. 18:23Ioan 3:16,17Tit 2:112 Pet. 3:9
voiește ca toţi oamenii să fie mântuiţi și
2:4
Ioan 17:32 Tim. 2:25
să vină la cunoștinţa adevărului. 5Căci
2:5
Rom. 3:29,30
10:12Gal. 3:20
este un singur Dumnezeu și este un
2:5
Evr. 8:6
9:15
singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni: Omul Isus Hristos, 6care
2:6
Mat. 20:28Marcu 10:45Efes. 1:7Tit 2:14
S-a dat pe Sine Însuși ca preţ de răscumpărare pentru toţi: faptul acesta trebuia adeverit
2:6
1 Cor. 1:62 Tim. 1:10Tit 1:3
la vremea cuvenită
2:6
Rom. 5:6Gal. 4:4Efes. 1:10
3:5Tit 1:3
, 7și
2:7
Efes. 3:7,82 Tim. 1:11
propovăduitorul și apostolul Lui am fost pus eu – spun
2:7
Rom. 9:1
adevărul în Hristos, nu mint – ca să învăţ
2:7
Rom. 11:13
15:16Gal. 1:16
pe neamuri credinţa și adevărul. 8Vreau dar ca bărbaţii să se roage în
2:8
Mal. 1:11Ioan 4:21
orice loc și să ridice
2:8
Ps. 134:2Is. 1:15
spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. 9Vreau, de asemenea, ca femeile
2:9
1 Pet. 3:3
să se roage îmbrăcate în chip cuviincios, cu rușine și sfială; nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, 10ci
2:10
1 Pet. 3:4
cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. 11Femeia să înveţe în tăcere, cu toată supunerea. 12Femeii
2:12
1 Cor. 14:34
nu-i dau voie să înveţe pe alţii, nici
2:12
Efes. 5:24
să se ridice mai presus de bărbat, ci să stea în tăcere. 13Căci întâi a fost întocmit Adam
2:13
Gen. 1:27
2:18,221 Cor. 11:8,9
și apoi Eva. 14Și nu Adam
2:14
Gen. 3:62 Cor. 11:3
a fost amăgit, ci femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii. 15Totuși ea va fi mântuită prin nașterea de fii, dacă stăruiește cu smerenie în credinţă, în dragoste și în sfinţenie.

3

31Adevărat

3:1
Cap. 1:15.
este cuvântul acesta: „Dacă râvnește cineva să fie episcop
3:1
Fapte 20:28Filip. 1:1
3:1 Sau: priveghetor., dorește un lucru
3:1
Efes. 4:12
bun.” 2Dar trebuie ca episcopul
3:2
Tit 1:6
să fie fără prihană, bărbatul
3:2
Cap. 5:9.
unei singure neveste, cumpătat, înţelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeţi, în stare
3:2
2 Tim. 2:24
să înveţe pe alţii. 3Să nu fie nici beţiv
3:3
Vers. 8.
, nici bătăuș
3:3
2 Tim. 2:24
, nici
3:3
1 Pet. 5:2
doritor de câștig mârșav, ci să fie blând
3:3
2 Tim. 2:24
, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani; 4să-și chivernisească bine casa și să-și ţină
3:4
Tit 1:6
copiii în supunere cu toată cuviinţa. 5Căci dacă cineva nu știe să-și cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de Biserica lui Dumnezeu? 6Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngâmfe și să
3:6
Is. 14:12
cadă în osânda diavolului. 7Trebuie să aibă și o bună mărturie din
3:7
Fapte 22:121 Cor. 5:121 Tes. 4:12
partea celor de afară, pentru ca să nu ajungă de ocară și
3:7
Cap. 6:9.
să cadă în cursa diavolului. 8Diaconii
3:8
Fapte 6:3
, de asemenea, trebuie să fie cinstiţi, nu cu două feţe, nu
3:8
Lev. 10:9Ezec. 44:21
băutori de mult vin, nu doritori de câștig mârșav, 9ci să păstreze
3:9
Cap. 1:19.
taina credinţei într-un cuget curat. 10Trebuie cercetaţi întâi și, numai dacă sunt fără prihană, să fie diaconi. 11Femeile, de asemenea
3:11
Tit 2:3
, trebuie să fie cinstite, neclevetitoare, cumpătate, credincioase în toate lucrurile. 12Diaconii să fie bărbaţi ai unei singure neveste și să știe să-și cârmuiască bine copiii și casele lor. 13Pentru că cei ce
3:13
Mat. 25:21
slujesc bine ca diaconi dobândesc un loc de cinste și o mare îndrăzneală în credinţa care este în Hristos Isus. 14Îţi scriu aceste lucruri cu nădejdea că voi veni în curând la tine. 15Dar, dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porţi în
3:15
Efes. 2:21,222 Tim. 2:20
casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. 16Și, fără îndoială, mare este taina evlaviei… „Cel ce
3:16
Ioan 1:141 Ioan 1:2
a fost arătat în trup a fost dovedit
3:16
Mat. 3:16Ioan 1:32,33
15:26
16:8,9Rom. 1:41 Pet. 3:181 Ioan 5:6
neprihănit în Duhul, a fost văzut
3:16
Mat. 28:2Marcu 16:5Luca 2:13
24:4Ioan 20:12Efes. 3:101 Pet. 1:12
de îngeri, a fost propovăduit
3:16
Fapte 10:34
13:46,48Rom. 10:18Gal. 2:8Efes. 3:5,6,8Col. 1:27,28
printre neamuri, a fost crezut
3:16
Col. 1:6,23
în lume, a fost înălţat
3:16
Luca 24:51Fapte 1:91 Pet. 3:22
în slavă.”

