Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

31Adevărat

3:1
Cap. 1:15.
este cuvântul acesta: „Dacă râvnește cineva să fie episcop
3:1
Fapte 20:28Filip. 1:1
3:1 Sau: priveghetor., dorește un lucru
3:1
Efes. 4:12
bun.” 2Dar trebuie ca episcopul
3:2
Tit 1:6
să fie fără prihană, bărbatul
3:2
Cap. 5:9.
unei singure neveste, cumpătat, înţelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeţi, în stare
3:2
2 Tim. 2:24
să înveţe pe alţii. 3Să nu fie nici beţiv
3:3
Vers. 8.
, nici bătăuș
3:3
2 Tim. 2:24
, nici
3:3
1 Pet. 5:2
doritor de câștig mârșav, ci să fie blând
3:3
2 Tim. 2:24
, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani; 4să-și chivernisească bine casa și să-și ţină
3:4
Tit 1:6
copiii în supunere cu toată cuviinţa. 5Căci dacă cineva nu știe să-și cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de Biserica lui Dumnezeu? 6Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngâmfe și să
3:6
Is. 14:12
cadă în osânda diavolului. 7Trebuie să aibă și o bună mărturie din
3:7
Fapte 22:121 Cor. 5:121 Tes. 4:12
partea celor de afară, pentru ca să nu ajungă de ocară și
3:7
Cap. 6:9.
să cadă în cursa diavolului. 8Diaconii
3:8
Fapte 6:3
, de asemenea, trebuie să fie cinstiţi, nu cu două feţe, nu
3:8
Lev. 10:9Ezec. 44:21
băutori de mult vin, nu doritori de câștig mârșav, 9ci să păstreze
3:9
Cap. 1:19.
taina credinţei într-un cuget curat. 10Trebuie cercetaţi întâi și, numai dacă sunt fără prihană, să fie diaconi. 11Femeile, de asemenea
3:11
Tit 2:3
, trebuie să fie cinstite, neclevetitoare, cumpătate, credincioase în toate lucrurile. 12Diaconii să fie bărbaţi ai unei singure neveste și să știe să-și cârmuiască bine copiii și casele lor. 13Pentru că cei ce
3:13
Mat. 25:21
slujesc bine ca diaconi dobândesc un loc de cinste și o mare îndrăzneală în credinţa care este în Hristos Isus. 14Îţi scriu aceste lucruri cu nădejdea că voi veni în curând la tine. 15Dar, dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porţi în
3:15
Efes. 2:21,222 Tim. 2:20
casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. 16Și, fără îndoială, mare este taina evlaviei… „Cel ce
3:16
Ioan 1:141 Ioan 1:2
a fost arătat în trup a fost dovedit
3:16
Mat. 3:16Ioan 1:32,33
15:26
16:8,9Rom. 1:41 Pet. 3:181 Ioan 5:6
neprihănit în Duhul, a fost văzut
3:16
Mat. 28:2Marcu 16:5Luca 2:13
24:4Ioan 20:12Efes. 3:101 Pet. 1:12
de îngeri, a fost propovăduit
3:16
Fapte 10:34
13:46,48Rom. 10:18Gal. 2:8Efes. 3:5,6,8Col. 1:27,28
printre neamuri, a fost crezut
3:16
Col. 1:6,23
în lume, a fost înălţat
3:16
Luca 24:51Fapte 1:91 Pet. 3:22
în slavă.”

