Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
9

Împărăteasa din Seba

91Împărăteasa

9:1
1 Împ. 10:1Mat. 12:42Luca 11:31
din Seba a auzit de faima lui Solomon și a venit la Ierusalim ca să-l încerce prin întrebări grele. Ea avea un alai foarte mare și cămile încărcate cu mirodenii, aur mult de tot și pietre scumpe. S-a dus la Solomon și i-a spus tot ce avea pe inimă. 2Solomon i-a răspuns la toate întrebările și n-a fost nimic pe care să nu fi știut Solomon să i-l lămurească. 3Împărăteasa din Seba a văzut înţelepciunea lui Solomon și casa pe care o zidise, 4și bucatele de la masa lui, și locuinţa slujitorilor lui, și slujbele, și hainele celor ce-i slujeau, și paharnicii lui, și hainele lor, și treptele pe care se suia la Casa Domnului. 5Uimită, ea a zis împăratului: „Este adevărat deci ce am auzit eu în ţara mea despre faptele și înţelepciunea ta! 6Nu credeam tot ce se zicea, până n-am venit și am văzut cu ochii mei. Și iată că nu mi s-a istorisit nici jumătate din mărirea și înţelepciunea ta. Tu întreci faima pe care am auzit-o despre tine. 7Ferice de oamenii tăi, ferice de slujitorii tăi, care sunt pururea înaintea ta și care aud înţelepciunea ta! 8Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul tău, care S-a îndurat de tine și te-a pus pe scaunul Lui de domnie ca împărat pentru Domnul Dumnezeul tău! Pentru că Dumnezeul tău iubește pe Israel și vrea să-l facă să rămână în picioare pe vecie, pentru aceea te-a pus împărat peste el, ca să faci judecată și dreptate.” 9Ea a dat împăratului o sută douăzeci de talanţi de aur, foarte multe mirodenii și pietre scumpe. N-au mai fost mirodenii ca cele date împăratului Solomon de împărăteasa din Seba. 10Slujitorii lui Hiram și slujitorii lui Solomon care
9:10
Cap. 8:18.
au adus aur din Ofir au adus și lemn mirositor
9:10
1 Împ. 10:11
și pietre scumpe. 11Împăratul a făcut cu lemnul mirositor scări pentru Casa Domnului și pentru casa împăratului și harpe și alăute pentru cântăreţi. Nu se mai văzuse așa ceva în ţara lui Iuda. 12Împăratul Solomon a dat împărătesei din Seba tot ce a dorit ea, ce a cerut, mai mult decât adusese ea împăratului. Apoi s-a întors și s-a dus în ţara ei, ea și slujitorii ei.

Avuţia, înţelepciunea și mărimea lui Solomon

13Greutatea aurului care venea pe fiecare an lui Solomon era de șase sute șaizeci și șase de talanţi de aur, 14afară de ce lua de la negustorii cei mari și de la cei mici, de la toţi împăraţii Arabiei și de la dregătorii ţării, care aduceau aur și argint lui Solomon. 15Împăratul Solomon a făcut două sute de scuturi mari de aur bătut, și pentru fiecare din ele a întrebuinţat șase sute de sicli de aur bătut, 16și alte trei sute de scuturi de aur bătut, și pentru fiecare din ele a întrebuinţat trei sute de sicli de aur; și împăratul le-a pus în casa pădurii Libanului. 17Împăratul a făcut un mare scaun de domnie de fildeș și l-a acoperit cu aur curat. 18Scaunul acesta de domnie avea șase trepte și un așternut pentru picioare, de aur, care se ţinea de scaunul de domnie; de fiecare parte a scaunului erau rezemători, lângă rezemători erau doi lei 19și, pe cele șase trepte, de o parte și de alta, erau doisprezece lei. Așa ceva nu s-a făcut pentru nicio împărăţie. 20Toate paharele împăratului Solomon erau de aur și toate vasele din casa pădurii Libanului erau de aur curat. Nu era nimic de argint – argintului nu i se dădea niciun preţ pe vremea lui Solomon. 21Căci împăratul avea corăbii din Tarsis, care călătoreau cu slujitorii lui Hiram; și la fiecare trei ani veneau corăbiile din Tarsis aducând aur și argint, fildeș, maimuţe și păuni. 22Împăratul Solomon a întrecut pe toţi împăraţii pământului prin bogăţiile și înţelepciunea lui. 23Toţi împăraţii pământului căutau să-l vadă pe Solomon ca să audă înţelepciunea pe care o pusese Dumnezeu în inima lui. 24Și fiecare din ei își aducea darul lui, lucruri de argint și lucruri de aur, haine, arme, mirodenii, cai și catâri; așa era în fiecare an. 25Solomon

