Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
5

51Nu

5:1
Lev. 19:32
mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuiește-l ca pe un tată; pe tineri sfătuiește-i ca pe niște fraţi; 2pe femeile bătrâne, ca pe niște mame; pe cele tinere, ca pe niște surori, cu toată curăţia. 3Cinstește pe văduvele care sunt
5:3
Vers. 5,16.
cu adevărat văduve. 4Dacă o văduvă are copii sau nepoţi de la copii, aceștia să se deprindă să fie evlavioși întâi faţă de cei din casa lor și să
5:4
Gen. 45:10,11Mat. 15:4Efes. 6:1,2
răsplătească ostenelile părinţilor, căci
5:4
Cap. 2:3.
lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. 5Cea
5:5
1 Cor. 7:32
cu adevărat văduvă, care a rămas singură, și-a pus nădejdea în Dumnezeu și stăruiește
5:5
Luca 2:39
18:1
zi și noapte
5:5
Fapte 26:7
în cereri și rugăciuni. 6Dar
5:6
Iac. 5:5
cea dedată la plăceri, măcar că trăiește, este moartă. 7Poruncește și aceste
5:7
Cap. 1:3;
lucruri, ca să fie fără vină. 8Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, și
5:8
Is. 58:7Gal. 6:10
mai ales de cei din casa lui, s-a
5:8
2 Tim. 3:5Tit 1:16
lepădat de credinţă și
5:8
Mat. 18:17
este mai rău decât un necredincios. 9O văduvă, ca să fie înscrisă în lista văduvelor, trebuie să n-aibă mai puţin de șaizeci de ani, să nu fi avut
5:9
Luca 2:36
decât un singur bărbat, 10să fie cunoscută pentru faptele ei bune, să fi crescut copii, să fi fost primitoare
5:10
Fapte 16:15Evr. 13:21 Pet. 4:9
de oaspeţi, să fi spălat
5:10
Gen. 18:4
19:2Luca 7:38,43Ioan 13:5,14
picioarele sfinţilor, să fi ajutat pe cei nenorociţi, să fi dat ajutor la orice faptă bună. 11Dar pe văduvele tinere să nu le primești, pentru că, atunci când le desparte pofta de Hristos, vor să se mărite din nou 12și se fac vinovate de faptul că își calcă credinţa dintâi. 13Totodată
5:13
2 Tes. 3:11
se deprind să umble fără nicio treabă din casă în casă; și nu numai că sunt leneșe, dar sunt și limbute și iscoditoare și vorbesc ce nu trebuie vorbit. 14Vreau
5:14
1 Cor. 7:9
dar ca văduvele tinere să se mărite și să aibă copii, să fie gospodine la casa lor, ca să
5:14
Cap. 6:1.
nu dea potrivnicului niciun prilej de ocară, 15căci unele s-au și întors să urmeze pe Satana. 16Dacă vreun credincios, fie bărbat, fie femeie, are văduve în familie, să le ajute și să nu fie împovărată cu ele Biserica, pentru ca să poată veni în ajutor celor
5:16
Vers. 3,5.
cu adevărat văduve. 17Prezbiterii
5:17
Rom. 12:81 Cor. 9:10,14Gal. 6:6Filip. 2:291 Tes. 5:12,13Evr. 13:7,17
5:17 Sau: bătrânii. care cârmuiesc bine să
5:17
Fapte 28:10
fie învredniciţi de îndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea și cu învăţătura pe care o dau altora. 18Căci Scriptura zice: „Să nu legi gura boului
5:18
Deut. 25:41 Cor. 9:9
când treieră bucate” și „Vrednic
5:18
Lev. 19:13Deut. 24:14,15Mat. 10:10Luca 10:7
este lucrătorul de plata lui”. 19Împotriva unui prezbiter să nu primești învinuire decât din gura a doi
5:19
Deut. 19:15
sau trei martori. 20Pe
5:20
Gal. 2:11,14Tit 1:13
cei ce păcătuiesc, mustră-i înaintea tuturor, ca
5:20
Deut. 13:11
și ceilalţi să aibă frică. 21Te
5:21
Cap. 6:13.
rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos Isus și înaintea îngerilor aleși, să păzești aceste lucruri, fără vreun gând mai dinainte, și să nu faci nimic cu părtinire. 22Să nu-ţi pui mâinile
5:22
Fapte 6:6
13:32 Tim. 1:6
peste nimeni cu grabă și să nu
5:22
2 Ioan 11
te faci părtaș păcatelor altora; pe tine însuţi păzește-te curat. 23Să nu mai bei numai apă, ci să iei și câte puţin vin din pricina
5:23
Ps. 104:15
stomacului tău și din pricina deselor tale îmbolnăviri. 24Păcatele
5:24
Gal. 5:19
unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la judecată, iar ale altora vin pe urmă. 25Tot așa și faptele bune sunt cunoscute; și cele ce nu sunt cunoscute nu pot să rămână ascunse.