4

41Dar Duhul spune lămurit

4:1
Ioan 16:132 Tes. 2:32 Tim. 3:12 Pet. 3:31 Ioan 2:18Iuda 4,18
4:1
1 Pet. 1:20
, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de
4:1
2 Tim. 3:132 Pet. 2:1Apoc. 16:14
duhuri înșelătoare și
4:1
Dan. 11:35,37,38Apoc. 9:20
de învăţăturile dracilor, 2abătuţi
4:2
Mat. 7:15Rom. 16:182 Pet. 2:3
de făţărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnaţi cu fierul
4:2
Efes. 4:19
roșu în însuși cugetul lor. 3Ei opresc
4:3
1 Cor. 7:28,36,38Col. 2:20,21Evr. 13:4
căsătoria și întrebuinţarea bucatelor
4:3
Rom. 14:3,171 Cor. 8:8
pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate
4:3
Gen. 1:29
9:3
cu mulţumiri
4:3
Rom. 14:61 Cor. 10:30
de către cei ce cred și cunosc adevărul. 4Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună și nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu mulţumiri; 5pentru că este sfinţit prin Cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. 6Dacă vei pune în mintea fraţilor aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Isus, fiindcă te hrănești
4:6
2 Tim. 3:14,15
cu cuvintele credinţei și ale bunei învăţături pe care ai urmat-o până acum. 7Ferește-te de basmele
4:7
Cap. 1:4;
lumești și băbești. Caută
4:7
Evr. 5:14
să fii evlavios. 8Căci deprinderea
4:8
1 Cor. 8:8Col. 2:23
trupească este de puţin folos, pe când
4:8
Cap. 6:6.
evlavia este folositoare în orice privinţă, întrucât ea are făgăduinţa vieţii de acum și a celei viitoare. 9Iată un cuvânt adevărat
4:9
Cap. 1:15.
și cu totul vrednic de primit! 10Noi muncim
4:10
1 Cor. 4:11,12
, în adevăr, și ne luptăm pentru că ne-am
4:10
Cap. 6:17.
pus nădejdea în Dumnezeul cel viu, care
4:10
Ps. 36:6
107:2,6
este Mântuitorul tuturor oamenilor și mai ales al celor credincioși. 11Poruncește
4:11
Cap. 6:2.
și învaţă aceste lucruri. 12Nimeni
4:12
1 Cor. 16:11
să nu-ţi dispreţuiască tinereţea, ci fii
4:12
Tit 2:15
2:71 Pet. 5:3
o pildă pentru credincioși: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie. 13Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare și la învăţătura pe care o dai altora. 14Nu
4:14
2 Tim. 1:6
fi nepăsător de darul care este în tine, care ţi-a fost dat prin
4:14
Cap. 1:18.
prorocie, cu
4:14
Fapte 6:6
8:17
13:3
9:62 Tim. 1:6
punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor4:14 Sau: bătrânilor.. 15Pune-ţi pe inimă aceste lucruri, îndeletnicește-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toţi. 16Fii cu luare aminte
4:16
Fapte 20:28
asupra ta însuţi și asupra învăţăturii pe care o dai altora; stăruiește în aceste lucruri, căci, dacă vei face așa, te
4:16
Ezec. 33:9
vei mântui pe tine însuţi și pe
4:16
Rom. 11:141 Cor. 9:22Iac. 5:20
cei ce te ascultă.