4

41Dar Duhul spune lămurit

4:1
Ioan 16:132 Tes. 2:32 Tim. 3:12 Pet. 3:31 Ioan 2:18Iuda 4,18
4:1
1 Pet. 1:20
, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de
4:1
2 Tim. 3:132 Pet. 2:1Apoc. 16:14
duhuri înșelătoare și
4:1
Dan. 11:35,37,38Apoc. 9:20
de învăţăturile dracilor, 2abătuţi
4:2
Mat. 7:15Rom. 16:182 Pet. 2:3
de făţărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnaţi cu fierul
4:2
Efes. 4:19
roșu în însuși cugetul lor. 3Ei opresc
4:3
1 Cor. 7:28,36,38Col. 2:20,21Evr. 13:4
căsătoria și întrebuinţarea bucatelor
4:3
Rom. 14:3,171 Cor. 8:8
pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate
4:3
Gen. 1:29
9:3
cu mulţumiri
4:3
Rom. 14:61 Cor. 10:30
de către cei ce cred și cunosc adevărul. 4Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună și nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu mulţumiri; 5pentru că este sfinţit prin Cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. 6Dacă vei pune în mintea fraţilor aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Isus, fiindcă te hrănești
4:6
2 Tim. 3:14,15
cu cuvintele credinţei și ale bunei învăţături pe care ai urmat-o până acum. 7Ferește-te de basmele
4:7
Cap. 1:4;
lumești și băbești. Caută
4:7
Evr. 5:14
să fii evlavios. 8Căci deprinderea
4:8
1 Cor. 8:8Col. 2:23
trupească este de puţin folos, pe când
4:8
Cap. 6:6.
evlavia este folositoare în orice privinţă, întrucât ea are făgăduinţa vieţii de acum și a celei viitoare. 9Iată un cuvânt adevărat
4:9
Cap. 1:15.
și cu totul vrednic de primit! 10Noi muncim
4:10
1 Cor. 4:11,12
, în adevăr, și ne luptăm pentru că ne-am
4:10
Cap. 6:17.
pus nădejdea în Dumnezeul cel viu, care
4:10
Ps. 36:6
107:2,6
este Mântuitorul tuturor oamenilor și mai ales al celor credincioși. 11Poruncește
4:11
Cap. 6:2.
și învaţă aceste lucruri. 12Nimeni
4:12
1 Cor. 16:11
să nu-ţi dispreţuiască tinereţea, ci fii
4:12
Tit 2:15
2:71 Pet. 5:3
o pildă pentru credincioși: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie. 13Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare și la învăţătura pe care o dai altora. 14Nu
4:14
2 Tim. 1:6
fi nepăsător de darul care este în tine, care ţi-a fost dat prin
4:14
Cap. 1:18.
prorocie, cu
4:14
Fapte 6:6
8:17
13:3
9:62 Tim. 1:6
punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor4:14 Sau: bătrânilor.. 15Pune-ţi pe inimă aceste lucruri, îndeletnicește-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toţi. 16Fii cu luare aminte
4:16
Fapte 20:28
asupra ta însuţi și asupra învăţăturii pe care o dai altora; stăruiește în aceste lucruri, căci, dacă vei face așa, te
4:16
Ezec. 33:9
vei mântui pe tine însuţi și pe
4:16
Rom. 11:141 Cor. 9:22Iac. 5:20
cei ce te ascultă.