Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
6

61Toţi cei ce sunt sub jugul robiei

6:1
Efes. 6:5Col. 3:22Tit 2:91 Pet. 2:18
să socotească pe stăpânii lor vrednici de toată cinstea, ca
6:1
Is. 52:5Rom. 2:24Tit 2:5,8
Numele lui Dumnezeu și învăţătura să nu fie vorbite de rău. 2Iar cei ce au stăpâni credincioși să nu-i dispreţuiască sub cuvânt
6:2
Col. 4:1
că sunt fraţi, ci să le slujească și mai bine, tocmai fiindcă cei ce se bucură de binefacerile slujbei lor sunt credincioși și preaiubiţi. Învaţă pe oameni aceste
6:2
Cap. 4:11.

lucruri și spune-le apăsat. 3Dacă învaţă
6:3
Cap. 1:3.

cineva pe oameni învăţătură deosebită și nu
6:3
Cap. 1:10.
2 Tim. 1:13
4:3Tit 1:9
se ţine de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Isus Hristos și
6:3
Tit 1:1
de învăţătura care duce la evlavie, 4este plin de mândrie și nu știe nimic
6:4
1 Cor. 8:2
: ba încă are boala cercetărilor fără rost
6:4
Cap. 1:4.
2 Tim. 2:23Tit 3:9
și a certurilor de cuvinte, din care se nasc pizma, certurile, clevetirile, bănuielile rele, 5zadarnicele ciocniri de vorbe
6:5
1 Cor. 11:16
ale oamenilor
6:5
2 Tim. 3:8
stricaţi la minte, lipsiţi de adevăr și care
6:5
Tit 1:11
cred că evlavia este un izvor de câștig. Ferește-te
6:5
2 Pet. 2:3
de astfel de oameni. 6Negreșit, evlavia
6:6
Rom. 16:172 Tim. 3:5
însoţită de mulţumire este un mare câștig. 7Căci noi n-am adus nimic
6:7
Ps. 37:16Prov. 15:16
16:8Evr. 13:5
în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. 8Dacă avem
6:8
Iov 1:21Ps. 49:17Prov. 27:24Ecl. 5:15
dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. 9Cei
6:9
Gen. 28:20Evr. 13:5
ce vor să se îmbogăţească, dimpotrivă, cad în ispită, în laţ
6:9
Prov. 15:27
20:12
28:20Mat. 13:22Iac. 5:1
și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care
6:9
Cap. 3:7.

cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. 10Căci
6:10
Cap. 1:19.

iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor; și unii, care au umblat după ea, au rătăcit de la credinţă și s-au străpuns singuri cu o mulţime de chinuri. 11Iar
6:11
Exod 23:8Deut. 16:19
tu, om
6:11
2 Tim. 2:22
al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credinţa, dragostea, răbdarea, blândeţea. 12Luptă-te
6:12
Deut. 33:12 Tim. 3:17
lupta cea bună a credinţei; apucă
6:12
1 Cor. 9:25,262 Tim. 4:7
viaţa veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai
6:12
Filip. 3:12,14
făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. 13Te îndemn
6:13
Evr. 10:23
, înaintea lui Dumnezeu, care
6:13
Cap. 5:21.

dă viaţă tuturor lucrurilor, și înaintea lui Hristos Isus, care
6:13
Deut. 32:391 Sam. 2:6Ioan 5:21
a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont, 14să păzești porunca, fără prihană și fără vină, până
6:14
Mat. 27:11Ioan 18:37Apoc. 1:5
3:14
la arătarea Domnului nostru Isus Hristos, 15care va fi făcută la vremea ei de fericitul
6:15
Filip. 1:6,101 Tes. 3:13
5:23
și singurul Stăpânitor, Împăratul
6:15
Cap. 1:11,17.

împăraţilor și Domnul domnilor, 16singurul care
6:16
Apoc. 17:14
19:16
are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care
6:16
Cap. 1:17.

nu poţi să te apropii, pe care
6:16
Exod 33:20Ioan 6:46
niciun om nu L-a văzut, nici nu-L poate vedea și care are cinstea și puterea veșnică! Amin. 17Îndeamnă pe bogaţii veacului acestuia să nu se îngâmfe și să nu-și
6:17
Efes. 3:21Filip. 4:20Iuda 25Apoc. 1:6
4:11
7:12
pună nădejdea în niște bogăţii
6:17
Iov 31:24Ps. 52:7
62:10Marcu 10:24Luca 12:21
nestatornice, ci în
6:17
Prov. 23:5
Dumnezeu, care
6:17
1 Tes. 1:94:10
ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. 18Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogaţi
6:18
Fapte 14:17
17:25
în fapte bune, să fie darnici
6:18
Luca 12:21Tit 3:8Iac. 2:5
, gata să simtă
6:18
Rom. 12:13
împreună cu alţii, 19așa ca să-și strângă
6:19
Gal. 6:6Evr. 13:16
pentru vremea viitoare drept comoară o bună temelie pentru ca să apuce
6:19
Mat. 6:20
19:21Luca 12:33
16:9
adevărata viaţă. 20Timoteie, păzește
6:20
Vers. 12.

ce ţi s-a încredinţat; ferește-te
6:20
2 Tim. 1:14Tit 1:9Apoc. 3:3
de flecăriile lumești și de împotrivirile știinţei, pe nedrept numite astfel, 21pe care au mărturisit-o unii și au rătăcit
6:21
Cap. 1:4,6;
4:72 Tim. 2:14,16,23Tit 1:14
3:9
cu privire la credinţă.

Harul

6:21
Cap. 1:6,19.
2 Tim. 2:18
să fie cu voi! Amin.