5

51Nu

5:1
Lev. 19:32
mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuiește-l ca pe un tată; pe tineri sfătuiește-i ca pe niște fraţi; 2pe femeile bătrâne, ca pe niște mame; pe cele tinere, ca pe niște surori, cu toată curăţia. 3Cinstește pe văduvele care sunt
5:3
Vers. 5,16.
cu adevărat văduve. 4Dacă o văduvă are copii sau nepoţi de la copii, aceștia să se deprindă să fie evlavioși întâi faţă de cei din casa lor și să
5:4
Gen. 45:10,11Mat. 15:4Efes. 6:1,2
răsplătească ostenelile părinţilor, căci
5:4
Cap. 2:3.
lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. 5Cea
5:5
1 Cor. 7:32
cu adevărat văduvă, care a rămas singură, și-a pus nădejdea în Dumnezeu și stăruiește
5:5
Luca 2:39
18:1
zi și noapte
5:5
Fapte 26:7
în cereri și rugăciuni. 6Dar
5:6
Iac. 5:5
cea dedată la plăceri, măcar că trăiește, este moartă. 7Poruncește și aceste
5:7
Cap. 1:3;
lucruri, ca să fie fără vină. 8Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, și
5:8
Is. 58:7Gal. 6:10
mai ales de cei din casa lui, s-a
5:8
2 Tim. 3:5Tit 1:16
lepădat de credinţă și
5:8
Mat. 18:17
este mai rău decât un necredincios. 9O văduvă, ca să fie înscrisă în lista văduvelor, trebuie să n-aibă mai puţin de șaizeci de ani, să nu fi avut
5:9
Luca 2:36
decât un singur bărbat, 10să fie cunoscută pentru faptele ei bune, să fi crescut copii, să fi fost primitoare
5:10
Fapte 16:15Evr. 13:21 Pet. 4:9
de oaspeţi, să fi spălat
5:10
Gen. 18:4
19:2Luca 7:38,43Ioan 13:5,14
picioarele sfinţilor, să fi ajutat pe cei nenorociţi, să fi dat ajutor la orice faptă bună. 11Dar pe văduvele tinere să nu le primești, pentru că, atunci când le desparte pofta de Hristos, vor să se mărite din nou 12și se fac vinovate de faptul că își calcă credinţa dintâi. 13Totodată
5:13
2 Tes. 3:11
se deprind să umble fără nicio treabă din casă în casă; și nu numai că sunt leneșe, dar sunt și limbute și iscoditoare și vorbesc ce nu trebuie vorbit. 14Vreau
5:14
1 Cor. 7:9
dar ca văduvele tinere să se mărite și să aibă copii, să fie gospodine la casa lor, ca să
5:14
Cap. 6:1.
nu dea potrivnicului niciun prilej de ocară, 15căci unele s-au și întors să urmeze pe Satana. 16Dacă vreun credincios, fie bărbat, fie femeie, are văduve în familie, să le ajute și să nu fie împovărată cu ele Biserica, pentru ca să poată veni în ajutor celor
5:16
Vers. 3,5.
cu adevărat văduve. 17Prezbiterii
5:17
Rom. 12:81 Cor. 9:10,14Gal. 6:6Filip. 2:291 Tes. 5:12,13Evr. 13:7,17
5:17 Sau: bătrânii. care cârmuiesc bine să
5:17
Fapte 28:10
fie învredniciţi de îndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea și cu învăţătura pe care o dau altora. 18Căci Scriptura zice: „Să nu legi gura boului
5:18
Deut. 25:41 Cor. 9:9
când treieră bucate” și „Vrednic
5:18
Lev. 19:13Deut. 24:14,15Mat. 10:10Luca 10:7
este lucrătorul de plata lui”. 19Împotriva unui prezbiter să nu primești învinuire decât din gura a doi
5:19
Deut. 19:15
sau trei martori. 20Pe
5:20
Gal. 2:11,14Tit 1:13
cei ce păcătuiesc, mustră-i înaintea tuturor, ca
5:20
Deut. 13:11
și ceilalţi să aibă frică. 21Te
5:21
Cap. 6:13.
rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos Isus și înaintea îngerilor aleși, să păzești aceste lucruri, fără vreun gând mai dinainte, și să nu faci nimic cu părtinire. 22Să nu-ţi pui mâinile
5:22
Fapte 6:6
13:32 Tim. 1:6
peste nimeni cu grabă și să nu
5:22
2 Ioan 11
te faci părtaș păcatelor altora; pe tine însuţi păzește-te curat. 23Să nu mai bei numai apă, ci să iei și câte puţin vin din pricina
5:23
Ps. 104:15
stomacului tău și din pricina deselor tale îmbolnăviri. 24Păcatele
5:24
Gal. 5:19
unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la judecată, iar ale altora vin pe urmă. 25Tot așa și faptele bune sunt cunoscute; și cele ce nu sunt cunoscute nu pot să rămână ascunse.