6

61Toţi cei ce sunt sub jugul robiei

6:1
Efes. 6:5Col. 3:22Tit 2:91 Pet. 2:18
să socotească pe stăpânii lor vrednici de toată cinstea, ca
6:1
Is. 52:5Rom. 2:24Tit 2:5,8
Numele lui Dumnezeu și învăţătura să nu fie vorbite de rău. 2Iar cei ce au stăpâni credincioși să nu-i dispreţuiască sub cuvânt
6:2
Col. 4:1
că sunt fraţi, ci să le slujească și mai bine, tocmai fiindcă cei ce se bucură de binefacerile slujbei lor sunt credincioși și preaiubiţi. Învaţă pe oameni aceste
6:2
Cap. 4:11.
lucruri și spune-le apăsat. 3Dacă învaţă
6:3
Cap. 1:3.
cineva pe oameni învăţătură deosebită și nu
6:3
Cap. 1:10.
se ţine de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Isus Hristos și
6:3
Tit 1:1
de învăţătura care duce la evlavie, 4este plin de mândrie și nu știe nimic
6:4
1 Cor. 8:2
: ba încă are boala cercetărilor fără rost
6:4
Cap. 1:4.
și a certurilor de cuvinte, din care se nasc pizma, certurile, clevetirile, bănuielile rele, 5zadarnicele ciocniri de vorbe
6:5
1 Cor. 11:16
ale oamenilor
6:5
2 Tim. 3:8
stricaţi la minte, lipsiţi de adevăr și care
6:5
Tit 1:11
cred că evlavia este un izvor de câștig. Ferește-te
6:5
2 Pet. 2:3
de astfel de oameni. 6Negreșit, evlavia
6:6
Rom. 16:172 Tim. 3:5
însoţită de mulţumire este un mare câștig. 7Căci noi n-am adus nimic
6:7
Ps. 37:16Prov. 15:16
16:8Evr. 13:5
în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. 8Dacă avem
6:8
Iov 1:21Ps. 49:17Prov. 27:24Ecl. 5:15
dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. 9Cei
6:9
Gen. 28:20Evr. 13:5
ce vor să se îmbogăţească, dimpotrivă, cad în ispită, în laţ
6:9
Prov. 15:27
20:12
28:20Mat. 13:22Iac. 5:1
și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care
6:9
Cap. 3:7.
cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. 10Căci
6:10
Cap. 1:19.
iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor; și unii, care au umblat după ea, au rătăcit de la credinţă și s-au străpuns singuri cu o mulţime de chinuri. 11Iar
6:11
Exod 23:8Deut. 16:19
tu, om
6:11
2 Tim. 2:22
al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credinţa, dragostea, răbdarea, blândeţea. 12Luptă-te
6:12
Deut. 33:12 Tim. 3:17
lupta cea bună a credinţei; apucă
6:12
1 Cor. 9:25,262 Tim. 4:7
viaţa veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai
6:12
Filip. 3:12,14
făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. 13Te îndemn
6:13
Evr. 10:23
, înaintea lui Dumnezeu, care
6:13
Cap. 5:21.
dă viaţă tuturor lucrurilor, și înaintea lui Hristos Isus, care
6:13
Deut. 32:391 Sam. 2:6Ioan 5:21
a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont, 14să păzești porunca, fără prihană și fără vină, până
6:14
Mat. 27:11Ioan 18:37Apoc. 1:5
3:14
la arătarea Domnului nostru Isus Hristos, 15care va fi făcută la vremea ei de fericitul
6:15
Filip. 1:6,101 Tes. 3:13
5:23
și singurul Stăpânitor, Împăratul
6:15
Cap. 1:11,17.
împăraţilor și Domnul domnilor, 16singurul care
6:16
Apoc. 17:14
19:16
are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care
6:16
Cap. 1:17.
nu poţi să te apropii, pe care
6:16
Exod 33:20Ioan 6:46
niciun om nu L-a văzut, nici nu-L poate vedea și care are cinstea și puterea veșnică! Amin. 17Îndeamnă pe bogaţii veacului acestuia să nu se îngâmfe și să nu-și
6:17
Efes. 3:21Filip. 4:20Iuda 25Apoc. 1:6
4:11
7:12
pună nădejdea în niște bogăţii
6:17
Iov 31:24Ps. 52:7
62:10Marcu 10:24Luca 12:21
nestatornice, ci în
6:17
Prov. 23:5
Dumnezeu, care
6:17
1 Tes. 1:94:10
ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. 18Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogaţi
6:18
Fapte 14:17
17:25
în fapte bune, să fie darnici
6:18
Luca 12:21Tit 3:8Iac. 2:5
, gata să simtă
6:18
Rom. 12:13
împreună cu alţii, 19așa ca să-și strângă
6:19
Gal. 6:6Evr. 13:16
pentru vremea viitoare drept comoară o bună temelie pentru ca să apuce
6:19
Mat. 6:20
19:21Luca 12:33
16:9
adevărata viaţă. 20Timoteie, păzește
6:20
Vers. 12.
ce ţi s-a încredinţat; ferește-te
6:20
2 Tim. 1:14Tit 1:9Apoc. 3:3
de flecăriile lumești și de împotrivirile știinţei, pe nedrept numite astfel, 21pe care au mărturisit-o unii și au rătăcit
6:21
Cap. 1:4,6;
cu privire la credinţă.

Harul

6:21
Cap. 1:6,19.
să fie cu voi! Amin.