9:25
1 Împ. 4:26
10:26
avea patru mii de iesle pentru caii de la carele lui și douăsprezece mii de călăreţi, pe care i-a așezat în cetăţile unde își ţinea carele și la Ierusalim, lângă împărat. 26El stăpânea
9:26
1 Împ. 4:21
peste toţi împăraţii, de la râu
9:26
Gen. 15:18Ps. 72:8
până la ţara filistenilor și până la hotarul Egiptului. 27Împăratul
9:27
1 Împ. 10:27
a făcut argintul tot așa de obișnuit la Ierusalim ca pietrele și cedrii tot atât de mulţi ca smochinii sălbatici, care cresc pe câmpie. 28Din Egipt și din toate ţările se aduceau
9:28
1 Împ. 10:28
cai pentru Solomon.

Moartea lui Solomon

29Celelalte

9:29
1 Împ. 11:41
fapte ale lui Solomon, cele dintâi și cele de pe urmă, nu sunt scrise oare în cartea prorocului Natan, în prorocia lui Ahia
9:29
1 Împ. 11:29
din Silo și în descoperirile prorocului
9:29
Cap. 12:15;
Ieedo despre Ieroboam, fiul lui Nebat? 30Solomon
9:30
1 Împ. 11:42,43
a domnit patruzeci de ani la Ierusalim peste tot Israelul. 31Apoi Solomon a adormit cu părinţii lui și l-au îngropat în cetatea tatălui său, David. Și, în locul lui, a domnit fiul său Roboam.

10

ISTORIA ÎMPĂRĂŢIEI LUI IUDA, DE LA DEZBINARE PÂNĂ LA ROBIE

CAPITOLELE 10—36

(Ieremia 25:4-11.)

Dezbinarea împărăţiei

101Roboam

10:1
1 Împ. 12:1
s-a dus la Sihem, căci tot Israelul venise la Sihem să-l facă împărat. 2Când a auzit lucrul acesta, Ieroboam, fiul lui Nebat, era în Egipt, unde
10:2
1 Împ. 11:40
fugise de împăratul Solomon, și s-a întors din Egipt. 3Au trimis să-l cheme. Atunci, Ieroboam și tot Israelul au venit la Roboam și i-au vorbit așa: 4„Tatăl tău ne-a îngreuiat jugul, acum ușurează această aspră robie și jugul greu pe care l-a pus peste noi tatăl tău. Și îţi vom sluji.” 5El le-a zis: „Întoarceţi-vă la mine după trei zile.” Și poporul a plecat. 6Împăratul Roboam a întrebat pe bătrânii care fuseseră cu tatăl său, Solomon, în timpul vieţii lui și a zis: „Ce mă sfătuiţi să răspund poporului acestuia?” 7Și iată ce i-au zis ei: „Dacă vei fi bun cu poporul acesta, dacă-i vei primi bine și dacă le vei vorbi cu bunăvoinţă, îţi vor sluji pe vecie.” 8Dar Roboam a lăsat sfatul pe care i-l dădeau bătrânii și a întrebat pe tinerii care crescuseră cu el și care-l înconjurau. 9El le-a zis: „Ce mă sfătuiţi să răspund poporului acestuia care-mi vorbește astfel: ‘Ușurează jugul pe care l-a pus tatăl tău peste noi’?” 10Și iată ce i-au zis tinerii care crescuseră cu el: „Așa să vorbești poporului acestuia care ţi-a vorbit așa: ‘Tatăl tău ne-a îngreuiat jugul, iar tu ușurează-ni-l!’ să le vorbești așa: ‘Degetul meu cel mic este mai gros decât coapsele tatălui meu. 11Acum, tatăl meu a pus peste voi un jug greu, dar eu îl voi face și mai greu; tatăl meu v-a pedepsit cu bice, dar eu vă voi pedepsi cu scorpioane.’” 12Ieroboam și tot poporul au venit la Roboam a treia zi, după cum le spusese împăratul: „Întoarceţi-vă la mine peste trei zile.” 13Împăratul le-a răspuns aspru. Împăratul Roboam a lăsat sfatul bătrânilor 14și le-a vorbit așa, după sfatul tinerilor: „Tatăl meu v-a îngreuiat jugul, dar eu îl voi îngreuia și mai mult; tatăl meu v-a pedepsit cu bice, dar eu vă voi pedepsi cu scorpioane.” 15Astfel, împăratul n-a ascultat pe popor, căci
10:15
1 Sam. 2:251 Împ. 12:15,24
așa rânduise Dumnezeu în vederea împlinirii cuvântului pe care-l spusese Domnul prin Ahia
10:15
1 Împ. 11:29
din Silo lui Ieroboam, fiul lui Nebat. 16Când a văzut tot Israelul că împăratul nu-l ascultă, poporul a răspuns împăratului: „Ce parte avem noi cu David? Noi n-avem nicio moștenire cu fiul lui Isai! La corturile tale, Israele! Acum, vezi-ţi de casă, Davide!” Și tot Israelul s-a dus în corturile lui. 17Copiii lui Israel care locuiau în cetăţile lui Iuda au fost singurii peste care a domnit Roboam. 18Atunci, împăratul Roboam a trimis pe Hadoram, care era mai-mare peste dări. Hadoram a fost împroșcat cu pietre de copiii lui Israel și a murit. Și împăratul Roboam s-a
10:18
1 Împ. 12:19
grăbit și s-a suit într-un car, ca să fugă la Ierusalim. 19Astfel s-a dezlipit Israel de casa lui David până în ziua de azi.

11

Măsurile luate de Roboam

111Roboam, venind

11:1
1 Împ. 12:21
la Ierusalim, a strâns casa lui Iuda și a lui Beniamin – o sută optzeci de mii de oameni de frunte, buni pentru război – ca să lupte împotriva lui Israel și să-l aducă iarăși sub stăpânirea lui Roboam. 2Dar Cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Șemaia
11:2
Cap. 12:15.
, omul lui Dumnezeu: 3„Vorbește lui Roboam, fiul lui Solomon, împăratul lui Iuda, și întregului Israel din Iuda și din Beniamin. Și spune-le: 4‘Așa vorbește Domnul: «Să nu vă suiţi și să nu faceţi război împotriva fraţilor voștri! Fiecare din voi să se întoarcă acasă, căci de la Mine s-a întâmplat lucrul acesta.»’” Ei au ascultat de cuvintele Domnului, s-au întors acasă și nu s-au mai dus împotriva lui Ieroboam. 5Roboam a locuit la Ierusalim și a zidit cetăţi întărite în Iuda. 6A zidit Betleemul, Etamul, Tecoa, 7Bet-Ţurul, Socoul, Adulam, 8Gatul, Mareșa, Ziful, 9Adoraimul, Lachisul, Azeca, 10Ţorea, Aialonul și Hebronul, care erau în Iuda și în Beniamin, și a făcut din ele niște cetăţi întărite. 11Le-a întărit, a pus în ele căpitani și magazii de bucate, de untdelemn și vin. 12A pus în fiecare din aceste cetăţi scuturi și suliţe și le-a făcut foarte tari. Iuda și Beniamin erau ai lui. 13Preoţii și leviţii care se aflau în tot Israelul și-au părăsit locuinţele și s-au dus la el, 14căci leviţii și-au părăsit
11:14
Num. 35:2
ţinuturile și moșiile și au venit în Iuda și la Ierusalim, pentru că Ieroboam
11:14
Cap. 13:9.
și fiii săi i-au împiedicat să-și împlinească slujbele ca preoţi ai Domnului. 15Ieroboam a pus
11:15
1 Împ. 12:31
13:33
14:9Osea 13:2
preoţi pentru înălţimile pentru ţapii
11:15
Lev. 17:71 Cor. 10:20
și pentru viţeii
11:15
1 Împ. 12:28
pe care îi făcuse. 16Aceia din toate seminţiile lui Israel care aveau pe inimă să caute pe Domnul Dumnezeul lui Israel au urmat
11:16
Cap. 15:9;
pe leviţi la Ierusalim, ca să jertfească Domnului Dumnezeului părinţilor lor. 17Ei au dat astfel tărie
11:17
Cap. 12:1.
împărăţiei lui Iuda și au întărit pe Roboam, fiul lui Solomon, timp de trei ani, căci trei ani au umblat în calea lui David și a lui Solomon.

Nevestele și copiii lui Roboam

18Roboam a luat de nevastă pe Mahalat, fata lui Ierimot, fiul lui David și al Abihailei, fata lui Eliab, fiul lui Isai. 19Ea i-a născut fii pe: Ieuș, Șemaria și Zaham. 20După ea, a luat pe Maaca

11:20
1 Împ. 15:2
, fata lui Absalom. Ea i-a născut pe Abia, pe Atai, pe Ziza și pe Șelomit. 21Roboam iubea pe Maaca, fata lui Absalom, mai mult decât pe toate nevestele și ţiitoarele lui, căci a avut optsprezece neveste și șaizeci de ţiitoare și a născut douăzeci și opt de fii și șaizeci de fete. 22Roboam a dat cel dintâi loc lui Abia, fiul Maachei, și l-a pus
11:22
Deut. 21:15-17
căpetenie peste fraţii lui, căci voia să-l facă împărat. 23El a lucrat cu minte, împrăștiind pe toţi fiii săi în toate ţinuturile lui Iuda și lui Beniamin, în toate cetăţile întărite; le-a dat de mâncare din belșug și le-a căutat o mulţime de neveste.